برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

. طراحی الگوریتم:
سرفصل مطالب :
· یادآوری مطالب مهم در درس ساختمان داده و تكمیل نكات ارائه شده در خصوص : استقرا ریاضی و روشهای بازگشتی – پیچیدگی الگوریتمها و آنالیز آنها – نمادهای .
· روشهای حل مسأله : در هر روشی تعداد مسأله مهم انتخاب و الگوریتمهای هریك گفته شده و اثبات و آنالیز گردد.
· روش تقسیم و حل (مسائل: ماكزیمم و مینیمم یك آرایه . ضرب دو عدد n بیتی . روش Strassen در ضرب ماتریسها . تورنمنت بازیها . مرتب كردن بر اساس QuickSort.).
· روش برنامه سازی پویا (مسائل : ضرب ماتریسها – كوله پشتی – مثلث بندی بهینه یك چند ضلعی – طولانی ترین زیرترتیب مشترك – حروفچینی یك پاراگراف).
· روش حریصانه (مسائل : مسائل زمانبندی – خرد كردن پول – كد هافمن).
· روشهای مبتنی بر جستجوی كامل و تكنیكهای محدود كردن فضای جستجو – استفاده از درخت بازی و (بازیهای Puzzle , tic-tac-tac).
· روشهای مكاشفه ای برای حل مسائل مشكل (مسأله فروشنده دوره گرد).
· الگوریتمهای گراف شامل :
v روشهای جستجوی گراف (عمقی و سطحی).
v گرافهای بدون جهت (الگوریتمهای Dijkstra – درخت پوشای مینیمال – اجزاء همبند – كاملاً همبند و مسائل دیگر).
v گرافهای جهت دار (الگوریتمهای Floyd ، مرتب كردن Topologycal اجزا دو همبند و ...) – شبكه های ماكزیم جریان و مسائل مربوطه.

2. نظریه زبانها و ماشینها:
سرفصل مطالب :
· آتاماتای محدود
· آتاماتای Pushdown
· ماشین تورینگ
· انواع گرامرها و زبانها
· تقسیم بندی Chomsky
·ارتباط میان زبانها و ماشینها و قضایای مربوطه.

3. معماری کامپیوتر:
سرفصل مطالب :
· تعریف معماری كامپیوتر
· اشاره ای به تاریخچه كامپیوتر و نسلهای آن
· معرفی واحدهای اصلی كامپیوتر
· طراحی مجموعه دستورالعمل
· بررسی معیارها و مسائل
· نحوه اجرای دستورالعملها به كمك زبان توصیف سخت افزار (مثل RTL)
· روشهای طراحی واحد كنترل به روش سیم بندی شده
· ساختار واحد كنترل
· كنترل انواع گذرگاه و مسیریابی داده
· طراحی واحد حسابی
· منطقی و محاسبه تأخیرها
· طراحی واحد كنترل ریزبرنامه پذیر
· حافظه و سلسله مراتب آن
· حافظه های ایستا و پویا و معرفی حافظه نهان (Cache) و مجازی (Virtual)
· الگوریتمهای حسابی
v جمع
v تفریق
v ضرب و تقسیم
· الگوریتمهای ممیز شناور
· شیوه های دسترسی به دستگاههای ورودی و خروجی (سركشی – وقفه )
· دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) و به اشتراك گذاری گذرگاه (BUS)
· اشاره به روند توسعه معماری كامپیوتر و تفاوتهای CISC , RISC.

4. مدار منطقی:
سرفصل مطالب :
·سیستم نمایش اعداد و كدگذاری ، نمایش اعداد منفی
·منطق كلیدی منطقهای تست منفی سه حالته ساختار كلی دریچه های منطقی
·انواع دریچه های منطقی
·توابع منطقی و ساده كردن آنها شامل روشهای جدول كارنو و روش جدول بندی
·روشهای كامپیوتری ساده كردن توابع تركیبی
·طراحی مدارات رمز گشا
·رمز كننده
·مبدلهای كد
·انتخاب كننده ها
·مقایسه كننده ها
·جمع كننده ها
·تفریق كننده ها
·واحدهای محاسباتی و منطقی
·استفاده از رمز گشا و انتخاب كننده ها و دیگر بسته ها برای پیاده سازی مدارهای تركیبی
·مدارهای PAL , PLA , ROM و دیگر ساختارهای منظم
·ساختار لچ و فلیپ فلاپ
·مدارهای همگام
·مقایسه ماشینهای حالت در MOORE و MEALY
·شمارنده ها و شیفت رجیسترها
·مدارهای غیر همگام
·بررسی مخاطره ها و مسابقه ها (Race and Hazard)
·تخصیص وضعیت بدون مسابقه
·تراشه های متداول مدارهای ترتیبی
·طراحی یا بررسی یك نمونه ماشین یا بخش كنترل و داده
·روشهای طراحی نوین .

5. ساختمان داده:
سرفصل مطالب :
·آرایه ها
·بردارها
·ماتریسها
·كاربرد ماتریسها MAZE
·ماتریسهای خلوت و كاربرد آنها
·پشته ها
·صفها و كاربرد آنها
·لیستها
·لیستهای پیوندی (خطی ، حلقه ای ، پیوند مضاعف، چند پیوندی) و كاربرد آنها
·تعاریف و اصول مقدماتی درختها
·درختهای دودویی
·نمایش و كاربرد (درختهای تصمیم گیری ، بازی ، جستجو و ...)
·روشهای ایجاد درختهای تسبیح و اره (THREADED TREES)
·گرافها (نمایش ، روشهای پیمایش و كاربرد)
·درختهای پوشا
·روشهای تخصیص حافظه های پویا و مقایسه آنها

·الگوریتمهای جستجو و مرتب كردن داخلی (حداقل 4 روش) و ادغام .


6. سیستم عامل:
سرفصل مطالب :
·تعریف سیستم عامل و وظایف اساسی آن به عنوان ماشین مجازی و مدیر منابع
·انواع منابع
·تاریخچه مختصر سیستم های عامل
·طبقه بندی انواع سیستمهای عامل
·سیستم عامل از دید كاربر
·مفهوم پردازه (فرآیند)
·كار
·وظیفه
·انواع كار (مقید به ورودی/خروجی و عملیات پردازشی – بررسی بافرینگ – محیط های چند برنامه ای – سیستمهای عامل اشتراك زمانی و محاوره ای – مدیریت پردازنده – زمان بندی كارها و فرآیندها – الگوریتمهای مختلف زمانبندی در محیط های تك پردازنده ای – هماهنگ سازی فرآیندها در استفاده از منابع – مدیریت حافظه (الگوریتمهای مختلف تخصیص حافظه )
·حافظه مجازی و مدیریت آن
·مدیریت دستگاههای ورودی/خروجی
·مدیریت پرونده ها
·بررسی مسأله بن بست و راههای مواجهه با آن
·امنیت و حفاظت در سیستمهای عامل
·آشنایی مقدماتی با سیستمهای عامل شبكه و توزیع شده.

7. هوش مصنوعی:
سرفصل مطالب :
· هوش مصنوعی چیست ؟
· مبانی و تاریخچه هوش مصنوعی و مرزهای دانش در هوش مصنوعی .
· عاملین Agents هوشمند
· ساختار و عملكرد عاملین هوشمند
· محیط ها
· حل مسأله
· حل مسأله از طریق جستجو
· فرموله كردن مسایل
· چند مثال جستجو برای جواب
· روشهای جستجو
· روشهای جستجوی آگاهانه (Informed)
· جستجوی Best-First
· توابع Heuristic
· جستجوی حافظه محدود
· سایر روشهای جستجوی بهبود یافته.
· عاملین مبتنی بر دانش
· عاملینی كه منطقی استدلال می كنند
· نمایش منطق
· منطق گزاره ای
· استدلال.
· منطق رتبه اول
· استنتاج در این منطق
· قوانین استنتاج
· استنتاج زنجیره ای به جلو به عقب.
· برنامه ریزی (Planning)
· از حل مسأله به برنامه ریزی
· نمایشهای ساده برای برنامه ریزی
· مهندسی دانش برای برنامه ریزی.
· عدم قطعیت (Uncertainty)
· نحوه عمل كردن در شرایط عدم قطعیت
· كاربرد و نحوه استحصال احتمالات.
· معرفی برخی كاربردها در سیستم های خبره
· پردازش زبان طبیعی
· بینائی ماشین و رباتیك

8. پایگاه داده:
سرفصل مطالب :
· مقدمه
· معرفی و مرور مباحث ذخیره و بازیابی اطلاعات
· مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده
· (تعریف داده و اطلاعات
· تعریف پایگاه داده
· ضرورت پایگاه داده
· استقلال داده ای
· مدلهای مختلف سیستمهای پایگاه داده)
· معماری یك سیستم پایگاه داده
· (معماری سه سطحی
· سطح خارجی
· سطح مفهومی
· سطح داخلی
· مدیر پایگاه داده و مدیر داده
· مدیر ارتباطات داده ای)
· مدل های مختلف سیستمهای پایگاه داده
· (مدل سلسله مراتبی
· مدل رابطه ای
· مدل شبكه ای)
· مدل رابطه ای پایگاه داده ها
· (رابطه یا جدول
· جدول مبنا و غیر مبنا
· زبان پرس و جو)
· عناصر مدل رابطه ای
· (دامنه
· رابطه و انواع آن)
· جامعیت مدل رابطه ای
· (كلید كاندید
· كلید اولیه و كلید رقیب
· كلید خارجی و قواعد آن
· تهی بودن كلید خارجی و كلید اولیه)
· جبر رابطه ای
· حساب رابطه ای
· زبان SQL
· وابستگی تابعی
· (تعریف
· وابستگی های جزئی
· بستار مجموعه ای از وابستگیها
· مجموعه كاهش ناپذیر از وابستگیها)
· نرمال سازیBCNF,3NF,2NF,1NF
· وابستگی چند مقداری (MVD)
· ANF
· وابستگی الحاقی 5NF, JD
· مرور مطالب پیشرفته تر
· (حفاظت
· ترمیم
· همزمانی
· پایگاه های داده شیء گرا
· پایگاه های داده استنتاجی).

9. طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی:
سرفصل مطالب :
· ویژگیهای عمومی زبانهای برنامه سازی
· پردازنده های زبانهای برنامه سازی و مقایسه انواع آن
· ویژگیهای انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبانهای سطح بالا
· روشهای تعیین ترتیب اجرای دستورات و پیاده سازی آنها
· كنترل داده ها (Data Control)
· روشهای تخصیص نشانوندهای (Arguments) یك تابع (برنامه فرعی) و پیاده سازی آنها
· روشهای مدیریت حافظه در زبانهای سطح بالا
· انتزاع (تجرید ) داده ها.

10. کامپایلر:
سرفصل مطالب :
· مقدمات (انواع مترجمهاشامل كامپایلرهاومفسرها)
· ساختارواجزای كامپایلر(تحلیل گر لغوی و تحلیلگر نحوی
· مدیریت جدول نمادها
· تولید كد میانی و نهایی
· بهینه سازی
· مدیریت خطاها)
· بررسی انواع گرامر هاوخواص عمومی زبانها(طبقه بندی Chomsky )
· گرامر های گنگ
· گرامر خالص (مختصر و مفید).
· تحلیل لغوی
· عبارات منظم برای نمایش الگوی توكنها
· اصلاح خطاهای لغوی
· گرامر های تفسیر حالت قطعی و غیر قطعی.
· روش های تحلیل نحوی(بالا به پایین LL(1) : شامل پیاده سازیهای Recursive Descent و جدول تجزیه پایین به بالا (SP,OP) – روش های LL(1) شامل CLR(1),LALR(1),SLR(1) – اصلاح جدول LR(1) در مورد گرامر های گنگ.
· روش های اصلاح خطاهای نحوی
· تحلیل معنایی (تستهای ایستا و پویا)
· مدیریت جدول نمادها و ساختار آنها
· روشهای تخصیص حافظه (ایستا و پویا)
· تولید كد میانی و نهایی و روشهای تولید كد مانند Tree Walking , Syntax Directed با استفاده از كنش های مفهومی و علایم كنش
· ترجمه تعدادی از ساختارهای زبانهای امری مانند عبارتها – ساختارهای كنترلی – فراخوانی روالها
· مختصری در مورد بهینه سازی كد میانی

11. آمار:
سرفصل مطالب :
· اشاره ای به تئوری مجموعه ها
· نمونه ها و نمایش جدولی آنها همراه با میانگین
· نما
· میانه
· واریانس و تبدیل و تركیب احتمالات و قضایای مربوطه
· متغیرهای تصادفی و استقلال آنها
· واسطه و میانگین و واریانس توزیعات
· توزیعات دوجمله ای پوآسن
· فرق هندسی
· توزیع نرمال
· توزیع چند متغیر تصادفی
· نمونه گیری تصادفی و اعداد تصادفی
· نمونه گیری از جامعه كوچك
· برآورد پارامترهای آماری
· فواصل اطمینان
· آزمون
· آزمون فرضی تصمیم گیری
· تجزیه واریانس
· رگرسیون
· همبستگی
· آزمون روشهای ناپارامتری
· برازندن خط مستقیم براده ها
· توابع مولد گشتاور
· قضیه اعداد بزرگ
· قضیه حد مركزی
· مجموع متغیرهای تصادفی مستقل
· احتمال شرطی
· قضیه احتمال كلی

12. محاسبات عددی:
سرفصل مطالب :
· تعریف خطاانواع خطا
· انباشتگی خطا در محاسبات
· ناپایداری در محاسبات
· فرمول تكرار برای محاسبه توابع
· روشهای حل معادلات غیر خطی شامل روشهای نصف كردن فاصله
· رسم خطوط قاطع
· رسم خطوط مماس
· تكرار نقطه ثابت
· اتیكن
· فرمول خطا و اثبات همگرایی برای هریك از روشها
· رتبه همگرائی
· معادلات چند جمله ای (جداسازی – ریشه ها – حدود ریشه ها – روشهای حل)
· روش برستو برای تعیین رشته های موهومی
· دستگاه معادلات خطی
· روش های حل مستقیم (گاوس – ماتریس وارون )
· روشهای حل تكراری (سیدل)
· روش نیوتن برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
· مقادیر ویژه
· بردارهای ویژه
· معادله مشخصه
· روشهای فاكتورگیری
· تفاضل های متناهی
· روشهای درون یابی
· برون یابی (نیوتن – گاوس – لاگرانژ – اتیكن – بسل)
· چند جمله ای چی شف
· چند خمله ای Spline
· درون یایب وارون
· درون یابی دو متغیره
· فرمول خطا
· خمهای پوشا
· روشهای حداقل مربعات
· مشتق گیری عددی
· تعیین نقاط اكسترمم توابع جدولی
· فرمول گاوس با نقاط محدود
· انتگرال گیری عددی (ذوزنقه- سیمپسون – ابرگ – گاوس – لژاندر )
· فرمولهای خطا برای روشهای انتگرال گیری
· انتگرال گیری چند گانه عددی
· روشهای حل معادلات دیفرانسیل معمولی(تیلور – پیكارد – اویلر – هیون – اویلر بهبود یافته – رانگ (Runge) – كوتا((Kutta)
· روشهای پیشگوئی و تصحیح جواب
· فرمول خطا و حل معادلات دیفرانسیل با شرایط سرحدی
· حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

13. گسسته:
سرفصل مطالب :
· مقدمه:
v منطق ریاضی
v جبر گزاره ها
v فرمول های خوش ساخت
v مروری بر نظریه مجموعه ها
v روش های اثبات
· روابط و توابع:
v روابط دوتایی
v روابط سازگاری و هم ارزی
v ماتریس نمایش دهنده روابط
v گراف و روابط
v توابع
v توابع پوشا
v توابع یك به یك
· روابط بازگشتی
· استقرا
· حل روابط بازگشتی
· تابع مولد.
· ساختمان های جبری:
v نیم گروه ها و منوید ها
v گرامر ها و زبان ها
v نشانه گذاری لهستانی
v گروه ها
v همومورفیسم
v ایزومورفیسم
v لاتیس ها (شبكه ها)
v جبر بول
v جدول كارنو
v زبان و دستور زبان
v دستور زبان به عنوان مثالی از منوید ها
· آنالیز تركیبی:
v اصل لانه كبوتر
v آشنایی با الگوریتم های تركیبی
v توابع بازگشتی و كاربرد آن ها
· تئوری گراف:
v گراف های جعت دار
v گراف های بی جهت
v مسیر های اویلری و همیلتنی
v مسیرهای بهینه اپتیمال
v الگوریتم یافتن مسیرهای بهینه اپتیمال
v گراف های همبند
v ماتریس ارتباط و قضایای مربوطه
v كاربرد گراف ها در تجزیه و تحلیل فعالیت ها
· درخت ها:
v درخت های پوشای مینیمال
v پیمایش درخت ها
v كاربرد درخت ها
v عبارات جبری و نمایش درخت های آن ها

14. ریاضی مهندسی:
سرفصل مطالب :
· سری فوریه :
v انتگرال آن و تبدیل فوریه
v تعریف سری فوریه
v فرمول اولر
v بسط در نیم دامنه
v نوسانات واداشته انتگرال فوریه.
· معادلات با مشتقات جزئی:
v نخ مرتعش
v معادله موج یك متغیره
v روش تفكیك متغیره
v جواب دالامیر برای معادله موج
v معادله انتشار گرما
v موج
v معادله موج دو متغیره
v معادله لاپلاس در مختصات دكارتی و كروی و قطبی
v معادلات بیضوی
v پارابولیك و هیپربولیك
v موارد استعمال تبدیل لاپلاس در حل معادلات با مشتقات جزئی
v حل معادلات مشتق جزئی با استفاده از انتگرال فوریه.
· توابع تحلیلی و نگاشت كانفرمال و انتگرالهای مختلف:
v حد و پیوستگی
v مشتق توابع مختلف
v توابع نمائی و مثلثاتی
v هذلولی و لگاریتمی
v مثلثاتی معكوس و نمایی با نمای مختلف
v نگاشت كانفرمال
v نگاشت.
· انتگرال خط در صفحه مختلط
· قضیه انتگرال كوشی
· محاسبه انتگرال خط بوسیله انتگرالهای نامعین
· فرمول كوشی
· بسطهای تایلور و مك لورن
· انتگرال گیری به روش مانده ها
· قضیه مانده ها
· محاسبه برخی از انتگرالهای حقیقی.
15. شبکه های کامپیوتری:
سرفصل مطالب :
· شبكه های انتقال داده
· استانداردها
· مدل مرجع ISO
· استانداردهای سیستم های باز
· انواع شبكه های محلی اترنت
· توكن رینگ
· توكن باس
· بررسی كارائی شبكه های محلی
· شبكه های محلی بی سیم
· پروتوكلها
· شبكه های محلی سریع و پلها
· سوئیچ های اترنت
· اترنت سریع
· شبكه IEEE 802.12
· پلها و عملكرد آنها
· پلهای شفاف
· پلهای با مسیریابی مبدأ
· شبكه های گسترده
· مشخصات شبكه های عمومی دیتا
· شبكه های دیتای سوئیچ بسته
· شبكه های دیتای سوئیچ مدار
· شبكه های گسترده خصوصی
· ارتباط بین شبكه ای
· معماری و معیارها
· ساختار لایه شبكه در ارتباط بین شبكه ای
· استانداردهای پروتكل اینترنت
· پروتكل IP اینترنت
· پروتكل JPv6
· پروتكل ISO اینترنت
· پروتكلهای ISO مسیزیابی
· انواع شبكه های چند كاره باند وسیع
· لایه های Application , Transport.

16. مدار الکتریکی:
سرفصل مطالب :
· مدارهای فشرده و قوانین كیرشف
· تقریب و مدلسازی عناصر مدار
· اجزا مدار شامل :
v مقاومتها
v منابع نابسته و منابع وابسته (ولتاژ و جریان ) خازنها
v سلفها
v توان و انرژی
v تقویت كننده عملیاتی (OPAMP) به عنوان یك عنصر مدار
· مدارهای ساده شامل :
v مدارهای مقاومتی و روشهای تحلیل آنها
v مشخص سازی یك مدار در دو سر ان
v مدار معادل تونن نورتن و قضیه جمع آثار در مدار های مقاومتی
v تبدیل منابع
v به هم پیوستن سلفها و خازنها
v كاربرد Spice در حل مدارهای مقاومتی
v مدارهای مرتبه اول شامل مدارهای RC,RL
v پاسخهای ورودی صفر
v پاسخ حالت صفر
v پاسخ كامل
v پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائمی
v ثابتهای زمانی و مدار با چند ثابت زمانی و كلیدزنی
v پاسخ پله و پاسخ ضربه
v مدارهای مرتبه دوم
v مفاهیم پایداری
v نوسان
v مقاومت منفی
v مدارهای دوگا
v تشابه سیستمهای الكتریكی و مكانیكی
v كاربرد Spice در حل مدارهای منطقی اول و دوم و OPAMP
· روشهای تحلیل مدارهای خطی (تحلیل گره و تحلیل مش) اهمیت پاسخ ضربه و محاسبه آن در مدارهای خطی كلی (تحلیل حوزه زمانی) و قضیه كانالوشن
· تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی شامل مفاهیم فازور امپدانس و ادمیتانس
· دیاگرام فازوری
· مفهوم تشدید و مدارهای تشدید سری و موازی
· توابع شبكه
· پاسخ فركانسی
· توان در حالت دائمی سینوسی
· توان متوسط و حقیقی و توان راكتیو
· قضیه انتقال توان ماكزیمم
· مقادیر مؤثر و RMS
· تغییر مقیاس یك مدار
· كاربرد Spice در حل مدارهای در حالت دائمی سینوسی
· تحلیل مدارهای سه فاز متعادل
· تزویج و مدارهای تزویج شده
· ترانسفورماتورها
· مدل مداری و خواص كاربرد آنها
· كاربرد Spice در حل مدارهای با سلفهای تزویج شده و ترانسفورماتورها.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic