برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 

با تشکر از مهندس حسن محمودی

- 4 ساختمان‌ و تجهیزات‌ اطاق‌ فلكه‌

6 - 4 - 1 پایداری‌ مكانیكی‌ و چگونگی‌ سطح‌ كف‌

6 - 4 - 1 - 1 اطاق‌ فلكه‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ در برابر بارها و نیروهایی‌ كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می‌آید پایدار باشد .همچنین‌ باید از مواد بادوامی‌ كه‌ تولید گردوخاك‌ نمی‌ نمایند، تشكیل‌ شده‌ باشد .

6 - 4 - 1 - 2 كف‌ اطاق‌ باید از مواد غیر لغزنده‌ تشكیل‌ شده‌ باشد.

6 - 4 - 2 ابعاد

6 - 4 - 2 - 1 مكان‌ فلكه‌ باید دارای‌ ابعادی‌ باشد كه‌ دسترسی‌ آسان‌ و ایمن‌ به‌ تمام‌ تجهیزات‌ مربوطه‌ را برای‌ پرسنل‌ تعمیركار ، تأمین‌ نماید .مقررات‌ ب‌ و ج‌ بند 6-3-2-1 ،قابل‌ اجرا می‌ باشند .

6 - 4 - 2 - 2 ارتفاع‌ از زیر سقف‌ باید حداقل‌ 150 سانتیمتر باشد .

6 - 4 - 2 - 2 – 1 فضای‌ آزادی‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ 30 سانتیمتر در بالای‌ فلكه‌ ها بجز در مورد فلكه‌ های‌ هرزگرد و فلكه‌ های‌ با دوبار پیچش‌ ،باید موجود باشد .

6 - 4 - 2 - 2 -2 در صورت‌ وجود تابلوهای‌ كنترل‌ در اطاق‌ فلكه‌ ، باید تمهیدات‌ بندهای‌ 6-3-2-1 و 6-3-2-2 در این‌ مورد نیز فراهم‌ آید .

6 - 4 - 3 «درهای‌ دسترسی‌» و دریچه‌ ها

6 - 4 - 3 - 1 «درهای‌ دسترسی‌» باید دارای‌ حداقل‌ عرض‌ 60 سانتیمتر و حداقل‌ ارتفاع‌ 140 سانتیمتر باشند .

این‌ درها نباید به‌ طرف‌ درون‌ اطاق‌ باز شوند

6 - 4 - 3 - 2 دریچه‌های‌ دسترسی‌ واقع‌ در كف‌ اطاق‌ برای‌ افراد ،باید دارای‌ بازشو مفید به‌ ابعاد حداقل‌ 80 cm × 80 cm و همچنین‌ باید به‌ مكانیزم‌ تعادلی‌ مجهز باشند (بطوریكه‌ باز شدن‌ باكمك‌ یك‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز به‌ سادگی‌ امكان‌پذیرباشد) همه‌دریچه‌ هابعد از بسته‌ شدن‌ ،باید تحمل‌ وزن‌ دو نفر كه‌ معادل‌ نیروی‌ N 2000 میشود در هر نقطه‌ از سطح‌ دریچه‌ بدون‌ ایجاد تغییر شكلی‌ دائمی‌ را داشته‌ باشد .دریچه‌ هانباید بسمت‌ داخل‌ باز شوند مگر آنكه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شونده‌ متصل‌ باشند در صورت‌ استفاده‌ از لولا ، باید از نوعی‌ باشد كه‌ نتوانند از هم‌ جدا شوند. باید پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ (مثل‌نرده‌گذاری‌) ویا اشیاء، برای‌ زمانی‌ كه‌ دریچه‌ باز است‌، صورت‌ گیرد.

6 - 4 - 3 - 3 درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند كه‌ دارای‌ یك‌ كلید بوده‌ و از درون‌ بدون‌ استفاده‌ از كلید باز شوند.

6 - 4 - 4 ابعاد سوراخها در سایر محلهای‌ باز سقف‌ و كف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ یابد.

بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییكه‌ برای‌ عبور كابلها میباشند ، بكاربردن‌ لبه‌هایی‌ كه‌ حداقل‌ برآمدگی‌ ( بلندی‌شان‌ ) از كف‌ تمام‌ شده‌ یا سقف‌ 50 میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

6 - 4 - 5 در اطاق‌ فلكه‌ و در محلی‌ در دسترس‌ باید كلید توقف‌ نصب‌ شود .كلید توقف‌ موجب‌ توقف‌ آسانسور و حفظ‌ وضعیت‌ توقف‌ آن‌ میگردد، و بگونه‌ای‌ عمل‌ میكند كه‌ هیچ‌ نوع‌ اشتباهی‌ در تشخیص‌ توقف‌ آسانسور ،از آن‌ روی ندهد. این‌ كلیدبایدبا مقررات‌ بند 14-2-2-3 مطابقت‌ نماید.

6 - 4 - 6 درجه‌ حرارت‌

چنانچه‌ خطر سرما و یخ‌زدگی‌ در اطاقهای‌ فلكه‌ موجود باشد ، باید اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ حفاظت‌ تجهیزات‌ انجام‌ گیرد . (به‌ عنوان‌ مثال‌ گرم‌ كردن‌ روغن‌) . چنانچه‌ اطاق‌ فلكه‌ دارای‌ تجهیزات‌ برقی‌ باشد ، دمای‌ محوطه‌اطاق‌ باید بین‌ 5 و 40 درجه‌ سلسیوس‌ حفظ‌ شود.

6 - 4 - 7 پریزها و روشنایی‌

اطاق‌ فلكه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الكتریكی‌ دائمی‌ باشد ، بطوریكه‌ روشنایی‌ كافی‌ ایجاد نماید منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند 13-6-1 مطابقت‌ نماید. نصب‌ كلید روشنایی‌ در محل‌ ورودی‌ در نقاط‌ در دسترس‌، باید انجام‌گیرد.

6 - موتورخانه‌ و محل‌ قرار گرفتن‌ فلكه‌ ها

6 - 1 كلیات‌

6 - 1 - 1 سیستم‌ محركه‌ ، تجهیزات‌ همراه‌ آن‌ و قرقره‌ها ، فقط‌ باید توسط‌ افراد آموزش‌ دیده‌ و مجاز قابل‌ دسترس‌ باشد ( تعمیركار - بازرس‌ - امدادگر )

6 - 1 - 2 سیستم‌ محركه‌ و تجهیزات‌ مربوطه‌ باید در اتاق‌ ویژه‌ای‌ با دیوارهای‌ محكم‌ و دارای‌ سقف‌ و درب‌ و یا دریچه‌ قرار گیرد.

6 - 1 - 2 - 1 استثناهایی‌ بر موارد الزامی‌ بالا :

6 - 1 - 2 - 1 - 1 ممكن‌ است‌ فلكه‌ های‌ هرزگرد در فضای‌ بالای‌ چاه‌ (در زیر سقف‌ ) نصب‌ شوند ، به‌ شرط‌ آنكه‌ در راستای‌ قطعات‌ روی‌ سقف‌ كابین‌ قرار نگیرند ،بطوریكه‌ در ایمنی‌ كامل‌ انجام‌ آزمایشها ،تعمیرات‌ ونگهداری‌ در سقف‌ كابین‌ و یا از بیرون‌ چاه‌ امكان‌پذیر باشد .با این‌ وجود نصب‌ یك‌ فلكه‌ هرزگرد (با تك‌ پیچش‌ یا دو پیچش‌ ) در راستای‌ سقف‌ كابین‌ بمنظور برگرداندن‌ طناب‌ فولادی‌ وزنه‌ تعادل‌ ، مجاز میباشد .

6 - 1 - 2 - 1 - 2 نصب‌ فلكه‌ رانش‌ در چاه‌ مجاز میباشد ،بشرطی‌ كه‌ :

الف‌ - آزمایش‌ هاو امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ بتوانند از موتورخانه‌ انجام‌ شوند.

ب‌ - مجاری‌ مابین‌ موتورخانه‌ و چاه‌ تا حدامكان‌ كوچك‌ باشند .

6 - 1 - 2 - 1 - 3 نصب‌ كنترل‌ كننده‌مكانیكی‌ سرعت‌ بالادر چاه‌ ،در صورتی‌ كه‌ آزمایشها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ از بیرون‌ چاه‌ انجام‌ شوند، مجاز میباشد.

6 - 1 - 2 - 1 - 4 جهت‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ موارد زیر فلكه‌ های‌ هرزگرد و رانشی‌ داخل‌ چاه‌ باید مجهز به‌ حفاظ‌ ایمنی‌ باشند.

الف‌ - صدمات‌ وارده‌ به‌ بدن‌

ب‌ - خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ فولادی‌ آویز از داخل‌ شیارهای‌ مربوطه ‌ ،در صورت‌ شل‌ شدن‌ .

پ‌ - وارد شدن‌ اشیاء خارجی‌ بین‌ شیارها و طنابها

6 - 1 - 2 - 1 - 5 وسایل‌ بكار رفته‌ باید بصورتی‌ باشد كه‌ مانع‌ عملیات‌ تعمیر و نگهداری‌ نشوند.باز و بسته‌ بودن‌ این‌ وسایل‌ فقط‌ در موارد زیر ضرورت‌ دارد :

الف‌ - تعویض‌ طنابهای‌ فولادی‌ .

ب‌ - تعویض‌ فلكه‌ها .

پ‌ - تراش‌ مجدد شیارها.

6 - 1 - 2 - 2 سیستم‌ محركه‌ و متعلقات‌ مربوطه‌ و فلكه‌ ها را می‌ توان‌ در محلهایی‌ كه‌ برای‌ اهداف‌ دیگری‌ نیز در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ نصب‌ نمود، (محلهایی‌ چون‌ پشت‌ بام‌ كه‌ قابل‌ دسترسی‌ هم‌ باشند)مشروط‌ به‌ آنكه‌ حد فاصل‌ آنها را با سایر تجهیزات‌ بوسیله‌ دیواره‌ای‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ 180 سانتیمتر با درب‌ قابل‌ قفل‌ شدن‌، جدا شده‌ و حداقل‌ فضای‌ مورد نیاز برای‌ موتورخانه‌ را داشته‌ باشد.(به‌ بند 6-3 مراجعه‌ شود).

6 - 1 - 2 - 3 از موتورخانه‌ یا اطاق‌ فلكه‌ هایا محلهایی‌ كه‌ در بند 6-1-2-2 به‌ آن‌ اشاره‌ شد نباید بجز برای‌ آسانسور استفاده‌ دیگری‌ نمود. عبور كانالها ،كابلها، ویا ملزوماتی‌ غیر از آنچه‌ مورد استفاده‌ آسانسور است‌ مجاز نمیباشد.

در عین‌ حال‌ جای‌ دادن‌ وسایل‌ زیر در این‌ محلها مجاز میباشد:

الف‌ - وسایل‌ وابزار آلات‌ تعمیرات‌ آسانسور یا پله‌ برقی‌ .

ب‌ - تجهیزات‌ خنك‌ كننده‌ یا گرم‌ كننده‌ با آب داغ به استثناء بخار.

پ‌ - سیستم‌ اعلام‌ یا اطفاء حریق‌ با خصوصیات‌ :

1 - عملكرد در درجه‌ حرارت‌ بالا

2 - مناسب‌ تجهیزات‌ الكتریكی‌ با دوام‌ طولانی‌ مدت‌

3 - محافظ‌ مناسب‌ در مقابل‌ ضربات‌ احتمالی‌.

6 - 1 - 2 - 4 موتورخانه‌ باید ترجیحاً در بالای‌ چاه‌ قرارگیرد .

6 - 2 محل‌ ورود

6 - 2 - 1 راه‌ عمومی‌ برای‌ ورود به‌ موتورخانه‌ و محل‌ فلكه‌ ها باید :

الف‌ - دارای‌ وسیله‌ روشنایی‌ دائمی‌ مناسبی باشد.

ب‌ - تردد از آن‌ تحت‌ هر شرایطی‌ با ایمنی‌ كافی‌ و بدون‌ نیاز به‌ داخل‌ شدن‌ در محوطه‌ های‌ خصوصی‌ فراهم‌ باشد.

راههای‌ دسترسی‌ به‌ موتور خانه‌ و خود ورودیها باید حداقل‌ 180 سانتیمتر ارتفاع‌ داشته‌ باشند.در صورت‌ وجود پاخور با ارتفاع‌ كمتر از 40 سانتیمتر این‌ اندازه‌گیری‌ از كف‌ به‌ عمل‌ میاید.

6 - 2 - 2 بطور كلی‌ بهتر است‌ دسترسی‌ اشخاص‌ به‌ موتور خانه‌ و محل‌ فلكه‌ ها ترجیحاً از طریق‌ پله‌ ها انجام‌ گیرد، و چنانچه‌ نصب‌ راه‌پله‌ امكان‌ پذیر نباشد، استفاده‌ از نردبان‌ تحت‌ شرایط‌ زیر ضروری‌ میباشد :

الف‌ - در معرض‌ خطر لغزش‌ و واژگون‌ شدن‌ نباشند.

ب‌ - در موقع‌ قرار گرفتن‌ در محل‌ زاویه‌ ای‌ بین‌ 70 و 76 درجه‌ با افق‌ داشته‌ باشند ،مگر اینكه‌ بصورت‌ ثابت‌ بوده‌ و ارتفاعشان‌ از 150 سانتیمتر كمتر باشد.

پ‌ - باید منحصراً بمنظور چنین‌ استفاده‌ای‌ بوده‌ و همواره‌ در مجاورت‌ محل‌ دسترسی‌ نگهداری‌ شوند ، پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ به‌ این‌ منظور ضروری‌ میباشد.

ت‌ - نزدیك‌ به‌ انتهای‌ نردبان‌ باید یك‌ یا چند دستگیره‌ كه‌ بسهولت‌ قابل‌ دسترسی‌ باشند قرار گیرد .

ث‌ - پیش‌بینی‌ نقاط‌ اتصال‌ قبل‌ از گذاشتن‌ نردبان‌ باید صورت‌ گیرد .

6 - 2 - 3 روشهایی‌ برای‌ بالابردن‌ تجهیزات‌ سنگین‌ در زمان‌ نصب‌ و تعویض‌ آنها در صورت‌ لزوم‌ ،پیش‌ بینی‌ شود، بگونه‌ ای‌ كه‌ انجام‌ این‌ عمل‌ با ایمنی‌ كامل‌ و بدون‌ استفاده‌ از پله‌ ها صورت‌ گیرد .

6 - 3 سازه‌ ساختمان‌ و تجهیزات‌ موتورخانه‌ ها

6 - 3 - 1 پایداری‌ مكانیكی‌ ،كف‌ سازی‌ ، عایق‌ بندی‌ صوتی‌ .

6 - 3 - 1 - 1 موتورخانه‌ هاباید بشكلی‌ ساخته‌ شوند كه‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ در برابر بار و نیروهایی‌ كه‌ بطور معمول‌ در معرض‌ آن‌ قرار دارند، مقاوم‌ باشند و از مواد با دوامی‌ كه‌ تولید گرد و خاك‌ نكنند ، باشند.

6 - 3 - 1 - 2 كف‌ اتاقها باید از مواد غیر لغزنده‌ ساخته‌ شده‌ باشد.

6 - 3 - 1 - 3 در صورتیكه‌ وضعیت‌ ساختمان‌ ایجاب‌ نماید (برای‌ مثال‌ مكانهایی‌ مثل‌ منازل‌ ، هتلها ،بیمارستانها ، مدارس‌ و كتابخانه‌ ها)دیوارها و كف‌ و سقف‌ موتورخانه‌باید صداهای‌ ناشی‌ از عمل‌ آسانسور را جذب‌ نماید.

6 - 3 - 2 ابعاد

6 - 3 - 2 - 1 ابعاد موتورخانه‌ باید اجازه‌دسترسی‌ آسان‌ به‌ تجهیزات‌ داخل‌ آن‌ را بدهد ،و همچنین‌ ضمن‌ تأمین‌ ایمنی‌ پرسنل‌ ، سرویس‌ قطعات‌ بویژه‌ تجهیزات‌ برقی‌ را امكان‌ پذیر سازد. پیش‌بینی‌ موارد زیر ضروری‌ است‌ :

الف‌ - فضای‌ جلوی‌ تابلوهای‌ كنترل‌ و كابینتها:

این‌ فضا مطابق‌ زیر تعریف‌ می‌ شود :

عمق‌ فاصله‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ از سطح‌ خارجی‌ كابینتها و پانلها حداقل‌ 70 سانتیمتر باشد.

این‌ فاصله‌ از محل‌ جلوترین‌ برآمدگی‌ (مانند دستگیره‌ها) ،به‌ 60 سانتیمتر تقلیل‌ میابد.

پهنا باید به‌ اندازه‌ پهنای‌ كامل‌ كابینت‌ و یا 50 سانتیمتر (هركدام‌ كه‌ بیشتر است‌ باشد).

ب‌ - فضایی‌ كه‌ ابعاد حداقل‌ cm 60 × cm 50 به‌ منظور سرویس‌ و بازدید قسمتهای‌ متحرك‌ درنقاطی‌ كه‌ ضرورت‌ دارد، و در صورت‌ نیاز راه‌اندازی‌ اضطراری‌ از آنجا صورت‌ میگیرد (12- 5 - 1) .

پ‌ - راههای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ فضاها باید حداقل‌ دارای‌ پهنای‌ 50 cm باشند .در جاهایی‌ كه‌ بخشهای‌ متحركی‌ ندارد ، این‌ مقدار به‌ 40 cm كاهش‌ می‌ یابد .

6 - 3 - 2 - 2 در محلهای‌ تردد و كاركردن‌ ،ارتفاع‌ ناحیه‌ باز نباید از 180 سانتیمتر كمتر باشد

این‌ ارتفاع‌ از سطح‌ زیرین‌ نقاط‌ پلهای‌ سقف‌ تا نقاط‌ زیر اندازه‌گیری‌ میشود:

الف‌ - كف‌ منطقه‌ در دسترس‌

ب‌ - كف‌ منطقه‌ كاركرد

6 - 3 - 2 - 3 فاصله‌ باز عمودی‌ حداقل‌ 30 سانتیمتر بالای‌ اجزاء متحرك‌ ماشین‌ باید موجود باشد.

6 - 3 - 2 - 4 در صورتیكه‌ كف‌ موتورخانه‌ دارای‌ اختلاف‌ سطحی‌ بیش‌ از 50 سانتیمتر باشد ، پیش‌ بینی‌ راه‌ پله‌ یا پله‌ با نرده‌های‌ محافظ‌ ضروری‌ میباشد.

6 - 3 - 2 - 5 تورفتگی‌ های‌ به‌ عمق‌ بیش‌ از 50 سانتیمتر و عرض‌ كمتر از 50 سانتیمتر و همچنین‌ هر نوع‌ كانالی‌ كه‌ در كف‌ موتورخانه‌ باید پوشیده‌ شود .

6 - 3 - 3 درها و دریچه‌ ها

6 - 3 - 3 - 1 درهای‌ ورودی‌ باید حداقل‌ 60 سانتیمتر عرض‌ و 180 سانتیمتر ارتفاع‌ داشته‌ باشند و به‌ طرف‌ داخل‌ باز نشوند .

6 - 3 - 3 - 2 دریچه‌ ورودی‌ برای‌ عبور افراد مسئول‌ باید دارای‌ بازشو مفیدی‌ به‌ به‌ ابعاد حداقل‌ 80 cm × 80 cm بوده‌ و مجهز به‌ مكانیزم‌ متعادل‌ كننده‌ باشند (برای‌ سهولت‌ در باز كردن‌ دریچه‌ دارای‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز باشند ). در تمام‌ دریچه‌های‌ دسترسی‌ باید در هر قسمت‌ از سطح‌ در ، در مقابل‌ نیروی‌ عمودی‌ N 2000 بدون‌ ایجاد تغییر شكل‌ دائمی‌، مقاوم‌ باشد. دریچه‌ها نباید به‌ سمت‌ پایین‌ باز شوند مگر آنكه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شدنی‌ متصل‌ باشند .در صورت‌ استفاده‌ از لولا، باید از نوعی‌ باشد كه‌ نتواند از هم‌ جدا شوند . بایدپیش‌ بینی‌ های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ و یا اشیاء (مانند نرده‌ گذاری‌ ) برای‌ زمانی‌ كه‌ دریچه‌ باز است‌ ، صورت‌ گیرد .

6 - 3 - 3 - 3 درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند كه‌ دارای‌ یك‌ كلید بوده‌ و بدون‌ كلید از درون‌ موتورخانه‌ باز شوند. قفل‌ دریچه‌ هایی‌ كه‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ وسائل‌ هستند ، ممكن‌ است‌ از داخل‌ قفل‌ شوند.

6 - 3 - 4 ابعاد سوراخها در سایرمحلهای‌ باز سقف‌ و كف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ یابد.

بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییكه‌ برای‌ عبور كابلها میباشند، بكاربردن‌ لبه‌هایی‌ كه‌ حداقل‌ برآمدگی‌ ( بلندی‌شان‌) از كف‌ تمام‌ شده‌ سقف‌ 50 میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

6 - 3 - 5 درجه‌ حرارت‌ و تهویه‌

6 - 3 - 5 - 1 موتورخانه‌ باید تهویه‌ شود . بصورتیكه‌ بتواند موتورها و سایر ملزومات‌ مربوطه‌ و همینطور كابلهای‌ برق‌ و غیره‌ را بنحو احسن‌ در مقابل‌ گرد و غبار و دوده‌ های‌ مضر و رطوبت‌ محافظت‌ نماید .

هوای‌ مانده‌ سایر قسمتهای‌ ساختمان‌ نباید به‌ داخل‌ موتورخانه‌ كشیده‌ شود .

6 - 3 - 5 - 2 دمای‌ محیط‌ داخلی‌ موتورخانه‌ بایدبین‌ 5+ و 40+ درجه‌ سانتیگراد ثابت‌ نگهداشته‌ شود .

6 - 3 - 6 پریزها و روشنایی‌ :

موتورخانه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الكتریكی‌ دائمی‌ باشد ، كه‌ حداقل‌ بتواند با شدت‌ 200 لوكس‌ ‌ نسبت‌ به‌ كف‌، روشنایی‌ مناسب‌ را تأمین‌ نماید .

منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند 13-6-1 مطابقت‌ نماید .

نصب‌ كلید كنترل‌ روشنایی‌ در محل‌ ورودی‌ و نزدیك‌ نقطه‌ یا نقاط‌ دسترسی‌ و در ارتفاع‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود .

تأمین‌ یك‌ پریز یا بیشتر مطابق‌ بند 13-6-2 صورت‌ گیرد .

6 - 3 - 7 جابجایی‌ تجهیزات‌

یك‌ یا چند عدد پایه‌ و یا قلاب‌ یا مونوریل‌ ،برای‌ بالابردن‌ و تعویض‌ تجهیزات‌ ، در سقف ‌ موتور خانه‌ یا سكو ،در جاهاییكه‌ بلند كردن‌ تجهیزات‌ سنگین‌ در حین‌ نصب‌ و در صورت‌ لزوم‌ جابجایی‌ آنها را راحت‌ سازند ، باید پیش‌بینی‌ شوند .

6 - 4 ساختمان‌ و تجهیزات‌ اطاق‌ فلكه‌

6 - 4 - 1 پایداری‌ مكانیكی‌ و چگونگی‌ سطح‌ كف‌

6 - 4 - 1 - 1 اطاق‌ فلكه‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ در برابر بارها و نیروهایی‌ كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می‌آید پایدار باشد .همچنین‌ باید از مواد بادوامی‌ كه‌ تولید گردوخاك‌ نمی‌ نمایند، تشكیل‌ شده‌ باشد .

6 - 4 - 1 - 2 كف‌ اطاق‌ باید از مواد غیر لغزنده‌ تشكیل‌ شده‌ باشد.

6 - 4 - 2 ابعاد

6 - 4 - 2 - 1 مكان‌ فلكه‌ باید دارای‌ ابعادی‌ باشد كه‌ دسترسی‌ آسان‌ و ایمن‌ به‌ تمام‌ تجهیزات‌ مربوطه‌ را برای‌ پرسنل‌ تعمیركار ، تأمین‌ نماید .مقررات‌ ب‌ و ج‌ بند 6-3-2-1 ،قابل‌ اجرا می‌ باشند .

6 - 4 - 2 - 2 ارتفاع‌ از زیر سقف‌ باید حداقل‌ 150 سانتیمتر باشد .

6 - 4 - 2 - 2 – 1 فضای‌ آزادی‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ 30 سانتیمتر در بالای‌ فلكه‌ ها بجز در مورد فلكه‌ های‌ هرزگرد و فلكه‌ های‌ با دوبار پیچش‌ ،باید موجود باشد .

6 - 4 - 2 - 2 -2 در صورت‌ وجود تابلوهای‌ كنترل‌ در اطاق‌ فلكه‌ ، باید تمهیدات‌ بندهای‌ 6-3-2-1 و 6-3-2-2 در این‌ مورد نیز فراهم‌ آید .

6 - 4 - 3 «درهای‌ دسترسی‌» و دریچه‌ ها

6 - 4 - 3 - 1 «درهای‌ دسترسی‌» باید دارای‌ حداقل‌ عرض‌ 60 سانتیمتر و حداقل‌ ارتفاع‌ 140 سانتیمتر باشند .

این‌ درها نباید به‌ طرف‌ درون‌ اطاق‌ باز شوند

6 - 4 - 3 - 2 دریچه‌های‌ دسترسی‌ واقع‌ در كف‌ اطاق‌ برای‌ افراد ،باید دارای‌ بازشو مفید به‌ ابعاد حداقل‌ 80 cm × 80 cm و همچنین‌ باید به‌ مكانیزم‌ تعادلی‌ مجهز باشند (بطوریكه‌ باز شدن‌ باكمك‌ یك‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز به‌ سادگی‌ امكان‌پذیرباشد) همه‌دریچه‌ هابعد از بسته‌ شدن‌ ،باید تحمل‌ وزن‌ دو نفر كه‌ معادل‌ نیروی‌ N 2000 میشود در هر نقطه‌ از سطح‌ دریچه‌ بدون‌ ایجاد تغییر شكلی‌ دائمی‌ را داشته‌ باشد .دریچه‌ هانباید بسمت‌ داخل‌ باز شوند مگر آنكه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شونده‌ متصل‌ باشند در صورت‌ استفاده‌ از لولا ، باید از نوعی‌ باشد كه‌ نتوانند از هم‌ جدا شوند. باید پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ (مثل‌نرده‌گذاری‌) ویا اشیاء، برای‌ زمانی‌ كه‌ دریچه‌ باز است‌، صورت‌ گیرد.

6 - 4 - 3 - 3 درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند كه‌ دارای‌ یك‌ كلید بوده‌ و از درون‌ بدون‌ استفاده‌ از كلید باز شوند.

6 - 4 - 4 ابعاد سوراخها در سایر محلهای‌ باز سقف‌ و كف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ یابد.

بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییكه‌ برای‌ عبور كابلها میباشند ، بكاربردن‌ لبه‌هایی‌ كه‌ حداقل‌ برآمدگی‌ ( بلندی‌شان‌ ) از كف‌ تمام‌ شده‌ یا سقف‌ 50 میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

6 - 4 - 5 در اطاق‌ فلكه‌ و در محلی‌ در دسترس‌ باید كلید توقف‌ نصب‌ شود .كلید توقف‌ موجب‌ توقف‌ آسانسور و حفظ‌ وضعیت‌ توقف‌ آن‌ میگردد، و بگونه‌ای‌ عمل‌ میكند كه‌ هیچ‌ نوع‌ اشتباهی‌ در تشخیص‌ توقف‌ آسانسور ،از آن‌ روی ندهد. این‌ كلیدبایدبا مقررات‌ بند 14-2-2-3 مطابقت‌ نماید.

6 - 4 - 6 درجه‌ حرارت‌

چنانچه‌ خطر سرما و یخ‌زدگی‌ در اطاقهای‌ فلكه‌ موجود باشد ، باید اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ حفاظت‌ تجهیزات‌ انجام‌ گیرد . (به‌ عنوان‌ مثال‌ گرم‌ كردن‌ روغن‌) . چنانچه‌ اطاق‌ فلكه‌ دارای‌ تجهیزات‌ برقی‌ باشد ، دمای‌ محوطه‌اطاق‌ باید بین‌ 5 و 40 درجه‌ سلسیوس‌ حفظ‌ شود.

6 - 4 - 7 پریزها و روشنایی‌

اطاق‌ فلكه‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الكتریكی‌ دائمی‌ باشد ، بطوریكه‌ روشنایی‌ كافی‌ ایجاد نماید منبع‌ تغذیه‌ این‌ روشنایی‌ باید با بند 13-6-1 مطابقت داشته باشد.

7- درهای‌ طبقه‌

 

 7 - 1         ملاحظات‌ كلی‌

 

 7 - 1 - 1    نواحی‌ باز چاه‌ كه‌ دسترسی‌ به‌ كابین‌ آسانسور را فراهم‌ می‌ كنند ، باید مجهز به‌ درهای‌ بدون‌ سوراخ‌  باشند. در حالت‌ بسته‌، فاصله‌ آزاد بین‌ پانلها یا بین‌ پانلها وچهارچوب‌ تا حد ممكن‌ باید كوچك‌ باشد .

 در صورتیكه‌ این‌ فواصل‌ از 6 میلی متر بیشتر نشوند ، این‌ شرط‌ برآورده‌ می‌ شود . جمله‌ دوم‌ بند 0-1-2-2 مقدمه‌كلی‌ در این‌ مورد اعمال‌ نمیشود. این‌ فواصل‌ در صورت‌ وجود، از درون‌ چاه‌ اندازه‌ گیری‌ می‌ شوند .

 جهت‌ جلوگیری‌ از خطر برش‌ در حین‌ عملكرد طرف‌ بیرونی‌ درهای‌ خودكار نباید دارای‌ برجستگی‌ها و یا فرورفتگی‌های‌ بیش‌ از 3 میلی متر باشد . این‌ نوع‌ لبه‌ ها باید از هر دو جهت‌ حركت‌ دارای‌ "پخی‌" باشند ، موارد استثناء بر این‌ مقررات‌ برای‌ قفلهای‌ سه‌ گوش‌ در ضمیمه‌ (ب‌) داده‌ شده‌ است‌ .

 

 7 - 1 - 2    برای‌ بررسی‌ جزئیات‌ بیشتر در مورد سمت‌ درونی‌ درهای‌ طبقه‌ (سمت‌ چاه‌ )بند 5-4 ملاحظه‌ شود.

 

 7 - 2         مقاومت‌ مكانیكی‌ درها و چهارچوب‌ آنها

 

 7 - 2 - 1       درها و چهارچوبها باید طوری‌ ساخته‌ شوند تا به‌ مرور زمان‌ تغییر شكل‌ ندهند.بدین‌ منظور میتوانند از فلز ساخته‌ شوند.

 بكارگیری‌ شیشه‌ مسلح‌ ( شیشه‌ سیم‌دار ) یامواد پلاستیكی‌ تنها بمنظور رؤیت‌ طبق‌ بند 7-6-2-2 مجاز میباشد.

 

 

 7 - 2 - 2   مقاومت‌ مكانیكی‌

 درها به‌ همراه‌ قفل شان‌ باید دارای‌ مقاومت‌ مكانیكی‌ كافی‌ باشند ، بطوریكه‌ در برابر نیروی‌ عمودی‌ معادل‌  300 نیوتن در هر نقطه‌ ای‌ از پانلها در ناحیه‌ ای‌ به‌ مساحت‌  5 سانتی متر به‌ شكل‌ دایره‌ یا مربع‌ ، از هر دو طرف‌ ، بدان‌ وارد می‌ آید باید :

                 الف‌ -  بدون‌ تغییر شكل‌ دائمی‌ مقاومت‌ كنند.

                  ب‌  -  بدون‌ تغییر شكل‌ الاستیك‌ بیش‌ از  15 میلی متر مقاومت‌ كنند.

                  ج‌  -  بعد از اعمال‌ چنین‌ نیرویی‌ بطور مطلوبی‌ كار كنند.

 

 7 - 2 - 2- 1     در مورد آسانسورهای‌ با كابین‌ بدون‌ در ، اعمال‌ نیروی‌ تعریف‌ شده‌ فوق‌ بر روی‌ طبقه‌ ، نباید موجب‌ تغییر شكلی‌ الاستیك‌ بیش‌ از  5 میلی متر در طرف‌ چاه‌ ، گردد.

 

 7 - 2 - 2 - 2    تحت‌ اعمال‌ نیروی‌ معادل‌  150 نیوتن بطور دستی‌ (بدون‌ كمك‌ ابزار ) در بدترین‌ نقاط‌ ، در جهت‌ باز شو درهای‌ خودكار افقی‌ ، فاصله‌ آزاد ذكر شده‌ در بند 7-1-1 میتواند از  6 میلی متر بیشتر شود ، اما بطوریكه‌ از  30 میلی متر بیشتر نشود.

 

 7 - 3        ارتفاع‌ و عرض‌ درها

 

 7 - 3 - 1   ارتفاع‌

 ارتفاع‌ درب‌  طبقه‌ ها باید حداقل‌  195 سانتی متر  باشد .

 

 7 - 3 - 2   عرض‌

 عرض‌ مفید درب‌  طبقه‌ ها ، نباید بیشتر از  5 سانتی متر از عرض‌ درب‌  كابین‌ ،از هر طرف‌ بیشتر باشد ،مگر آنكه‌ تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ پیشگیری‌ و ایمنی‌ ، انجام‌ گیرد .

 

 7 - 4        آستانه‌ ها ،ریلهای‌ راهنما ، متعلقات‌ درب‌

 

 7 - 4 - 1   آستانه‌ ها

 درب‌ ورودی‌ طبقه‌ باید بمنظور مقاومت‌ كافی‌ در برابر نیروهایی‌ كه‌ در هنگام‌ بارگیری‌ كابین‌ به‌ آن‌ وارد می‌ آیند ، دارای‌ آستانه‌ یا چهارچوب‌ باشد . بمنظور جلوگیری‌ از ورود آب‌ به‌ داخل‌ چاه‌ می‌ توان‌ شیب‌ مناسبی‌ در كف‌ آن‌ ایجاد كرد .

 

 7 - 4 - 2   ریلهای‌ راهنمای‌ درها

 

 7 - 4 - 2 - 1    درهای‌ طبقه‌ باید بگونه‌ ای‌ طراحی‌ شوند تا در حین‌ عملكرد عادی‌ و در انتهای‌ مسیر از ریل‌ خارج‌ نشوند و همچنین‌ جابجا نشده‌ و گیر نكنند.

 

 7 - 4 - 2 - 2    درهای‌ خودكار افقی‌ طبقه‌ ها ، باید از سمت‌ بالا و پایین‌ دارای‌ ریل‌ بوده‌ و هدایت‌ شوند .

 

 7 - 4 - 2 - 3     درهای‌ خودكار عمودی‌ طبقه‌ ها باید از سمت‌ چپ‌ و راست‌ دارای‌ ریل‌ بوده‌ و هدایت‌ شوند .

 

 7 - 4 - 3   آویزان‌ كردن‌ درهای‌ خودكار عمودی‌

 

 7 - 4 - 3 - 1     در لته‌ های‌ درهای‌ خودكار عمودی‌ طبقه‌ ها ، باید با دو قطعه‌ جداگانه‌ ، آویزان‌ شوند.

 

 7 - 4 - 3 - 2     ضریب‌ ایمنی‌ قطعات‌ آویزان‌ كننده‌ باید حداقل‌ 8  باشد.

 

 7 - 4 - 3 - 3     قطر فلكه‌ های‌ طناب‌ فولادی‌ آویز ، باید حداقل‌ 25 برابر قطر طناب‌ طناب‌ فولادی‌ باشد.

 

 7 - 4 - 3 - 4     طنابهای‌ فولادی‌ و زنجیرهای‌ آویز درها در برابر خارج‌ شدن‌ از شیار قرقره‌ ها و دنده‌ زنجیرها،  باید محافظت‌ شوند. 

 

 7 - 5         حفاظت‌ در عملكرد درها

 

 7 - 5 - 1   كلیات‌ :

 طراحی‌ درها باید بگونه‌ ای‌ باشد تا خطر ایجاد جراحت‌ یا آسیب‌ دیدگی‌ ناشی‌ از گیر كردن‌ بین‌ در را تا حد امكان‌ كاهش‌ دهد.

 

 7 - 5 - 2   درهای‌ خودكار مجهز به‌ نیروی‌ محركه‌

 

 7 - 5 - 2 - 1     طراحی‌ این‌ نوع‌ در ،باید طوری‌ باشد تا آسیب‌ دیدگی‌ اشخاص‌  بعلت‌ برخورد به‌ در تا حدامكان‌ كاهش‌ یابد . شرایط‌ و الزامات‌ زیر باید برآورده‌ شوند :

 

 7 - 5 - 2 - 1 - 1    درهای‌ با نیروی‌ محركه‌ خودكار

 

 7 - 5 - 2 - 1 - 1 - 1     نباید نیرویی‌ بیش‌ از 150 نیوتن جهت‌ جلوگیری‌ از بسته‌ شدن‌ در ، لازم‌ باشد . این‌ اندازه‌ گیری‌ در یك‌ سوم‌ ابتدای‌ حركت‌ درب  انجام‌ نمی‌ گردد.

 

 7 - 5 - 2 - 1 - 1 - 2     انرژی‌ جنبشی‌ درب‌ طبقه‌ و قطعات‌ مكانیكی‌ نصب‌ شده‌ بر آن‌ ، باسرعت‌ میانگین‌ بسته‌ شدن‌ ، اندازه‌ گیری‌ و محاسبه‌ شود  و نباید از  6 ژول  بیشتر شود .

 

7 - 5 - 2 - 1 - 1 - 3      وسیله‌ ای‌ حفاظتی‌ باید تعبیه‌ گردد تا در هنگام‌ بسته‌ شدن‌ درب‌ ، در صورتیكه‌ شخص‌ بین‌ درها گیر كرده‌ باشد و یا در حال‌ گیر كردن‌ باشد بتواند بطور خودكار موجب‌ باز شدن‌ مجدد درب‌ گردد.

                 الف‌ -  این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ میتواند در ، درب‌ كابین‌ تعبیه‌ شود .(بند 8-7-2-1-1-3 را ببینید )

                 ب‌  -  عملكرد این‌ وسیله‌ در  50 میلی متر انتهای‌ مسیر حركت‌ ضرورتی‌ ندارد.

 ج‌  -  در حالتی‌ كه‌ سیستم‌ این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ پس‌ از مدت‌ زمانی‌ آن‌ را غیر فعال‌ میسازد تا بطریقی‌ رفع‌ مانع‌ شود، انرژی‌ تعریف‌ شده‌ در بالا ، نباید از  4 ژول بیشتر شود.

 

 7 - 5 - 2 - 1 - 2   درهایی‌ كه‌ در هنگام‌ بسته‌ شدن‌ تحت‌ كنترل‌ دائمی‌ مصرف‌ كننده‌ میباشند (مثلا با فشار دگمه‌ ) اگر انرژی‌ جنبشی‌ محاسبه‌ شده‌ در 7-5-2-1-1-2 از  10 ژول بیشتر شود، سرعت‌ میانگین‌ سریعترین‌ لته‌ باید كمتر از 0.3  متر بر ثانیه باشد.

 

 7 - 5 - 2 - 2       درهای‌ خودكار عمودی‌

 این‌ نوع‌ درهای‌ خودكار تنها برای‌ آسانسور های‌ خودروبر ساختمانهای‌ خصوصی‌ و آسانسورهای‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر مجاز میباشند .

 چنانچه‌ تمامی‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد ، بسته‌ شدن‌ این‌ نوع‌ درها با نیروی‌ محركه‌ مجاز است‌ :

                 الف‌ -  بسته‌ شدن‌ بافشار دائمی‌ دگمه‌ ای‌ همراه‌ باشد.

                  ب‌  -  میانگین‌ سرعت‌ بسته‌ شدن‌ لته‌ ها كمتر از  0.3  متر بر ثانیه باشد .

                  پ‌  -  همانگونه‌ كه‌ در بند 8-6-1 پیش‌ بینی‌ شده‌ ، درب‌ كابین‌ از نوع‌ مشبك‌ باشد.

  ت‌  -  حداقل‌ دو سوم درب‌ كابین‌ قبل‌ از آنكه‌ درب‌ طبقه‌ شروع‌ به‌ بسته‌ شدن‌ نماید، بسته‌ شده‌ باشد.

 

 7 - 5 - 2 - 3 سایر انواع‌ درها

 در مورد درهای‌ نوع‌ دیگر (بطور مثال‌ در لولا دار) مجهز به‌ نیروی‌ رانشی‌ كه‌ در هنگام‌ باز و بسته‌ شدن‌ درب‌  ،احتمال‌ ضربه‌ به‌ افراد وجود دارد ، تمهیدات‌ مربوط‌ به‌ درهای‌ خودكار مجهز به‌ نیروی‌ محركه‌ ،در این‌ موارد نیز باید انجام‌ گیرد .

 

 7 - 6        روشنایی‌ موضعی‌ و چراغهای‌  نشانگر حضور كابین‌

 

 شدت‌ روشنایی‌ طبیعی‌ و یا مصنوعی‌ طبقه‌ در نزدیكی‌ درب‌ طبقه‌ و در كف‌ آن‌ باید حداقل‌  50 لوكس باشد ، بطوریكه‌ حتی‌ اگر چراغ‌ آسانسور خراب‌ باشد ، وقتی  استفاده‌ كننده‌  درب طبقه‌ را باز میكند ، بتواند براحتی‌ هر چه‌ در جلویش‌ قرار دارد ، را  تشخیص‌ دهد .

 

 7 - 6 - 2      نشانگر حضور كابین‌

 

 7 - 6 - 2 - 1     در صورتیكه‌ درب‌ طبقه‌ بطور دستی‌ كار می‌ كند ، استفاده‌ كننده‌ باید قبل‌ از باز نمودن‌ در ،بطور كاملاً  واضحی‌ از وجود كابین‌ در محل‌ آگاه‌ شود.

 

 7 - 6 - 2 - 2     بمنظور فوق‌ ، یكی‌ از شرایط‌ زیر باید برقرار باشد.

 الف‌ -  یك‌ یا چند قسمت‌ از سطح‌ درب‌ ، باید با در نظر گرفتن‌ موارد زیر شفاف‌ باشد تا نور را از خود عبور دهد.

                         1 -  دارای‌ مقاومت‌ مكانیكی‌ كافی‌ طبق‌ بند 7-2-2 باشد .

                         2 -  دارای‌ ضخامت‌ حداقل‌  6  میلی متر باشد.

 3 -  حداقل‌ سطح‌ شیشه‌ خور برای‌ هر درب‌ طبقه 0.015  مترمربع باشد بطوریكه‌ مساحت‌ قسمت‌ شفاف‌   حداقل‌0.01  مترمربع باشد.

 4 -  با پهنای‌ حداقل‌  60 میلی متر و حداكثر  150 میلی متر  میباشد لبه‌ پایینی‌ بخشهای‌ شفاف‌ كه‌ پهن‌ تر از  80 میلی متر است‌ ، باید حداقل‌ یك‌ متر بالاتر كف‌ باشد.

  ب‌ -  نشانگر حضور كابین‌ در طبقه‌ باید وقتی‌ كابین‌ در حال‌ ایستادن‌ است‌ روشن‌ شود ، ودر تمام‌ زمانی‌ كه‌ كابین‌ در طبقه‌ ساكن‌ مانده‌ است‌، روشن‌ بماند.

 

 7 - 7         كنترل‌  بسته‌ و قفل‌ شدن‌ درب‌  طبقه‌

 

 7 - 7 - 1   حفاظت‌ در برابر خطر سقوط‌

 در كاركرد عادی‌ باز كردن‌ درب‌  طبقه‌ و یا هریك‌ از لته‌ ها(در مورد درهای‌ چند لته‌ ای‌ ) نباید امكانپذیر باشد مگر آنكه‌ كابین‌ در حالت‌ توقف‌ بوده‌ و یا در حال‌ رسیدن‌ به‌ نقطه‌ توقف‌ در منطقه‌ بازشوی‌ درب‌ باشد.

 منطقه‌ باز شدن‌ نباید بیش‌ از  0.2  متر در پایین‌ تراز طبقه‌ امتدادیابد.

 در صورتی‌ كه‌ در كابین‌ ودرهای‌ خروجی‌ بطور همزمان‌ عمل‌ نمایند، منطقه‌ باز شدن‌ درب‌  می‌ تواند به‌ حداكثر  0.35  متر در بالا و پایین‌ تراز طبقه‌ امتداد یابد.

 

 7 - 7 - 2   پیشگیری‌ از قیچی‌ شدن‌ بین‌ كابین‌ و درب‌ طبقه‌

 7 - 7 - 2 - 1 در صورت‌ باز بودن‌ درب‌  طبقات‌ یا بازبودن‌ یكی‌ از لته‌ های‌ آن‌ (در مورد درهای‌ چند لته‌ای‌ ) حركت‌ عادی‌ كابین‌ یاادامه‌ حركت‌ آن‌ نباید امكان‌ پذیر باشد. اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی‌ قبل‌ از شروع‌ حركت‌ میتواندانجام‌ شود.

 

 7 - 7 - 2 - 2 موارد استثناء

 حركت‌ آسانسور با درب‌ باز در محدوده‌ های‌ زیر مجاز است‌ :

 الف‌ -  در منطقه‌ بازشوقفل‌، كه‌ امكان‌ تراز كردن‌ یا تراز مجددكابین‌ نسبت‌ به‌ كف‌ طبقه‌ را فراهم‌ نماید، مشروط‌ بر اینكه‌ شرایط‌ بند 14-2-1-2 فراهم‌ گردد.

ب‌  -  در منطقه‌ ای‌ كه‌ تا حداكثر ارتفاع‌  165 سانتی متر بالاتر از تراز طبقه‌ ، امتدادیافته‌ بطوریكه‌ امكان‌ بارگیری‌ توسط‌ استفاده‌ كنندگان‌ مجاز را (مقدمه‌ عمومی‌ 0-6-2 را ببینید) ممكن‌ سازد.

                علاوه‌ بر فراهم‌ نمودن‌ شرایط‌ بندهای‌ 8-4-3 و 14-2-1-5 ،موارد زیر باید فراهم‌ شود.

 1 ) در این‌ حالت‌ ارتفاع‌ مفید از كف‌ كابین‌ تا زیر چهارچوب‌ فوقانی‌ درب‌  طبقه‌ كمتر از 2 متر نباشد.

 2 ) مادام‌ كه‌ كابین‌ در این‌ محدوده‌ قرار گرفته‌ ، بسته‌ شدن‌ درب‌  طبقه‌ بدون‌ هر گونه‌ عمل‌ خاص‌ باید امكانپذیر باشد.

 

 7 - 7 - 3   باز كردن‌ اضطراری‌ و قفل‌ كردن‌

 هر درب‌  خروجی‌ باید به‌ یك‌ وسیله‌ قفل‌ كننده‌ مجهز باشد، بطوریكه‌ شرایط‌ بند 7-7-1 را تأمین‌ نماید.این‌ وسیله‌ باید در مقابل‌ استفاده‌ نادرست‌ حفاظت‌ شود.

 

 7 - 7 - 3 - 1 پیش‌ از حركت‌ كابین‌ درب‌ باید كاملا" قفل‌ شده‌ باشد. هر چند اعمال‌ مقدماتی‌ برای‌ حركت‌ كابین‌ می‌ تواند انجام‌ گیرد.  قفل‌ بودن‌ ، باید توسط‌ وسیله‌ ایمن‌ برقی‌ بر طبق‌ بند 14-1-2 تشخیص‌ داده‌ شود.

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 1 كابین‌ تا هنگامی‌ كه‌ زبانه‌ قفل‌ كننده‌ حداقل‌ به‌ اندازه‌  7 میلی متر بالنگه‌ درب‌ درگیر نشده‌ ، نباید قادر به‌ حركت‌ باشد .

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 2 ارتباط‌ بین‌ یكی‌ از اجزاءاتصال‌ (كنتاكت‌ )كه‌ مدار را قطع‌ میكند و وسیله‌ای‌ كه‌ بطور مكانیكی‌ قفل‌ میشود باید مستقیم‌ ساده‌ و حفاظت‌ شده‌ اما قابل‌ تنظیم‌ باشد.

 

7 - 7 - 3 - 1 - 3  در مورد درهای‌ لولایی‌، قفل‌ باید نزدیكترین‌ فاصله‌ ممكن‌ به‌ لبه‌ های‌ عمودی‌ بسته‌ شو درب‌ ، عمل‌ نماید،بطوریكه‌ حتی‌ اگر درها افت‌ یا نشست‌ پیدا كنند، صحیح‌ عمل‌ كند.

 

7 - 7 - 3 - 1 - 4  اجزاء قفل‌ كننده و اتصالات‌ آن‌ باید در مقابل‌ ضربه‌ مقاوم‌ باشند و از فلز ساخته‌ شده‌ و یا با فلز تقویت‌ شوند.

7 - 7 - 3 - 1 - 5  استحكام‌ درگیری‌ زبانه‌ قفل‌ (اجزاءقفل‌ كننده‌) باید بنحوی‌ باشد كه‌ اعمال‌ نیرویی‌ در جهت‌ باز شدن‌ ، مؤثر بودن‌ قفل‌ را كاهش‌ ندهد.

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 6   قفل‌ باید مقاومت‌ كافی‌ در آزمون‌ ضمیمه‌ (ج‌ - 1) را داشته‌ باشد. بطوریكه‌ بدون‌ تغییر شكل‌ دایمی‌ در حالیكه‌ نیروهای‌ حداقل‌ زیر بر سطح‌ قفل‌ و در جهت‌ باز شدن‌ برآن‌ اعمال‌ میشود، مقاومت‌ نماید.

                 الف‌ ) 1000 نیوتن در مورد درهای‌ كشویی‌

                  ب‌  ) 3000 نیوتن بر روی‌ زبانه‌ قفل‌ در درهای‌ لولایی‌

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 7 عمل‌ قفل‌ شدن‌ و تداوم‌ آن‌ باید توسط‌ نیروی‌ جاذبه‌ زمین، ‌ آهنربای‌ دائمی‌ یا فنر انجام‌ گیرد. فنرها در هنگام‌ قفل‌ شدن باید با فشردگی‌ عمل‌ كنندو دارای‌ حركت‌ هدایت‌ شده‌ باشند، و به‌ اندازه‌ای‌ باشند كه‌ در لحظه‌ باز شدن‌ قفل‌ فنر بصورت‌ كاملا" فشرده‌ در نیاید و فضایی‌ بین‌ حلقه‌ های‌ آن‌ موجود باشد.

 در صورتی‌ كه‌ آهنربای‌ دائمی‌ (یا فنر) به‌ هر دلیلی‌ بنحو مطلوب‌ عمل‌ نكند،نیروی جاذبه نباید باعث باز شدن قفل گردد. چنانچه تثبیت‌ اجزاء قفل‌ كننده‌ در محل‌ خود بوسیله‌ عمل‌ یك‌ مغناطیس‌ دائمی‌ صورت‌ پذیرد ، خنثی‌ نمودن‌ چنین‌ اثری‌ نباید با وسایل‌ معمولی‌ مثل‌ حرارت‌ ویا ضربه‌ امكانپذیر باشد.

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 8 قفل‌ باید در برابر خطر جمع‌ شدن‌ گرد و خاك‌ كه‌ میتواند كاركرد مناسب‌ آنرا مختل‌ نماید، حفاظت‌ شود.

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 9 بازرسی‌ قطعات‌ عمل‌ كننده‌ باید به‌ آسانی‌ امكانپذیر باشد. مثلاً بدنه‌ قفل‌ در این‌ قسمتها میتواند شفاف‌ باشد.

 

 7 - 7 - 3 - 1 - 10    در صورتیكه‌ كه‌ اتصالات‌ قفل‌ در داخل‌ جعبه‌ ای‌ قرار دارد پیچهای‌ محكم‌ كننده‌ درپوش‌ باید از نوعی‌ باشد كه‌ در هنگام‌ باز نمودن‌ درپوش‌ در سوراخها بمانند، و به‌ چاه‌ نریزند.

 

 7 - 7 - 3 - 2 باز كردن‌ اضطراری‌

 هر یك‌ از درهای‌ طبقه‌ باید از بیرون‌ به‌ كمك‌ كلید سه‌ گوشه‌ با ابعاد استاندارد طبق‌ پیوست‌ ب‌ قابل‌ باز شدن‌ باشد.

 این‌ نوع‌ كلید تنها باید همراه‌ بادستورالعملی‌ كه‌ حاوی‌ جزئیات‌ هشدارهای‌ لازم‌ از وقوع‌ حوادثی‌ كه‌ در نتیجه‌ باز كردن‌ درب‌ ، بدون‌ قفل‌ نمودن‌ دوباره‌ آن‌ پایین‌ می‌آید ، به‌ افراد مسئول‌ داده‌ شود.

بعد از باز نمودن اضطراری چنانچه مانعی برای باز نگهداشتن درب طبقات وجود نداشته باشد ، درب باید بطور خودبخود قفل شود.

 در صورتیكه‌ درهای‌ طبقه‌ بوسیله‌ درب‌  كابین‌ باز وبسته‌ شود، وسایلی‌ ( مثل‌ فنرها و وزنه‌ ها ) باید بسته‌ شدن‌ خودبه‌خود درب‌ طبقه‌ را وقتی‌ كابین‌ در خارج‌ از منطقه‌ باز شو قفل‌ قرار دارد و درب طبقه‌ به‌ هر دلیلی‌ باز شود، تضمین‌ نمایند .

 

 7 - 7 – 4      وسیله‌ برقی‌ برای‌ اطمینان‌ از بسته‌ بودن‌ درب‌ طبقه‌ .

 

 7 - 7 - 4 - 1       هر درب‌ طبقه‌ باید مجهز به‌ یك‌ وسیله‌ برقی‌ برای‌ اثبات‌ حالت‌ بسته‌ بودن‌ آن‌ مطابق‌ بند  14-1-2 باشد، طوری‌ كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند 7-7-2 رعایت‌ شوند.

 

 7 - 7 - 4 - 2       در مورد درهای‌ افقی‌ كشویی‌ طبقه‌ كه‌ با درب‌ كابین‌ بطور همزمان‌ عمل‌ میكند، این‌ وسیله‌ میتواند با وسیله‌ای‌ كه‌ برای‌ اثبات‌ حالت‌ قفل‌ میباشد یكی‌ باشند به‌ شرط‌ آنكه‌ قفل‌ شدن‌ منوط‌ به‌ بسته‌ شدن‌ مطمئن‌ درب‌ طبقه‌ باشد.

 

 7 - 7 - 4 - 3       در صورتیكه‌ درهای‌ طبقات‌ لولایی‌ باشند این‌ وسیله‌ باید بر روی‌ لبه‌ بسته‌ شو درب یا بر روی‌ ابزار مكانیكی‌ كه‌ سبب‌ بسته‌ شدن‌ درب‌  میگردد، نصب‌ شود .

 

 7 - 7 - 5      ویژگیهای‌ مشترك‌ بین‌ وسایل‌ اثبات‌ بسته‌ بودن‌ و قفل‌ بودن‌ درب‌

 7 - 7 - 5 - 1 حركت‌ آسانسور توسط‌ اشخاص‌ از محلهایی‌ كه‌ بصورت‌ عادی‌ در دسترس‌ عموم‌ میباشد، نباید حتی‌ با پل‌ كردن‌ یك‌ سویچ‌ ایمنی‌ با در طبقه‌ باز یا قفل‌ نشده‌ امكانپذیر باشد.

 

 7 - 7 - 5 - 2 وسایل‌ واسطه‌ ای‌ كه‌ در ‌ قفل‌ استفاده‌ میشوند باید عملكردمثبت‌ داشته‌ باشند .(عملكرد مثبت‌ بدین‌ معناست كه‌ با برقراری‌ جریان‌،  قفل‌شدن‌ تأیید شود ).

 

 7 - 7 - 6      درهای‌ كشویی‌ افقی‌ یا عمودی‌ چند لته‌ ای‌ كه‌ بطور مكانیكی‌ بهم‌ متصل‌ شده‌اند . در صورتیكه‌ درها از نوع‌ كشویی‌ افقی‌ یا عمودی‌ چند لته‌ ای‌ باشند و مستقیما" توسط‌ اتصالات‌ مكانیكی‌ بهم‌ مرتبط‌ باشند، انجام‌ موارد زیر مجاز میباشد :

 الف‌ -  قفل‌ كردن‌ یك‌ لته‌ بصورتیكه‌ این‌ قفل‌ بتواند بتنهایی‌ از باز شدن‌ سایر لته‌ ها جلوگیری‌ كند

ب‌  -  نصب‌ وسایل‌ قفل‌ كننده‌ بهمان‌ صورت‌ كه‌ در بند 7-7-4-1 یا 7-7-4-2 برای‌ درهای‌ تك‌ لنگه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌

 

 7 - 7 - 6 - 2 در صورتیكه‌ اتصالات‌ مكانیكی‌ لته‌ ها از نوع‌ غیر مستقیم‌ باشد (مانند سیم‌ فولادی‌ ، تسمه‌ یا زنجیر ) طراحی‌ و ساخت‌ آن‌ باید بگونه‌ ای‌ باشد تا در مقابل‌ نیروهای‌ معمولی‌ پیشبینی‌ شده‌ مقاومت‌ لازم‌ را داشته‌ و بطور دوره‌ای‌ نیز از آنها بازدید شود.

 قفل‌ كردن‌ یك‌ لته‌ بطوریكه‌ این‌ قفل‌ بتواند بتنهایی‌ از باز شدن‌ سایر لته‌ ها جلوگیری‌ كند بدون‌ نصب‌ دستگیره‌ مجاز میباشد.

 وضعیت‌ بسته‌ بودن‌ سایر لته‌ ها كه‌ بسته‌ شدن‌ شان‌ بدون‌ استفاده‌ از وسایل‌ قفل‌شونده‌ صورت‌ گرفته‌، باید توسط‌ محافظهای‌ الكتریكی‌ و مطابق‌ بند 14-1-2 تضمین‌ گردد.

7 - 8        بستن‌ درهایی‌ كه‌ بطور خودكار عمل‌ میكنند

 

 درهای‌ طبقات‌ كه‌ بطور خودكار عمل‌ میكنند ، در زمان‌ كاركرد عادی‌ ، در طول‌ یك‌ بازه‌ زمانی‌ مشخص‌ ، باید بسته‌ شوند . این‌ بازه‌ زمانی‌ براساس‌ ترافیك‌ آسانسور ،در طول‌ زمانی‌ كه‌ فرمان‌ حركت‌ كابین‌ داده‌ نشده‌ ، تنظیم‌ میگردد.

‌ نماید. نصب‌ كلید روشنایی‌ در محل‌ ورودی‌ در نقاط‌ در دسترس‌، باید انجام‌گیرد.

- 7 حفاظت‌ در حین‌ عملكرد دربها

8 - 7 - 1 كلیات‌ :

دربها و متعلقات‌ آن‌ باید طوری‌ طراحی‌ شوند كه‌ صدمات‌ ناشی‌ از فشرده‌ شدن‌ بخشی‌ از بدن‌ شخص‌ ، لباس‌ و یا اشیاء دیگری‌ كه‌ بین‌ آنها گیر میكند را به‌ حداقل‌ كاهش‌ دهند .

برای‌ جلوگیری‌ از احتمال‌ بریدگی‌ در حین‌ حركت‌ درهای‌ كشوئی‌ خودكار ، سطح‌ سمت‌ كابین‌ درها نباید سوراخ‌ یا برآمدگی‌ بیش‌ از 3 میلی متر داشته‌ باشد . درهای‌ كشوئی‌ عمودی‌ مطابق‌ حالت‌ خاص‌ بند 8-6-1 مستثنی‌ بوده‌ و لبه‌ ها باید پخ‌ دار باشند .

8 - 7 - 2 درهای‌ مجهز به‌ نیروی‌ محركه‌ : این‌ نوع‌ درها باید طوری‌ طراحی‌ شوند كه‌ آسیب‌ دیدگی‌ شخص‌ ناشی‌ از ضربه‌ لنگه‌ در حداقل‌ باشد .

به‌ این‌ منظور شرایط‌ زیر باید فراهم‌ شود :

8 - 7 - 2 - 1 دربهای‌ كشویی‌ افقی‌

8 - 7 - 2 - 1 - 1 دربهای‌ خودكار

8 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 نیروی‌ لازم‌ جهت‌ جلوگیری‌ از بسته‌ شدن‌ درب‌ نباید از 150 نیوتن بیشتر باشد . این‌ نیرو نباید در یك‌ سوم‌ اول‌ مسیر حركت‌ درب‌ اندازه‌ گیری‌ شود.

8 - 7 - 2 - 1 - 1 - 2 انرژی‌ جنبشی‌ درب‌ كابین‌ و اجزاء مكانیكی‌ كه‌ به‌ صورت‌ صلب‌ به‌ درب‌ متصل‌ باشند در متوسط‌ سرعت‌ بسته‌ شدن‌ درب‌ كه‌ مطابق‌ بند 7-5-2-1-1-2 محاسبه‌ و اندازه‌ گیری‌ شده‌ نباید از 10 ژول‌ بیشتر شود .

8 - 7 - 2 - 1 - 1 - 3 چنانچه‌ درب‌ هنگام‌ بسته‌ شدن‌ ، به‌ شخص‌ در حال‌ عبور از آستانه‌ ضربه‌ زده‌ یا در حال‌ ضربه‌ زدن‌ باشد یك‌ وسیله‌ حساس‌ حفاظتی‌ می‌بایست‌ به‌ طور خودكار درب‌ را دوباره‌ باز كند :

الف‌ - این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ را می‌ توان‌ در 50 میلی متر آخر طول‌ مسیر حركت‌ هر لنگه‌ درب‌ بی‌ اثر نمود .

ب‌ - در صورت‌ وجود سیستمی‌ كه‌ پس‌ از مدت‌ زمان‌ مشخص‌ ، وسیله‌ حفاظتی‌ حساس‌ را بی‌ اثر می‌كند، برای‌ برطرف‌ كردن‌ موانع‌ كه‌ در هنگام‌ بسته‌ شدن‌ مقاومت‌ می‌ كند . انرژی‌ جنبشی‌ تعریف‌ شده‌ در فوق‌، هنگام‌ حركت‌ با وسیله‌ حفاظتی‌ خنثی‌ نباید بیش‌ از 4 ژول باشد.

8 - 7 - 2 - 1 - 2 دربهایی‌ كه‌ بسته‌ شدن‌ آنها تحت‌ كنترل‌ دائم‌ استفاده‌ كنندگان‌ صورت‌ می‌ گیرد. (مثلاً با فشار پیوسته‌ روی‌ دگمه‌) در صورتیكه‌ انرژی‌ جنبشی‌ كه‌ طبق‌ بند 7-5-2-1-1-2 اندازه‌گیری‌ و یا محاسبه‌ شده‌ است‌ از 10 ژول تجاوز كند، سرعت‌ متوسط‌ بسته‌ شدن‌ سریعترین‌ لنگه‌ درب‌ باید به‌ 0.3 متر بر ثانیه محدود شود.

8 - 7 - 2 - 2 دربهای‌ كشوئی‌ عمودی‌ (گیوتینی‌)

بسته‌ شدن‌ این‌ گونه‌ درها با نیروی‌ محركه‌ مجاز است‌،مشروط‌ به‌ اینكه‌ تمام‌ مقررات‌ زیر بطور همزمان‌ انجام‌ بپذیرد :

الف‌ - آسانسور از نوع‌ باری‌ - مسافری‌ باشد .

ب‌ - بسته‌ شدن‌ دربها تحت‌ كنترل‌ دائمی‌ استفاده‌ كنندگان‌ باشد .

پ ‌ - سرعت‌ متوسط‌ بسته‌ شدن‌ لنگه‌ دربها به‌ 0.3 متر بر ثانیه محدود گردد.

8 - 8 مقررات‌ مربوط‌ به‌ آستانه‌ كابینها ی‌ بدون‌ درب‌

وقتی‌ كه‌ ورودی‌ كابین‌ فاقد درب‌ می‌ باشد برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ احتمال‌ خطر له‌ شدن‌ و یا خرد‌ شدن‌ بین‌ آستانه‌ كابین‌ و دیواره‌ چاه‌ باید از دستگاه‌ فتو الكتریك‌ و یا مشابه‌ آن‌ استفاده‌ شود .

8 - 9 وسیله‌ الكتریكی‌ برای‌ اثبات‌ بسته‌ بودن‌ درهای‌ كابین‌

8 - 9 - 1 اگر درب كابین‌ ( یا لته‌ ای‌ از درهای‌ چند لته‌ ای‌ ) باز باشد، راه‌ اندازی‌ آسانسور و یا ادامه‌ حركت‌ بطور معمول‌ نباید امكان‌ پذیر باشد . عملیات‌ مقدماتی‌ جهت‌ حركت‌ می‌ تواند انجام‌ شود. اما حركت‌ آسانسور بادرب‌ باز كابین‌ ، تحت‌ شرایط‌ بند 7-7-2-2 مجاز میباشد .

8 - 9 - 2 بسته‌ بودن‌ هر درب‌ كابین‌ باید با یك‌ وسیله‌ برقی‌ مطابق‌ بند 14-1-2 اثبات‌ شود ، بطوریكه‌ شرایط‌ بند 8-9-1 برقرار شده‌ باشد .

8 - 10 در مورد درهای‌ كشوئی‌ افقی‌ و عمودی‌ دارای‌ چند لته‌ كه‌ بطور مكانیكی‌ به‌ یكدیگر متصل‌ میشود .

8 - 10 - 1 در مورد درهای كشوئی‌ افقی‌ یا عمودی‌ دارای‌ چندین‌ لته‌ كه‌ مستقیمأ بطور مكانیكی‌ به‌ هم‌ متصل‌ می‌ شوند ، موارد زیر مجاز است‌ :

الف‌ - نصب‌ وسیله‌ الكتریكی‌ طبق‌ بند 8- 9 ، تنها بر روی‌ یك‌ لته‌ .(در دربهای‌ تلسكوپی‌ بر روی‌ سریعترین‌ لته‌ نصب‌ گردد)

ب‌ - نصب‌ وسیله‌ الكتریكی‌ طبق‌ بند 8- 9 ، بر روی‌ دستگاه‌ محركه‌ درب‌ ، تنها در صورتیكه‌ یك‌ اتصال‌ مكانیكی‌ لته‌ و این‌ دستگاه‌ محركه‌ را به‌ یكدیگر بطور مستقیم‌ متصل‌ كند .

پ‌ - برای‌ اطمینان‌ از قفل‌ بودن‌ درها در موارد و شرایط‌ بند 5-4-3-2-2 اگر این‌ كار مانع‌ از باز شدن‌ لته ‌درهای‌ دیگر شود، تنها قفل كردن یكی از لته ها كافی است (لته‌ درهای‌ تلسكوپی‌ پس‌ از بسته‌ شدن‌ بنحوی‌ باید بهم‌ متصل‌ و یا قلاب‌ شوند) .

8 - 10 - 2 در صورتیكه‌ لته‌ های‌ درب‌ بطور مكانیكی‌ و غیر مستقیم‌ بهم‌ متصل‌ شده‌ باشند ، (مثلا با طناب‌ تسمه‌ و یا زنجیر) اتصالات‌ باید بگونه‌ ای‌ طراحی‌ شده‌ باشند كه‌ در مقابل‌ هر نیرویی‌ كه‌ بطور معمول‌ و در عمل‌ ، بدان‌ وارد می‌ آید مقاوم‌ باشند و همچنین‌ با دقت‌ ویژه‌ ای‌ ساخته‌ شده‌ باشند و بطور دوره ای‌ بازدید شوند .

نصب‌ یك‌ وسیله‌ یك‌ وسیله‌ الكتریكی‌ طبق‌ بند 8- 9، در موارد زیر به‌ روی‌ یك‌ لته‌ مجاز میباشد:

الف‌ - این‌ لته‌، لته‌ محرك‌ درب‌ نباشد .

ب‌ - این‌ لته‌ بطور مكانیكی‌ و مستقیم‌ به‌ لته‌ محرك‌ متصل‌ باشد.

8 - 11 باز كردن‌ در كابین‌

8 - 11 - 1 خارج‌ شدن‌ مسافرین‌ ، در صورت‌ توقف‌ آسانسور به‌ هر دلیلی‌ در نزدیكی‌ ایستگاه‌ با توقف‌ كابین‌ و قطع‌ منبع‌ تغذیه‌ درب‌ (در صورت‌ وجود ) طبق‌ موارد زیر ، میتواند امكان‌ پذیر باشد .

الف‌ - باز كردن‌ تمامی‌ ویا بخشی‌ از درب‌ كابین‌ با دست‌ از سمت‌ طبقه‌

ب‌ - باز كردن‌ تمامی‌ و یا بخشی‌ از درب‌ كابین‌ به‌ همراه‌ درب‌ طبقه‌ با دست‌ از سمت‌ كابین‌ در صورتیكه‌ درب‌ كابین‌ و درب‌ طبقه‌ به‌ هم‌ جفت‌ شده‌ باشند.

8 - 11 - 2 روشهایی‌ كه‌ بمنظور باز كردن‌ درب‌ كابین‌ در بند 8- 11- 1 در نظر گرفته‌ شده‌ اند ،باید دست‌ كم‌ در منطقه‌بازشو قفل‌ بكار گرفته‌ شوند.

نیروی‌ لازم‌ برای‌ باز كردن‌ درب‌ كابین‌ از 300 نیوتن نباید بیشتر باشد .

آسانسورهای‌ مشمول‌ بند 5-4-3-2-2 باز شدن‌ درب‌ كابین‌ از داخل‌، تنها در منطقه‌ باز شو قفل‌ باید ممكن‌ باشد .

8 - 11 - 3 در آسانسورهایی‌ كه سرعت‌ اسمی‌ آنها بیش‌ از 1 متر بر ثانیه می باشد باز كردن‌ درب‌ كابین‌ هنگامی‌ كه‌ آسانسور در حركت‌ است‌ باید با نیروی‌ بیش‌ از 50 نیوتن ممكن‌ گردد . این‌ شرط‌ در منطقه‌ باز شو قفل‌ الزامی‌ نمیباشد .

8 - 12 دریچه‌ های‌ سقفی‌ و درهای‌ اضطراری‌

8 - 12 - 1 كمك‌ به‌ مسافران‌ درون‌ كابین‌ همیشه‌ باید از بیرون‌ انجام‌ شود ، بویژه‌ در صورتی‌ كه‌ روش‌ كمك‌ رسانی‌ اضطراری‌ مندرج‌ در بند 12- 5 قبلا پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد .

8 - 12 - 2 اگر جهت‌ رهایی‌ ونجات‌ مسافران‌ درون‌ كابین‌ دریچه‌ای‌ در سقف‌ آن‌ تعبیه‌ شده‌ باشد ، ابعاد این‌ دریچه‌ اضطراری‌ باید حداقل‌ m 0.5× m 0.35 باشد .

8 - 12 - 3 در مورد آسانسورهایی‌ كه‌ یك‌ یا دو ورودی‌ كابین‌ بدون‌ درب‌ میباشد ، وجود یك‌ دریچه‌ اضطراری‌ برای‌ نجات‌ مسافران‌ اجباری‌ است‌ .

8 - 12 - 4 در‌ كابین‌ های همجوار می‌ توان‌ از درهای‌ اضطراری‌ استفاده‌ نمود ، مشروط‌ بر اینكه‌ فاصله‌ افقی‌ بین‌ كابینها از 75 سامتی متر تجاوز نكند . (بویژه‌ به‌ بند 5-2-2-1-2 مراجعه‌ شود ) در صورت وجود، این درها باید دارای 180 سانتی متر ارتفاع و 35 سانتی متر عرض باشند.

8 - 12 - 5 درهای‌ اضطراری‌ و دریچه‌ های‌ سقفی‌ در صورت وجود باید با بندهای‌ 8-3-2 و 8-3-3 و همچنین‌ با موارد زیر مطابقت‌ داشته‌ باشد :

8 - 12 - 5 - 1 دریچه‌ ها و درهای‌ اضطراری‌ باید به‌ یك‌ قفل‌ مجهز باشند.

8 - 12 - 5 - 1 - 1 دریچه‌ های‌ سقفی‌ اضطراری‌ ، باید از بیرون‌ كابین‌ بدون‌ كلید و از درون‌ با كلیدی‌ مناسب‌ كه‌ به‌ شكل‌ مثلث‌ بوده‌ و در ضمیمه‌ (ب‌) تعریف‌ شده‌ باز شوند .

بازشوی‌ دریچه‌ های‌ اضطراری‌ نباید به سمت داخل‌ كابین‌ باشد.

در صورت‌ باز بودن‌ دریچه‌ سقفی‌ نباید لبه‌ آن‌ از لبه‌ كابین‌ آسانسور بیرون‌ بزند .

8 - 12 - 5 - 1 - 2 درهای‌ اضطراری‌ باید از بیرون‌ كابین‌ بدون‌ كلید ، و از درون‌ آن‌ با استفاده‌ از كلیدی‌ مناسب‌ كه‌ به‌ شكل‌ مثلث‌ بوده‌ و در ضمیمه‌ (ب‌) تعریف‌ شده‌ باز شوند .

درهای‌ اضطراری‌ نباید سر راه‌ وزنه‌ تعادل‌ و یاس مقابل‌ مانع‌ ثابتی‌ (بجز آهنهای‌ جداكننده‌ چاهها) قرار گرفته‌ ، راه‌ رفت‌ و آمد از یك‌ كابین‌ به‌ كابین‌ دیگر را مسدود كند .

8 - 12 - 5 - 2 قفل‌ بودن‌ مندرج‌ در بند 8-12-5-1 باید با نصب‌ وسیله‌ الكتریكی‌ مطمئن‌ ، مطابق‌ بند 14-1-2 انجام‌ گیرد .

اگر قفل‌ بطور مؤثری‌ عمل‌ نكند ، این‌ وسیله‌ الكتریكی‌ باید موجب‌ توقف‌ آسانسور گردد.

تنها در صورتی‌ كه‌ درها بطور مطمئنی‌ قفل‌ شده‌ باشند ، بازگشت‌ آسانسور به‌ كار عادی‌ باید ممكن‌ باشد .

8 -13 سقف‌ كابین‌

8 - 13 - 1 در تكمیل‌ مقررات‌ بند 8-3 :

الف‌ - سقف‌ كابین‌ باید تحمل‌ وزن‌ دو نفر را داشته‌ باشد ، بطوریكه‌ هر قسمتی‌ از آن‌ ، بتواند در مقابل‌ نیرویی‌ عمودی‌ معادل‌ 2000 نیوتن بدون‌ هیچ‌ تغییر شكل‌ دایمی‌ ، پایداری‌ كند .

ب‌ - روی‌ سقف‌ كابین‌ باید فضای‌ بازی‌ به‌ مساحت‌ حداقل‌ 120 متر مربع . برای‌ ایستادن‌ افراد وجود داشته‌ باشد بطوریكه‌ ضلع‌ كوچكتر‌ كمتر از 25 سانتی متر نباشد .

پ‌ - سقف‌ كابین‌ باید طوری‌ طراحی‌ شود كه‌ نصب‌ نرده‌ در صورت‌ نیاز روی‌ آن‌ امكانپذیر باشد .

8 - 13 - 2 فلكه‌ هایی‌ كه‌ روی‌ یوك‌ كابین‌ نصب‌ شده‌ اند (در صورت‌ وجود) باید مجهز به‌ حفاظ‌ باشند تا از بروز موارد زیر جلوگیری‌ شود .

الف‌ - جراحت‌ بدنی‌

ب‌ - خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ آویز از شیارهای‌ فلكه‌ ها بدلیل‌ شل‌ شدن‌ آنها

پ‌ - قرار گرفتن‌ اشیاء بین‌ شیار های‌ فلكه‌ و طنابها

این‌ حفاظها باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شوند تا مانعی‌ برای‌ بازرسی‌ و یا تعمیر فلكه‌ ها ایجاد نكنند.

در صورت‌ استفاده‌ از زنجیر نیز مراتب‌ فوق‌ باید رعایت‌ گردد.

8 - 14 فضای‌ خالی‌ بالای‌ كابین‌

چنانچه‌ در هنگام‌ باز بودن‌ درب‌ طبقه‌ ، فاصله‌ ای‌ خالی‌ بین‌ سقف‌ كابین‌ تا لبه‌ بالایی‌ درب‌ طبقه‌ ظاهر شود ، این‌ فاصله‌ خالی‌ باید توسط‌ صفحه‌ ای‌ در طول‌ و عرض‌ پوشیده‌ شود .این‌ صفحه‌ عبارت‌ است‌ از ورقی‌ مقاوم‌ كه‌ به‌ بالای‌ كابین‌ متصل‌ میگردد.

این‌ مورد بویژه‌ در مورد آسانسورهای‌ دارای‌ سكوی‌ بارگیری‌ دیده‌ می‌ شود .

8 - 15 تجهیزات‌ روی‌ سقف‌ كابین‌

وسایل‌ زیر بر روی‌ سقف‌ كابین‌ باید نصب‌ شوند :

الف‌ - وسیله‌ كنترل‌ دستی‌ مطابق‌ بند 14-2-1-3 (عمل‌ بازرسی‌ یا رویزیون‌ )

ب‌ - وسیله‌ متوقف‌ كننده‌ مطابق‌ بند 14-2-2-3 و بند 15-3

پ‌ - پریز برق‌ مطابق‌ بند 13-6-2

8 - 16 تهویه‌

8 - 16 - 1 در كابین‌ هایی‌ با درهای‌ بدون‌ منفذ ، باید روزنه‌های‌ برای‌ تهویه‌ هوا در قسمتهای‌ بالا و یا پایین‌ آنها تعبیه‌ گردد.

8 - 16 - 2 سطح‌ موثر روزنه‌ های‌ تهویه‌ هوا در قسمتهای‌ بالای‌ بدنه‌ كابین‌ ، باید دست‌ كم‌ برابر یك‌ درصد مساحت‌ مفید كابین‌ باشد ، همچنین‌ روزنه‌ های‌ قسمت‌ پایین‌ بدنه‌ كابین‌ باید دارای‌ همین‌ مساحت‌ باشند.

درزهای‌ اطراف‌ درهای‌ كابین‌ نیز میتواند در محاسبه‌ سوراخهای‌ تهویه‌ هوا در نظر گرفته‌ شود و حداكثر تا میزان‌ 50% مقدار لازم‌ و موثر برای‌ تهویه‌ هوا سهم‌ داشته‌ باشد .

8 - 16 - 3 روزنه‌ های‌ تهویه‌ هوا، باید بگونه‌ای‌ طراحی‌ و ساخته‌ شوند تا گذراندن‌ میله‌ ای‌ مستقیم‌ به‌ قطر 10 میلی متر از درون‌ آنها به‌ بیرون‌ امكانپذیر نباشد.

8 - 17 روشنایی‌

8 - 17 - 1 كابین‌ باید مجهز به‌ روشنایی‌ الكتریكی‌ باشد ، بطوریكه‌ روشنایی‌ آزاد دائما فراهم‌ نماید . شدت‌ روشنایی‌ باید به‌ اندازه‌ 50 لوكس‌ در محل‌ كلیدهای فرمان داخل كابین و كف‌ كابین‌ باشد .

8 - 17 - 2 در صورتیكه‌ روشنایی‌ با لامپهای‌ التهابی‌ تأمین‌ گردد ، باید دست‌ كم‌ از دو لامپ‌ به‌ طور موازی‌ متصل‌ شده‌ اند ، استفاده‌ گردد.

8 - 17 - 3 وجود یك‌ منبع‌ برق‌ اضطراری‌ كه‌ بطور خودكار قابل‌ شارژ بوده‌ و در هنگام‌ قطع‌ برق‌ حداقل‌ یك‌ لامپ‌ یك‌ واتی‌ را به‌ مدت‌ یك‌ ساعت‌ روشن‌ نگهدارد ضروری‌ است‌ .

این‌ منبع‌ برق‌ اضطراری‌ باید بطور خودكار در هنگام‌ قطع‌ برق‌ روشنایی‌ را تأمین‌ نماید.

8 - 17 - 4 در صورتیكه‌ منبع‌ برق‌ اضطراری‌ در بند فوق‌ ، برای‌ زنگ‌ اضطراری‌ بند 14-2-3 نیز در نظر گرفته‌ شده‌ باشد باید ظرفیت‌ كافی‌ برای‌ هر دو عمل‌ را داشته‌ باشد.

8 - 18 وزنه‌ تعادل‌

8 - 18 - 1 چنانچه‌ وزنه‌ تعادل‌ از وزنه‌های‌ پر كننده‌ مجزا تشكیل‌ شده‌ باشد ، باید برای‌ جلوگیری‌ از جابجایی‌ آنها تمهیدات‌ مناسبی‌ وجود داشته‌ باشد .برای‌ این‌ منظور موارد زیر در نظر گرفته‌ میشود.

الف‌ - یا باید یك‌ چهارچوب‌ یاشبكه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ كند .

ب‌ - در صورتیكه‌ فلزی‌ باشند و سرعت‌ اسمی‌ آسانسور از 1 متر بر ثانیه تجاوز ننماید بانصب‌ دست‌ كم‌ دو میله‌مهار كننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود.

8 - 18 - 2 در صورتیكه‌ قرقره‌ هایی‌ به‌ وزنه‌ تعادل‌ نصب‌ شده‌ باشند باید به‌ وسایلی‌ مجهز باشند تا از بروز موارد زیر جلوگیری‌ شود .

الف‌ - خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ آویز از شیارهای‌ فلكه‌ بدلیل‌ شل‌ شدن‌

ب‌ - ورود اشیاء بین‌ طناب‌ و شیارهای‌ فلكه‌

این‌ وسایل‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شوند تا مانعی‌ برای‌ بازرسی‌ ویا تعمیر فلكه‌ ها بوجود نیاید .

در صورت‌ استفاده‌ از زنجیر نیز مراتب‌ فوق‌ باید رعایت‌ گردد.

8 - 18 - 3 در صورت‌ استفاده‌ از سیستم‌ وینچ‌ نباید وزنه‌ تعادل‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ باشد .

9 - 9     گاورنر

 

 9 - 9 - 1      سرعت‌ عملكرد گاورنر مربوط‌ به‌ ترمز ایمنی‌ كابین‌ باید حداقل‌ 115% سرعت‌ نامی‌ و كمتر از موارد زیر باشد:

                 الف‌ -  0.8 متر بر ثانیه در ترمز ایمنی‌ از نوع‌ لحظه‌ ای‌ بجز نوع‌ غلطكی‌

                 ب‌  -  1.0 متر بر ثانیه در ترمز ایمنی‌ از نوع‌ غلطكی‌

پ‌ -  1.5 متر بر ثانیه برای‌ ترمز ایمنی‌ آنی‌ از نوعی‌ ضربه‌ گیر و ترمز ایمنی‌ تدریجی‌ كه‌ برای‌ سرعتهای‌ كمتر از      1 متر بر ثانیه استفاده‌ می‌ شود.

ت‌  - (1.25+0.25/V) برای‌ ترمز ایمنی‌ تدریجی‌ كه‌ در سرعتهای‌ بیش‌ از  1 متر بر ثانیه استفاده‌ می‌ شود.

 

 9 - 9 - 2      انتخاب‌ سرعتهای‌ عملكرد

 

 9 - 9 - 2 - 1 برای‌ آسانسورهایی‌ كه‌ سرعت‌ اسمی‌ آنها بیش‌ از  1 متر بر ثانیه می‌ باشد توصیه‌ می‌ شودكه‌ سرعت‌ عملكردتا حدامكان‌ به‌ بالاترین‌ مقدار مندرج‌ در بند 9-9-1 محدود شود.

 

 9 - 9 - 2 - 2 برای‌ آسانسورهایی‌ كه‌ ظرفیت‌ اسمی‌ خیلی‌ سنگین‌ و سرعت‌ نامی‌ پایینی‌ دارا می‌ باشند، باید گاورنر ویژه‌ ای‌ انتخاب‌ شود.

 در این‌ حالت‌ توصیه‌ می‌ شود كه‌ سرعت‌ اسمی‌ عملكرد، پایین‌ ترین‌ مقدار مندرج‌ در بند 9-9-1 انتخاب‌ شود.

 9 - 9 - 3   سرعت‌ عملكرد گاورنر وزنه‌ تعادل‌ ، باید از سرعت‌ عملكرد گاورنر كابین‌ بیشتر باشد. اختلاف‌ سرعت‌ عملكرد نباید از 10% بیشتر شود.

 

 9 - 9 - 4   نیروی‌ كششی‌ طناب فولادی گاورنر هنگام عملكرد‌، باید دست‌ كم‌ از یكی‌ از دو مقدار زیر كه‌ بزرگتر است‌ ، كمتر نباشد.

                 الف‌ -  300 نیوتن یا

                  ب‌  -  دو برابر مقدار نیرویی‌ كه‌ برای‌ درگیری‌ ترمز ایمنی‌ نیاز است‌ .

 

 9 - 9 - 5     جهت‌ چرخش‌ ، با توجه‌ به‌ چگونگی‌ عملكرد ترمز ایمنی‌ باید روی‌ فلكه‌ گاورنر علامت‌ گذاری‌ شود.

 

 

http://kingelevator.blogfa.com/post-111.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic