برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

نحوه کد گذاری تجهیزات در پستها:

اسامی ایستگاهها که در طرحها و فرمها ودیاگرامهای عملیاتی بکار برده می شوند شامل اصطلاح،نوع و یا مخفف نامهایی است که توسط واحد مرکزی وزارت نیرو مطابق با استاندارد تعیین و تصویب شده است.مرکز دیسپاچینگ ملی در نقشهایی که از شبکه برق ارائه می دهد مقررات تصویب شده ای را بکار می برد که در واقع مقررات استاندارد شده وزارت نیرو می باشد .مقررات مذکور شامل علائمی است که برای مشخص نمودن واحد های تولید و ترانسفورماتورها،کلیدها و سایر تجهیزات ایستگاهها استفاده می شود.همچنین طبق قراردادهای فوق ،علائم مشخصه، جهت شناسایی ولتاژ تجهیزات ،شماره تجهیزات و سطح مقطع هادی بکار رفته در آنها و خط بکار می روند.

مقررات وقراردادهای نقشه خوانی جهت نقشه های شبکه برق کشور در زیر آورده شده اند:

کدگذاری ایستگاهها:

هر ایستگاهی توسط یک علامت مخصوص به خود مشخص می شود واین علامت معمولاً اولین حرف نام ایستگاه میباشد.علامت شناسایی ایستگاه همیشه مقابل کد تمام تجهیزات و دستگاههایی که در نقشه عملیاتی نشان داده شده،نوشته می شود.

بدین ترتیب علامت مشخصه و دستگاههای دو ایستگاه مجاور مشابه نخواهند بود.

تبصره:

در شرایطی که نام دو ایستگاه با یک حرف شروع شده باشد می توان برای یک ایستگاه حرف اول و برای ایستگاه مجاور حرف آخر و در بعضی شرایط یکی از حروفی که در تلفظ آن تاٌکیدشده استفاده گردد.

کدگذاری خطوط،کابلهاو اتصالات خطوط:

برای شناسایی و نام گذاری هر خط علامت شناسایی هر دو ایستگاه را نوشته وبه دنبال آن سه رقم اضافه می شود.رقم اول از سمت چپ بعد از حروف،نشان دهنده ولتاژ خط ودو رقم بعدی شماره خط را مشخص می نمایند.بطور مثال خط 230 کیلو ولت همدان-سنندج را با کد NJ813 نشان می دهند که حروف N وJ از آخر کلمات همدان و سنندج گرفته شده است.عدد 8 مربوط به ولتاژ230 کیلو ولت  وعدد 13 شماره خط می باشد.

خطوط انشعابی نیز توسط علامت شناسایی ایستگاههایی که از آن منشعب می شوند ،شخص خواهند شد.


ارقام ذکر شده در جدول صفحه بعد نوع ولتاژ ایستگاهها و تجهیزات و خطوط را نشان می دهد ،که در کدگذاری تجهیزات اولین رقم بعد از حروف می باشد.

          کد

                    نوع ولتاژ بر حسب کیلووات 

0

3/3کیلوولت پایین تر و نقاط صفر تجهیزات و اتصال زمین

1

                                           3/3                

2

                                            6/6

3

                                             11                           

4

                                             20

5               

                                             33

6             

                                             66

7             

                                           132

8             

                                          230

9              

                                          400

 


روش دیگر برای نمایش نوع ولتاژ خطوط بر حسب کیلوولت ،رنگ خطوط برای شناسایی و نام گذاری است.که بر روی تابلوها و نقشه های موجود در اتاق فرمان به دو صورت داده شده است.در  جدول ذیل با رنگهای ولتاژهای مختلف آشنا می شوید.                                                  

          رنگ

                        نوع ولتاژ بر حسب کیلو ولت

مشکی

                          11کیلوولت به پایین

زرد

                             20-11کیلوولت

نارنجی

                                 33کیلوولت

آبی

                             86-63کیلوولت

سبز

                               132کیلوولت

قرمز

                              230کیلوولت

بنفش-قهوه ای

                              400کیلوولت

 

کدگذاری شین ها(bus bar):

شین ها بوسیله یک حرف و یک عدد دو رقمی مشخص می شوند که حرف ،نام ایستگاه را مشخص می کند.رقم اول از سمت چپ بیانگر ولتاژ و رقم دوم بیانگر شماره شین است.

باس بارهای اصلی را با اعداد فرد و باس بارهای فرعی را با اعداد زوج نشان می دهند.در ایستگاههایی که فقط دو باس بار وجود دارد جهت سهولت کدگذاری یکی از باس بارها را باس بار فرعی محسوب می کنیم .

بدین صورت می توانیم bayهای خروجی را کدگذاری نمائیم بطور مثال پست 400کیلوولت شیراز.

تبصره:

باس بار اصلی همیشه برقدار است ولی باس بار فرعی فقط در شرایط اضطراری برقدار می گردد وباس بارهای اصلی و فرعی را بدین صورت نشان می دهند:

باس بار اصلی و فرعی پست 230 کیلوولت A81 B.B-A84 B.B

باس بار اصلی و فرعی پست  400 کیلوولتT91 B.B-T94 B.B

کدگذاری کلیدهای فشار قوی:

جهت کد گذاری کلیدهای فشار قوی از یک حرف و4 عدد استفاده شده است،بطور مثال بر خط 66-11کیلوولت شیراز کلیدی با ارقام 3122 قرار دارد که رقم اول بیانگر ولتاژ است و دو رقم بعدی شماره خط می باشند،رقم 2 که در انتها آمده است ،رقمی است که تمام بریکرها به آن ختم می شوند.

تجزیه وتحلیل کد کلیدهای فشار قوی:

این کلیدها را با یک حرف و یک عدد چهار رقمی نشان می دهند که از سم چپ بعد از حرف اختصاری ایستگاه ،رقم اول ولتاژ کلید ورقم دوم و سوم بطور مشترک نوع تجهیزات و شماره آن ورقم چهارم نوع قطع کننده را مشخص می نماید.

نوع قطع کننده

نوع تجهیزات وشماره تجهیزات

ولتاژ تجهیزات

حرف اول نام ایستگاه

 

در این جدول که از 4 قسمت تشکیل شده است،از سمت چپ ،قسمت اول نام ایستگاه و قسمت دوم ولتاژ تجهیزات را نشان می دهد.

اگر39-00 باشد کلید متعلق به خط می باشد.

اگر59-40باشد کلید متعلق به ترانسفورماتور می باشد.

اگر79-60باشد کلید متعلق به ژنراتور می باشد.

اگر99-80باشد کلید متعلق به دستگاه خاصی نمی باشد و متفرقه می باشد.

رقم چهارم طبق جدول ذیل، نوع کلید و محل آن را مشخص می نماید:

 

شماره

نوع و محل قطع کننده

1

سکسیونرانتخاب کننده اولین شین

2

کلید قدرت

3

سکسیونرخط

4

سکسیونرانتخاب کننده دومین شین

5

سکسیونربای پاس

6

سکسیونربا فیوز مربوط به ترانسفورماتور

7

سکسیونرمربوط به ژنراتور

8

سکسیونرمتفرقه

9

سکسیونرارت

10

سکسیونرجدا کننده شین از نظر طولی با سکسیونر جدا کننده طول خط

 

کدگذاری سکسیونر باس بار:

پس از نوشتن حرف اول نام ایستگاه کد ولتاژ را می نویسیم. سپس عدد 8 وپس از آن شمارهباس بارو نهایتاًعدد 9 که بیانگر سکسیونرارت میباشد.

بطور مثال:ارت باس بار اصلی یک پست400 کیلوولت با حرف اختصاری Aچنین نوشته می شود:

A9819

بطورمثال در ذیل قسمتی از نقشه های مربوط به تابلوهای اتاق فرمان 66کیلوولت شیراز می باشد:

6832بریکر خط 66کیلوولت فرعی خط سوم که رقم آخر به 2 ختم شده است.

6831سکسیونر خط 66کیلوولت فرعی باس اصلی

6834سکسیونر خط 66کیلوولت فرعی باس فرعی نسبت به سکسیونر6831

6810اولین سکسیونر رابط خط 66کیلوولت

6820دومین سکسیونر رابط خط 66کیلوولت

6830سومین سکسیونر رابط خط 66کیلوولت

کدگذاری ترانسفورماتورهای قدرت:

ترانسفورماتورهای قدرت را با حرف Tمشخص می نمایند.با توجه به تعداد ترانسفورماتورها،در کنار حرف Tشماره 1 تا 19 به طور متوالی قرار می گیرد.

بطور مثال T1-T2-T3-T4-….-T19چنانچه ایستگاهی فقط یک ترانسفورماتور داشته باشد آن را با

T1نشان می دهند.

کدگذاری ترانسفورماتورهای مصرف داخلی:

ترانسفورماتورهای مصرف داخلی را با حروف S.Sکدگذاری می کنند و به دنبال آن همانند ترانسفورماتورهای قدرت ترتیب عدد 1 تا 19 نوشته می شود بطور مثال:S.S1-S.S2

کدگذاری ترانسفورماتورهای اولیه:

ترانسفورماتورهای ولتاژ با حروف P.T-V.T-C.V.Tمشخص می شوند.به دنبال آن شماره شینه-خط و یا دستگاهی که ترانس ولتاژ به آن وصل شده می آید بطور مثال81P.T-831P.T

با توجه به اینکه ممکن است یک دستگاه بیش از یک P.Tداشته باشد و همچنین برای مشخص نمودن فازها به روش زیر شماره گذاری می نمایند:

فاز Aاولین ترانس ولتاژ           (A) T1P.T1

فاز Bدومین ترانس ولتاژ        (B)   T1P.T2

کدگذاری ترانسفورماتورهای جریان:

ترانسفورماتورهای جریان را با حروف  C.T وشماره خط ،ترانس و یا سایر تجهیزات که C.T متعلق به آن است آورده می شود.بطور مثال:841C.T1   

ترانس جریان شماره 1 مربوط به طرف 230کیلوولت  801C.T1

جهت تعیین فازها درانتها علامت مشخصه فازها اضافه می گردد.بطور مثال:

801C.T1(A)--------------841C.T1(A)                                                                  

اگر دستگاه مجهز به بیش از یک C.Tباشد ،بعد از کد دستگاه شماره C.T مشخص می گردد.

بطور مثال:C.T1-C.T2-C.T3

کدگذاری ترانسفورماتورهای زمین:

ترانسفورماتورهای زمین با حروف G.T-E.T  مشخص می شوند و با توجه به تعداد آنها در پست بعد از نوشتن حروف اختصاری به ترتیب شماره های 1 -2-3 نوشته می شود.

بطور مثال:G.T1-G.T2-G.T3---------------E.T1-E.T2-E.T3                        

کدگذاری راکتورها:

راکتورها با حرف R مشخص می شوند و پس ازآن شماره راکتور که معمولاً از 1 تا 19 می باشد تعیین می گردد.

بطور مثال:R1-R2-R3-……….-R19

کدگذاری خازنها:

خازنها با حرف S.C=STATIC CAPACITOR معیین می گردند و به دنبال آنها یکی از اعداد 1 تا 19 بکار می روند.

S.C1-S.C2-……….S.C19                                             

کدگذاری برقگیرها:

برقگیرها با کد L.A تعیین می شوند و پس از آنها شماره دستگاهی که برقگیر به آن تعلق دارد ،اضافه می گردد.بطور مثال:K836 L.A برقگیر خط 230 کیلوولت ایستگاه K می باشد . T1L.A برقگیر ترانسفورماتور شماره 1 می باشد.

تذکر:چون هر سه فاز دستگاههای اساسی مجهز به برقگیر می باشند،جهت تشخیص فازها از حروف A-B-C ویا R-S-T استفاده می گردد.بطور مثال برقگیر فاز A خط 230 کیلوولت ایستگاه K عبارتست از:      K836 L.A-A

کدگذاری خطوط ولتاژ پایین:

خطوط منشعب از ترانسفورماتورهای ولتاژ و مصرف داخلی را با حرف  F مشخص می کنند و پس از آن نام دستگاهی که خط از آن منشعب شده نوشته می شود.

بطور مثال:PT1 F1صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات