تاکنون بحث های زیادی راجع به اینکه زندگی در کنار خطوط نیرو با ولتاژقوی برای سلامتی افراد خطرناک است ، به میان آمده است.اگر چه نتایج بسیاریاز مطالعات چنین ارتباطی را ثابت نکرده ولی مردم همچنان مسرانه به تاثیرمنفی خطوط نیرو بر سلامتی تاکید دارند.

  بیماری هایی که به این ارتباط و نزدیکینسبت می دهند عبارتند از : لوسمی در دوران کودکی، سرطان ها، آریتمی قلبی،سقط جنین، تولد نوزاد کم وزن، نقصان های تولد و سایر بیماریهایی که باعثمرگ و میر زود رس می شود.


علت نگرانی چیست؟
خط نیروی با ولتاژ قوی ، میدان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد می کند و هرآنچه در این میدان قرار گیرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بد نیست بدانید کهاین حقیقت تنها مربوط به خطوط نیرو نیست، بلکه دستگاه های مایکروویو،فرستنده های رادیو و تلویزیون و فرستنده های تلفن همراه نیز چنین تاثیریدارند. تنها مقدار اشعه ساتع شده از آنها متفاوت است. مسلما مقدار اشعه بافاصله گرفتن از منبع تولید به طور قابل ملاحظه ای کم می شود.(که البتهفرمولی پیچیده مربوط به اندازه گیری فاصله تاثیر وجود دارد). با این حال بهنظر محققان قرار گرفتن در معرض اشعه های این خطوط که حتی به راحتی از داخلمنزل قابل رویت است ، کاملا بی خطر است.
از طرفی بعضی از محققان آزمایشگاه حیوانات معتقدند که ساتع شدن چنین اشعهای باعث بروز مشکلاتی همچون افزایش روند سرطان در حیوانات می شود. حتی اگربپذیریم که چنین تاثیری نیز بر انسانها ممکن است، باید اعتراف کنیم که مادر زندگی روزانه خود با دستگاه های زیادی که چنین میدانهایی را تولید میکنند سرو کار داریم. از طرفی دیگر بعضی از مشاغل همچون کارکنان خطوط نیروبیشتر در تماس با چنین میدان هایی هستند و بنابراین درصد بیماریهای مربوطهدر آنها بسیار زیاد است.از طرف دیگر گفته می شود که درصد ابتلا به لوسمی دربین افراد ساکن نزدیک خطوط نیرو بیشتر است و این چنین نتایجی باعث شده استکه مردم به این مسئله بیشتر معتقد شوند.
در ۲۰سال اخیر مطالعات فراوانی راجع به بررسی تاثیر منفی خطوط نیروی باولتاژ بالا بر سلامتی انجام شده است. از بین این تحقیقات ، تحقیقی که اخیرادر انگلستان بر روی ۸۳هزار نفر از کارکنان صنعت برق انجام شده است ثابتکرده که درصد ابتلا به سرطان مغز یا افزایش مرگ و میر در این دسته افرادبیشتر از سایرین نمی باشد. در واقع باید گفت که گزارشات ارائه شده از مرکزتحقیقات ۹کشور، همگی به نتایج زیر دست یافته است:
هیچ شاهد و مدرکی راجع به تاثیر خطرناک خطوط نیرو بر سلامتی وجود ندارد.
اگر هم تاثیری وجود داشته باشد بسیار جزئی است.
مطالعات برای یافتن کوچکترین تاثیر خطوط نیرو بر سلامتی باید ادامه یابد.
این نتایج تا حدودی اطمینان بخش است اگرچه نمی تواند به طور کامل عدم خطر خطوط نیرو را ثابت کند.
چرا پاسخ روشن و درستی راجع به این مسئله وجود ندارد؟
محققان در تلاش برای اثبات این واقعیت هستند که پاسخ قطعی به این مسئلهکاری دشوار است. از بین این مسائل مهمترین آنها سختی اندازه گیری نتیجه اینتاثیر (مثل سرطان یا سقط جنین) و احتمال تاثیر سایر فاکتورها بر رویمطالعات می باشد. تعداد نتایج این ادعا شامل انواع بسیار متفاوتی ازبیماریها و امراض است که می توان گفت سایر منابع تولید چنین میدانی نیز میتواند همین تاثیرات را به همراه داشته باشد. بعلاوه مطالعه ای دیگر مدعیاست که اشعه تولید شده توسط خطوط نیرو در ساعت های مختلف شبانه روز متفاوتاست ، بنابر این تنها اندازه گیری فاصله از خطوط نیرو نمی تواند جواب منطقیدر اختیار بگذارد.
حرف آخر: ما هر روز در معرض دستگاه ها تجهیزاتی هستیم که بعضی از آنهامفید، بعضی مضر و بعضی بدون تاثیر است.اینکه با قاطعیت بتوان از تاثیراتمضر کاملا اجتناب کرد کار چندان ساده ای نیست. و به همین ترتیب نمی توان باقاطعیت کامل مدعی شد که زندگی در کنار خطوط نیرو برای سلامتی مضر است. تنها می توان اطمینان داشت که محققان هم اکنون در حال ادامه تحقیقات هستندتا بتوانند حتی کوچکترین اثر سوی این تجهیز را ثابت کنند.