برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

شبکه : 

 یک "شبکه" عبارتست از یک سری پست ها، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی از نیروگاه ها به مصرف کننده نهایـــی متصل شده اند . دامنه شبکه ممکن است ، به عواملی غیر از گروه بندی الکتریکی اتصالات یا تجهیزات محدود شود، به عنوان مثال ، ممکن است محدودیتی بر یک ناحیه جغرافیایی خاص ، یک ولتاژ ، یک نوع جریان ، یک مالکیت مطرح باشد یا ممکن است که آن تابعی از مرز بین نیروگاهها و مصرف کننده های انرژی الکتریکی باشد .

شبکه به هم پیوسته :

شبكه ای است كه می تواند به صورت ملی و یا فراملی در وظیفه اصلی خود قابل تنظیم باشد به طوریكه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر كارآیی بتواند درخواست های انرژی برق را با تولید آن به سطح بهینه برساند

خارج از شبکه : 

شبكه های منطقه ای، استانی و یا شبكه های جزیره ای كه به شبكه های مجاور یا شبكه بهم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشته باشند .

مدار یک خط یا کابل الکتریکی : 

عبارت است از تعدادی از هادی های بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک که یک سیم سه فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند .  

پست یا ایستگاه برق :

 محلی است كه با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها ، كلیدها ، سكسیونرها ، وسایل اندازه گیری ، خطوط ورود و خروج ، راكتور و كاپاسیتور و بی های مختلف برای انتقال و توزیع برق از آن استفاده می‎شود .

پست بخشی از یک شبکه است ، که در یک مکان مفروض متمرکز شده و جهت اتصال و قطع انتخابی مدارات الکتریکی در داخل یک شبکه بکار میرود . مضافاً اینکه ممکن است قابلیت انتقال انرژی الکتریکی بین شبکه هایی که در سطوح ولتاژی متفاوت بهره برداری می شوند وجود داشته باشد . 

انواع پست از نظر جغرافیائی

1-پست GIS (كمپكت فشرده) : به پستی گفته می شود كه عایق استفاده شده در آن گاز SF6 است . یعنی تمام اجزای پست (بریكر - باس‎بار - سكسیونر و …) با فضای آزاد ارتباطی ندارد Gas Isolated Substation و به همین دلیل فضای كمی را اشغال می نماید و سرپوشیده است (indoor)

2-پست متعارف (AIS ): به پستی گفته می شود كه كلیه تجهیزات اصلی در فضای باز قرار می گیرند و با توجه به شرایط آب و هوائی سطح اشغال شده توسط آن در مقایسه با پست فشرده بزرگتر است .

3- پست سیار : به پستی گفته می شود كه در مواقع اضطراری و به طور موقت با نصب یك ترانسفورماتور سیار در محدوده خطوط انتقال به صورت T-off یا ورود و خروج برق بخشی از مصرف كنندگان تامین می‎گردد .  

انواع پست از نظر تجهیزات

1- پست SS (Switch Station) (کلید خانه) این پست فقط شـــــامل خطوط انتقال و كلید و سكسیونر و راكتــــور می باشد . مثال : پست رودشور - جلال – تیران و غیره

2- پست GS  (Generator station) یــــــا ( پست بلافصل نیروگاهی) این پست متصل به یك نیروگاه  می باشد و به  آن دسته از پست هایی اتلاق می گردد كه انرژی تولیدی نیروگاه را به شبكه انتقال می‎دهند ، این پست‎ها جزء پست های انتقال نیستند و مالكیت آنها با نیروگاه می باشد .

3- پست های معمولی انتقال و فوق توزیع این پست ها دارای دو یا چند سطح ولتاژ می باشد که توسط ترانسفورماتور به یکدیگرمتصل اند .

ولتاژ :

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را گویند .

ولتاژ طراحی مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت آمپر): 

عبارت است از حداکثر ولتاز نرمال بین فازهایی که بر اساس آنها طراحی و ساخته شده است .  

ولتاژ بهره برداری مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت آمپر):   

عبارت است از حداکثر ولتاژ بین فازها که مدار عموماً به ازارء آن بهره برداری می شود .  

ترانسفورماتور :

دستگاهـی است که در پست یا ایستگاه بـرق نصب می شود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی بکار می رود.   

نسبت تبدیل : 

همان نسبت ولتاژ اولیه و ثانویه و (ثالثیه) در ترانسفورماتورهای پست (ایستگاه برق) است که نشان می دهد انرژی الکتریکی با چه ولتاژی وارد ترانسفورماتور می شود و با چه ولتاژهایی از آن خارج می شود .  

حداكثر بار اكتیو( توان موثر) :

حداكثر توان حقیقی كه از ترانسفورماتورهای پست در طول یكدوره یكساله می گذرد .  

حداكثر بار راكتیو( توان غیر موثر) :

حداكثر توان راكتیو كه از ترانسفورماتورهای پست در طول یكدوره یكساله می گذرد .  

ظرفیت پست :

ظرفیت نامی یك ایستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب كیلوآمپر می باشد .  

ظرفیت راكتور :

عبارتست از ظرفیت نصب  شده نامی راكتور، حك شده بر روی پلاك مشخصه آن بر حسب كیلووار یا مگاوار .  

ظرفیت خازن :

عبارتست از ظرفیت نصب شده نامی هر مجموعه خازنی به كیلووار یا مگاوار كه بر روی پلاك مشخصه آن حك شده است 

نسبت حداكثر بار به ظرفیت

نسبت حداكثر بار به ظرفیت= 100* (0.9*جمع ظرفیت ترانس ها/حداكثر بار اكتیو)

طول مدار :

عبارتست از میانگین طول واقعی هادی یك مدار از پست مبدا تا پست مقصد به کیلومتر

طول مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلومتر) عبارت است از طول حقیقی هر یک از هادی های آن یا متوسط طول هادیها ، در صورت وجود اختلاف قابل ملاحظه در طول های آنها

 طول مسیر :

عبارتست از مجموع فاصله دكلهای خط بین دو نقطه مبدا خط و مقصد آن یا اولین پست بعد از پست مبدا به كیلومتر به عبارت دیگر طول مسیر یک مدار یا خط الکتریکی (متر یا کیلومتر)، اعم ازهوایی یا زیر زمینی عبارت است از طول تصویر واقعی آن.

در آمار انبوه بهتر است طول مدار به جای طول مسیر قید شود .   

نام هادی :

نام تجاری – فنی هادی كه در خط انتقال مورد استفاده قرار گرفته است .  

طول كابل خط :

در خطول زیر زمینی، طول تعداد رشته كابل های بكار گرفته شده در طول مسیر  

نوع غلاف :

در خطوط زیر زمینی جنس غلاف كابل مورد استفاده قرار گرفته شده که معمولاً مسی – آلومینیومی است.

سطح مقطع :

سطح مقطع موثر كابل خط زمینی (بر حسب میلیمتر مربع)

جریان مجاز :

حداكثر شدت جریانی كه هادی در آن زمان به حد حرارتی می رسد . حداكثر جریانی كه بدون صدمه زدن به هادی بطور دائمی می تواند از هادی عبور نماید .

 تعداد باندل :

عبارتست از تعداد هادیهای هر فاز كه می تواند 2و3و4 سیم باشد كه به وسیله جداساز با فاصله معین وموازی با یكدیگر نگاه داشته می شود و با یكدیگر در ارتباط می‎ باشند.  

سیم محافظ :

سیمی است كه معمولاً  برای محافظت هادیهای فاز وسایر تجهیزات در مقابل برخورد مستقیم صاعقه مورد استفاده قرار می‎گیرد و در بالاترین قسمت برج نصب می گردد و از طریق برج به زمین اتصال دارد و جنس آنها فولاد گالوانیزه یا با پوشش آلومینیوم و یا از نوع آلومینیوم فولاد است كه جدیدا از نوع با هسته فیبرنوری نیز استفاده شود.

کد دیسپاچینگ خط: 

شماره شناسایی خط بر اساس دستورالعملهای دیسپاچینگ می باشد . در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده می گردد كه حرف اول و دوم به ترتیب علامت شناسایی پست ابتدا و پست انتهای خط و اولین رقم بعد از حروف شناسایی ، نشان‎دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر شماره خط می باشند .  

خط چند مداره : 

خطی است كه دارای چندین مدار برق با یك ولتاژ یا ولتاژهای مختلف می‎باشد  

خط تک مداره : 

خطی است كه تنها یك مدار الكتریكی پست ابتدا را به پست انتها متصل نماید .

برج زاویه ای یا دكل كششی (TensionTower) :

دكلی است كه زاویه مجاز انحراف خط در آن زیاد است و با توجه به نوع آن می تواند اختلاف كشش در دو طرف را تحمل كند . زنجیره مقره‎ها در امتداد سیم قرار می‎گیرند . از این نوع دكل در مسیر مستقیم یا نقاط زاویه استفاده می شود.  

برج آویزی  یا دكل آویزی   (Suspension Tower) :

دكلی است كه زاویه مجاز انحراف خط در آن از چند درجه تجاوز نمی كند و زنجیره مقره بصورت I ، II یا Vتك یا چند تائی می باشد و كشش افقی سیم در دو طرف آن مساوی است .

زنجیره مقره  :

ارتباط چند مقره سری شده با دکل را گویند .

 جنس مقره  :

می تواند شیشه ای یا سرامیکی و یا سلیکون رابر باشد .

 نوع برج  :

می تواند فلزی بصورت ( دکل یا تلسکوبی )و یا چوبی و یا سیمانی باشد .

 سیم محافظ (سیم گارد ) :

می تواند سیم معمولی یا غیر فیبر نوری (7NO8 ویا ...) و یا کابل فیبر نوری (OPGW و یا . .. ) باشد .

 در فرمول Z(R,X,B)  :

Z : امپدانس الکتریکی خط یا مقاومت ظاهری خط                             R : مقاومت الکتریکی خط بر حسب اهم بر کیلومتر

X : اندوکتانس خط یا مقاومت القایی خط بر حسب اهم بر کیلومتر         B : سوسپتانس خط

خروج طبق برنامه : 

خروج ازمدار واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها که براساس برنامه سالیانه قبل از شروع هر سال توسط دیسپاچینگ تعیین و تصویب می گردد .  

خروج اضطراری:

خروج واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها بدلیل وقوع خرابی یا شرایط دیگر که در برنامه سالیانه پیش بینی نشده باشد . 

برقدارکردن :

در مدار قرار گرفتن واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها برای اولین مرتبه و یا بعد از تعمیرات درازمدت  

خروج با موافقت :

خــروج واحد نیروگاهی ، خطـوط و یا تجهیزات پست ها بصورتیکه طبق برنامه سالیانه نباشد ولی بدلیل شرایط موجود در شبکه و با هماهنگی با دیسپاچینگ منطقه ای یا ملی انجام گیرد .

 تحت تانسیون :

در مدار قرار گرفتن خطوط و یا تجهیزات پست ها برای انجام برخی از آزمایشات و یا تحویل از پیمانکار بدون بارگیری در شبکه

 خروج خودکار :

خروج واحد های نیروگاهی خطوط و یا تجهیزات پستها بدلیل عمل کردن حداقل یکی از دستگاه های حفاظتی (عامل انسانی در آن دخالت ندارد )

 وصل مجدد :

وصل خطوطی که در اثر خارج شدن خودکار بدلیل عملکرد سیستمهای حفاظتی به طور اتوماتیک مجددا" در مدار قرار گیرند.

 انرژی عبوری از خط :

مجموع قدر مطلق انرژی عبوری از خط در طول یک سال .

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات