برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

خروجی گاز

محفظه

توربین كمپرسور

ورود

 

١٦- شکل ٤

١- ROTOR BLADES ١- تیغه های محورچرخنده

٢- STATOR BLADES ٢- تیغه های ثابت

٣- LOAD TURBINE ٣- توربین بار

٤- COMPRESSOR TURBINE ٤- توربین كمپرسور

٥- TRANITION PIECE ٥- كانال انتقال گازداغ

٦- BASKET ٦- مجرای داخلی ( زنبیلی شكل ) محفظه احتراق

٧- BURNER ٧- مشعل

 

(Accessery Components ) ٦اجزاء كمكی -٤

در جائی كه فشردگی ابعادی توربین گازی مد نظر نباشد . اصلاح سیستم احتراق ( از دیدگاه

اقتصادی ) با نصب خنك كنندة بین مرحله ای كمپرسور ، پیش گرم كن احتراق برای گرم كردن

هوای بین مراحل توربین بر افزایش قدرت خروجی توربین مورد استفاده قرارمی گیرد .

قدرت مورد نیاز برای فشار افزائی یك پوند هوا مستقیمًا با درجه حرارت ورودی آن متناسب

است بنابراین اگر بتوان بین دو مرحله فشارافزائی هوا را خنك كرد دراین صورت قدرت مور د

نیاز برای فشار افزایی كاهش می یابد . براین اساس ممكن است یك خنك كننده بین مراحل

كمپرسور برای كاهش قدرت موردنیاز آن نصب گردد . به همین ترتیب درجه حرارت بیشتر

هوای ورودی توربین موجب استحصال بیشتر قدرت می گردد . بنابراین افزودن درجه حرارت

Reheaet هوای داغ بین مر احل توربین از طریق تزریق سوخت اضافی دریك بازگرم كن

می تواند به افزایش قدرت خروجی توربین منجر شود . هم چنین از آنجائیكه گازهای

Re.Generator اگزوزتوربین دارای حرارت زیادی است با استفاده از یك سیستم بازیافت

می تواند حرارت مازاداگزوزرابرای گرم كردن هوای ورودی محفظة احتراق بكار برد . به این طریق

وبا استفاده از امكانات مشروحه فوق قدرت خروجی توربین را به حداكثر ممكن می توان رساند .

١٧- شکل ٤

 

شكل فوق شماتیك یك مجموعه كامل تجهیزات جانبی برای افزایش قدرت خروجی را نشان

می دهد بدیهی است افزایش تجهیزات اضافی به مجموعه اگرچه موجب بالا رفتن راندمان

حرارتی توربین می شود ولی موجب افزایش هزینه تعمیرات وزن و ابعاد نیز می گردد . به

هرحال تحت شرایط مناسب نصب یك یا تعداد بیشتری از تجهیزات جانبی پیش گفته توجیه پذیر

است .

٧تبدیل انرژی در توربین : -٤

عمل تبدیل انرژی در توربین اساسًا عكس كمپرسور است ، به محض ورود جریان گاز ( هوای

داغ ) پر فشار بداخل توربین انرژی به تیغه های توربین منتقل می شود . افت درجه حرارت در

توربین ، قدرت خالص در شافت خروجی و راندمان حرارتی ( راندمان كلی ) از روابط

ترمودینامیكی بدست می آید .

١٠٠

١ .

١

٧

٢

٣

۴

٣

×

Δ

Δ −Δ

=

= ΔΤ −ΔΤ

⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛ΔΤ = ×Τ −• • •

b

t c

C

m

t

t t

h

h h

mCP m CP

P

P

η

η

ω

η

هم چنین تغییر درجه حرارت هوا در كمپرسورهوا از رابطه ذیل تبعیت می كند .

⎥ ⎥

⎢ ⎢

− ⎟

⎟⎠

⎜ ⎜⎝

ΔΤ = ⋅١

٧

٢

١

١ ٢

P

T P

c

c η

 

٨تشریح روابط بالا : -٤

CP گرمای ویژه هوا درفشارثابت T درجه حرارت مطلق ورودی توربین ٣

h اتتالپی T درجه حرارت مطلق اگزوز ۴

Δh تغییرات اتتالپی ΔΤ تغییرات درجه حرارت

ΔhC تغییرات اتتالپی دركمپرسورهوا ΔΤC = T٢ −T تغییر درجه حرارت كمپرسور ١

Δhb تغییرات اتتالپی درمحفظه احتراق ΔΤb = T٣ − T تغییرات درجه حرارت اطاق احتراق ٢

ΔΤt = T۴ − T تغییرات درجه حرارت توربین ٣

t تغییرات اتتالپی درتوربین Δh

قدرت خالص خروجی شافت توربین

•ω

جریان وزنی هوا

•m

C قدرت مصرفی كمپرسور هوا

•ω

P فشار مطلق

t قدرت خروجی توربین

•ω

فشار مطلق ورودی به كمپرسور ١ P

راندمان كلی توربین

η

فشارمطلق خروجی به كمپرسورهوا ٢ P

m (كل توربین)راندمان مكانیكی مجموعه توربین η

فشارمطلق ورودی به توربین ٣ P

انیكی كمپرسور راندمان مك c

η

فشار مطلق اگزوز ۴ P

راندمان مكانیكی توربین t

η

T درجه حرارت مطلق ورودی كمپرسور ١

T درجه حرارت مطلق ورودی كمپرسور ٢ ρ چگالی هوا

بایدتوجه كردكه برخلاف كمپرسورهرقدرراندمان توربین افزایش یابدافت درجه حرارت بیشتراست

بدین معنی كه در راندمان بالاتر در هنگام انبساط عوامل ایجاد افت انرژی از قبیل اصطحكاك ،

% اغتشاش جریانی موجب بازگرمایی كمترگاز می گردد . راندمان مكانیكی توربینها بین ٨٥ تا ٩٥

است با مشخص شدن تغییرات درجه حرارت هوای داغ عبوری از توربین انرژی ترخیص شده از

قابل محاسبه است . Δh = CρΔT رابطه

مثال : حساب كنید انرژی ترخیص شده بوسیلة انبساط هوای داغ در عبور از توربین درحالیكه

Lb of Air ؟ ٩٢۵ است چقدر است oF افت درجه حرارت

Δh = ٠.٢۴× ٩٢۵ = ٢٢٢BTU

گرمای ویژه هوا = Cρ = ٠.٢۴

 

فصل پنجم

فیلتراسیون هوای ورودی

 

١تاریخچه فیلتراسیون درمقطع هوای ورودی به مولدهای پره دار گازی -٥

آن چه مسلم است مصرف فیلتر در هوای ور ودی به توربین ها و كمپرسورها در گذشته

وجودنداشته است . در آغاز تنها از توری های مخصوص جهت گرفتن ذرات درشت و هم چنین

استفاده از برجهای بلند جهت ارسال هوای نسبی به داخل سیستم احتراق استفاده می شده است

كه نهایتًا به دلیل وجود رطوبت ، ذرات ، غبار و بسیاری از عوامل دیگر امكان جلوگیری از

خوردگی پره ها و كاهش بازدهی توربین به مرور زمان میسر نبوده است . پس از آن استفاده

از تكنیكهایی همچون مصرف حوضچه های روغنی و فیلترهای رلی در وردی هوا باب می گردد .

در این سیستم ذرات درشت قابل كنترل هستند و خوردگی كاهش می یابد و لی كماكان ذرات

زیر ٥ میكرون در هوا وجود دارد ، ضمن اینكه وجود روغن همراه با هوا در اطاقك احتراق خود

از عوامل مشكل زا بوده است .

كه قابل شستشو نیز هستند قبل از ( Inertial spin filter ) استفاده از سیستمهای جداكننده اولیه

فیلترهای رل به گرفتن ذرات درشت ( درمقایسه با پیش فیلترهای قبلی ) كمك بیشتری می

نمایند . با توجه به اینكه این فیلترها قابل شستشو و مصرف مجدد باشند و از نظر محیط زیست

ایجاد مشكلی نمی كنند ، لذا در سیستم بطور دائم مستقر می شوند و تا حدودی بحث هوای

ورودی را كنترل می نمایند ، اما یكی از دلا یل حذف این سیستم ها از هوای ورودی به جنس آن و

آتش سوزیهای احتمالی در یونیت ها می باشد .

به تنهایی قادربه حل مسئله ذرات ریز و غبار نم ی باشند . Spin ازآن جایی كه سیستم رل وسیستم

لذا فیلترهای كیسه ای با بازدهی بالا و سطح فیلتراسیون زیاد پس از پیش فیلترها در جهت جذب

ذرات ریزتر در هوای ورودی به توربین تعبیه می گردند .

 

آن چه در این سیستم فیلتراسیون چند مرحله ای بیش ازهرچیز نظركارشناسان را جلب م ی كند ،

افت فشاری است كه در طول مسیر فیلتراسیون ایجاد می شود .

در مجموع آن چه در پایان پس از سالها تلاش بر سر راه هوا ی ورودی در حال حاضر موجود

می باشد در بسیاری از مراكز و پالایشگاههای كشورمان تركیبی از چندین نوع فیلتر ذكر شده

فوق است كه علاوه بر هزینه های بالای خرید و زمانهای كوتاه تعویض و انبارداری پر هزینه

كماكان از نظر كیفی قادر به حل معضل فیلتراسیون جهت جلوگیری از ا نواع خوردگی و افت

تولید نمی باشد و كماكان نیاز به شستشوی زود هنگام و پی در پی پره های توربین ، تعوی ض های

متوالی فیلترها و هزینه های بالای خرید و نگهداری وجود دارد .

در اغلب تعویض های سالیانه كه به كرات انجام می شود ، سیستم را خاموش نموده و متوقف

می سازندكه درطول سال به معنای افت بازدهی موثرونیز ضررهای اقتصادی بی شمارمی باشد .

هم چنین در بسیاری از موارد به د لیل گرفتگی زود هنگام فیلترها سیستم فیلتراسیون توسط یك

مسیر انحرافی از خط خارج می گردد ، لذا هوای فیلتر نشده به طرف توربین ارسال می گردد

كه علاوه بر تاثیر گذاری براحتراق ، درخوردگی پره ها نیز نقش موثر داشته و درنهایت به

وقایعی با هزینه های میلیون دلاری منجر می گردد . شکلهای صفحه بعد نمونه های مختلف فیلتر

را به همراه اجزای آن نشان می دهد.

 

١- شکل ٥

 

٢- شکل ٥

 

٣- شکل ٥

 

٤- شکل ٥

 

٥- شکل ٥

 

٦مقایسه درجه حرارت و فشار هوای داغ در توربین راستون - شکل ٥

 

٧ دیاگرام تغیرات جریان گاز ، فشار و سرعت - شکل ٥

 

٨- شکل ٥

 

فصل ششم

دستگاه از کار انداختن توربین در دور

بیش از حد

 

OVER SPEED TRIP ١دستگاه از كارانداختن توربی ن در دور بیش از حد -٦

MECHANISM

گاورنر دروضع عادی سرعت توربین را تنظیم می كند ، اگر بطور ناگهانی بار توربین برداشته

شود سرعت توربین زیاد می شود ، بعضی اوقات گاورنر بكندی عمل كرده و یا اص ً لا دراین حالت

ناگهانی عملی انجام نمی دهد ، هرگاه گاورنر سوخت ورودی به توربین را قطع نكند ، ممكن

است سرعت توربین بحدی رسد كه قطعات چرخنده آن متلاشی و از هم جدا گردند .

در حالت اضطراری میله از كار انداختن توربین در دور بیش از حد ، جریان سوخت به محفظه

احتراق را قطع كرده تا از خطرات سرعت بیش از حد ، توربین محافظت ش ود میله از كار

انداختن توربین در دور بیش از حد وزنه ایست كه در محور گاورنر ( یا توربین ) قرارگرفته

. (١- است (شكل ٦

محور

SHAFT

وزنه نامتعادل

UNBALANCED

WEIGHT

(TRIP PIN)

١ میله از كارانداختن توربین در سرعت زیاد - شکل ٦

درسرعت زیاد میله به سمت بیرون كشیده می

شود .

فنر

SPRING

 

در سرعت عادی میله از كار انداختن توربین در سرعت بیش از حد در داخل محور گاورنر یا

توربین باقی می ماند ، وقتیكه محور می چرخد نیروی گریز از مركز بطرف بیرون كشیده می

شود ولی نیروی كشش فنر تا اندازه ای از این حركت جلوگیری می كند .

٢) یكدستگاه از كار انداختن توربین در دور بیش از حد را نشان می دهد .در سرعت - شكل ( ٦

را فشرده كرده و شیر از كار انداختن را در ح الت باز نگه می (A) عادی فشار روغن كنترل فنر

دارد ، زمانی كه سرعت توربین بیش از حد می شود ، میله از كار انداختن به اهرم از كار انداختن

شیر سر راه (B) فشار وارد آورده و آنرا آزاد می كند و در نتیجه فنر ( TRIP LATCH )

روغن كنترل راباز كرده و روغن تخلیه می شود و وقتیكه روغن كنترل از دستگاه خارج شود

ولو را می بندد و راه سوخت قطع می شود دستگاه از كار انداختن (A) فشار كم می گردد و فنر

توربین در دور بیش از حد مثل گاورنر جریان سوخت به محفظه احتراق را قطع می كند و

برعكس گاورنر كه خودش دوباره بحالت تعادل برمی گردد ، دستگاه از كارانداختن توربین در

. ( RESET ) دور بیش از حد را باید بوسیله دست دوباره آماده بكار كرد

میله های از كار انداختن توربینها در دور بیش از حد طوری میزان شده اند كه ١٠ الی ١٥ درصد

بیش از سرعت عادی توربین را از كار می اندازند . برای مثال هرگاه سرعت توربین به ٨% از

سرعت عادی بیشتر شود دستگاه از كار انداختن توربین در دور بیش از حد بكار نمی افتد .

 

٢- شکل ٦

 

فصل هفتم

نشت بندی و یاتاقانها

 

CASING SEAL ١نشت بندهای بدنه -٧

محور چرخنده كمپرسور و توربین از میان بدنه ثابت عبور می كنند ، بنابراین باید فاصله كمی

بین محور چرخنده و بدن ه ثابت و تیغه ها وجود داشته باشد تا بهم سائیده نشوند ، هرگاه این

. ( ١- فاصله زیاد شود هوا با فشار زیاد از آن خارج می شود ( مطابق شكل ٧

١- شکل ٧

هرگاه هوای زیاد ازتوربین به فضای اطراف خارج شود ، قدرت توربین كم شده و راندمان آن

كاهش می یابد و نیز اگر ف اصله كم باشد ، محور چرخنده و بدنه ثابت یا تیغه ها با هم تماس پیدا

كرده و حرارت زیاد تولید می شود و این حرارت ممكن است باعث كجی یا خوردگی محور ،

تیغه های ثابت و بدنه ثابت گردد .

هواازبین محور متحرك بدنه

ESCARING AIR

هوا ازبین محور متحرك و بدنه َنشت می كند

 

٢- شکل ٧

٢) یك نشت بند نسوز را كه در یك توربین كوچك ب خار آب كه سرعتش كم است نشان - شكل ( ٧

می دهد نشت بند طوری قرارگرفته كه از خروج بخار آب بین محور چرخنده و بدنه ثابت

جلوگیری می كند و از تعدادی حلقه های نخی نسوز نرم كه در تماس با محور به آن صدمه

نمی زنند تشكیل شده است توربینهای احتراقی با سرعت زیاد می چرخند و اگر نشت بند نخی

نسوز در آنها بكار رود در مدت كوتاهی نشت بندها خورده می شوند بنابراین در توربینهای

احتراقی نشت بندهای نرم نمی توانند بطور موثر از خروج گاز به بیرون جلوگیری كنند .

كه از فلز ( LABYRINTH SEAL ) در توربین های احتراقی از نوعی نشت بند لابرنیت سیل

(٣- نرم ساخته شده و مانند نشت بند نخی زود سائیده نمی شود، استفاده می كنند .( شکل ٧

لابرینت سیل حلقه ای است كه در آن شیارهائی كنده شده و بین هر دو شیار یك دندانه تیز

وجود دارد و این دندانه ها از نشت گاز از بین محور و بدنه ثابت جلوگیری می كنند .

(٤- (شكل ٧

PACKING GLAND NUT

مهره پوسته كه حلقه ای نسوز را فشرده

می كند

PACKING RINGS

حلقه های نخی نسوز نشت بند

SHAFT SLEEVE

آستین محور با پوسته

SHAFT

محور

CASING بدنه

پوسته ای كه حلقه های نسوز را فشرده

PACKING GLAND

PACKING GLAND

 

٣- شکل ٧

دندانه ها از فلز نرم ساخته شده اند كه اگر احیانًا با محور چرخنده تماس پیدا كنند باعث

خوردگی زیاد محور نشوند ، لابرینت سیل نشت هوا را در امتداد محور چرخنده به حداقل

می رساند .

٤ چگونگی عملکرد لبیرنت جهت نشت بندی - شکل ٧

LABYRINTH لابرینت

TEETH دندانه

SHAFT محور

WHIRLPOOL گرد باد و شكل

SHAFT محور

٠

٧) حفره هائی بین لابرنیت سیل و محور تشكیل می شود كه گاز داغ در حین عبور - طبق شكل ( ٤

در هر شیار حالتی شبیه به گردباد پدید می آید و این عمل باعث می شود كه مقدار خیلی كمی

هوا از بین آنها خارج گردد .

هرگاه در اثر سائیدگی یاطاقانها محور با لابرینت سیل كمی تماس پیدا كند ، لبه های تیز لابرینت

سیل خورده می شوند .

BEARINGS ٢یاطاقانها -٧

محورهای چرخنده كمپرسور و توربین باید در حین چرخش در محل و وضع معینی قرار بگیرند

محوربرای چرخیدن بایدآزادبوده وبراحتی بچرخدولی نه آنقدر كه حركت افقی زیاد داشته باشد

.

٥- شکل ٧

٥) سه ح الت مختلف از حركتهای یك محور دیده می شود . غیر از حركت دورانی ، - در شكل ( ٧

محوربه حالت دیگر می تواند حركت كند ، زمانیكه گاز داغ به تیغه های توربین برخورد می كند ،

نیروئی افقی بر آن وارد شده و آنرا بیك سمت می كشد و این نوع حركت را محوری یا افقی

. ( AXIAL MOVEMENT ) نامند

RADIAL MOVEMENT

حركت شعاعی

حركت افقی

AXIAL MOVEMENT

(Thrust)

نیروی افقی

دورانی

ROTATION

(Turning)

چرخشی

 

محور ممكن است خارج از خط مركزی دور بزند ، این نوع حركت را شعاعی

نامند . ( RADIAL MOVEMENT )

محور را نگهداشته و باعث می شوند كه محور با حداقل اصطكاك (BEARINGS) یاطاقانها

بچرخد و حركات شعاتی یا افقی محور را كنترل می كنند .

( JOURNAL یك قشر مایع روغنكاری بین محور و یاطاقان قرار می گیرد .یاطاقان شعاعی

حركت شعاعی محور را كنترل كرده و همچنین وزن محور را تحمل می كند BEARING )

حركت افقی محور را محدود می كند ( THRUST BEARING ) .یاطاقان صفحه گرد محوری

در توربین های كوچك گازی از یاطاقا نهای ساچمه ای برای كنترل حركت شعاعی و محوری

استفاده می شود .

مطابق شكل محور این توربین دارای یاطاقان شعاعی و محوری ازنوع ساچمه ای می باشند .

RADIAL BALL BEARING

یاطاقان ساچمه ای شعاعی

SHAFT محور

THRUST BALL BEARING ٦ یاطاقان ساچمه ای محوری - شکل ٧

 

یاطاقانهای ساچمه ای روغنكاری شده و غالبًا اصطكاكی بین گلوله ها و دیگر قسمت ها نمی باشد

و محور كه می چرخد یاطاقانهای ساچمه ای هم براحتی دور می زنند .

یك یاطاقان ساچمه ای را در محلی كه بار آن زیاد باشد می توان بعنوان یاطاقان شعاعی یا

محوری بكار برد یاطاقانهای ساچمه ای در توربینهای كوچك بكار می روند .

a

٧- شکل ٧

( SLEEVE BEARING ) توربین ها و كمپرسورهای بزرگ از یاطاقانهای استوانه ای یا بوشی

كه برای تحمل بار سنگین ساخته شده اند استفاده می كنند ، یاطاقانهای استوانه ای می توانند

محورهای خیلی سنگین و بزرگ را نگهدارند .

THRUST BALL BEARING

یاطاقان ساچمه ای محوری

RADIAL BALL BEARING

یاطاقان ساچمه ای شعاعی

 

٨‐ شکل٧٨) یك یاطاقان استوانه ای دیده می شود ، این یاطاقان از فلز كم اصطكاك ساخته - در شكل ( ٧

و با لایه از روغن آنرا روغنكاری می كنند . (BABBITT) شده

روغن با فشار از میان شیارهایی كه در سطح یاتاقان است به یاطاقان وارد شده و آنرا روغنكاری

می كند، علت اینكه روغن با فشار به یاطاقان وارد می شود این است كه اطمینان حاصل شود كه

محور با بارسنگین نتواند قشر روغن را از یاطاقان خارج كند .

بعضی ازیاطاقانهای استوانه ای از چند قطعه ساخته شده اند كه می توانند كج شده و به مقدار

كمی باز یا بسته شوند ، وقتی كه محور می چرخد بعلت اینكه یاطاقان از چند قطعه تشكیل شده

شیارهائی بین قطعات و محور بوج ود می آید كه بوسیله روغن با فشار پر می شوند و در نتیجه

(٩- محور و یاطاقان بهتر روغنكاری و میزان می شوند . (شكل ٧

BEARING CONTAINER محفظه یاطاقان

OIL UNDER PRESSURE روغن با فشار

BABBITT BEARING یاطاقان با بیتی

BEARING BAACKET تحمل گاه یاطاقان

SHAFT محور

 

٩- شکل ٧

٩) یك نمونه از یاطاقان صفحه گرد است كه در بیشتر توربینهای گازی بكار می رود . - شكل ( ٧

١٠- شکل ٧

همانطوریکه در شکل بالا مشاهده می کنید یك یاطاقان صفحه گرد شامل یك تكیه گاه ثابت

كه قطعات پاشنه ای مانند بابیت اندود شده بطور شعاعی روی آن قرارگرفته اند (THRUST)

كه روی محور قراردارد و با محور می چرخد . (COLLAR THRUST) و یك صفحه محوری

PINS میله های كوچك

یاطاقان استوانه ای

SLEEVE BEARING

THRUST SHOE RETAINER تكیه گاه پاشنه های یاطاقان

محور SHAFT

قشر روغن

OIL WEDGE

پاشنه های یاطاقان صفحه گردكه جلو آنها بابیت اندود شده

است

BABBITT-FACED THRUST SHOES

محور

SHAFT

BEARING BRACKET THRUST COLLAR صفحه متحرك یاطاقان

تكیه گاه یاطاقان

 

وقتیكه محوردرهرجهت (THRUST BEARING) روغن بافشاربه یاطاقان صفحه گردواردمی شود

و (MOVING THRUST COLLAR) درامتدادطولی حركت می كند ، صفحه محوری متحرك

بهم فشرده می شوند ، روغنی (STATIONARY THRUST PADS) قطعات پاشنه ای ثابت

كه بین این دو سطح قرارگرفته مانع از اصطكاك و تماس مستقیم آنها می شود .

دربعضی ازتوربینهای گازی ، قسمت ثابت یاطاقان صفحه گردازقطعاتی تشكیل شده كه در وقتی كه

محور میچرخد آن قطعات كمی كج شده و شیارهائی بوجود می آورند و این شیارها از روغن

. (١١- پرفشار پرشده و مانع ازخروج روغن بین قسمتهای ثابت و متحرك می گردند . (شكل ٧

١١- شکل ٧

١٢ ) نمونه ای از محل قرارگرفتن یاطاقانها در یك توربین گازی می باشد . - شكل ( ٧

THRUST COLLAR صفحه متحرك یاطاقان

THRUST پاشنه یاطاقان صفحه گرد

SHAFT محور

STATIONARY

THRUST SURFACE

قسمت ثابت یاطاقان

OIL WEDGES

لبه ها برای جمع شدن روغن

THRUST یاطاقان صفحه گرد

BEARING

THRUST یاطاقان صفحه گرد

BEARING

SLEEVE

BEARING

یاطاقان

استونه ای

THRUST

BEARING

یاطاقان

صفحه گرد

١٢- شکل ٧

SLEEVE BEARING

یاطاقان استوانه ای

وزن كمپرسور ، كمپرسور توربین و (SLEEVE BEARINGS) یاطاقان های استوانه ای از

توربین بار یا نیرو را تحمل كرده و حركت شعاعی آنرا كنترل می كنند ( یعنی محور زیاد بالا و

پایین نمی تواند بشود ) .

حركت افقی محور كمپرسور توربین ، كمپرسور (THRUST BEARING) یاطاقان صفحه گرد

و توربین بار را محدود می كند .

 

فصل هشتم

روغنكاری

 

THE OIL CIRCULATION SYSTEM ١دستگاه گردش روغن -٨

در دستگاه روغنكاری روغن با فشار برای یاطاقان ه ا تامین می شود ، هرگاه فشار روغن كم شود

یاطاقانها روغنكاری نمی شوند .

اغلب دستگاههای كنترل سرعت وحرارت توربین ازدستگاههای تقویتی هیدرولیكی استفاده

می كنند .

دستگاه گاورنر احتیاج به روغن پرفشار برای حركت گاورنر ولو دارد .

پس روغن در توربینها به دو منظور بكار می رود :

١- روغنكاری یاطاقانها

٢- برای كنترل توربین

 

١) نمونه ای از دستگاه گردش روغن می باشد : - شكل( ٨

(١- شكل( ٨

از (MAIN OIL PUMP) روغن در مخزن بزرگی ذخیره می شود و بوسیله پمپ اصلی روغن

مخزن كشیده شده و بافشار به یاطاقانها و دستگاههای كنترل هیدرولیكی می رود .

هرگاه حرارت روغن زیاد شود ، خاصیت روغنكاریش از بین می رود (تجزیه می شود ) و دیگر

قشری از روغن بین قطعات فلزی تشكیل نمی شود ، بنابراین روغن باید خنك باشد تا بتواند

COOLER یاطاقانها را خنك كند ، برای سرد كردن روغن آنرا از دستگاه خنك كننده

تلمبه كمكی روغن خنك كننده روغن

تلمبه اصلی روغن

MICELLANEOUS قسمتهای دیگر

صافی

FILTER

TURBINE SLEEVE یاطاقان صفحه گرد

AND THRUST و استوانه ای توربین

BEARING

یاطاقان استوانه ای و

صفحه گرد كمپرسور

COMPRESSOR SLEEVE

AND THRUST BEARING

یاطاقان استوانه ای

كمپرسور

COMPRESSOR

SLEEVE

BEARING

 

عبورمی دهند . همچنین هرگاه روغن خیلی سردباشد غلیظ شده و روغن بخوبی در یاطاقانها

جریان پیدا نمی كند و یاطاقانها كام ً لا روغنكاری نمی شوند .

روغن پس از عبور از دستگاه خنك كننده از یك صافی گذشته و ذرات كثیف و ناخالصیهای آن

گرفته می شود ، هرگاه دستگاه روغنكاری نتواند روغن به یاطاقانها برساند آسیب شدید دراثر

اصطكاك و حرارت به آنها وارد شده و ممكن است ذوب یا سوخته شوند ، بنابراین تاوقتی كه

توربین كار می كند باید روغن دریاطاقانها بافشار معین جریان داشته باشد ، اگر فیلتر یا دستگاه

خنك كننده روغن گرفته شود یا تلمبه روغن خراب شود و جریان روغن قطع گردد ، توربین به

احتمال قوی باید بسته شود ، پس درچنین وضع اضطراری یك صافی و دستگاه خنك كننده روغن

تلمبه كمكی باید وجود داشته باشند تا جریان روغن را در این حالت برقرار كنند .

از آنجائیكه هرگاه دست گاه روغن دچار اشكال شود باید توربین بسته شود . اغلب توربینهای گازی

دارای دو عدد تلمبه روغن می باشند .

پمپ اصلی روغن در وقتی كه توربین كار می كند روغن مورد لزوم را تامین می كند و درمواقع

اضطراری تلمبه كمكی روغن بكار افتاده و جریان روغن را در دستگاه برقرار می كند .

تلمبه اصلی روغن بوسیله محور توربین می چرخد ، در وقت بكار انداختن توربین چون محور

توربین سرعت ندارد .

پمپ اصلی روغن كار نمی كند ، در چنین وقتی ، تلمبه كمكی روغن بوسیله دستگاه جداگانه

دیگری مستقل از توربین كار می افتد .

 

در وقت بكار انداختن توربین روغن مورد لزوم برای یاطاقانها بوسیله تلمبه كمكی روغن تامین

می شود تا زمانیكه سرعت توربین به اندازه عادی برسد و همیچنین وقتی كه توربین از كار

می افتد ، تلمبه اصلی روغن هم كار نمی كند در این هنگام دوباره تلمبه كمكی روغن بكار افتاده و

روغن به یاطاقانها جریان پیدا می كند .

همچنین دو عدد صافی روغن ( فیلتر ) و دستگاه خنك كننده روغن در دستگاه گردش روغن

وجود دارند .

هرگاه فشار روغن روغنكاری كم شود بعضی از توربینها ممكن است بوسیله دستگاه هیدرولیكی

از كار بیفتند و دستگاه خودكار بوسیله شیرتخلیه ، روغن هیدرولیك را به مخزن تخلیه كرده و

سبب ازكار افتادن توربین می گردد ، بعضی از توربین ها مجهز به دستگاه اعلام خطر فشار كم

روغنكاری می باشند و همچنین دستگاه اطلاع دهنده كه حرارت زیاد روغن را نشان داده یا

بوسیله سوت مسئول مربوطه خبر می شود ، بنابراین دستگاه خبركننده هرگاه فشار روغن كم

شده یا حرارت روغن زیاد شود مسئول دستگاه را مطلع می سازد .

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات