برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


1)      کدامیک از سری کابلهای زیر داده ها را با سرعت Mb/S1000 انتقال می دهند؟ ت: 4 -  متوسط

الف)  Cat1

ب) Cat2

ج) Cat5

د) Cat5e

 

 

2)                  روش بسته بندی و انتقال اطلاعات مبنای کار چه شبکه هایی می باشد؟ ت:3- دشوار

الف)  سوئیچینگ کردن

ب)  پهن باند

ج)  تک باند

د)  یکطرفه

 

3)                  مدل شبکه بندی مبنا برای متصل کردن تعدادی کامپیوتر به همدیگر چه نام دارد؟ ت:2-دشوار

الف)  سرویس دهنده/ گیرنده

ب)  ستاره ای

ج)  حلقوی

د)  فیبر نوری

 

4)                  شبکه ها از نظر بعد مسافت به کدام دسته ها تقسیم می گردند؟ ت:1-آسان

الف) LAN- MAN-WAN

ب) LAN-Star-Ring

ج) Star-Ring-Bus

د) LAN-WAN-Bus

 

5)                  اترنت از کدام کنترل دستیابی به رسانه استفاده می کند؟ ت: 5- دشوار

الف) MAC

ب)  CSMA/CD

ج)  CSMA/CA

د) Token

 

6)                  لایه ای که انتقال مطمئن بسته ها را بر عهده می گیرد کدام است؟ ت:7-آسان

الف) Data-Link

ب)  Network

ج) Application

د) Session

 

7)                  دو انتهای باز در توپولوژی BUS به وسیله یک مقاومت بسته می شود آن چه نام دارد؟ ت: 4 -آسان

الف) Terminator

ب) Repeater

ج)  Router

د) Switch

 

 

8)                  دستگاهی که ایستگاههای کاری در شبکه Tokenرا ایجاد می کند؟ ت:  4 -متوسط

الف)  Router

ب)  Switch

ج)  MAU

د)  Hub

 

9)                  قطر شبکه BUS چند متر است؟ ت: 1 -متوسط

الف)  m200

ب) m100

ج) m2500

د) m500

 

10)              حداکثر طول کابل UTP  چند متر است؟ ت: 1- متوسط

الف)  m500

ب)  m200

ج) m150

د) m100

 

11)              توپولوژی اتصال بین روترها در شبکه گسترده کدام است؟ ت: 9 - آسان

الف) Star

ب) Bus

ج) Ring

د) Mesh

 

 

12)              Cat1  جهت کدام مصارف مورد استفاده قرار می گیرد؟ ت 8   :متوسط

الف) انتقال داده

ب) انتقال صدا

ج) در شبکه ها گسترده

د) در شبکه LAN

 

13)              حداکثر سرعت کابل Cat5e چند است؟ ت: 4 - متوسط

الف) Gb/s1000

ب) Mb/s 1000

ج)  Mb/s100

د)  Mb/s10

 

14)              انواع کانکتور فیبر نوری چه نام دارد؟ ت : 4- دشوار

الف) ST-SC

ب) UTP-RJ45

ج) ST-MT

د) MT-RJ-UTP

 

15)              انواع کابل فیبر نوری کدام است؟ ت:12-آسان

الف) STP-UTP

ب) Multimode-unicast

ج) Single mode-Multicast

د) Single mode-Multimode

 

16)              حداکثر تعداد ایستگاههای کاری در یک شبکه Token و تعداد MUA ها کدام است؟ ت:1-آسان

الف) 33- 250

ب) 230-33

ج) 300- 33

د) 250-300

 

 

17)              قرار دادن اطلاعات لایه شبکه در داخل یک فریم چه نامیده می شود؟ ت:5-آسان

الف)  بافرکردن

ب) کدگذاری سیگنال

ج) MAC

د) کپسوله کردن داده ها

 

18)              در قانون 3-4-5، عدد 4 مبین چیست؟ ت:5-متوسط

الف) تعداد تکرارکننده

ب) تعداد Hub

ج) تعداد سوئیچ

د) تعداد سگمنت

 

19)              بسته اطلاعاتی که کامپیوتر مبدأ با یک آدرس معین ارسال می کند و در یک دامنه پخش توسط همه کامپیوترها دریافت می شوند؟ ت:6- دشوار

الف) Unicast

ب) Multicast

ج) Domain

د) Broad cast

20)              پل زنی مسیر مبدأ مربوط به کدامیک از پروتکلهای زیر می باشد؟ ت:5-دشوار

الف) اترنت

ب) Token Ring

ج) FDDI

د) TCP/IP

 

21)              چه نوع سوئیچی وجود دارد که سیگنالهای ورودی را بلادرنگ روی پورت های خروجی منتقل می کند؟ ت:5- دشوار

الف)  سوئیچ میانبر

ب)  سوئیج با حافظه مشترک

ج)  سوئیچ با معماری باس

د)  سوئیچ ذخیره و انتقال

 

22)              اشتراک اتصال اینترنت یا ICS باعث می شود که یک کامپیوتر ویندوز بعنوان یک ..... عمل نماید؟ ت: 2- متوسط

الف)  پل

ب)  روتر

ج)  سوئیچ

د)  هاب

 

23)              پروتکل مورد استفاده در شبکه هایNETWARE چه نام دارد؟ ت:7- متوسط

الف)  NET BEUI

ب) IPX

ج)  TCP/IP

د)  اترنت

 

24)              در یک شبکه Active Directory، یک جنگل متشکل از چه می باشد؟ ت:2- دشوار

الف)  سرورها

ب)  پارنیشن ها

ج)   جنگل ها

د)   دامنه ها

 

25)              اترنت گیگا بیتی در کدامیک از استانداردهای زیر تعریف می گردد؟ ت:6- آسان

الف)  IEEE 802.2

ب)  IEEE 802.3

ج)  IEEE 802.7

د)  IEEE 802.3

 

26)              کدامیک از دستگاههای زیر نمی تواند عمل ارسال اطلاعات را به صورت صداکردن و پخش همگانی به دیگر خروجیها ارسال کند؟ت: 7 - دشوار

الف)  Hub

ب)  Switch

ج) Router

د) Repeater

 

27)              کدامیک از موارد زیر فایلهای سیستم های موجود را جهت TCP/IP تحلیل و به IP تبدیل می کند؟ت: 2 - دشوار

الف)   DNS

ب)  NDS

ج)SN

د) WINS

 

28)              اوکتایی اول در رنج آدرس دهی کلاس B کدام است؟ت: 11 – متوسط

الف)  1-127

ب)   128-191

ج) 192-223

د) 224-255

 

29)              http برای اتصال به یک وب سرور از کدام شماره پورت استفاده می کند؟ت: 12 – متوسط

الف)  21

ب) 25 

ج)80

د)443

 

30)              پروتکل IP جهت دریافت آدرس سخت افزاری سیستم مقصد از کدام پروتکل استفاده می کند؟ت: 14 - دشوار

الف)  AARP

ب)   ARP

ج) TCP

د) MAC

 

 

31)              کدامیک از بخش های  IP زیر در حین روال قطعه بندی IP دست نخورده باقی می ماند؟ت:10-متوسط

الف) فیلد هویت

ب)  فیلدTTL

ج)   فیلد آفست قطعه

د) فیلد فلگ

 

32)              یک آدرس IP مشخص کننده چیست؟ت: 7- آسان

الف) یک شبکه

ب) یک کامپیوتر

ج)یک کارت شبکه

د)یک شبکه و کارت شبکه

 

33)              ابزار tracer outer از کدام فیلد IP  استفاده می کند؟ت: 14 - متوسط

الف) نسخه

ب) نوع سرویس

ج)هویت

د)زمان حیات

 

 

 

34)              شبکه apple talk در چه سرعتی کار می کند؟ ت: 7 - متوسط

الف)  16 mb

ب)  56 kb

ج) 10 mb

د) 230 kb

 

35)              به ترکیب یک آدرس IP و شماره پورت چه گفته می شود؟ ت: 10 - متوسط

الف) شماره ترکیب

ب) بررسی مجموع

ج)شماره مبدا

د)سوکت

 

 

36)              کدامیک از فیلدهای TCP کنترل جریان را بر عهده دارد؟ت: 10- دشوار

الف)  پنجره

ب)   آفست داده

ج)    تصدیق

د)    شماره ترتیب

 

 

 

37)              کدام موارد از پروتکل های لایه کاربردی TCP/IP نمی باشد؟ت: 10 – دشوار

الف)   HTTP

ب)    HTTPS

ج)   FTP

د)    ICMP

 

38)              دو تکنیک برای به هنگام کردن جدول مسیریابی وجود دارد آنها کدامند؟ ت: 11- دشوار

الف)  ایستا / پویا

ب)   متریک / کمینه

ج)   ایستا / متریک

د)    پویا / کمینه

 

 

 

39)              کدامیک از دستورات زیر جدول مسیر یابی کامپیوتر را نمایش می دهد؟ت: 16- متوسط

الف)   ARP-R

ب)    NESTAT-R

ج)   NBTSTAT-R

د)    TELNET-R

 

40)              گزینه TCP/IP filtering در کدامیک از لایه های زیر عمل می کند؟ت: 13- دشوار

الف)  لایه فیزیکی – پیوند داده

ب)   کاربردی – نشت

ج)   شبکه – پیوند داده

د)    شبکه – انتقال

 

41)              کدامیک از پروتکل های زیر می تواند از طریق یک تونل PPTP حمل شوند؟ت: 8- دشوار

الف)   فقط IP

ب)    IP, NETBEUI

ج)   IP,IPX

د)    NETBEUI IPX, IP

 

 

42)              پروتکل های END TO END کدامند؟ت: 12- دشوار

الف)   SLIP,PPP

ب)    PPP,IP

ج)   IP,IPX

د)    TCP-IP

 

43)              فیلد جدا کننده در ارتباطات Slip چند بایت است؟ت: 12- دشوار

الف)  1

ب)   2

ج)   4

د)   18

 

 

44)              پروتکلی که جهت ترافیک صوتی، داده و تصویری در شبکه ها LAN,WAN طراحی شده است؟ت: 12 – دشوار

الف)   ATM

ب)    SDH

ج)   SLIP

د)    IPX

 

45)              برای کدامیک از سرویس های زیر مقدار Cbir باید تعیین شود؟ت: 12- دشوار

الف)   T3

ب)    E3

ج)   ATM

د)    Frame rely

 

46)              حداکثر طول مجاز برای یک کلمه عبور Active Directory  چند کلمه است؟ت: 14- متوسط

الف)   8

ب)    14

ج)   24

د)    104

 

47)              پروکسی سرورها در کدام لایه مدل OSI قرار می گیرند؟ت: 15- متوسط

الف)   Application

ب)    Network

ج)   Data- link

د)    Physical

 

48)              یک دیواره آتش معمولاً در کجا مستقر می شود ت: 14 – آسان

الف)  درمرز شبکه ISP و اینترنت

ب)   روی شبکه خصوصی

ج)   در اینترنت

د)    در مرز شبکه خصوصی و ISP

 

49)              در کابل کشی شبکه توکار از کدامیک از موارد زیر استفاده نمی شود؟ت: 15- آسان

الف)  داکت

ب)   پریز دیواری

ج)   پنل رابط

د)    آچار Punch

 

 

50)              درکابل کشی شبکه توکار از چه کابلی بیشتر استفاده می گردد؟ت: 15- آسان

الف)   UTP

ب)    STP

ج)   COAXIAL

د)    THIN

 

 

51)              یک آدرس  NAT در کدام از دستگاههای موجود در شبکه یافت می گردد؟ت: 13- متوسط

الف)   Hub

ب)    Router

ج)   Transceiver

د)    NIC

 

 

52)              اگر subnet mask در شبکه ای به صورت زیر باشد آنگاه چند زیر شبکه و چند میزبان داریم 255.255.255.240 ت: 11- دشوار

الف)  4 میزبان – 4 زیر شبکه

ب)   16 میزبان- 16 زیر شبکه

ج)   14 میزبان 14 زیر شبکه

د)    254 میزبان – 240 زیر شبکه

 

 

53)              تعداد میزبان های با آدرس IP کلاس A چند میزبان است؟ت: 11- دشوار

الف)  224

ب)   2-224

ج)   28

د)    2-28

 

 

54)              به وسیله کدام از دستورات می توانیم پاسخ دادن یک سرویس دهنده را به پورت 21 شناسایی کنیم؟ت:13- متوسط

الف)   Netstat

ب)    telnet

ج)   ping

د)    port

 

55)              کدام از سوئیچ های net bios با دستور nbstat می تواند تمام نشت های ورودی و خروجی به یک سیستم را مشخص کند؟ت: 13-سخت

الف)   -s

ب)    -r

ج)   -r

د)    -a

 

 

 

56)              دستگاهی که تامین کننده انرژی برق یک سرور در زمان قطع ولتاژ می باشد؟ ت: 17- آسان

الف)  SPS

ب)    UPS

ج)     APS

د)     SPSS

 

 

57)              در مورد Hub فعال کدام جمله صحیح است؟ ت:13  - دشوار

الف) به تغذیه الکتریکی نیاز دارد

ب)   به تغذیه الکتریکی نیاز دارد

ج)    سیگنال را تقویت نمی کند

د)    مانند تابلو سیم کشی است

 

58)              واحد اندازه گیری سرعت انتقال داده ها چیست؟ ت: 6 - آسان

الف) سیگنال به نویز

ب)   بیت در ثانیه

ج)    هرتز

د)     دسیبل

 

59)              اتصالات کابلهای TP درشبکه ها کدامیک می باشد؟ ت:1- متوسط

الف)  BNC

ب)    Rj-11

ج)     Rj-45

د)     RG

 

 

60)              در سوئیچ ها معمولاً از چه پورتی استفاده می شود؟ ت:1 - دشوار

الف)  Rj-11

ب)    Rack

ج)     BNC

د)     Rj-45

 

 

61)              کدام گزینه صحیح است؟ ت: 16- دشوار

الف) مجوزهای دسترسی توسط کاربران برای همدیگر تعیین می شوند.

ب)   در حالت پیش فرض  مجوزهای دسترسی برای همه کاربران یکسان می باشد.

ج)    در حالت پیش فرض یک کاربر هیچ مجوزی نمی باشد.

د)    مجوزهای مدیر شبکه توسط تمامی کاربران دیگر شبکه مشخص می گردد.

 

62)              مدیر شبکه دارای کدامیک از مجوزهای زیر می باشد؟ت: 16- متوسط

الف)  Full access

ب)    No access

ج)     Full control

د)     No control

 

63)              در این روش DTE می تواند هم فرستنده و هم گیرنده اطلاعات باشد ولی همزمان در یک لحظه نمی تواند اطلاعات را دریافت و ارسال نماید؟ ت: 6- دشوار

الف) یک طرفه

ب)   دو طرفه

ج)    دو طرفه کامل

د)    دو طرفه ناقص

 

 

64)              امواج الکتریکی مزاحمی که سبب اختلال در انتقال داده میگردند را چه می گویند؟ ت: 14 – دشوار

الف) سیگنالهای اطلاعاتی

ب)  نویز

ج)    سیگنالهای مخابراتی

د)    هیچکدام

 

 

65)              شبکه هایی که نواحی مختلف یک شهر بزرگ را به هم متصل می کند؟ ت: 12 - آسان

الف)  محلی

ب)    LAN

ج)     WAN

د)     MAN

 

 

66)               امکانات و اختیارات کاربر به چه چیزی بستگی دارد؟ت: 14- آسان

الف) کلمه رمز

ب)   نام کاربری

ج)    نوع سیستم

د)    مدیر شبکه

 

67)              نام کاربری توسط چه کسی تعریف می شود؟ت: 14- آسان

الف) خود کاربر

ب)   گروه کاربران

ج)    مدیر شبکه

د)    سیستم

 

 

68)              تعریف گروهها در شبکه توسط چه کسی انجام می شود و نام کاربری توسط چه کسی تعریف می شود؟ ت: 14- متوسط

الف)  Every one

ب)    Group

ج)     Administrator

د)     Client

 

 

69)              حداقل طول مجاز برای کلمه عبور توسط چه کسی تعیین می شود؟ ت:14- آسان

الف) کاربر

ب)   مدیر شبکه

ج)    گروه ها

د)     Everyone

 

 

 

70)              به محدوده فرکانسی امواج آنالوگ که بدون هیچ گونه افتی از سیستم مخابراتی منقل می گردند چه گفته می شود؟ ت: 14- دشوار

الف) کانال ارتباطی

ب)   نویز

ج)    پهنای باند

د)    سرعت انتقال داده ها

 

71)              کدام یک از IP های زیر صحیح است؟ ت:11- آسان

الف)  192.168.255.255

ب)    192.168.256.256

ج)     192.168.0.0

د)     192.168.0.1

 

72)              در جاهائیکه به تعداد کمتر از 10 کامپیوتر برای شبکه بندی نیاز است از چه نوع شبکه ای استفاده می شود؟ت: 2- متوسط

الف) سرویس دهنده

ب)   نظیر به نظیر

ج)     Server –based

د)    سرویس گیرنده

 

 

73)              در شبکه های خطی برای جلوگیری از برگشت سیگنال به کابل از ........... استفاده می نمایند؟ ت: 14- آسان

الف)  Collision

ب)    Terminator
ج)     bouncing

د)     Hub

 

 

 

 

74)              کدام یک از جملات زیر در توپولوژی Star درست است؟ ت: 16 – آسان

الف) تمامی رایانه ها به یک کابل متصل می گردند

ب)   قطعی در قسمتی از شبکه باعث می شود تمامی  شبکه از سرویس دهی خارجی گردد

ج)    اگر یک رایانه خراب شود شبکه از سرویس دهی خارج می شود

د)    اگر هاب خراب شود شبکه از سرویس دهی خارج می گردد

 

 

75)              در شبکه قوانین و روالهای تکنیکی حاکم بر ارتباط و محاوره آنها چه نامیده می شود؟ ت:3- متوسط

الف) مقید سازی

ب)   پروتکل

ج)     Binding

د)    اینترنت

 

 

 

76)              در اترنت کدام کابل مورد استفاده قرار گیرد؟ ت: 16 - متوسط

الف) فیبر نوری

ب)    UTP

ج)    کواکسیال نازک

د)    کواکسیال ضخیم

 

77)              اگر رایانه ها در محیط مستقل کار کنند به آنها چه می گویند؟ ت:15-  آسان

الف) شبکه بندی شده

ب)    Stand – alone

ج)     LAN

د)     WAN

 

 

78)              نگارش پروتکل IPX/SPX مخصوص شرکت مایکروسافت چه نامیده می شود؟ ت:10- متوسط

الف)  NETBEUI

ب)    NWLINK

ج)     TCP/IP

د)     WINS

 

79)              کدگذاری استاندارد داده ها و فشرده سازی بر عهده کدام لایه می باشد؟ ت:7 – متوسط

الف) پیوند داده ها

ب)   نمایش

ج)    شبکه

د)    کاربردی

 

80)              بالاترین لایه در مدل OSI کدام است؟ ت:3 – متوسط

الف)  Application

ب)    Data link

ج)     Network

د)     Session

 

56)              نام پروتکلی که ارسال ایمیل را انجام می دهد ؟  ت-17 آسان

81)               

الف)FTP

ب) SMTP        

ج)HTTP                      

د)HTTPS

 

82)              استاندارد 10-Base-2 در ............ استفاده می شود .  ت14 -متوسط

الف) Thick net  

ب) Thin net     

ج) Cat 3          

د) Unshielded TP

 

57)              کانکتور BNC مربوط به کدام کابل زیر می باشد ؟ ت 15 - آسان

83)               

الف)UTP

ب)STP

ج) Coaxial       

د)Fiber

 

آدرس MAC چند بیتی ا ست ؟ ت 16 - متوسط

84)               

الف) 46             

ب) 48

ج)32    

د)24

 

85)              آدرس IP چند بیتی است ؟ ت -16 - متوسط

الف) 32             

ب) 48  

ج)46    

د) 24

 

86)              الگوی استفاده شده برای متصل کردن کامپیوترها به همدیگر چه نام دارد ؟ ت4- متوسط

الف ) Model                                                                 

ب )Internetwork

ج)Node                                                                       

د) Topology

 

58)          مدل مرجع OSI  .......... لایه ای در سمت گیرنده اطلاعات را  از ............ بین لایه های شبکه عبور می دهد. ت4- دشوار

87)               

الف) 4 – پایین به بالا

ب) 7- پایین به بالا

ج) 7- بالا به پایین           

د) 4 - بالا به پایین

 

88)              در کدام نوع از شبکه ها همه ی کامپیوتر ها هم سرویس دهنده و سرویس گیرنده هستند ؟ ت15 - متوسط

الف ) point-to-point                                                     

ب ) peer-to-peer

ج)client                                                                                   

د)  Server

 

89)              به مجموع پروتکل هائی که در لایه های مختلف مدل OSI وجود دارند چه اطلاق می شود ؟ ت15 - دشوار

الف ) پشته ی پروتکل

ب ) مدل مرجع

ج) زیر لایه

د) قرارداد

 

90)              برای ایجاد یک شبکه در یک ساختمان از کدام مورد استفاده می شود؟ ت17 -آسان

الف) WAN       

ب)MAN

ج)LAN           

د) NET

 

 

91)              کدامیک از عبارات زیر در رابطه با هاب درست  است ؟ ت9- متوسط

الف) یک جعبه کوچک که دارای تعدادی پورت در قسمت پشت و یا جلو می باشد.

ب)  یک نوع کابل شبکه است .

ج)   یک کامپیوتر خاص که دارای مانیتور ، صفحه کلید و چاپگر    نمی باشد .

د)   یک برنامه نرم افزاری  است .

 

92)               یکی از مهمترین ویژگی های هاب : ت9-دشوار

الف) حفاظت کامپیوترها در مقابل ویروس ها و افزودن یک سطح اضافه  امنیتی

ب)  اشتراک محیط های ذخیره سازی موجود بر روی شبکه

ج)   قابلیت اشتراک فایل ها بین دو و یا چندین دستگاه کامپیوتر

د)   افزایش امنیت شبکه

 

93)              کامپیوترها و یا سایر دستگاه های موجود در شبکه با استفاده از کدامیک از امکانات زیر به هاب متصل می شوند ؟ ت3- متوسط

الف)       Bus

ب)        IP

ج)         Port

د)         Socket

 

59)           هر هاب دارای تعداد پورت مشخصی است . هاب های موجود  معمولا" دارای چه تعداد پورت می باشند؟  ت3- متوسط

94)               

الف)        دو ، چهار ، شش ، هشت  

ب)        سه ، پنج ، هفت ، نه 

ج)         چهار ، پنج ، هشت ، شانزده

  د)            پنج ، ده ، پانزده ، بیست

 

95)              هاب و سوئیچ در چه موردی با یکدیگر مشابه نیستند ؟  ت3- دشوار

الف)       اندازه و شکل ظاهری

ب)       حمایت از اشتراک فایل ها

ج)         دارا بودن تعداد مشخصی پورت

د)         مدیریت شبکه

 

 

96)              تعداد زیادی از هاب ها و سوئیچ ها دارای یک پورت خاص به منظور ایجاد یک زنجیره می باشند . نام این پورت چیست ؟ ت3 - آسان

الف)       پورت chain 

ب)        پورت سری 

ج)         پورت WAN 

د)         پورت موازی

 

 

 

 

97)              از واژه chaining در هاب ها و سوئیچ ها به چه منظوری استفاده می شود ؟ ت14 - دشوار

الف) نشان دادن قابلیت اتصال هاب ها و سوئیچ ها به یکدیگر به منظور افزایش اندازه شبکه

ب)  ایمن سازی یک هاب و یا سوئیچ

ج)    اتصال بیش از یک کامپیوتر به هاب و یا سوئیچ  مشابه

د)    تنظیم پهنای باند متناسب با سیاست های مشخص شده توسط مدیر سیستم

 

 

98)              چرا در یک شبکه ترجیح داده می شود که از سوئیچ در مقابل هاب استفاده گردد ؟  ت 2 - متوسط

الف) استفاده از سوئیچ باعث افزایش کارائی شبکه می گردد .

ب)  می توان کامپیوترهای بیشتری را در مقایسه با هاب به آنان متصل نمود .

ج)   سوئیچ  دارای قیمت کمتری نسبت به هاب است .

د)   هاب مدیریت قدرتمند تری نسبت به سوییچ دارد.

 

99)              مزیت سوئیچ بر هاب چیست ؟ ت2  - متوسط

الف) استفاده از هاب باعث افزایش کارائی شبکه می گردد

ب)  می توان کامپیوترهای بیشتری را در مقایسه با سوئیچ به آنان متصل نمود .

ج)  هاب دارای قیمت کمتری نسبت به هاب است .

د)   هاب مدیریت قدرتمند تری نسبت به سوئیچ دارد.

 

100)          جهت ایجاد توپولوژی Star از کدام یک از دستگاهها می توان استفاده کرد؟ ت: 1- آسان

الف) Switch-MTU

ب)  Switch-Hub

ج) MAU-MTU

د)  MAU- Hub

 

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات