برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


داستان لنگر کشتی که به کابل اینترنت کشور گیر کرده بود رو که شنیدی؟!!

در اینجا این کابلهای قوی که اینترنت را بسیار پر سرعت در میان کشورها به هم ارتباط میدن را با هم می بینیم:

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg