برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

با تشکر از مهندس حسن محمودی

 

 9 - 9 - 5     جهت‌ چرخش‌ ، با توجه‌ به‌ چگونگی‌ عملكرد ترمز ایمنی‌ باید روی‌ فلكه‌ گاورنر علامت‌ گذاری‌ شود.

 

 9 - 9 - 6   طناب‌ گاورنر

 

 9 - 9 - 6 - 1 گاورنر باید توسط‌ طناب‌ فولادی‌  كه‌ قابلیت‌ انعطاف‌ زیادی‌ دارد ، حركت‌ داده‌ شود.

 

 9 - 9 - 6 - 2 مقدار باری‌ كه‌ باعث‌ پارگی‌ طناب‌ فولادی‌ خواهد شد، باید با ضریب‌ ایمنی‌ حداقل‌ 8 برابر نیروی‌ كششی‌ ایجاد شده‌ هنگام‌ عملكرد گاورنر محاسبه‌ گردد.

 

 9 - 9 - 6 - 3 حداقل‌ قطر طناب‌ فولادی‌ گاورنر باید  6 میلی متر باشد.

 

 9 - 9 - 6 - 4 نسبت‌ بین‌ قطر واقعی‌ فلكه‌ گاورنر به‌ قطر اسمی‌ طناب‌ فولادی‌ آن‌ باید حداقل‌ 30 باشد.

 

 

 9 - 9 - 6 - 5 طناب‌ باید بوسیله‌ فلكه‌ ته‌ چاه‌ كشیده‌ شود، حركت‌ این‌ فلكه‌ (یا وزنـه‌ كشنده‌ طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.

 

 9 - 9 - 6 - 6 در خلال‌ درگیری‌ ترمز ایمنی‌ ، طناب‌ گاورنر و متعلقات‌ آن‌ باید بدون‌ نقص‌ در محل‌ خود قرار داشته‌ باشد حتی‌ در صورتیكه‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) برای‌ عملكرد خود فاصله‌ای‌ بیش‌ از مقدار معمول‌ را طی‌ كند.

 

 9 - 9 - 6 - 7 طناب‌ فولادی‌ باید به‌ آسانی‌ از ترمز ایمنی‌ قابل‌ جداشدن‌ باشد.

 

 9 - 9 - 7      مدت‌ زمان‌ عكس‌ العمل‌

 

 زمان‌ عكس‌ العمل‌ گاورنر باید به‌ قدری‌ كم‌ و كوتاه‌ باشد كه‌ قبل‌ از اینكه‌ سرعت‌ حركت‌ كابین‌ به‌ حد خطرناكی‌ برسد، ترمز ایمنی‌ (پارشوت‌ )عمل‌ نماید.

 

 9 - 9 - 8     در دسترس‌ بودن‌

 

 گاورنر در تمام‌ شرایط‌ باید كاملا" در دسترس‌ باشد و در صورتیكه‌ در داخل‌ چاهك‌ آسانسور نصب‌ شده‌ باشد باید بتوان‌ از بیرون‌ چاه‌ به‌ آن‌ دسترسی‌ داشت‌.

 

 9 - 9 - 9    امكان‌ عملكرد گاورنر

 

 در هنگام‌ بررسی‌ یا آزمایش‌ باید این‌ امكان‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ در سرعتهای‌ كمتر از مقدار مندرج‌ در بند 9-9-1 بادرگیر شدن‌ گاورنر ، به‌ هر روشی‌ ترمز ایمنی‌ عمل‌ نماید.

 

 9 - 9 - 10     وسایل‌ تنظیم‌ سرعت‌ گاورنر میباید پس‌ از تنظیم‌ سرعت‌ عملكرد پلمب‌ گردد.

 

 9 - 9 - 11 كنترلهای‌ الكتریكی‌

 

 9 - 9 - 11 - 1    گاورنر یا وسیله‌ دیگری‌ ، ‌ باید توسط‌ یك‌ وسیله‌برقی‌ ایمنی‌ مطابق‌ با بند 14-1-2، سیستم‌ محركه‌ آسانسور را قبل‌ از اینكه‌ به‌ سرعت‌ عملكرد گاورنر (در جهت‌ بالا یا پایین‌) برسد متوقف‌ نماید.

 با این‌ وجود ، برای‌ سرعتهای‌ اسمی‌  1 متر بر ثانیه وكمتر این‌ وسیله‌ برقی‌ می‌ تواند :

 الف‌ - در صورتیكه‌ سرعت‌ كابین‌ قبل‌ از ترمزموتور وابسته‌ به‌ فركانس‌ برق‌ اصلی‌ شهری‌ باشد (بطوریكه‌    سرعت‌ موتور غیر قابل‌ تنظیم‌ باشد)، این‌ وسیله‌ برقی‌ درنهایت‌ میتواند در لحظه‌ رسیدن‌ گاورنر به‌ سرعت‌ عملكرد عمل‌ نماید.

 ب‌  - اگر آسانسور با ولتاژ متغیر ویا تنظیم‌ سرعت‌ پیوسته‌ عمل‌ نماید باید در آخرین‌ لحظاتی‌ كه‌ سرعت‌ كابین‌ به ‌ 115%  سرعت‌ اسمی‌ میرسد ، به‌ موتور فرمان‌ توقف‌ بدهد.

 

 9 - 9 - 11 - 2    بعد از آزاد شدن‌ ترمز ایمنی‌ گاورنر نباید بطور خودكار آماده‌ به‌ كار شود. یك‌ وسیله‌ ایمن‌ برقی‌ مطابق‌ با بند 14-1-2 باید از حركت‌ مجددآسانسور تا زمانیكه‌ گاورنر در شرایط‌ عملكرد قرارداد ، ممانعت‌ نماید.این‌ وسیله‌ برقی‌ در شرایط‌ بند 12-2-1-4-3 میتواند عمل‌ نكند. حركت‌ مجددآسانسور باید توسط‌ شخص‌ ذیصلاح‌ انجام‌ شود.

 

 9 - 9 - 11 - 3    پارگی‌ یا شل‌ شدن‌ طناب‌ فولادی‌ باید توسط‌ وسیله‌ برقی‌ ایمن‌ بند 14-1-2 موجب‌ توقف‌ موتور آسانسور شود.

 

 یادآوری‌ های‌ بند 9

 

یادآوری‌ 1 - كشش‌

 

 رابطه‌ زیر باید برقرار باشد :

T1 / T2) x C1 x C2 ≤ efa)

 

 كه‌ در آن‌ ( T1 / T2)    :نسبت بین‌ نیروی‌ ثابت‌ بزرگتر به‌ كوچكتر در قسمتی‌ از طناب‌ فولادی‌ است‌ كه‌ در هر طرف‌ شیار فلكه‌ كشش‌ و در حالت‌ زیر وارد می‌ شود:

T1= كابین‌ با باری‌ معادل‌ 125% بار نامی‌ خود در پایین‌ ترین‌ طبقه‌ متوقف‌ است‌ .

T2= كابین‌ بدون‌ بار در بالاترین‌ طبقه‌ متوقف‌ است‌ .

C1 = ضریبی‌ كه‌ شرایط‌ خاص‌ نصب‌ مربوط‌ به‌ شتاب‌ افزاینده‌ و كاهنده‌ در آن‌ منظور شده‌ است‌:

 C1 = ( gn + a) / ( gn – a ) 

 

 

gn  - شتاب‌ جاذبه‌ برحسب‌ متر بر مجذور ثانیه‌

 a  =  شتاب‌ كند شونده‌ ترمز كابین‌ بر حسب‌ متر بر مجذور ثانیه‌  

 

 مقادیر حداقل‌ زیر برای‌  C1   مجاز می‌ باشد :

                 1.10            برای‌ سرعتهای‌ اسمی‌    ؛ m/s     0< V ≤ 0.63     

                 1.15             برای‌ سرعتهای‌ اسمی‌    ؛ m/s     0.63< V ≤ 1.00     

                 1.20             برای‌ سرعتهای‌ اسمی    ‌؛ m/s     1.00< V ≤ 1.60    

                 1.25             برای‌ سرعتهای‌ اسمی‌    ؛ m/s     1.60< V ≤ 2.50    

 برای‌ سرعتهای‌ اسمی‌ بیش‌ از  2.5  متر بر ثانیه مقدار  C1   برای‌ هر حالت‌ خاص‌ باید محاسبه‌ شود ولی‌ بهر حال‌ نباید از 1.25  كمتر باشد .

C2 = ضریبی‌ كه‌ نمایانگر‌ تغییر مقطع‌ شیارها بدلیل‌ سایش‌ میباشد؛

C2 = عدد 1  برای‌ شیارهای‌ نیم‌ گرد و شیارهای‌ زیر برش‌

C2 = عدد 1.2  برای‌ شیارهای‌ به‌ شكل‌  V

 e  = مبنای‌ لگاریتم‌ طبیعی‌

 fa  = ضریب‌ اصطكاك‌ طناب‌ در داخل‌ شیارها

            برای‌ شیارهای‌ به‌ شكل‌ V :     fa= µ / sin y

 

           برای‌ شیارهای‌ نیم‌ گرد و یا شیارهای‌ زیر برش‌   :  ( fa=4 µ(1-sin(β/2)) / (π-β- sin β

 

 a = زاویه‌ پیچش‌ طنابهای‌ فولادی‌ با شیار فلكه‌ (برحسب‌ رادیان‌ )

 

β  = زاویه‌ شیارهای‌ نیم گرد  و یا زیر برش‌ در فلكه‌ كشش‌ (برحسب‌ رادیان‌ ) (   0= β  برای‌ شیارهای‌ نیم‌ گرد)

 

y = زاویه‌ شیارهای‌ بشكل‌  V  ( برحسب‌ رادیان‌)

 

µ = ضریب‌ اصطكاك‌ بین‌ طنابهای‌ فولادی‌ و فلكه‌ های‌ چدنی‌ = 0.09

 

 یادآوری‌  2 - فشارهای‌ مخصوص‌ طنابهای‌ فولادی‌ در شیارها

 

 فشار مخصوص‌ طنابهای‌ فولادی‌ از فرمولهای‌ زیر بدست‌ می‌ آید :

 برای‌ شیارهای‌ نیم گرد ‌و زیربرش‌  :  P=( T / ndD) x [ (8 cos( β/2) ) / (π – β sin β )]  

 

 برای‌ شیارهای‌ با شكل‌  V    :   P=( T / ndD) x [ 4.5 / sin (y/2 )]  

 

در هیچ حالتی  فشار مخصوص طنابهای فولادی  با كابین با بار اسمی نباید از مقدار زیر تجاوز كند :

 

P≤ (12.5+4Vc) / (1+ Vc)

 

مسئولیت محاسبه فشار مخصوص با در نطر گرفتن ویژگی های خاص ، بعهده طراح یا سازنده است .

علائم بكار برده ، عبارتند از  :

 

d  :  قطر طناب ها بر اساس میلیمتر  

D  : قطر فلكه اصلی بر حسب میلیمتر  

  n: تعداد طنابها

P  : فشار ویژه بر حسب نیوتون بر میلیمترمربع   

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏T  : نیروی ایستایی وارده به طنابها از طرف كابین در تراز فلكه كششی هنگامی كه كابین با ظرفیت نامی خود در پایین ترین طبقه متوقف است،  بر حسب نیوتون (N)

vc  : سرعت طنابها متناظر با سرعت اسمی كابین )متر بر ثانیه )

y : زاویه‌ شیارهای‌ بشكل‌  V  ( برحسب‌ رادیان‌)

       

 

10 ریلهای راهنما ، ضربه گیرها و كلیدهای حد نهایی

10 – 1 كلیدهای مربوط به ریلها

10 – 1 – 1 مقاومت ریلها (به یادآوری انتهای این بند مراجعه شود) متعلقات و اتصالات آنها باید به طور كافی تحمل نیروهای ناشی از عملكرد ترمز ایمنی و خیزهای ناشی از بارهای نامتقارن در كابین را داشته باشد. این خیزها باید به مقادیری محدود شوند كه عملكرد عادی آسانسور را مختل نكنند.

10 – 1 – 2 نصب ریلها به براكتها و به ساختمان باید به نحوی باشد كه اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن بصورت خودكار یا با تنطیم ساده ، جبران نمود.

حركت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براكتها شود.

10 – 2 - هدایت كابین و وزنه تعادل

10 – 2 – 1 كابین و وزنه تعادل هر كدام باید توسط حداقل دو ریل فولادی صلب و توپر هدایت شوند.

10 – 2 – 2 برای سرعت اسمی بیش از 0.4 متر بر ثانیه ، ریلها باید از فولاد كشیده شده باشد و یا سطوح در تماس با كفشكها ماشین كاری شده باشد.

10 – 2 – 3 در صورتیكه از ترمز ایمنی (پاراشوت) تدریجی استفاده میشود، در هر ساعتی باید مقررات بند 10-2-2 اجرا شده باشد.

10 – 3 ضربه گیرهای كابین و وزنه تعادل

10 – 3 – 1 ضزبه گیرها باید در پایین ترین حد مسیر حركت كابین و وزنه تعادل قرار گیرند.

چنانچه ضربه گیرها به همراه كابین یا وزنه تعادل حركت میكنند، باید به یك پایه ستون با حداقل ارتفاع 0.5 متر در انتهای مسیر حركت برخورد نمایند.

حالت خاص : چنانچه در چاهك دسترسی به وزنه تعادل بصورت اتفاقی امكان پذیر نباشد، نیازی به پایه ستون ضربه گیر وزنه تعادل نمیباشد. (بعنوان مثال : فراهم نمودن صفحات مشبك مطابق با حالت خاص (ب) بند 1-2-5)

10 – 3 – 2 آسانسورهای با رانش مثبت (وینچ) ، علاوه بر دارا بودن شرایط بند 10-3-1 باید به ضربه گیرهای روی كابین كه در بالاترین حد مسیر حركت عمل میكنند نیز مجهز باشند.

چنانچه آسانسور دارای وزنه تعادل باشد تا زمانیكه ضربه گیر وزنه تعادل كاملآ فشرده نشده ضربه گیرهای بالایی نباید عمل كنند.

10 - 3 – 3 از ضربه گیرهاینوع فنری و لاستیكی فقط در صورتی میتوان استفاده كرد كه سرعت آسانسور از 1 متر بر ثانیه بیشتر نباشد.

10 – 3 – 4 از ضربه گیرهای نوع فنری و لاستیكی با حركت برگشتی تدریجی ( باكمك فنر)، تنها در صورتی میتوان استفاده كردكه سرعت آسانسور 1.6 متر بر ثانیه بیشتر نباشد.

10 – 3 – 5 ضربه گیرهای نوع مستهلك كننده انرژی (هیدرولیك ) در هر آسانسوری ، با سرعت های اسمی متفاوت میتواند بكار گرفته شود.

10 – 4 میزان جابجایی ضربه گیرهای كابین و وزنه تعادل

10 – 4 – 1 ضربه گیرهای نوع ذخیره ساز انرژی

10 – 4 – 1 – 1 كل جابجایی ممكن ضربه گیر، باید حداقل دو برابر فاصله توقف در سقوط آزاد، متناظر با 115% سرعت اسمی ( 2v 0.135 ~ 2 × 2v 0.0674 ) باشد. جابجایی بر حسب متر و سرعت بر حسب متربرثانیه میباشد.

در هر صورت میزان جابجایی نباید كمتر از 65 میلی متر باشد.

10 - 4 – 1 – 2 ضربه گیرها باید برای میزان جابجایی تعریف شده فوق ، تحت یك بار ایستایی بین 2.5 تا 4 برابرمجموع جرم كابین و بار اسمی آن (یا جرم وزنه تعادل ) طراحی شوند.

10 – 4 – 2 ضربه گیر نوع ذخیره ساز انرژی با حركت برگشتی مقررات بند 10-4-1 برای این نوع ضربه گیر بكار میرود.

10 – 4 – 3 ضربه گیرهای نوع مستهلك كننده انرژی

10 – 4 – 3 – 1 كل جابجایی ممكن ضربه گیر، باید حداقل دو برابر فاصله توقف در سقوط آزاد ، متناظر با 115% سرعت اسمی (2v 0.0674) باشد. جابجایی بر حسب متر و سرعت بر حسب متر بر ثانیه میباشد.

10 – 4 – 3 – 2 زمانیكه كند شدن حركت آسانسور در انتهای مسیر حركتش مطابق با بند12-8 اندازه گیری میشود. سرعتی كه در آن كابین (یا وزنه تعادل ) به ضربه گیرها میرسند، میتواند بجای سرعت در محاسبات جابجایی ضربه گیرمربوط به بند 10-4-3-1 استفاده شود. بهر صورت میزان جابجایی نباید كمتر از مقادیر زیر شود :

الف – 50% جابجایی محاسبه شده مطابق بند 10-4-3-1 در صورتیكه سرعت حداكثر 4 متر بر ثانیه باشد.

ب - 33.3% جابجایی محاسبه شده مطابق بند 10-4-3-1 در صورتیكه سرعت از 4 متر بر ثانیه بیشتر باشد . در هر صورت میزان جابجایی نباید از 42% متر كمتر باشد.

10 – 4 – 3 – 3 در حالت سقوط آزاد كابین با بار اسمی ، در حین عمل ضربه گیرها میانگین شتاب بازدارندگی نباید از gn بیشتر شود.

كند شدن حركت با شتاب بیش از gn 2.5 نباید بیش از 0.04 ثانیه طول بكشد.

سرعت در هنگام برخورد به ضربه گیر برابر سرعتی است كه در محاسبه میزان جابجایی در بند 10-4-3-2 و 10-4-3-1 ، در نظر گرفته شده است ، میباشد.

10 - 4 – 3 – 4 عملكرد آسانسور باید منوط به برگشت ضزبه گیرها به وضعیت طبیعی پس از عملكرد باشد. كنترل این عملكرد باید توسط ابزار ایمنی مطابق با بند 14-1-2 انجام پذیرد.

10 – 4 – 3 – 5 ضربه گیرهای هیدرولیكی باید به گونه ای ساخته شوند كه سطح سیال به آسانی قابل رویت باشد.

10 – 5 كلیدهای حد نهایی

10 – 5 – 1 كلیدهای حد نهایی باید وجود داشته باشند. این كلیدها باید در نزدیكترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقه ، بدون خطر عملكرد اتفاقی ، نصب شده و عمل نماید. این كلیدها قبل از برخورد كابین (یا وزنه تعادل در صورت وجود) به ضربه گیر باید عمل نمایند. اثرعملكرد كلیدهای نهایی باید در خلال فشرده شدن ضربه گیرها هم ادامه داشته باشد.

10 – 5 – 2 كنترل كلیدهای حد نهایی

10 – 5 – 2 – 1 ابزارهای كنترل كننده در پایین ترین و بالاترین طبقات باید از كلیدهای حد نهایی مجزا باشند.

10 – 5 – 2 – 2 در آسانسورهای با رانش مثبت(وینچ) كنترل عملكرد كلیدهای حد نهایی باید به كمك یكی از روشهای زیر انجام پذیرد :

الف – توسط ابزاری مرتبط با حركت سیستم محركه ؛

ب - توسط كابین و وزنه تعادل ( در صورت وجود ) و در بالای چاه ؛

پ - اگر وزنه تعادل موجود نباشد، توسط كابین در بالا و پایین چاه.

10 – 5 – 2 – 3 در آسانسورهای كششی ، كنترل كلیدهای حد نهایی به كمك یكی از روشهای زیر انجام میگیرد.

الف – مستقیمآ بوسیله كابین در بالا و پایین چاه؛

ب - توسط ابزاری كه بطور غیرمستقیم به كابین متصل شده مانندطناب فولادی ، تسمه یا زنجیر، كه در این حالت قطع یا شل شدن اتصال باعث توقف موتور توسط یك ابزار ایمنی الكتریكی مطابق با بند 14-1-2 میشود.

10 – 5 – 3 – 1 روش عملكرد كلیدهای حد نهایی

10 – 5 – 3 – 1 كلیدهای حد نهایی باید :

الف – در آسانسورهای وینچی ، هنگام ضرورت مدار تغذیه موتور و ترمز باید بصورت مكانیكی قطع شود. باید تمهیداتی اتخاذ شود كه مدار تغذیه موتور و بوبین ترمز مجزا باشند.

ب – در آسانسورهای كششی یك یا دو سرعته :

1- قطع مدار الكتریكی مطابق با بند (الف ) انجام گیرد و یا

2 –توسط یك ابزار ایمنی برقی مطابق با بند 14-1-2 مداری كه مستقیمآ بوبین دو كنتاكتوری را كه اتصالات آنها بطور سری در مدار تغذیه موتور و ترمز قرار دارد ، قطع شود . هر یك از كنتاكتورها بایدقادر به قطع مدار زیر بار باشند.

پ – در آسانسورهای با ولتاژ متغیر و یا با سرعت پیوسته متغیر، باعث توقف سریع سیستم محركه گردد.

10 – 5 – 3 – 2 پس از عملكرد كلیدهای حد نهایی استفاده مجدد از آسانسور فقط باید توسط افراد ذیصلاح انجام پذیرد.

اگر چند عدد كلید حد نهایی در هر انتها وجود دارد حداقل یكی از آنها باید از حركت آسانسور به هر دو طرف بالا و پایین جلوگیری نماید . راه اندازی مجدد آسانسور منوط به بازدید این كلید توسط افراد ذیصلاح است .

 

11 -فواصل‌ هوایی‌ بین‌ كابین‌ و دیوار چاه‌ آسانسور و بین‌ كابین‌ و وزنه‌ تعادل‌

 

 11 – 1  كلیات‌

 

 فواصل‌ تعریف‌ شده‌ در این‌ استاندارد نه‌ تنها باید در هنگام‌ انجام‌ آزمونهای‌ قبل‌ از بهره‌ برداری‌ بلكه‌ در تمام‌ دوره بهره برداری از آسانسور  نیز برقرار بماند.

 

11 – 2   فواصل‌ هوایی‌ بین‌ كابین‌ و دیوار روبرو به‌ ورودی‌ كابین‌ ، در آسانسورهای‌ با كابین‌ درب دار

 

11 - 2 - 1    فاصله‌ افقی‌ بین‌ سطح‌ داخلی‌ دیواره‌ چاه‌ آسانسور بادرگاه یا با چهارچوب‌ ورودی‌ كابین‌ یا درب‌ آن‌ (لبه‌ ورودی‌ درب‌ ، در مورد درهای‌ لغزنده‌) نباید از  15 سانتی متر بیشتر شود.

 حالتهای‌ خاص‌ : فاصله‌ داده‌ شده‌ در بالا:

                الف‌ -  میتواند به‌ 20 سانتی متر افزایش‌ یابد در صورتیكه‌ ارتفاع‌ آن‌ از 50 سانتی متر بیشتر نشود.

ب‌  -  میتواند در تمام‌ طول‌ مسیر آسانسورهای‌  باربر - مسافربر  و خودروبر غیر تجاری‌ مجهز به‌ درهای‌ لغزنده‌ عمودی‌ تا 20 سانتی متر افزایش‌ یابد.

                پ‌  -  در حالتهای‌ مشمول‌ بند 5-4-3-2-2 این‌ فاصله‌ محدود نمی‌ شود.

 

 11 - 2 - 2     فاصله افقی بین لبه‌ پایین‌ درگاه‌ كابین‌ و لبه‌ پایین‌ درگاه‌ طبقات‌ نباید از  35 میلی متر تجاوز كند

 

 11 - 2 - 3    فاصله‌ افقی‌ بین‌ درب  كابین‌ و درهای‌ طبقات‌ در حالت‌ بسته‌ و فاصله‌ دسترس‌ بین‌ درها در تمام‌ طول‌ زمان‌ عملكرد عادی‌ نباید از  12 سانتی متر تجاوز كند .

 

11 – 3 فواصل‌ هوایی‌ بین‌ كابین‌ و دیوار روبرو به‌ ورودی‌ كابین‌، در آسانسورهای‌ با كابین‌ بدون‌ درب 

 

 11 - 3 - 1  فاصله‌ افقی‌ بین‌ سطح‌ داخلی‌ دیوار چاه‌ آسانسور با لبه‌ درگاه‌ ورودی‌ یا لبه های  عمودی‌ ورودی‌ كابین‌ نباید از 20 میلی متر تجاوز كند.

 11 - 3 - 2    چنانچه‌ ارتفاع‌ مفید ورودی‌ كابین‌ كمتر از 2.5 متر باشد ، فاصله‌ افقی‌ بین‌ سردر ورودی‌ كابین‌ و دیواره‌ چاه‌ باید بین‌   7  سانتی متر  و  12 سانتی متر باشد.

 استفاده‌ از یك‌ وسیله‌ متحرك‌ برای‌ مسدود كردن‌ این‌ فاصله‌ مجاز نمیباشد.

 

 11 - 4      فواصل‌ هوایی‌ بین‌ كابین‌ و وزنه‌ تعادل‌

 

   كابین‌ و متعلقات آن ‌ باید در فاصله‌ حداقل‌  5 سانتی متر از وزنه‌ تعادل‌ (در صورت‌ وجود) و متعلقات ‌مربوطه‌ قرارگیرد.

 

       

12 -   سیستم‌ محركه‌ آسانسور

 

 12 - 1       كلیات‌ :  

 

 هر آسانسور باید دارای‌ حداقل‌ یك‌ سیستم‌ محركه‌ مخصوص‌ بخود باشد.

 

 12 - 2       سیستم‌ رانش‌ كابین‌ و وزنه‌ تعادل‌

 

 12 - 2 - 1     رانش‌ آسانسور به دو روش زیر مجاز است  :

                 الف‌ -  بوسیله‌ كشش‌ اصطكاكی‌ با استفاده‌ از اصطكاك‌ بین‌ طناب‌ فولادی‌ و فلكه‌

  ب‌ -   در صورتیكه‌ سرعت‌ اسمی‌ از  0.63 متر بر ثانیه بیشتر نشود، بوسیله‌ رانش‌ مثبت‌، به‌ عبارت‌ دیگر:

 1 - بااستفاده‌ از قرقره‌ (درام‌ ) و طناب‌ فولادی‌ بدون‌ وزنه‌ تعادل‌ (سیستمی‌ شبیه‌ چرخ‌ چاه‌ یا وینچ‌) یا

 2 - با استفاده‌ از چرخ‌ زنجیر و زنجیر - در محاسبات‌ اجزای‌ سیستم‌ رانش‌ باید امكان ‌ قرار گیری‌ وزنه‌ تعادل‌    ( در صورت‌ وجود ) یا كابین‌ بر روی‌ ضربه‌ گیرها در نظر گرفته‌ بشود.

 

 12 - 2 - 2     میتوان‌ از تسمه‌ هایی‌ برای‌ جفت‌ كردن‌ ( كوپلینگ‌ ) موتور یا موتورها به‌ اجزایی‌ كه‌ ترمز الكترومكانیكی‌ (12-4-1-2) روی‌ آن‌ عمل‌ می‌ كند، استفاده‌ نمود، در این حالت كاربرد حداقل‌ دو حلقه‌ تسمه‌ الزامی‌ است‌ .

 

 12 - 3          استفاده‌ از فلكه‌ های‌ كششی‌ یا چرخ‌ زنجیرهای‌ آویز از بالا

 

 در حالت‌ استفاده‌ از فلكه‌ های‌ كششی‌ یا قرقره‌ای‌ آویز از بالا احتیاط‌ های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از موارد زیر بعمل‌ می‌ آید:

 الف‌ -  خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ فولادی‌ از شیارهای‌ مربوطه‌ یا زنجیرهای‌ درگیر از چرخ‌ زنجیرهای‌ مربوطه‌ .

 ب‌  - گیركردن‌ اشیاء بین‌ شیارها و طنابها (یابین‌ چرخ‌ زنجیرها و زنجیرها ) در حالتی‌ كه‌ سیستم‌ محركه‌بالای‌ چاه‌ قرار ندارد.

 این‌ تمهیدات‌ نباید از انجام‌ آزمونها و سرویس‌ فلكه‌ ها و چرخ‌ زنجیرها جلوگیری‌ نماید.

 

 12 - 4      سیستم‌ ترمز

 

 12 - 4 - 1  كلیات‌

 

 12 - 4 - 1 - 1    آسانسور باید به‌ یك‌ سیستم‌ ترمز كه‌ در موارد زیر  بطور خودكار عمل‌ میكند، مجهز باشد.

            الف‌ -  در هنگام‌ قطع‌ برق‌

            ب‌  -  در هنگام‌ قطع‌ تغذیه‌ مدارهای‌ كنترل‌

 

 12 - 4 - 1 - 2    سیستم‌ ترمز باید دارای‌ ترمز الكترومكانیكی‌ از نوع‌ اصطكاكی‌ باشد. مازاد بر آن‌ می‌ توان‌ از سیستمهای‌ نوع‌ دیگر مانندنوع‌ برقی‌ نیز استفاده‌ نمود.

 

 12 - 4 - 2     ترمز الكترومكانیكی‌

 

 12 - 4 - 2 - 1    این‌ نوع‌ ترمز ، باید بتنهایی‌ قادر باشد كه‌ سیستم‌ محركه‌ را هنگامی‌ كه‌ كابین‌ با سرعت‌ اسمی‌ و  باری معادل  25% بیش‌ از ظرفیت‌ نامی‌ حركت‌ می‌ كند، متوقف‌ نماید. در این‌ شرایط‌ شتاب‌ كند شونده‌ كابین‌ نباید بیشتر از شتاب‌ آن‌ در هنگام‌ عمل‌ ترمز اضطراری‌ یا برخورد كابین‌ با ضربه‌ گیر باشد.

تمام‌ اجزاء مكانیكی‌ ترمز كه‌ در عملكرد‌ ترمز بر روی‌ كاسه‌ یا دیسك‌ ترمز شركت‌ دارند باید بر روی‌ دو مجموعه‌ نصب‌ شده‌ باشند بنحوی‌ كه‌ اگر یكی‌ از قطعات‌ روی‌ استوانه‌ یا صفحه‌ ترمز عمل‌ نكرد، نیروی‌ كافی‌ برای‌ توقف‌ آرام‌ كابین‌ با ظرفیت‌ اسمی‌، توسط مجموعه دیگر  اعمال‌ شود.

 

 12 - 4 - 2 - 2      عمل‌ ترمز باید بر روی‌ قطعه‌ مجزایی‌ انجام‌ گیرد كه‌ به‌ فلكه‌ كششی‌ ( یا درام  یا چرخ زنجیر ) جفت‌ شده‌ باشد.

 

 12 - 4 - 2 - 3    در حالت‌ كاركرد عادی‌ برای‌ باز نگهداشتن‌ ترمز باید یك‌ جریان‌ الكتریكی‌ بطور پیوسته‌ اعمال‌ گردد.

 

 12 - 4 - 2 - 3 - 1    قطع‌ این‌ جریان‌ الكتریكی‌ باید توسط‌ حداقل‌ دو وسیله‌ برقی‌ مستقل‌ انجام‌ شود كه‌ می‌ توانند با وسایل (كنتاكتورهای‌) قطع‌ كننده‌ تغذیـه سیستم‌ محركه‌ یكپارچه‌ باشند.

 چنانچه‌ آسانسور ساكن‌ باشد و اتصالات‌ اصلی‌ یكی‌ از كنتاكتورها باز نشود ، آسانسور باید متوقف‌ مانده  و یا در نهایت‌ در تغییرجهت‌ بعدی‌ از حركت‌ بیشتر آن‌ باید جلوگیری‌ شود.

 

 12 - 4 - 2 - 3 - 2    هنگامی‌ كه‌ موتور آسانسور شبیه‌ یك‌ ژنراتور عمل‌ می‌ كند ، اجزاء برقی‌ ترمز نباید توسط‌ موتور ، تغذیه‌ و راه‌ اندازی‌ شوند.

 

 12 - 4 - 2 - 3 - 3    بعد از قطع‌ مدار تغذیه‌ ، باید ترمز بدون‌ تاخیر عمل‌ نماید .

 دیود یا خازنی‌ كه‌ مستقیما به‌ ترمینالهای‌ سیم‌ پیچ‌ ترمز وصل‌ شده‌ باشد بعنوان‌ یك‌ وسیله‌ تاخیرانداز به‌ حساب‌ نمی‌ آید.

 

 12 - 4 - 2 - 4      هر نوع‌ سیستم‌ محركه‌ كه‌ در آن‌ وسیله‌ عملكرد دستی‌ اضطراری ‌(12-5-1) طراحی‌ شده‌ باشد باید قابلیت‌ آزاد نمودن‌ ترمز را بوسیله‌ دست‌ داشته‌ و برای‌ نگهداری‌ ترمز در حالت‌ باز  به وارد آوردن نیروی ثابتی توسط‌ فرد نیاز داشته‌ باشد.

 

 12 - 4 - 2 - 5    فشار به‌ كفشك‌ ترمز باید توسط‌ فنرهای‌ تحت‌ فشار یا وزنه‌ اعمال‌ شود.

 

 12 - 4 - 2 - 6    ترمز باید دارای‌ حداقل‌ دو كفشك‌ كه‌ روی‌ كاسه‌ یا دیسك‌ ترمز عمل‌ می‌ نمایند، باشد.

 

 12 - 4 - 2 - 7    استفاده‌ از ترمزهای‌ تسمه‌ ای‌ ممنوع‌ است‌ .

 

 12 - 4 - 2 - 8    لنتهای‌ ترمز باید غیر قابل‌ اشتعال‌ باشند.

 

 12 - 5       عملكرد اضطراری‌ 

 

 12 - 5 - 1     چنانچه‌ برای‌ حركت‌  دستی كابین‌ به سمت بالا با بار اسمی‌ ،  نیروی‌ كمتر از  400 نیوتن مورد نیاز باشد، سیستم‌ محركه‌ باید به‌ یك‌ وسیله‌ دستی‌ اضطراری‌ كه‌ بتواند كابین‌ را به‌ كمك‌ یك‌ چرخ‌ با سطح صاف ‌به‌ تراز  دربهای‌ طبقات‌ حركت‌ دهد ، مجهز باشد.

 

 12 - 5 - 1 - 1    چنانچه‌ چرخ‌ قابل‌ برداشتن‌ باشد ، باید در موتورخانه‌ و در محلی‌ كه‌ بسهولت‌ قابل‌ دسترسی‌ میباشد، قرار گیرد. چنانچه‌ امكان‌ اشتباه‌ در تشخیص‌ آن‌ وجود دارد باید بصورتی‌ مناسب‌ علامت‌ گذاری‌ شود.

 

 12 - 5 - 1 - 2    باید بسهولت‌ بتوان‌ از موتورخانه‌ استقرار كابین‌ را در ناحیه‌ بازشو قفل‌ تشخیص‌ داد. بعنوان‌ مثال‌ این‌ كنترل‌ میتواند بوسیله‌ علائم‌ درج‌ شده‌ بر روی‌ طنابهای‌ فولادی‌ آویز یا گاورنر انجام‌ گیرد .

 

 12 - 5 - 2    چنانچه‌ نیروی‌ تعریف‌ شده‌ در بند 12-5-1 بیش‌ از  400 نیوتن باشد، تمهیداتی‌ برای‌ عملكرد اضطراری‌ برقی‌ آسانسور طبق‌ بند 14-2-1-4 در موتور خانه‌ باید پیش‌بینی‌ شود.

 

12 - 6       سرعت‌

 

 سرعت‌ كابین‌ آسانسور با نصف‌ ظرفیت‌ ، در حركت‌ به‌ سمت‌ پایین‌ ، در وسط‌ مسیر ،بدون‌ درنظر گرفتن‌ فواصل‌ زمانی‌ كاهش‌ یا افزایش‌ سرعت‌ ، زمانیكه‌ منبع‌ تغذیه‌ در فركانس‌ اسمی‌ و ولتاژ موتور ، معادل‌ ولتاژ اسمی‌ آن‌  باشد. نباید  بیش‌ از 5% از سرعت‌ اسمی‌ بیشتر شود .

 

12 - 7       توقف‌ نمودن‌ سیستم‌ محركه‌ و كنترل‌ شرایط‌ توقف‌ آن

 

توقف‌ نمودن ‌ سیستم‌ محركه‌ باید توسط‌ وسیله‌ برقی‌ ایمنی‌ مطابق‌ بند 14-1-2 به شرح  موارد زیر كنترل‌ شود:

 

 12 - 7 - 1      موتورهایی‌ كه‌ مستقیما از منبع‌ جریان‌ مستقیم‌ یا متناوب‌ تغذیه‌ میشوند.

منبع تغذیه باید با دو كنتاكتور مستقل قطع شود كه كنتاكتهای آنها باید با منبع تغذیه سری باشند . چنانچه آسانسور ساكن باشد و اتصالات اصلی‌ یكی از كنتاكتورها باز نشده باشد، آسانسور باید متوقف مانده و یا در نهایت در تغییر جهت بعدی از حركت آن جلوگیری‌ شود.

 

 12 - 7 - 2          بكارگیری‌ سیستم‌ محركه از نوع موتور - ژنراتور‌ (وارد لئونارد)

 

 12 - 7  - 2 - 1   در حالتی كه تحریك‌ ژنراتور بوسیله‌ قطعات‌ متداول‌ انجام‌ می‌ شود - دو كنتاكتور مستقل‌ باید  یكی‌ از  مدارهای زیر  را قطع‌ كند:

                 الف‌ -  حلقه‌ موتور ژنراتور ؛

                  ب‌  -  تحریك‌ ژنراتور ؛

                  پ -  یكی‌ از آنهاحلقه‌ و دیگری‌ تحریك‌ ژنراتور .

 

 چنانچه‌ آسانسور ساكن باشد و  اتصالات‌ اصلی‌ یكی از كنتاكتورها باز نشده باشد ، آسانسور باید متوقف مانده و یا در نهایت در تغییر جهت‌ بعدی‌ از حركت‌ آن جلوگیری‌ شود.

در حالت‌های  ب‌ و پ‌ پیش‌بینی‌های‌ مؤثری‌ جهت‌ جلوگیری‌ از چرخش‌ موتور بدلیل‌ وجود میدان‌ پسماند در ژنراتور بعمل‌ آید (بعنوان‌ مثال‌ :مدار میرا ).

 

 12 - 7 - 2 - 2    در حالتیكه  تحریك‌ ژنراتور بوسیله‌ قطعات‌ استاتیك‌ ، تغذیه‌ وكنترل‌ شود. یكی‌ از روشهای‌ زیر مورد استفاده‌ قرارگیرد:

                 الف‌ -  همانند روشهای‌ تعریف‌ شده‌ در بند 12-7-2-1

                  ب‌  -  سیستمی‌ شامل‌ :

 1 - یك‌ كنتاكتور كه‌ تحریك‌ ژنراتور یا حلقه‌ موتور ژنراتور را قطع‌ نماید.

 بوبین‌ كنتاكتور باید حداقل‌ قبل‌ از هر تغییری‌ در جهت‌ حركت‌ ،بی بار  شود تا  چنانچه‌ كنتاكتور آزاد نكند از هر نوع‌ حركت‌ آسانسور جلوگیری‌ شود .

                         2 - یك‌ وسیله‌ كنترل‌ ، مسیر جریان‌ را در قطعات‌ استاتیك‌ قطع‌ نماید.

                         3 - یك‌ وسیله‌ ردیابی كننده برای بررسی قطع‌ جریان‌ برق وقتیكه‌ آسانسور ساكن‌ باشد.

اگر در خلال‌ توقف‌ عادی‌ ، عمل‌ قطع  جریان‌ بوسیله‌ قطعات‌ استاتیك‌ مؤثر نباشد، وسیلـه‌ ردیابی ‌ كننده‌ سبب‌ آزاد شدن‌ كنتاكتور شده‌ و از هر نوع‌ حركت‌ بعدی‌ آسانسور باید جلوگیری‌ كند.

 تمهیدات مؤثری برای‌ جلوگیری‌ از چرخش‌ موتور در موقع‌ ایجاد پسماند میدان‌ مغناطیسی‌ در موتور ژنراتور باید بعمل‌ آید (مثل‌ مدار میرا) .

 

 12 - 7 - 3  در حالتیكه موتورهای‌ جریان‌ مستقیم‌ یا متناوب‌ كه‌ توسط‌ قطعات‌ استاتیك‌ تغذیه‌ و كنترل‌ می‌ شوند .

 یكی‌ از روشهای‌ زیر باید بكار گرفته‌ شود :

الف‌ -  دو كنتاكتور مستقل‌ ، جریان‌ موتور را قطع‌ نمایند. چنانچه‌ آسانسور ساكن باشدو اتصالات‌ اصلی‌ یكی از كنتاكتورها  باز نشده باشد ، آسانسور باید متوقف مانده و یا در نهایت در تغییر جهت بعدی از حركت آن باید جلوگیری شود.

               ب‌  -  سیستمی‌ شامل‌ :

1 - یك‌ كنتاكتوركه  جریان‌ را در تمام‌ قطبها قطع‌ می‌ كند. بوبین‌ این  كنتاكتور باید حداقل‌ قبل‌ از هر‌ تغییر جهت‌، بی بار  شودتا  چنانچه‌ كنتاكتور آزاد نگردد از هر نوع‌ حركت‌ آسانسور جلوگیری‌ شود.

                             2 - یك‌ وسیله‌ كنترل ‌ كه‌ مسیر جریان‌ انرژی‌ در قطعات‌ استاتیك‌ را سد كند.

 3 - یك‌ وسیله‌ ردیابی‌ كننده‌ برای‌ بررسی‌ قطع‌ جریان‌ انرژی‌ وقتی‌ آسانسور متوقف‌ باشد.

اگر در خلال‌ توقف‌ عادی‌ ، عمل‌ قطع  جریان‌ بوسیله‌ قطعات‌ استاتیك‌ مؤثر نباشد، وسیلـه‌ ردیابی ‌ كننده‌ سبب‌ آزاد شدن‌ كنتاكتورشده‌ و از هر نوع‌ حركت‌ بعدی‌ آسانسور باید جلوگیری‌ كند.

 

 12 - 8         بررسی ‌ كم‌ شدن‌ سرعت‌ سیستم‌ محركه‌هنگامی‌ كه‌ ضربه‌ گیرهای‌ باكورس‌ كمتر ‌، مطابق‌ بند 10-4-3-2 مورد استفاده‌ قرار گیرند.

 

 12 - 8 - 1  وسایلی‌ باید قبل‌ از رسیدن‌ كابین‌ به‌  طبقات  انتهایی ‌ ، كاهش سرعت  را ، بررسی‌  نمایند.

 

 12 - 8 - 2  چنانچه‌ كاهش‌ سرعت‌ عملی‌ نشده باشد، این‌ وسایل‌ باید موجب‌ كاهش‌ سرعت‌ كابین‌ شده‌ به نحوی كه اگر كابین‌ با ضربه‌ گیرها تماس‌ پیداكند، سرعت‌ ضربه‌ از آنچه‌ كه‌ ضربه‌گیرها برای‌ آن‌ طراحی‌ شده‌ اند،  بیشتر نشود.

 

 12 - 8 - 3     چنانچه‌ وسیله‌ بررسی ‌ كننده‌ كم‌ شدن‌ سرعت‌ به‌ جهت‌ حركت‌ وابسته‌ باشد ، وسیله‌ دیگری‌ باید مشخص نماید كه  حركت‌ كابین‌ در جهت مورد نظر است .

 

 12 - 8 - 4  چنانچه‌ این‌ وسایل‌ یا بعضی‌ از آنها در موتورخانه‌ قرار داشته‌ باشند:

                 الف‌ -  باید توسط‌ وسیله‌ ای‌ كه‌ مستقیما" به‌ كابین‌ متصل‌ شده‌ است‌ عمل‌ نمایند.

  ب‌  -  اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ موقعیت‌ كابین‌ نباید از وسایل‌ كششی‌ ،اصطكاكی‌ یا موتورهای سنكرون اخذ شده‌ باشد.

  پ‌  -  چنانچه‌ اتصالاتی‌ بوسیله‌ نوار ، زنجیر یا طناب‌ فولادی‌ برای‌ تشخیص‌ وضعیت‌ كابین‌ در موتورخانه‌   بكار گرفته‌ شود، شكستگی‌ یا پارگی‌ این وسایل اتصال‌ دهنده‌ باید سبب‌ توقف‌ سیستم‌ محركه‌ از طریق‌ عملكرد وسیله‌ برقی‌ ایمنی‌  14-1-2 شود .

 

 12 - 8 - 5     كنترل‌ و عملكرد این‌ وسایل‌ باید طوری‌ طراحی‌ شده باشد كه‌ به‌ همراه‌ سیستم‌ تنظیم‌ سرعت‌ عادی‌ موجب‌ ‌ كاهش‌ سرعت‌ شده‌، و بطوریكه‌ با بند 14-1-2 مطابقت‌ نماید.

 

 12 - 9       حفاظت‌ سیستم‌ محركه‌

 

 حفاظت‌ مؤثر باید برای‌ قطعات‌ چرخشی‌ در دسترس‌، كه‌ ممكن‌ است‌، بخصوص‌ در موارد زیر خطرناك‌ باشند، پیش‌بینی‌ شده‌ باشد:

                 الف‌ -  كلیدها و پیچها در چاهها

                  ب‌  -  نوارها، زنجیرها، تسمه‌ ها

                  پ‌  -  چرخ‌ دنده‌ ها - چرخ‌ زنجیرها

                  ت‌  -  محور موتورها (قسمتی‌ كه‌ بیرون‌ از موتور قرار گرفته‌ باشد)

                  ث‌  -   گاورنرهای‌ نوع‌ گوی‌ طیار

 به‌ استثناء فلكه‌ های‌ كششی‌ ، چرخ‌ لنگر (گرداننده‌ دستی‌) ، كاسه‌ ترمز و هر قطعه‌ صاف‌ و مدور و مشابه‌، حداقل قسمتی از این ‌ وسایل‌ باید با رنگ‌ زرد، رنگ‌ آمیزی‌ شده‌ باشند.

http://kingelevator.blogfa.com/post-110.aspx

 

رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور

با وجود اینکه حدود ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانسور  می گذرد متاسفانه به علت آگاهی نداشتن نصابان آسانسور از استاندارد و نداشتن مدیر فنی آشنا با استاندارد و كنترل كیفیت متاسفانه هنوز شاهد اشتباهات و عدم تطابق هایی زیادی در بازرسی آسانسور هستیم. یکی از آنها الزاماتی است که باید در مورد چاه آسانسور رعایت شود كه دراین جا شش مورد عدم تطابقی كه زیاد در بازرسی آسانسور زیاد مشاهده می شود باذكر بند مربوطه در استاندارد عنوان شده است:

1- چاه آسانسور و چاهك آسانسور در بند 3-12 و 3-13 استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی به شرح زیر تعریف شده است:

    * چاه آسانسور : فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل ( در صورت وجود ) حرکت می کند. این فضا به کف چاهک ، دیوارهاو سقف محدود می گردد.
    * چاهک آسانسور : بخشی از چاه است كه در زیر پایین ترین طبقه آسانسور قرار دارد.

در استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان و نصب آسانسورهای برقی الزامات استاندارد چاه آسانسور در بند 5 عنوان شده است مهمترین عدم تطابق هایی كه در این قسمت مشاهده می شود عبارتند از:

    * اولین عدم تطابقی که زیاد دیده می شود پوشش در دیواره چاه آسانسوركه بعضاً استفاده می شود از مواد گرد وغبارزاست و سقف چاه آسانسور دارای پوشش با مواد اشتعال زا باقیمانده در مرحله بتن ریزی ساختمان است كه بند 5-3 استاندارد نوشته شده دیواره ها و كف و سقف چاه باید دارای شرایط زیر باشند:
          o 1- از مواد نسوز و با دوامی ساخته شوند كه عامل گرد وغبار نباشند
          o 2- دارای پایداری مكانیكی كافی باشند.

    * دومین اشتباه و سهل انگاری وعدم تطابقی كه نصابان آسانسور در الزامات چاه آسانسور انجام میدهند وجود حفره و روزنه در پوشش دیواره چاه كف و سقف می باشد كه طبق بند 5-2-1 استاندار د 1-6303 داریم: هر چاه { آسانسور} باید دیواره های بدون روزنه كف و سقف ، همانگونه در بند 5-3 تعریف شده است ، باشد.

    * تنها چاههای باز مجاز عبارتنداز:
          o الف- محل نصب درهای طبقات
          o ب- محل نصب درهای بازرسی و اضطراری چاه و دریچه های بازدید
          o ج- دریچه های خروج گاز و دود در هنگام آتش سوزی
          o ت- دریچه های تهویه
          o ث- سوراخهای باز دائمی بین چاه و موتورخانه یا اطاقهای فلكه
          o همچنین دربند 5-4-2 استاندارد نیز نوشتار صریح مقررات آسانسور می گوید: كل مجموعه درهای طبقات و دیواره یا بخشی از دیواره ها كه درسمت ورودی كابین قرار می گیرند بجز ناحیه ای كه درب عمل می كند، باید بدون روزنه باشند.
          o نصابان باید بدانند دیواره چاه حتی نباید یك روزنه به قطر 1 میلی مترداشته باشد.

    * سومین عدم تطابقی كه در بازرسی آسانسور در چاهک آسانسور دیده می شود کف چاهک آسانسور صاف و هموار نیست که بند 5-7-3-1 استاندارد1-6303به صراحت نوشته شده است: چاهک پایین ترین قسمت چاه است که کف آن بایدصاف و تقریباً تزار باشد، به استنثا نقاطی که ضربه گیرها و پایه ریلها و وسایل مکش آب نصب شده اند.
    * چهارمین عدم تطابقی زیاد مشاهده می شود استفاده از کلید قارچی می باشد که دارای شرایط استاندارد نیست که اکثر نصابان در انتخاب مکان این کلید ایمنی اشتباه می کنند که امکان دسترسی آسان از داخل یا خارج چاهک به این کلید وجود ندارد و همچنین بعضی از نصابان از کلید های خارج از استاندارد استفاده می کنند:
          o در بند 5 -7-3-4 استاندارد رعایت موارد زیر در چاهک الزامی است:
          o کلیدی که باز شدن در چاهک جهت توقف و نگهداشتن آسانسور در دسترس باشد، و از لحاظ ایمنی حالت ایمنی حالت روشن و خاموش کلید باید مشخص باشد و همچنین طبق 15-7 استاندارد 1-6303 کلید قارچی باید نزدیک یا روی کلید توقف در چاهک باید کلمهٌ توقف(spot )در جایی نصب شود که احتمال بروز خطا در هنگام استفاده رخ ندهد.

    *  پنجمین عدم تطابق رایج در بازرسی آسانسور که یکی از بیشترین عدم تطابق ها که نصابان آسانسور، سازندگان وبرقکاران و مالکان ساختمان در چاه آسانسور مرتکب می شوند، نصب سیم ها و لوله های غیر مرتبط اضافی در چاه آسانسور است ومتاسفانه بعضی از نصابان ناآگاهانه متعقدند که لوله مانند هواکش (تهویه هوا) ممنوعیت جهت استفاده در چاه ندارد وهمانطور دربند5-8 خواهید دید استفاده از اینگونه لوله ها در چاه آسانسور نیز مغایر استاندا رد 1-6303 استاندارد آسانسور الکتریکی است.
          o طبق 5-8 چاه آسانسور باید کاربرد انحصاری برای آسانسور داشته باشد. این بند با تیتر زیر آغاز شده است:
          o 5- 8 کاربرد انحصاری چاه آسانسور
          o فضای چاه آسانسور باید منحصراً برای آسانسور باشد و نباید حاوی کابلها و ابزار وچیزهای دیگر باشد، مگر برای خود آسانسور .اما چاه ممکن است دارای سیستم گرمایش خاص خود باشد، این گرمایش نباید بطور مستقیم از آب داغ و بخار تامین شود. همچنین هر گونه ابزار کنترل و تعدیل باید بیرون از چاه قرار گیرد.
    * ششمین عدم تطابقی كه به وفور در نصب آسانسور دیده می شود در نصب چراغ های تونلی جهت روشنایی چاه آسانسور است به علت عدم آگاهی در نصب مکان چراغ های تونلی است که اکثر نصابان اولین و آخرین چراغ تونلی در فاصله 0.5 متری از کف چاهک و 0.5 متری از سقف چاه آسانسور نصب نمی کنند . دربند 5-9 به صراحت در مورد روشنایی چاه آسانسور نشده است :
          o چاه باید به روشنایی دائمی الکتریکی مجهز باشد بطوریکه در اثناء تعمیرات یا سرویس ، حتی زمانیکه همه درها بسته اند روشن باشد. این روشنایی باید توسط یک لامپ در حداکثر نیم متر از بالاترین و پایین ترین نقاط چاه و در میان چاه نیز هر حداکثر 7 متری یک لامپ، به شرط آنکه این تعداد لامپ روشنایی کافی را ایجاد نمایند، تامین گردد.
          o و اشتباه خیلی بزرگ عده ای از نصابان در مورد تامین برق چراع های تونلی انجام می دهند ، عدم تامین روشنایی چراغ تونلی به صورت مستقل از کلید اصلی آسانسور( کلید صفرو یک جعبه سه فاز) است. در بندهای 13- 4-1 و 13-6-1 استاندارد1-6303به صراحت عنوان شده است :
                + 1-4-13:در موتورخانه ها، برا هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجودباشد. این نباید تغذیه مدارهای به شر زیر قطع نماید:
                + الف- روشنایی کابین
                + ب- پریز نصب شده روی سقف کابین
                + پ- روشنایی موتورخانه
                + ت- پریز موتورخانه
                + ث- روشنایی چاه آسانسور
                + ج- زنگ اخبار
                + و طبق بند 13-6-1 تغذیه چراغ های تونلی باید سیستم محرکه مستقل باشد ویاقبل از کلید صفر و یک جعبه سه فاز قرارگیرد و نوشتار این بند می خوانیم:
          o تغذیه برق روشنایی کابین، چاه و اطاقهای فلکه ها و موتورخانه باید از تغذیه سیستم محرکه مستقل باشند.این عمل می تواند یا بوسیله یک مدار جداگانه و یا از طریق اتصال به خط تغذیه سیستم محرکه قبل از ورود به کلید اصلی انجام گیرد.

حال که به عدم تطابق های رایج نصابان آسانسور در چاه و چاهک و سقف چاه آسانسور پرداختیم در این قسمت به اشتباهات و عدم تطابق های رایج درها ی آسانسور که بازرسی مشاهده شده خواهیم پرداخت. دراین جا پنج مورد عدم تطابقی كه زیاد در بازرسی آسانسور زیاد مشاهده می شود باذكر بند مربوطه در استاندارد عنوان شده است

2- درهای آسانسور:
با توجه به این که درهای آسانسور کاملاً مشخص وملموس هستند در بند 3 استاندارد 1-6303 تعاریف و اصطلاحات تعریفی خاصی در مورد درها نشده است. در حال اکثر درها استفاده شده در ایران معمولاً از دونوع لولایی و اتوماتیک است.
در استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی الزامات درهای کابین آسانسور بند7عنوان شده است مهمترین عدم تطابق هایی در این قسمت مشاهده می شود:

    * اولین عدم تطابقی که متداولا در بازرسی آسانسور مشاهده می شود تغییر شکل یافتن درهای آسانسور است که متاسفانه اکثر نصابان از این بند استاندارد اطلاع ندارند و معمولا کابین سازان را مسئول این موضوع می دانند و اکثر نصابان معتقدند که بندی برای این موضوع در استاندارد 1-6303 (مقررات ایمنی ساختمان و نصب اسانسورهای برقی) وجودندارد:
          o ولی باید بدانند که دربند 7-2-1 در استاندارد نامبرده به صراحت نوشته شده است درها و چهارچوبها باید طوری ساخته شوند تامرور زمان تغییر شکل ندهند بدین منظور می توانند از فلز ساخته شوند. همانطور که می دانید در جدول تناوبی عناصر ( مندلیف ) فلزات زیادی وجود دارد که دارای خصوصیات فیزیکی وشیمیایی مختلفی می باشند بنابراین باید درها ساخته شده فلزی از فلزی باشند که دارای مقاومت مکانیکی کافی باشند که دربند 7--2-2 که با قلم هما ( آزمون عمکردی) نگارش شده است نحوه آزمون مقاومت مکانیکی درها به شرح زیر است:
          o درها به همراه قفلشان باید دارای مقاومت مکانیکی کافی باشند، بطوریکه در برابر نیروی عمودی معادل 300 نیوتن در هر نقطه ای از پانلها در ناحیه ای به مساحت 5 سانتی متر به شکل دایره یا مربع ، از هر دو طرف بدان وارد می اید

http://www.owjlift.ir/more_article.php?id=17

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic