برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

نحوه عملکرد خازن :

استفاده از خازنها به عنوان تولیدکننده بار راکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ و جلوگیری از نواسانات قدرت در شبکه ها و تصحیح ضریب قدرت در مصرف کننده ها به علت ارزانی و سادگی سیستم آن، بسیار متداول است. در یک مصرف کننده الکتریکی غیراهمی بین ولتاژ و جریان، اختلاف فازی وجود دارد. جریانی که مصرف کننده از شبکه می کشد دو جزو اکتیو Ip و راکتیو Iq دارد. حال اگر خازنی را به دو سر بار، متصل کنیم جریانی از شبکه می کشد که در خلاف جهت جریان راکتیو بار است. لذا جریان راکتیوی که از شبکه کشیده میشود کاهش می یابد . در این شرایط زاویه جدید بین جریان و ولتاژ تقلیل مییابد. به عبارت دیگر در شرایط جدید، ضریب توان  cos φبزرگتر شده است. هر اندازه زاویه (φ) کوچکتر باشد متناسب با آن، قدرت اکتیو بیشتر و قدرت راکتیو کمتر خواهد شد.

مزایای استفاده از خازن :

خازنهای مورد استفاده در شبکه های برق دارای اثرات مختلفی هستند که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:

ـ کاهش مولفه پس فاز جریان مدار

ـ تنظیم ولتاژ و ثابت نگهداشتن آن به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به دستگاهها

ـ کاهش تلفات سیستم (RxI2) به دلیل کاهش جریان

ـ کاهش توان راکتیو در سیستم به دلیل کاهش جریان

ـ بهبود ضریب توان شبکه

ـ به تعویق انداختن و یا به طور کلی حذف کردن هزینههای لازم برای ایجاد تغییرات در سیستم

ـ افزایش درآمد ناشی از افزایش ولتاژ و جبران بار راکتیو 

ساختمان و حفاظت خازن :

قسمت اکتیو خازن شامل دو ورقه نازک آلومینیوم جدا شده توسط لایه های کاغذ اشباع شده از روغن عایق و مایع های مصنوعی سنتتیک (Synthetic) مانند بنزیل است. گاه به جای کاغذ از

از موادی چون پلیپرپیلن (

همچنین استفاده از فیوزهای HRC (High Rupture current) برای محافظت در مقابل اضافه جریان به عنوان مکمل حفاظت حرارتی متداول است. به منظور کاهش ولتاژ دو سرخازن پس از خارج شدن آنها از مدار از مقاومتهایی که به ترمینالهای خازن، بسته شده است استفاده می کنند. توان این مقاومتها متناسب با توان خازنها بین 30 تا 50 کیلو اهم است که میزان ولتاژ را در مدت سه دقیقه پس از قطع خازنها به میزان کم خطر (پایینتر از 75 ولت) کاهش میدهند. در حالتهای خاصی که خازن مستقیماً به سیم پیچهای الکتروموتور وصل می شود نیازی به مقاومت تخلیه نبوده و باید تا توقف کامل موتور از تماس با قسمتهای برقدار خازن، اجتناب شود.

ملاحظات کلی در نصب خازنها :

محل نصب خازنها در یک سیستم برقی به مشخصات بار، بستگی دارد. برای بارهای متمرکز، خازنها در نزدیکی مرکز بار اما برای بارهای پراکنده، خازن در طول خط و مطابق با نیاز نصب می شود. خازنها با بدنه فلزی، اتصال زمین شده و یا اینکه توسط سیم خنثی، زمین می شوند. در موقع نصب سیم زمین به بدنه خازن باید توجه کرد که محل اتصال، فاقد رنگ بوده و از طرفی زنگ خوردگی نیز نداشته باشد. به دمای خازنها در هنگام کار، توجه خاصی مبذول میشود، چون اثر مهمی در عمر خازن دارد. به این دلیل در روی پلاک خازنها حداقل و حداکثر دمای مجاز کار خازن توسط سازندگان، حک میشود. چیدمان خازنها باید به ترتیبی باشد که تلفات گرمایی آنها توسط جابه جایی طبیعی هوا (کنوکسیون) و طرق دیگر، تهویه شود. در این خصوص باید گردش هوا در اطراف هر واحد به راحتی امکانپذیر باشد. به این دلیل در بدنه تابلوی خازنها، فضای مناسب برای امکان تبادل هوا با محیط بیرون تعبیه میشود. این مطلب خصوصاً برای واحدهایی که در ستونهایی روی هم قرار گرفته اند، اهمیت خاصی پیدا می کند. در مجموع توصیه می شود خازنها در مقابل تشعشع مستقیم خورشید محافظت شوند. علاوه بر موارد فوق بهتر است خازنها در محلی نصب و مورد بهره برداری قرار گیرند که دارای رطوبت زیاد نباشد. همچنین هوای محیطهای صنعتی که سبب خوردگی بدنه می شود از سایر عوامل مضر در طول عمر آنها محسوب می شود. کنتاکتورها مرتباً با قطع و وصل خود خازنها را به مدار، وارد و یا از مدار، خارج می کنند. لذا توصیه می شود از نوع مرغوب و با کیفیت، انتخاب و قدرت آنها حداقل 5/1 برابر قدرت خازنهای مربوط، باشد. خصوصاً سعی شود از کنتاکتورهایی استفاده شود که دسترسی به قطعات یدکی آنها آسان باشد. هر اتصال (کنتاکت) نامطمئن در مدار خازن ممکن است باعث ایجاد جرقه های کوچکی شود که به نوبه خود نوساناتی با فرکانس بالا بوجود خواهد آورد که این مساله گاه خازنها را بیش از حد، گرم کرده و تحت تنش حرارتی قرار می دهد. از این رو بازدید منظم و تعویض به موقع پلاتین کنتاکتورها توصیه می شود. در کل، بهتر است علاوه بر بازدیدهای  معمول، بانک خازنی ، هر سه ماه یکبار توسط افراد با صلاحیت فنی مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد.

þ تعیین ضریب توان (cos φ)

روشهای تعیین میزان ضریب توان عبارتند از:

الف ـ توسط دستگاه ضریب توانسنج: در این حالت ضریب توان مستقیماً قابل خواندن است.

ب ـ با استفاده از مقدار مصرف ماهانه:  ضریب توان در این روش با تقسیم توان راکتیو مصرفی به توان اکتیو مصرف شده در یک دوره کنتورخوانی، قابل محاسبه است.

ج ـ به کمک سنجش تعداد دور کنتورهای اکتیو و راکتیو:  در این روش تعداد دور کنتورها در یک زمان معین، شمارش شده و سپس با داشتن عدد ثابت کنتورها ( تعداد دور به ازای یک کیلووات ساعت یا یک کیلووار ساعت) ضریب توان متوسط محاسبه میشود.

برای دقت در اندازه گیری، آزمایش چندبار، تکرار و در نهایت حد وسط، محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.

محاسبه توان خازن :

پس از مشخص شدن مقدار ضریب توان موجود، محاسبه خازن برای جبران توان راکتیو و اصلاح ضریب توان، انجام میشود. معمولاً این جبرانسازی برای ضریب قدرت بین 85/0 تا 95/0 انجام میشود. از جبرانسازی ضریب قدرت بیش از 95/0 باید اجتناب شود. زیرا در این شرایط علاوه بر نیاز به میزان قابل ملاحظه ای از خازن برای تامین قدرت راکتیو، هادیها به دلیل عبور جریان زیاد راکتیو تحت تنش قرار گرفته و نیز ممکن است در شبکه مصرف کننده افزایش ولتاژ نامطلوبی ایجاد شود. روشهای متداول برای محاسبه توان خازن مورد نیاز به این شرح است:

الف ـ روش ضریب قدرت تصحیح شده: در این روش با استفاده از جدول و به کمک فرمول f ×p = Φc توان خازن مورد نظر، محاسبه میشود. مقدار cos Φ1 ضریب قدرت فعلی سیستم است که قبلاً روش محاسبه آن ذکر شد وcosΦ2ضریب قدرت مورد انتظار است.

 : Φc توان خازن مورد نیاز [KVAR]

P   : توان اکتیو مصرفکننده [KW]

f   : ضریب تبدیل (که از جدول به دست میآید)

ب - روش استفاده از نمودار:

در این روش به کمک نمودار و با معلوم بودن توان اکتیو مصرف کننده و ضریب توان مورد انتظار، مقدار توان خازن مورد نیاز مشخص می شود.

رگولاتور تصحیح ضریب قدرت :

از آنجا که هدف از نصب خازن، حذف بار راکتیو متغیر مصرف کننده در هر شرایط است، برای کنترل آن از رگولاتور تصحیح ضریب قدرت استفاده می شود. رگولاتور، ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازنها در یک بانک خازنی را تعیین کرده و متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل به کنتاکتورها صادر می کند. از جمله نکات قابل توجه در رگولاتورها تنظیم مربوط به نسبت (C/K) است. مقدار (C/K) عبارت است از نسبت تبدیل توان اولین پله خازن (C)به نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (K) متصل به رگولاتور. لذا پس از مشخص شدن توان راکتیو مورد نیاز باید آن را به نسبت مصارفی که در هر لحظه وارد مدار میشود پله بندی و رگولاتور مناسب با این مجموعه را انتخاب کرد . نحوه پله بندی خازنها در مشخصات فنی رگولاتورها ذکر میشود و بطور عمومی به یکی از سه روش زیر و متناسب با رفتار بار راکتیو مصرف کننده انتخاب میشود:

(1):1:1:1 …

(2):1:2:2 …

(3):1:2:4:8 …

از مشخصه های مهم دیگر رگولاتورها مراحل عملکرد آنهاست. بعنوان نمونه در رگولاتور نوع 5/3 تعداد سه عدد خازن در پنج حالت مختلف میتوانند در مدار گیرند.

بنابراین برای مقدار معینی از توان راکتیو خازنی، انتخابهای متنوعی می تواند صورت گیرد که میزان بار راکتیو که در هر مرحله وارد مدارد میشود و نیز نوع رگولاتور عامل موثر در طراحی بانکهای خازنی خواهد بود.

نتیجه گیری :

امروزه خازنها به عنوان تصحیح کننده ضریب قدرت و تغذیه کننده توان راکتیو از اهمیت خاصی برخوردارند. وجود خازن نه تنها برای اصلاح ضریب قدرت شبکه سراسری برق ناشی از اندوکتانس خطوط انتقال انرژی و ترانسفورماتورها مفید است، بلکه نصب آن برای مصرف کنندگان فشار ضعیف، ضروری است. اگر چه هزینه های اولیه سرمایه گذاری برای نصب بانکهای خازنی به نظر گران میرسد ولی در ظرف مدت 18 تا 30 ماه هزینه های فوق از محل صرفه جویی ضرر و زیان مندرج در صورتحسابهای دورهای مستهلک تصویه خواهد شد. در نتیجه توجیه و تشویق مشترکان برای نصب خازن، بهره وری دوسویه است که منافع حاصل از آن به نفع مشترکان و نیز شرکتهای برق خواهد بود.

Poly Propylene) نیز استفاده می کنند. این ورقه ها چند دور لوله شده و یک واحد خازن را تشکیل می دهند، یا تعدادی از این لایه ها روی یکدیگر قرار داده شده و آنها را مجموعاً در داخل یک مخزن مملو از مایع عایق، جاسازی کرده و دو انتهای خازن از طریق مقره به محیط خارج هدایت می شود. برای حفاظت حرارتی بانکهای خازنی از بیمتال و رله های حرارتی که به بوبین کنتاکتور خازنها فرمان قطع می دهند استفاده می شود. تنظیم این رله ها در حد 43/1 برابر جریان نامی خازن است.

 

خازن پست

ظرفیت خازن  عبارت است از  مقدار بار الکتریکی که باید روی یکی از صفحات خازن جمع شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه دیگر به اندازه یک ولت افزایش یابد به عبارت دیگر خارج قسمت بار الکتریکی Q ذخیره شده روی هر یک از صفحات خازن بر اختلاف پتانسیل U میان دو صفحه را ظرفیت خازن می نامیم که با حرف C نشان میدهند و واحد آن فاراد است و آن عبارتست از نسبت یک کولن ( 1028 × 28/6 الکترون ) بار ذخیره شده در هر یک از صفحات خازنی به اختلاف پتانسیل یک ولت ؛به عبارت دیگر فاراد ظرفیت خازنی است که اگر به منبع ولتاژ یک ولتی وصل شود در آن یک آمپر ثانیه ( کولن ) بار الکتریکی ذخیره گردد . فاراد برای یک خازن بسیار بزرگ است و معمولاً از واحد های کوچکتری مانند میلی فاراد ، میکرو فاراد و نانو فاراد استفاده می شود .   

C = Q/ V

 - عوامل موثر بر ظرفیت خازن : الف ) مساحت صفحات .

ب ) فاصله بین صفحات .

ج ) دی الکتریک استفاده شده .

بر طبق موارد بالا فرمول اندازه گیری ظرفیت خازن بدین شکل خواهد بود :

C = ( K × A ×ε0 ) / d

که در آن : C – ظرفیت خازن بر حسب فاراد   

و ....

A - سطح موثر هادی ها

 K – ضریب دی الکتریک عایق

   d  - ضخامت عایق یا فاصله بین صفحات

 - ضریب تناسب که وابسته به واحد ها می باشد که اگر A بر حسب متر مربع ، d بر حسب متر و C بر حسب فاراد باشد ،  آنگاه : ε0 = 0.885 × 10 – 11

 انرژی ذخیره شده در خازن ها ( W ) به صورت زیر است :

W =( Q × U ) / 2

 ثابت زمانی خازن :

اگر خازنی را به اختلاف پتانسیلی وصل کنیم به سرعت شارژ می شود ، شارژ سریع خازن به خاطر آنست که مقاومتی در مسیر شارژ وجود ندارد . حال اگر مقاومتی را در مسیر قرار دهیم زمان شارژ بیشتر خواهد شد . مقدار دقیق زمان شارژ به مقدار مقاومت قرار گرفته در مسیر شارژ و ظرفیت خازن بستگی دارد . ثابت زمانی بر حسب ثانیه است و با ζ نمایش می دهند .

(R×C = ζ) ثابت زمانی خازن عبارتست از مدت زمانی که طول می کشد تا ولتاژ دو سر خازن به 2/63% ولتاژ ماکزیمم دو سر خود ( ولتاژ منبع ) برسد . شارژ یک خازن در حدود 5 ثابت زمانی طول می کشد و خالی شدن آن نیز در حدود 5 ثابت زمانی انجام می گیرد .

- خازن در جریان متناوب :

خازن جریانهای متناوب را از خود عبور می دهد و مقاومتی را که در این جریان از خود نشان  می دهد با فرکانس جریان و ظرفیت خازن نسبت عکس دارد ، این  مقاومت را با XC  نشان می دهند . ( این مقاومت در مقابل عبور جریان خازنها مخالفت می کند ) .

XC = 1 / ( 2ΠFC)

-           XC بر حسب اهم است ( کاپاسیتانس ) .

-           C ظرفیت بر حسب فاراد .

     _  IC = 2π × F × C × UC   è IC = ω × C × V

خازن در جریان متناوب باعث میشود جریان به اندازه نود درجه از ولتاژ جلو بیفتد . توان مصرفی مفید خازن صفر است و آنچه که از شبکه می گیرد یک توان راکتیو است . جریان متناوب بعلت فرکانس سبب تغییر پلاریته دو سر خازن شده و جریان متناوب از خازن به راحتی عبور می کند ولی خازن در جریان مستقیم مانند یک عایق عمل می کند . ولتاژ خازن با ولتاژ منبع همیشه 180 درجه اختلاف فاز دارد ، جریان عبوری از خازن با فرکانس ولتاژ داده شده نسبت مستقیم دارد . خازن همیشه با تغییرات ولتاژ مخالفت می کند .

- اتصال خازن ها :

الف ) اتصال سری خازنها :

در اتصال سری خازنها ، فاصله موثر بین صفحات بیشتر شده و ظرفیت معادل مجموعه خازنی کاهش می یابد . در اتصال سری تنها دو صفحه ابتدایی و انتهایی از  مجموعه خازنی که به مولد بسته شده اند از مولد بار الکتریکی دریافت می کند و صفحات دیگر از طریق القا دارای بار الکتریکی می شوند  بنابر این میزان بار الکتریکی همه خازن ها یکی است ولی اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه برابر حاصل جمع اختلاف پتانسیل های دو سر خازن هاست .

QT = Q1 = Q2 = ….= Qn

Ut = U1 + U2 + …+Un

خازنهای متوالی پهنه کاربرد کمی دارند و آن بخاطر مسائل خاص مربوط به هر کاربرد آن است که باید تحقیقات مهندسی پیچیده ای انجام شود . همچنین بعلت دشواری حفاظت خازنها در جریانهای عیبکرد سیستم و فرو تشدید ترانسفورماتورها و تشدید زیر سنکرون در طی راه اندازی موتور ، کاربرد زیادی در سیستم های قدرت ندارند . خازن متوالی یک راکتانس منفی ( خازنی ) است که با راکتانس مثبت ( القایی ) مدار متوالی میشود و همه یا بخشی از آنرا جبران می کند . بنابراین اثر اصلی خازن متوالی کاستن یا حذف افت ولتاژ ناشی از راکتانس القایی مدار است ، حتی میتوان در نظر داشت که خازن متوالی یک تنظیم گر ولتاژ است و برافزایی ولتاژی متناسب با اندازه و ضریب توان جریان تامین می کند ، بنابراین خازن متوالی افزایش ولتاژی بوجود می آورد که خود به خود و همزمان با رشد بار زیاد میشود ، همچنین خازن متوالی در ضریب توانهای کمتر که افت ولتاژ بیشتر است افزایش ولتاژی خالصی بیشتر از خازن موازی پدید می آورد ، ولی خازنهای متوالی ضریب توان سیستم را بسیار کمتر از خازن های موازی بهبود می بخشند و اثر کمتری در جریان سیستم دارند .

ب ) اتصال موازی خازن ها :

در اتصال موازی خازن ها سطح موثر صفحات زیاد تر شده و ظرفیت معادل افزایش می یابد ، در این حالت اختلاف پتانسیل آنها با هم برابر اما بار الکتریکی آنها مختلف است و بار الکتریکی کل برابر  با مجموع بار هاست .

Qt = Q1 + Q2 + ….+ Qn

Ut = U1 = U2 = …= Un

C = C1 + C2 + …+ Cn

خازنهای موازی  به موازات خط ها بسته میشوند . خازنهای موازی توان یا جریان نوع راکتیو را تامین می کنند تا مولفه نا همفاز جریان مورد نیاز یک بار القایی را جبران کند . از جهتی خازنهای موازی با کشیدن جریان پیش فاز که بخشی یا همه مولفه پس فاز جریان بار القایی را در نقطه نصب ، خنثی می کند  مشخصه آن را اصلاح می کند . بنابراین خازن موازی همان اثر خازن سنکرون یعنی ژنراتور یا موتور سنکرون ( همزمان ) پر تحریک را دارد .

با بکار گیری خازن موازی می توان جریان بار را کم کرد و ضریب توان مدار را بهبود بخشید ولی خازنهای موازی اثری بر جریان یا ضریب توان مدار بعد از نقطه نصب خود را ندارند.وظیفه اصلی خازن ها چه بصورت متوالی و چه بصورت موازی عبارتست از تنظیم ولتاژ و گذر توان اکتیو در محل نصب آنها . خازنهای موازی این کار را با تغییر ضریب توان بار انجام می دهند و خازنهای متوالی راکتانس القایی را جبران می کنند ، به عبارت دیگر خازن متوالی یک راکتانس منفی ( خازنی ) است که با راکتانس مثبت ( القایی ) مدار متوالی میشود و همه یا بخشی از آن را جبران می کند ؛ بطور کلی خازن ها را میتوان در هر تراز ولتاژی بکار برد ، می توان خازن ها را به موازات یکدیگر اضافه کرد تا ظرفیت کیلو واری مطلوب بدست آید و می توان آنها را به توالی کنار هم گذاشت تا کیلو ولت ولتاژ مورد نظر بدست آید .

 

می دانیم که بار سیستمهای برق رسانی دارای دو مولفه توان اکتیو و وتوان راکتیو است ؛ توان اکتیو را باید در نیروگاهها تولید کرد در حالی که توان راکتیو را نیز می توان در نیروگاهها تولید کرد ، این واقعیت عیان است که خازنهای قدرت موازی ، اقتصادی ترین منبع تامین توان راکتیو لازم بارهای القایی آن دسته از خط های انتقال اند که در ضریب توان پس فاز کار می کنند .

هنگامی که فقط در نیروگاهها توان راکتیو تولید کنیم ، اندازه همه اجزای سیستم ( یعنی ترانسفورماتورها ، خطوط انتقال و توزیع و..) بایئ متناسباً افزایش یابد . خازنها می توانند با کاهش تقاضای توان راکتیو در پشت خود تا ژنراتور ، این شرایط را تعدیل کنند ؛ جریان خط از پشت سر خازن تا تجهیزات تولید کاهش می یابد در نتیجه ، اتلاف های خطوط توزیع ، ترانسفورماتورهای پست و    خط های انتقال کاهش می یابد .

بطور کلی منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن را می توان چنین خلاصه کرد :

-           آزاد سازی ظرفیت تولید

-           آزاد سازی ظرفیت انتقال

-           آزاد سازی ظرفیت پست توزیع

-           آزاد سازی ظرفیت در سیستم های توزیع

-           کاهش اتلاف انرژی در مس

-           کاهش افت ولتاژ

باید توجه داشت که محل مناسب خازنها و میزان کیلو وار انتخابی و نحوه اتصال خازنها به هم و به شبکه از موضوعاتی است که نیاز به بررسی و محاسبه بیشتر دارد تا حد اکثر استفاده از این سیستم انجام گیرد .

 

تصحیح ضریب توان :

در سیستم برق رسانی ، بخصوص در فصول پر مصرف ، بار راکتیو با ضریب توان حدود 80% تولید خواهد شد ؛ بنابراین طبق شکل صفحه بعد قسمت "الف" در بار ، جریان نسبت به ولتاژ پس فاز خواهد بود . کسینوس زاویه بین جریان و ولتاژ را ضریب توان مدار می گویند . اگر مولفه های جریان را در ولتاژ سر مصرف کننده ضرب کنیم ، رابطه حاصل را می توان روی مثلث  توان ( قسمت "ب" شکل ) نشان داد . این شکل رابطه موجود بین کیلو وات و کیلو ولت آمپر و کیلو وار را نمایش می دهد . با افزودن خازن می توان مولفه توان راکتیو (Q) ،  توان ظاهری بار (S) را کم یا کلاً حذف نمود .

 

خازنهای موازی نیز به چند طریق با بار بصورت موازی قرار می گیرد که در بیشتر پستهای فوق توزیع بصورت ستاره زمین نشده است که برای ترانس با توانهای بالاتر از دو ستاره که نوترالهای آن بهم وصل شده اند استفاده می گردد .در محل اتصال دو نوترال معمولا از ترانس جریان برای حفاظت از تعادل ظرفیت خازنها استفاده میشود تا عدم تعادل در ظرفیت موجب آسیب به خازنهای دیگر نگردد . علاوه بر آن برای جلوگیری از جریانات هجومی بروی خازنها نیز راکتور های کوچکی نصب می گردد که توسط جریان هوا خنک خواهد شد  ، همچنین فیوزهای کات اوت نیز در مسیر خازنها قرار خواهد داشت .

مجموعه خازنها نیز به چند طریق وارد مدار خواهند شد که معمول آن در پستهای فوق توزیع با توجه به میزان توان راکتیو و ولتاژ ثانویه ورودی ترانس خواهد بود که امکان در مدار بودن یا خارج شدن را صادر می نماید

http://hadi-haddad-khouzani-bargh.blogsky.com/1389/08/29/post-98/

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات