برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

بررسی پایداری سیستم های قدرت ( از دید:کلی، فرکانس،ولتاژ)
انواع پدیده گذرا در سیستم های قدرت
1- اضافه ولتاژهای موقت : (Tran Siant)
این اضافه ولتاژها دارای فركانس 50 هرتز و زمان سوارشدن این موج برروی موج اصلی حدود میلی ثانیه است. پس در این حالت چونكه مدت زمان این حالت گذرا بسیار زیاد می باشد از لحاظ انتخاب دستگاههای حفاظتی بسیار مهم می باشد.
در طراحی كلیدهای قدرت وبرقگیر و خازن های برقگیر حالت Transiant به دلیل زمان زیادش مد نظر می باشد. برای بررسی بیشتر می توانیم بگوئیم كه این نوع پدیده از تخلیه الكتریكی جوی روی خطوط انتقال و قطع و وصلهای سریعی كه معمولا در شبكه ایجاد می گردد ناشی می شود.
این حالتهای گذرا سرشتی كاملا الكتریكی دارند و تنها در خطوط انتقال سیستم های قدرت دیده می شوند. از نظر فیزیكی اختلالی از این نوع منجر به یك سری موج الكترومغناطیسی می شود كه با سرعتی نزدیك به سرعت نور در طول خطوط منتشر می شود و موجب افزایش دامنه امواج برگشتی در پایانه های خط می گردد. كه بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طی چند ثانیه به دلیل تلفات موجود در خطوط ، این امواج تضعیف می شوند و پس ازچند رفت و برگشت این امواج میرا می‌گردند یعنی از بین می روند.
اندوكتانس بزرگ ترانسفورماتورها در اغلب مواقع به طور موثری مانع از ورود این اختلالات به سیم پیچهای ژنراتور می شود ولی برگشت این اختلالات موجب تولید موجهای با دامنه ولتاژ زیاد می شود ولی برگشت از این اختلالات موجب تولید موجهای با دامنه ولتاژ زیاد می شود كه قادر است عایق تجهیزات فشار قوی را لطمه بزند. بارهای الكتریكی گذرا می توانند از طریق برقگیرها به زمینه انتقال یابد. ولی اگر عایق تجهیزات یا خطوط آسیب ببینند این امواج گذرا منجر به حالتهای گذرای جدیدی از نوع كند می شوند.
2- اضافه ولتاژهای ناشی از كلید زنی (Fast Transiant)
این اضافه ولتاژها ناشی از قطع ووصل كلیدها می باشد كه فركانسی در حدود 50 هرتز تا 20 كلیوهرتز می باشد كه مدت زمان اثر این امواج گذرای سریع در حدود میكروثانیه است.
3- اضافه ولتاژ های صاعقه (Fast Transiant)
اضافه ولتاژهای تخلیه جوی دارای فركانس بالایی هستند این فركانس در حدود 10 كیلوهرتز تا 3 مگاهرتز می باشند و مدت زمان گذر این موج در حدود نانوثانیه است.
4-اضافه ولتاژهای مربوط به پست (Very Fast Transiant  GIS)
این اضافه ولتاژها مربوط به پستهای (SF6) می باشند و دارای فركانسی در حدود 100 كیلو هرتز تا 5 مگاهرتز و مدت زمان اثر این موج نانوثانیه می شود.
دسته بندی حالتهای گذرا
حالتهای گذرا را در قبل بر اساس فركانس و زمان اثر آنها برشمردیم حال به بررسی این پدیده‌ها و علل و بروز آنها و سرعت آنها می پردازیم.
الف) حالتهای گذرا فوق سریع – ( پدیده موج)
این نوع پدیده های گذرا از تخلیه الكتریكی جوی روی خطوط انتقال و قطع و وصل های سریع كه معمولا در شبكه ایجاد می گیرد ناشی می شود. این حالتهای گذرا سرشتی كاملا الكتریكی دارند و تنها در خطوط انتقال دیده می شوند. از نظر فیزیكی اختلال از این نوع منجر به یك موج الكترومغناطیسی می شود كه با سرعتی نزدیك به سرعت نور در طول خطوط منتشر می شود و موجب افزایش دامنه امواج برگشتی در پایانه های خط می گردد كه بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طی چند ثانیه به دلیل تلفات موجود در خطوط این امواج به صورتی تضعیف می شوند و پس از چند رفت و برگشت از بین می روند.
این حالتهای گذرا باعث صدمه رساندن به عایقهای ترانسها و ژنراتورهای سنكرون و عایق خطوط و همچنین موتورهای سنكرون می گردند كه پس از صدمه رساندن به عایق ومقره ها باعث می گردند كه اتصال كوتاهی یا حالت گذرا خطایی در آن نقطه بوجود بیاید. كه در تست عایقی انواع مقاومت در مقابل اضافه ولتاژها و همچنین اتصال كوتاهها و صاعقه ها در آزمایشگاه فشار قوی این موارد مورد بررسی كافی قرار می گیرند كه برای جلوگیری و یا حتی عدم بروز جنین حالت گذرایی منجر به طراحی مقره ها و یا حتی منجر به طراحی فاصله هوایی مناسب و طراحی و ساخت عایقهایی كه قدرت تحمل ولتاژهای گذرا را داشته باشند و حتی در مواردی هم كه بتوانیم صدمه زدن ولتاژهای گذرا به تجهیزات جلوگیری كنیم. برقگیرهایی را با توجه به امواج گذرای آن طراحی می كنیم. كه برای محافظت از تجهیزاتی مثل ترانس و ژنراتور در كلیدهای قدرت آنها برقگیرهایی مناسب نصب می كنند تا بارهای الكتریكی گذرا از این طریق به زمین انتقال پیدا كند كه همانطور كه دیدیم این قسمت از حالتهای گذرا مبنایی برای انتخاب سطح عایق بندی و تجهیزات خط خواهد بود.
ب) حالتهای گذرای نیمه سریع «‌پدیده اتصال كوتاه »
تعداد زیادی اتصال كوتاه كه در خطوط انتقال بدون حفاظ روی می دهند ناشی از شكست الكتریكی عایقها براثر موجهای تولید شده می باشند. و یا خرابی در مقره ها و عواملی مثل باران و برف و یخ زدگی مقره ها و همچنین برخورد اجسام خارجی با خطوط و سایر عوامل مكانیكی دیگر باعث چنین پدیده ای می گردد. بدین منظور است كه در سیستم ما انواع و اقسام اتصال كوتاههای خطوط اتفاق می افتد كه به بررسی انواع اتصال كوتاهها می پردازیم.
1-  اتصال كوتاه براثر برخورد سه فاز به یكدیگر بوجود می آید . اتصال سه فاز ممكن است مستقیما و با امپدانس صفرصورت گیرد و یا از طریق سه آمپدانس مساوی Zf بین هر فاز و نقطه صفر(زمین)‌بوقوع بپیوندد.
2-    اتصال كوتاه دوفاز به همدیگر
در این صورت باید دو وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. در حالت اول دوفاز فقط به یكدیگر وصل می شوند. ودر حالت دوم دوفاز همزمان به زمین نیز متصل می گردند.
3-    اتصال كوتاه یك فاز به زمین :در حالتی است كه فقط برای یك فاز حطا اتفاق بیافتد و دو فاز دیگر سالم هستند.
4-    از هم گسیختگی و یا پارگی هادیهای خط انتقال
اغلب اتصال كوتاهها در سیستم های قدرت بیش از 75% از نوع اتصال كوتاه یك فاز به زمین می باشد كه معمولا براثر شكست الكتریكی و ایجاد جرقه روی مقره ها پدید می آیند. احتمال وقوع اتصال كوتاه دوفاز نیز بیشتر از اتصال كوتاه متقارن می باشد. گرچه احتمال وقوع اتصال كوتاه متقارن بسیار كم ( حدود 5%) می باشد لیكن بسیاری از محاسبات كلاسیك سیستم ها نظیر انتخاب كلیدهای قدرت بررسی پایداری گذرا و حفاظت از سیستم های قدرت برمبنای جریانهای اتصال كوتاه متقارن بنا شده اند.
ظرفیت انتقال قدرت یك خط انتقال براثر اتصال كوتاه متقارن به صفر می رسد در حالیكه در اتصال كوتاههای نامتقارن قسمتی از قدرت قبلی خط منتقل می گردد.
علاوه بركاهش ظرفیت انتقال قدرت ، جریانهای زیاد اتصال كوتاه می تواند به وسائل و تجهیزات سیستم آسیب برساند و لذا محل های اتصال كوتاه شده در اسرع وقت باید از سیستم قدرت جدا شوند.
بنابر این مطالعه سیستم قدرت در شرایط اتصال كوتاه برای حفاظت سیستم و تعیین مقادیر نامی كلیدهای قدرت در رله ها و وسایل حفاظتی و برق گیرها كاملا ضروری می باشد.
بسیاری از اتصال كوتاهها موقتی بود و بخودی خود برطرف می گردند. بهمین منظور در عمل در بعضی نقاط سیستم از كلیدهای وصل مجدد استفاده می گردد. این كلیدها پس از وقوع اتصال كوتاه یك یا دوبار و یا بیشتر وصل می شوند تا از برطرف شدن اتصال كوتاه مطمئن شونداگر پس از یك ، دو یا چند باروصل مجدد هنوز اتصال كوتاه برقرار باشد كلید به طور دائمی بازخواهند ماند. زمان كلی عمل این كلیدها ممكن است تا یك ثانیه نیز بطول انجامد.
اتصال كوتاه متقارن باعث می شود تا ظرفیت انتقال توان یك خط به سرعت صفر برسد، اتصال كوتاههای دوفاز باهم و زمین تكفاز بازمین باعث از كارافتادن خط خواهد شد.
اتصال كوتاههایی كه در سیستم روی می دهند نه تنها باعث قطع كامل شارژ انرژی ، باعث افزایش انرژی در بخشهایی از سیستم می شوند. بلكه دامنه خودآنها ممكن است به مراتب بیشتر از جریان نامی ژنراتورها و ترانسفورماتورهای سیستم باشد. كه تداوم شارژ چنین جریانهایی باعث بالارفتن دمای تجهیزات و آسیب رساندن به سیستم قدرت وتجهیزات و ژنراتورها می‌باشد.
ج) حالتهای گذرای كند ( پایداری در شرایط گذرا)
یك اتصال كوتاه باعث فروپاشی ولتاژهای باس سیستم است. با كاهش ناگهانی ولتاژهای ژنراتور توان خروجی آن بی آن نیز به سرعت كاهش می یابد. چون در لحظاتی پیش از آنكه كنترل كننده های مكانیكی توربین وارد عمل شوند. توان ورودی به ژنراتور ثابت میماند. در نتیجه هر كدام از ژنراتورها در معرض یك گشتاور شتاب دهنده واقع می شوند كه در صورت تداوم میتواند به خطرناك ترین حالتهای گذاری یك سیستم قدرت یعنی نوسانات مكانیكی روتور ماشین سنكرون منجر می شود  (SSR) كه چنین اتفاقی باعث خاموشی بخشی از سیستم قدرت یا تمامی آن می‌شود.
پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
پایداری دینامیكی سیستمهای قدرت بهم پیوسته از اهمیت زیادی برخوردار است . یكی از عواملی كه پایداری این سیستمها را تهدید می‌كند نوسانات الكترومكانیكی ژنراتورهای بهم پیوسته می‌باشند. فركانس این نوسانات در حدود كسری از یك تا چند هرتز بوده و فاكتورهای متعددی از جمله شرایط كار، مشخصات بار، امپدانس و قدرت عبوری از خطوط ارتباطی، خازنهای سری و تنظیم كننده‌های ولتاژ در ناپایداری این نوسانات مؤثر می‌باشند. از طرف دیگر وقتی كه سیستمهای بزرگ مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند، ابعاد مسائلی نظیر مدلسازی، شبیه‌سازی و كنترل همراه با افزایش ابعاد سیستم افزایش می‌یابد. افزایش پایداری دینامیكی سیستمهای قدرت در رژیمهای كاری مختلف توسط روشهای كنترل سیستم مورد تحقیق بسیاری بوده‌است و بعضا" كاربرد این روشها باعث پایداری و افزایش كارائی شبكه‌های قدرت شده‌است . اما در مواردی نیز بعلت اقتصادی نبودن و پیچیده بودن استراتژی كنترل این روشها بكار گرفته نشده‌است . از جمله روشهای كنترل بهینه كه گرچه در افزایش پایداری سیستم بسیار مؤثر می‌باشد لیكن بعلت پیچیدگی ناشی از دخالت متغیرهای زیاد و گران بودن ایجاد حلقه‌های متعدد فیدبك كه اكثرا" با تخمین زننده‌های متغیر حالت همراه می‌باشد كاربرد آنها محدود مانده‌است . در روشهای كنترل زیر بهینه با كاهش منطقی و صحیح متغیرهای موجود و فقط استفاده از حلقه‌های فیدبك مؤثر می‌توان از پیچیدگی و گرانی سیستم كنترل بمقدار زیاد كاست و در نتیجه عملی بودن آن را تضمین نمود. در رساله حاضر پایداری دینامیكی یك سیستم چند ماشینه با استفاده از تحلیل مقادیر ویژه مورد بررسی قرار گرفته‌است . به منظور میرانمودن نوسانات ناپایدار و یا افزایش پایداری دینامیكی از كنترل كننده‌های بهینه و زیربهینه براساس روشی مبتنی بر تعیین حساسیت مقادیر ویژه استفاده شده‌است . پاسخ دینامیكی سیستم در هنگام ایجاد اغتشاش با استفاده از این كنترل كننده‌ها توسط كامپیوتر محاسبه شده و مقایسه گردیده‌است . لازم به یادآوری است كه برای مدلسازی شبكه از روش پیوستن اجزاء استفاده شده‌است كه برای بدست آوردن معادلات نهائی یك سیستم بزرگ با جزء كردن و استفاده از ماتریسهای ارتباطی، كار مدلسازی را بمقدار زیادی تسهیل می‌نماید.
مطالعه بهنگام و سریع حالت گذرای سیستم‌های قدرت یكی از وظایف ضروری مراكز كنترل شبكه می‌باشد تا در صورت پدید آمدن اغتشاش‌هایی همچون اتصال كوتاه، باز شدن خط، قطع ناگهانی تولید و ... ضمن بررسی پایداری گذرای سیستم راه حل مناسب جهت جلوگیری از ناپایداری آنرا ارائه داده و بدینوسیله قابلیت اطمینان سیستم را افزایش دهد. همچنین این مطالعه می‌تواند ابزار مناسبی برای طراحی شبكه‌های پایدارتر و مطمئن‌تر باشد. روش‌های معمول مطالعه پایداری گذرا پس از بدست آوردن مدل ریاضی سیستم در حالت گذرا كه یك دستگاه معادلات دیفرانسیل بشدت غیرخطی، تزویج شده و با ابعا بزرگ می‌باشد به حل عددی آن پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل نتایج آن پایداری گذرای سیستم را تشخیص می‌دهد. این روش برای سیستم‌های قدرت واقعی اتلاف وقت زیادی را در بر دارد بطوریكه رسیدن به اهداف فوق را غیرممكن می‌سازد. بدین علت سعی بر آن است از روش‌هایی استفادهشود كه بدون نیاز به حل معادلات مربوطه، مستقیما، پایداری سیستم را تشخیص دهد. یكی از این روشها كه براساس تئوری پایداری سیستم‌های غیرخطی شكل گرفته است ، روش تابع انرژی می‌باشد. این روش پس از تعیین یك تابع انرژی مناسب كه انرژی گذرای سیستم را بخوبی توصیف می‌كند به محاسبه تابع در لحظه برطرف شدن اغتشاش در شبكه می‌پردازد تا بدینوسیله مقدار انرژی تزریق شده به شبكه در حین اغتشاش را بدست آورد. حال چنانچه مقدار این انرژی از حد معینی كه انرژی بحرانی نامیده می‌شود كمتر باشد حالتهای سیستم درون ناحیه پایداری یا دامنه جذب نقطه تعادل پایدار پس از اغتشاش قرار داشته و سیستم بصورت مجانبی پایدار می‌باشد و پس از طی شدن حالت گذرا به نقطه تعادل پایدار پس از اغتشاش نشست خواهد كرد ولی آنچه انرژی تزریق شده به شبكه در حین اغتشاش بیش از انرژی بحرانی باشد سیستم ناپایدار خواهد شد. تا این حد روش تابع انرژی بسیار سریع و موفق می‌باشد ولی قسمتی كه هنوز تحقیق بیشتری را می‌طلبد تعیین انرژی بحرانی سیستم می‌باشد. انرژی بحرانی سیستم در واقع مقدار تابع انرژی سیستم در نقطه تعادل ناپایدار كنترل كننده (Controlling Unstable Equilibrium Point) سیستم پس از اغتشاش می‌باشد. روشهای مستقیم محاسبه این نقطه تعادل (مثل روش نیوتن رافسن) اگر چه سریع هستند ولی قدرت همگرایی خوبی ندارند و روش‌های غیرمستقیم كه در واقع تكنیك‌های حداقل‌یابی می‌باشند (همچون تكنیك حداقل‌یابی نیوتن) اگر چه دارای قدرت همگرایی مناسبی هستند ولی نسبتا" وقت‌گیر می‌باشند. در این پایان نامه استفاده از روش تكه‌ای خطی كردن معادلات جهت محاسبه نقاط تعادل سیستم قدرت پیشنهاد شده است كه دارای قدرت همگرایی خوب و سرعت مناسب می‌باشد. استفاده از روش تابع انرژی منحصر به تشخیص مستقیم پایداری گذرا نمی‌شود بلكه از آن می‌توان جهت یافتن ماشین‌های همسان (Coherent) در سیستم قدرت استفاده نموده و پس از شناسائی دقیق دسته ماشین‌های همسان، هر یك را با ماشین معادل مربوطه جایگزین نمود. بدین ترتیب ابعاد سیستم قدرت در مطالعالات دینامیكی، بطور مؤثری كاسته شد و زمان و حجم حافظه كمتری در شبیه سازی مربوطه استفاده خواهد شد.
تحلیل مسایل مهندسی در ابعاد بزرگ و پیچیده بسیار فراتر از توانایی انسان است.بسیاری از مسایل مهندسی در عمل در گروهی قرار میگیرند كه نمی توان برای آنها راه حل تحلیلی بدست آورد.یك چنین مشكلی باعث گردید كه كامپیوتر و تكنیكهای عددی بعنوان یك ابزار قوی محاسباتی راه خود را دربررسی مسایل مهندسی باز كنند.
 
پیشرفت بسیار سریع در سرعت كامپیوترها كه منجر به افزایش سرعت محاسبات شده است باعث گردید كه آنالیز عددی نقش مهمی در شبیه سازی مدلهای عناصر قدرت در حالت گذرا پیدا نمایند. در حقیقت بكارگیری و اعمال مؤثر تكنیكهای عددی در برنامه های كامپیوتری ما را قادر ساخت مسائلی را كه قبلأ حل آنها امكان پذیر نبود بتوان با دقت بسیار بالایی حل نمود. یكی از مسایل عمده مهندسی قدرت كه اینگونه پیشرفتها به حل و بررسی آن بسیار كمك نمود مطالعه حالت گذرا در شبكه های قدرت بود.در این میان با توجه به وجود عناصر غیر خطی و تاثیر آنها در مقادیر ولتاژ و جریان در شبكه های الكتریكی از آنالیز حوزه زمان بجای حوزه فركانس استفاده می شود.
آنالیز هر مسئله در مهندسی برق در حالت گذرا و بخصوص در گرایش قدرت در ابعاد بزرگ با مدلسازی عناصر قدرت شروع میگردد. مدل هرعنصر الكتریكی در حوزه زمان معمولأ شامل یك دسته معادله دیفرانسیل است كه درآن متغییر مستقل زمان و متغییروابسته یك پارامتر فیزیكی مانند ولتاژ،جریان ،توان و یا انرژی است.
 
بسیاری از افرادیكه با بررسی حالت گذرا در شبكه های قدرت رودررو هستند به تنوع روشهای حل معادلات دیفرانسیل آگاه هستند وجود چنین تنوع بزرگی از روشها كه هر كدام دارای مزایا و معایبی نسبت به یكدیگر می باشند باعث ایجاد سر در گمی در انتخاب روش مناسب میگردد. در این گزارش روشن سازی بعضی از مزایا و معایب روشها ما را در تهیه برنامه ای عمومی كه قادر به شبیه سازی هر شبكه الكتریكی ( تمامی تجهیزات در یك پست ) باشد یاری می رساند.در حقیقت هدف اصلی ایجاد یكسری قواعد برای انتخاب روش حل است. چون عمده تجهیزات در سیستمهای قدرت بصورت خطی رفتار میكنند تاكید اصلی بر حل شبكه در حالت خطی میباشد لیكن چگونكی حل سیستم با وجود عناصرغیر خطی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت كه در گزارشهای بعدی عناصر غیر خطی و روش حل در سیستمهایی كه عناصر غیر خطی مانند برقگیر یا منحنی اشباع ترانسفورماتور لازم است شبیه سازی گردند مورد توجه قرار می گیرند.
همچنانكه مشخص است تحلیل شبكه‌های قدرت می‌تواند در دو حالت مختلف صورت گیرد. یكی در حالت مانا و دیگری در حالت گذرا . در تحلیل حالت مانا فرض براین است كه سیستم به حالت دائمی خود رسیده است اما در حالت گذرا همانطوری كه از نام آن پیداست به تحلیل لحظه به لحظه پارامترها در حوزه زمان پرداخته می‌شود.
 
همانطور كه مشخص است پدیدة حالت گذرا یكی از مسائل مهم در سیستم‌های قدرت می باشد، چراكه ممكن است بروز یك حالت گذرا نهایتاً منجر به اضافه ولتاژهایی گردد كه بر روی تجهیزات بخصوص تجهیزات نصب شده در پستها تاثیر نامطلوبی بگذاردو یا باعث آسیب‌های جدی در دیگر تجهیزات گردد. در این راستا شبیه سازی این حالتهای گذرا می‌تواند كمك بسیار بزرگی در تحلیل شبكه‌های قدرت و مبحث هماهنگی عایقی در پستها باشد.
از سوی دیگر برای تحلیل حالات گذرا می‌بایستی مدل دقیق عناصر استفاده گردد در حالی كه در تحلیل حالت مانا بسیاری از عناصر با مدل ساده شدة جایگزین می‌گردند.
بسیاری از نرم افزارهای موجوددر شبكه براساس نیاز شبكه های قدرت معمولا به بررسی حالات پایدار می‌پردازند كه از آن جمله می‌توان به نرم افزارهای پخش بار ( Load flow) اشاره كرد در حالیكه نرم افزارهای موجود برای شبیه سازی سیستمهای قدرت در حالت گذرا اندك می باشند .
یكی ازنرم افزارهای بسیار كارآمد در حل حالات گذرا نرم افزار EMTP می‌باشد. این نرم افزار با دقت بسیار بالا قادر به شبیه سازی حالات گذرا می باشد، اما این نرم افزار جعبه ابزاری جهت محاسبة استفاده از بانكهای اطلاعاتی و نیز حل تكراری در مبحث هماهنگی عایقی پستها را ندارد. به همین دلیل لازم است برنامه ای با تاكید بر امكان مدلسازی تجهیزات پستها در شرایط گذرا تهیه گردد تا بتوان مبحث هماهنگی عایقی در پستها را براحتی و با سرعت بالا انجام داد. از سوی دیگر با توجه به اینكه این نتایج نیاز به تجزیه تحلیل و پردازش آماری دارند لذا این موارد در تهیه برنامه نیز دیده خواهد شد تا ابزار كاملی در اختیار طراحان و تحلیلگران سیستم قرار داده شود.
در این گزارش ابتدا روشهای حل معادلة دیفرانسیل ذكر شده سپس مختصری از چگونگی مدل‌سازی عناصر توضیح داده می‌شود. سپس در گزارش دیگری چگونگی مدل سازی عناصر غیرخطی توضیح داده می‌شود، چراكه در این پروژه بررسی اثر برقگیر بعنوان یك عنصر غیر خطی در كاهش اضافه ولتاژ ها در پستها و نیز تاثیر آن در انتخاب BIL ,BSL تجهیزات و نیز فواصل عایقی مورد بررسی قرار میگیرد.

http://spowpowerplant.blogfa.com/post-876.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic