برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

شبكه های انتقال چه به صورت هوائی یا انتقال زیرزمینی باشد دارای مزایا و معایب مختلفی می باشند.

مزایا و معایب خطوط انتقال زیرزمینی

خطوط انتقال زیرزمینی خود خنک کننده یا دارای خنک کننده جداگانه معمولا مشکلات زیست محیطی و زیبایی شناسی خطوط هوایی را ندارد ولی دارای معایب دیگری است . هزینه زیاد ساخت ، نصب و راه اندازی کابلهای زیرزمینی عمدتا به دلیل پیچیدگی فنی عایقهای فشار قوی لزوم خنک کردن است ( نشت روغن خنک کننده نیز یکی از مشکلات زیست محیطی این کابلهاست ) . هزینه نگهداری زیاد عمدتا به دلیل جریان عبوری زیاد در ولتاژهای بالا و خاصیت خازنی زیاد و بازده کم سیستمهای خنک کننده است . حفاری در زمین ، لوازم مخصوص و شناسایی مواد رسانای حرارت ، هزینه نصب خطوط انتقال زیرزمینی را تا حد قیمت کابل افزایش می دهد . کاهش چگالی توان توزیع در خطوط زیرزمینی به میزان فابل توجهی قیمت نصب را در مقایسه با خطوط انتقال کاهش می دهد .

با افزایش توان انتقالی تونل های موجود انباشته می شوند و توان تلفی نیز افزایش می یابد و نیاز به ماده پر کننده و جاذب رطوبت و سبک وزن احساس می شود . EPRI به تازگی واکس رقیقی تولید نموده که هدایت حرارت در درون خاک را یکنواخت می کند . در فصول بسیار گرم ، رطوبت داخل ماده پرکننده تبخیر می شود و فواصل هوایی باقی می گذارد که مقاومت حرارتی زیادی دارند . واکس رقیق شده درون حفره ها را پرمی کند و پلی ارتباطی برای انتقال حرارت ایجاد می کند . واکس رقیق محصول جانبی ارزان قیمت در فرایند پالایش نفت است و علاوه بر پایدار بودن ، همه جا در دسترس است . این روغن را می توان هم به صورت امولسیون و هم با حرارت دادن به ماده پر کننده افزود .

به دلیل اینکه خطوط زیرزمینی بر اثر عوامل مختلف اتلاف توان بیشتری نسبت به خطوط هوایی دارند ، ممکن است برای انتقال توان مساوی به سطح مقطعی حدود پنج برابر خطوط هوایی نیاز داشته باشند . در مجموع بسیاری از خطوط زیرزمینی تلفات کمتری نسبت به خطوط هوایی دارند . مقدار میانگین اتلاف در خط هوایی 345 کیلو ولتی در هر 100 مایل 4/4% و در خط زیرزمینی 5/3% است . ولی در 500KV اتلاف خط هوایی در هر 100 مایل 5/2% است . اتلاف خط هوایی 400 کیلو ولت DC در هر 100 مایل کمتر از 1% است .

 

تاسیسات برقی ساختمان -تعریف چند اصطلاح

((برگرفته شده از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ))

ü تجهیزات الكتریكی وسائل ،لوازم، دستگاهها و مصالحی كه برای تولید ،انتقال ،توزیع یا مصرف انرزی الكتریكی به كار می روند مانند مولدها،لوازم و اسباب هاو دستگاههای برقی ، وسائل اندازه گیری ،وسایل حفاظتی ،تجهیزات و مصالح سیم كشی و لوازم مصرف كننده انر‍‍ژی الكتریكی

ü تأسیسات الكتریكی مجموعه ای است از تجهیزات الكتریكی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین كه دارای مشخصه های هماهنگ و مرتبط باشند.

ü مدار الكتریكی در تأسیسات- مجموعه ای از تجهیزلات الكتریكی در یك تأسیسات است كه از منبع واحدی تغذیه نموده و به كمك وسائل حفاظتی واحدی در برابر اضافه بار جریان ها حفاظت شده باشد.

ü تجهیزات دستی تجهیزاتی هستند قابل حمل كه در هنگام استفاده عادی در دست گرفته می شوند و در آن ها موتور ، در صئرتی كه وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجهیزات را تشكیل می دهد. (دریل دستی )

ü تجهیزات نصب ثابت تجهیزاتی است كه به نگهدارهایی محكم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محكم و ثابت شده باشند.

ü قسمت برقدار هر سیم یا هادی دیگری كه با نیت برقدار شدن آن در بهره برداری عادی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل هادی خنثی نیز می باشدولی به طورقراردادی هادی مشترك حفاظتی /خنثی ( PEN) را شامل نمی شود.

ü بدنه هادی بدنه های هادی (فلزی ) و اجزای دیگر تجهیزات الكتریكی كه هادی می باشند و می توان آنها را لمس نمود و به طور عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی ممكن است برقدار شوند.

ü قسمت های هادی بیگانه بدنه هادی است كه جزء تأسیسات الكتریكی نمی باشد ولی قادر است ژتنسیلی را كه معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد. (اسكلت فلزی ساختمان ،لوله های آب ،گاز ، و حرات مركزی ،رادیاتورها و ..... )

ü هادی حفاظتی هادی است كه برای حفاظت در برابر برق گرفتگی لازم می باشد و هریك از اجزای زیر را از نظر التركی به هم وصل می كند. بدنه های هادی قسمت های بیگانه ترمینال اصلی اتصال زمین الكترود زمین و نقطه خنثی مصنوعی

ü هادی خنثی هادی است كه به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و می توان در انتقال انرژی الكتریكی از آن استفاده كرد.

ü هادی مشترك (حفاظتی و خنثی ) هادی است زمین شده كه به صورت اشتراكی هر دو وظیفه هادی های حفاظتی (PE ) و خنثی (N ) را انجام دهد.

ü الكترود زمین یك قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشكل از قطعات هادی كه در تماس بسیار نزدیك با زمین بوده و با آن اتصال الكتریكی برقرار می كند.

ü الكترود های زمین مستقل الكترودهایی هستند كه فاصله آن ها از همدیگر به قدری است كه در صورت عبور حداكثر ممكن جریان از یكی از آن ها ،پتانسیل سایر الكترودها به نحوی قابل ملاحظه تغییر نكنند.

ü تماس غیر مستقیم تماس اشخاص و حیوانات اهلی (دام ) با بدنه های هادی است كه در شرایط یروز اتصالی ،برقدار شده اند.

ü جریان مجاز جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یك هادی ،حداكثر جریانی است كه به طور مداوم در شرایطی تعیین شده ،بدون این كه دمای وضعیت تعادل یك هادی از میزان معینی تجاوز نماید ، می تواند از آن عبور كند.

ü اضافه جریان هر جریانی كه بیش از جریان اسمی باشد اضافه جریان نامیده می شود.

ü جریان اضافه بار یك مدار- اضافه جریانی است كه در مداری برقرار می شودكه از نظر الكتریكی آسیب ندیده باشد.

ü جریان اتصال كوتاه (فلزی ) اضافه جریانی است كه در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار كوچك بین هادی های برقدار كه در شرایط عادی دارای اختلاف پتانسیل می باشند ،ایجاد شود.

ü برق گرفتگی پدیده ای است پاتولوژیكی كه در نتیجه عبور جریان برق از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.

ü جریان برق گرفتگی - جریانی است كه از بدن انسان یا حیوان عبور كند و مشخصه های آن به نحوی باشد كه احتما لا ً موجب برق گرقتگی شود. ( تقریباً شدت جریانی به مقدار 50 میلی آمپر به مدت كمتر از 2 میلی ثانیه )

ü جریان نشت ( در یك تأسیسات ) جریانی است كه بین مداری كه از نظر الكتریكی آسیب ندیده است و زمین یا بدنه های هادی بیگانه بر قرار شود.

ü جریان باقیمانده جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی است كه از همه هادی های برقدار یك مدار در یك نقطه از تأسیسات الكتریكی عبور می كند.

ü ولتاژ تماس ولتاژی است كه به هنگام بروز خرابی در عایق بندی بین قسمت هایی كه همزمان قابل لمس می باشند ظاهر شود.

ü همبندی برای همولتاژ كردن اتصالات الكتریكی است كه پتانسیل بدنه های هادی و قسمت های هادی بیگانه مختلف را اساساًبه یك سطح می آورد.

ü كلید جداكننده (ایزولاتور یا مجزاكننده ) یك وسیله مكانیكی قطع و وصل است كه در حالت قطع فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات تعیین شده به وجود می آورد.

ü كلید قطع بار-یك وسیله مكانیكی قطع و وصل است كه قادر به وصل ،عبوردادن وقطع جریان برق مدار در شرایط عادی می باشد. شرایط عادی ممكن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشدوهمی طوربرای زمانی مشخص جریان هایی را در شرایط غیر عادی مدار مانند اتصال كوتاه تحمل كند.

ü كلید جداكننده زیر بار كلیدی است كه هر دو خاصیت مربوط به كلیدهای جداكننده و قطع بار را دارا باشد.

ü كلید خودكار ( اتوماتیك ) وسیله مكانیكی قطع و وصل خودكار جریان است كه قادر است در شرایط عادی مدار جریان هایی را وصل یا قطع كند.ویا از خودعبوردهدو در شرایطمشخص ولی غیر عادیمدارماننداتصالكوتاه جریان هایی را وصل و قطع یا به مدتی كوتاه از خود عبوردهد. این نوع كلید مجهز به وسایلی است كه جریانهای غی عادی را به طور خودكار قطع كند. 

انتقال انرژیِ برق -شبكه هوائی

نکاتی در تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع انرژی برق

خطوط هوایی توزیع که انرژی برق را از محل مبدا به محل مصرف انتقال می دهند ، باید از مسیر مناسبی عبور کنند . در واقع ، برای اتصال دو نقطه مسیرهای مختلفی وجود دارد و باید مسیری انتخاب نمود تا نکات زیر تا حد امکان در آن رعایت شده باشد :

1- کوتاهترین طول برای خط انتقال انرژی انتخاب شود ،

2- از ایجاد زوایای بی مورد دوری شود ،

3- از مناطق کوهستانی خیلی سخت و دامنه های با شیب تند عبور نشود ،

4- مناطق شهری و توسعه آنها در نظر گرفته شود ،

5- در عبور از مناطق نظامی ، میدان های رزمی و یا سایر مناطقی که نیروهای مسلح دولتی مستقیم یا غیر مستقیم در آن فعالیت دارند ، مسایل ایمنی رعایت شود ،

6- جاده ، راه آهن ، اتوبان ، لولۀ آب ، گاز ، نفت و کلیه موارد از این قبیل با زاویه مناسب (تا حد امکان نزدیک به 90 درجه) قطع شود تا علاوه بر جلوگیری از القای ولتاژ ، از به کار بردن پایۀ بلند دوری شود ،

7- در صورت موازی بودن خط با جاده ، راه آهن ، راه های اصلی ، اتوبان ها ، لولۀ آب ، نفت ، گاز ، خطوط تلفن و تلگراف ، حریم تأسیسات پست به خط و طول موازی کنترل شود تا القای ولتاژ ، از مقدار مجاز بیشتر نگردد .

8- دره ها ، رودخانه ها و مسیل ها در نقاط کم عرض و با زاویه مناسب (تا حد امکان نزدیک به 90 درجه) قطع شود تا در اثر سیلاب ها ، خطراتی برای خط وجود نداشته باشد .

9- به طور معمول ، خطوط هوایی توزیع ، در کنار راه ها و جاده ها احداث می شوند تا علاوه بر سهولت نصب در زمان اجرا ، سرویس و نگه داری و تعمیرات آنها به راحتی انجام پذیرد .

10- خطوط هوایی توزیع ، بیشتر از نزدیکی محل مصرف و نقاط با احتمال درخواست برق ، عبور می کنند تا به سهولت با نصب پست های توزیع هوایی متقاضیان را تغذیه نمایند .

11- احتمال توسعه بعدی در مسیر خط وجود دارد ، پس باید طرح هایی را که در آینده (در مسیر) از نظر خطوط و یا پروژه های دیگر ممکن است اجرا شود ، بررسی نمود .

12- جنس خاک ، نوع زمین ، مقاومت مکانیکی و احتمال رانش زمین مسیر خط بررسی شود .

13- در مناطق کوهستانی ، به مسألۀ ریزشی بودن کوه ها توجه شود .

14- مسیر نباید از باتلاق ها ، شالیزارها و مناطق با احتمال آبگرفتگی و مسیل های فصلی عبور کند .

15- مسیر خط نباید از مناطقی که دارای هوای آلوده بوده و باعث آلودگی زیاد مقره ها می شود ، بگذرد .

16- برای دوری کردن از وارد کردن خسارت به کشاورزان و منابع طبیعی ، سعی شود با باغات ، جنگل ها و درختان و غیره خط تلاقی کمتری داشته باشد زیرا در حریم درجه یک خط ، باید تمام ساختمان ها تخریب و درختان قطع شود .

(بر رفته شده از وبلاگ كمالی )


در کار با برق جای هیچ گونه اشتباهی وجود ندارد. این افراد نه تنها باید با مشکلات کار در ارتفاع بالا دست و پنجه نرم کنند بلکه باید با خطر برق ولتاژ بالا نیز رو به رو شوند، جریان بسیار نیرومندی که در تمامی این کابل ها و سیم ها جریان دارد و به راحتی می تواند این افراد را از پای درآورد.صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic