برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 • بهبود پایداری نوسانات شبكه برق هرمزگان با استفاده از خازن سری كنترل شونده با تریستور (TCSC)

 چكیده :

در بهره برداری از شبكه های قدرت با توان انتقالی بالا ، مساله پایداری نوسانات سیستم، ناشی از اغتش اشات كوچك می تواند بسیار حائز اهمیت باشد . این نوع پایداری عملكرد سیستم را در سطوح انتقال مورد نظر و مطلوب به شدت تحت تاثیر قرار می دهد . به عنوان یكی از مهم ترین تمهیدات بكار رفته جهت افزایش پایداری نوسانات سیستم قدرت ، می توان به بهره گیریاز ادواتFACTSاشاره نمود. خازن سری كنترل شونده با تریستور(TCSC)نیز به عنوان یكی ا ز این ادوات ، نه تنهاباعث افزایش قابل ملاحظه توان انتقالی می شود، بلكه قابلیت كنترلی بالایی را به منظور میرایی نوسانات سیستم فراهم می سازد . در اینمقاله بر اساس مدل تطبیق داده شده هفرون فیلیپس چگونگی مدل سازی سیستمی كه در آن پایدار ساز مبتنی برTCSCنصب شده و نیز روند طراحی پایدار ساز با استفاده از روش جبرانسازی فاز تشریح می گردد . در انتها نیز جهت اثبات كارایی و موفقیت آمیز بودن روشهای ارائه شده،نتایج پیاده سازی بر روی شبكه برق هرمزگان آورده خواهد شد.

دانلود - Download Link
حجم:  488.62 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: pdf

 


 •  بررسی عمر عایق ترانسفورماتور

چکیده:

هدف این مقاله برسی معیارها و روشهای است که با استفاده از آنها بتوان عمر عایقی ترانسفور ماتور را تخمین زد .تخمین عمر ترانسفور ماتور با جلوگیری از بروز اختلالاتی در ترانسفور ماتور (از قبیل سوختن سیم پیچها ، انفجار و ...)می تواند ایمنی بالای شبکه توزیع ، ایمنی اپراتور ها و اقتصادی کردن شبکه توزیع و ... را در پی داشته باشد.تلاشهای بسیاری از سال 1920 تا کنون برای روشمند کردن و یافتن معیار های مناسبی برای تخمین عمر عایق انجام شده در این نوشتار معیارهای استحکام کششی ،استحکام گسیختگی ، درجه پلمرازسیون و گسترش گاز برسی و مقایسه شده است ونهایتاً روشی فراگیر در این زمینه شرح داده می شود.

دانلود - Download Link
حجم: 442.73 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: pdf

 •  بررسی آرایش های مختلف سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغییر

چکیده:

انواع انتخاب های سیستم الکتریکی برای کارکرد سرعت متغیر یک ژنراتور توربین بادی مورد بررسی قرار می گیرد. در توربین بادی سرعت متغیر به دلیل استفاده از مبدلها آرایشهای مختلفی برای چنین سیستمی متصور است، به علاوه انواع مختلف ژنراتور ، ج ریان مستقیم، القایی قفسه ای یا دو سو تغذیه و سنکرون درآن به کار میرود ، که تمرکز اصلی روی آرایشهای کاربردی و عملی و تقسیم بندی کلی و مقایسه روشها می باشد . مشخصه های کلیدی عمل کرد هر سیستم و مزایا و کاستی های هر یک بیان شده است و در صورت وجود کاستی در روشی راه حل آن بحث شده است.

دانلود - Download Link
حجم: 434.63 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: pdf
کلامات کلیدی: بررسی آرایش های مختلف سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغیر , سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغیر , توربینهای بادی سرعت متغیر •  نقش UPFC  به عنوان یکی از موثر ترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال

 چکیده :

بحث کاهش تلفات در سیستم های قدرت ، بحث بسیار مهم و از حیث تحقیقاتی قابل تامل و ملاحظه می باشد.کاهش تلفات کل توان حقیقی در سیستم با کنترل توزیع توان در خطوط انتقال معین ،یک هدف مهم و باارزش می شود.تلفات خطوط انتقال در یک سیستم قدرت را می توان با جبران توان راکتیو ،کاهش داد.در این مقاله از مدل تزریقی UPFC برای تحلیل حالت ماندگار سیستم قدرت استفاده می کنیم تا تاثیر آن را در پخش بار و کاهش تلفات خطوط انتقال تبیین کنیم .شبیه سازی ها با برنامه نویسی در محیط MATLAB بر روی سیستم 30 شینه استاندارد IEEE به عنوان سیستم نمونه انجام گردید . دراین شبیه سازی ابتدا تاثیر ولتاژ تزریقی سری با تغییر مشخصه های دامنه و فاز آن بر روی پخش بار و تلفات آن خط و نیز تلفات در کل سیستم بررسی شد و سپس تاثیر شاخه موازی در شرایطی که مشخصه های وابسته به سری بهترین نتایج را داراست ،مورد بررسی قرار گرفت.
دانلود - Download Link
حجم: 675.88 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: pdf

 • کاربرد شبکه های عصبی در ارزیابی انواع اتصال کوتاه تشخیص نوع خطا و تعین محل خطا در شبکه های قدرت

 چکیده:

در شبکه های قدرت ، شناسایی و تعیین محل و نوع اتصال کوتاه در حداقل زمان ممکن و با دقت هر چه بیشتر ، یکی از موضوعات جالب توجه محقق می باشد.به این وسیله از یک طرف ، حفاظت هر چه بهتر شبکه های قدرت فراهم شده و از طرف دیگر باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم خواهد شد.در این مقاله برای این منظور از شبکه عصبی استفاده شده است.بطوریکه نوع اتصال کوتاه ، اعم از SLG ,LL, LLG ,LLL مشخص میشود و سپس محل تقریبی آن تخمین زده میشود.

دانلود - Download Link
حجم:462.29 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 9
نوع فایل: pdf


 • روشی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص درسیستم های قدرت

 چکیده:

در این مقاله روشی برای ردیابی توان اکتیو و راکتیو تولید شده بوسیله هر ژنراتور در سیستم های قدرت ارائه شده است. اساس این روش بر مبنای اصل سهم متناسب است. با استفاده از این الگوریتم می توان میزان مشارکت هر ژنراتور را در توانهای اکتیو و راکتیو بارها و تلفات خطوط انتقال محاسبه کرد. این روش باعث بهبود قراردادهای خرید انرژی در تبادلهای بین نواحی و همچنینسیستم بازار برق می شود. بررسی این روش بر روی یک مدل 5 باسه با محاسبات پخش بار بوسیله نرم افزارDigsilentانجام شده است.
دانلود - Download Link
حجم: 500 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: pdf

 • بررسی و تحلیل کاربرد سیستم های کنترل گسترده(DCS)در عملکردجزیره ای نیروگاه ها

 

چکیده:

امروزه از واحد های تولید انرژی در صنایع مختلف جهت تامین توان بارهای محلی استفاده می شود. ژنراتورهای این نیروگاه ها به صورت موازی با شبکه راه اندازی می شوند. این صنایع مایلند که به شبکه سراسری متصل شوند تا هنگام تولید اضافی آن را به شبکه تحویل دهند ویا در صورت کمبود از شبکه دریافت نمایند.اما مایل نیستند که در صورت اغتشاش در شبکه این واحدها از دست بروند. این سیستم را برای شبکه سراسری نیز طراحی نمود تا در صورت اغتشاش در قسمتی از شبک ه، بقیه شبکه از آن جدا شود. به همین منظور سیستم حفاظت جزیره کننده مورد نیاز می باشد تا در صورت اغتشاش در شبکه ازآن جدا شوند. عملکرد سیستم کنترل بار فرکانس و سیستم تحریک باید به گونه ای باشد که پایداری جزیره حفظ شود و فرکانس سیستم قدرت جزیره شده به فرکانس نامی برگردد. سیستم حفاظتی باید در صورت نیاز با انجام بارزدایی مناسب جلوی تریپ توربین را بگیرد. اما نوع سیستم کنترل نیروگاه، تشخیص اغتشاش قبل از تریپ توربین ها و تغییر مد اجزا مهم شبکه از مسائل مهم پیاده سازی این سیستم می باشد.سیستم کنترل نیروگاه های جدید DCS می باشد.

دانلود - Download Link
حجم: 435.59 KB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: pdf

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic