برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

شرح رله‌های حفاظتی پست‌ها و خطوط فوق توزیع


ردیف 

نام فارسی و لایتن رله‌های حفاظتی

كداستاندارد

ANSI

توضیح مختصر نحوه عملكرد

1

رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل كننده

TIME DELAY STARTING OR

CLOSING RELAY

2

یكی از رله‌های كمكی بوده كه با تأخیر عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.

2

رله اینترلاك

CHECKING OR INTERLOCKING RELAY

3

این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت كلید را كنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنكتور یا سكسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.

3

كنتاكتور اصلی

MASTER CONTACTOR

4

این كنتاكتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.

4

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل می‌كند.

5

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

N21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل می‌كند.

6

رله افزایش شار مغناطیسی

OVER FLUX RELAY

24

بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فركانس عمل می‌نماید.

7

رله چك كننده حالت سنكرون

SYNCHRONIZING CHECK RELAY

25

این رله در صورت برقراری شرایط سنكرون در دو طرف یك كلید قدرت امكان وصل آن را فراهم می‌سازد.

8

رله افزایش درجه حرارت روغن

OIL TEMPERATURE RELAY

26

هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌كند.

9

رله كاهش ولتاژ

UNDER VOLTAGE RELAY

27

در صورت كاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

10

رله خبری

ANNUNCLATOR RELAY

30

این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و یا تغییر یك وضعیت را اعلام می‌نماید.

11

رله جهت دار قدرتی

DIRECTIONAL POWER RELAY

32

این رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.

12

رله كاهش توان یا جریان

UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY

37

در صورت كاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

13

رله مؤلفه منفی جریان

REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY

46

در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل می‌كند.

14

رله حرارتی ترانسفورماتور

TRANSFORMER THERMAL RELAY

49

در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

15

رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ

WINDING TEMPERATURE RELAY

49

هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌كند.

16

رله جریان زیاد لحظه‌ای

INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY

50

این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می‌نماید.

17

رله اتصال زمین لحظه‌ای

INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY

N50

در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمینش دید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می‌نماید.

18

رله جریان زیاد تأخیری

TIME DELAY OVERCURRENT RELAY

51

در صورت بروز اتصالی فازها در شبكه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

19

رله اتصال زمین تأخیری

TME DELAY EARTH FAULT RELAY

N51

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبكه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

20

رله اتصال زمین حساس

SENSITIVE EARTH FAULT RELAY

N51

این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین كم، حساس می‌باشد.

21

رله اتصال زمین پشتیبان

STANDBY EARTH FAULT RELAY

N51

مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل می‌كند.

22

كلید قطع كننده مدار متناوب

A.C. CIRCULT BREAKER

52

كلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار

23

رله ضریب قدرت

POWER FACTOR RELAY

55

این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

24

رله اضافه ولتاژ

OVER VOLTAGE RELAY

59

در صورت افزایش ولتاژ به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

25

رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌ها

VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY

60

این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.

26

رله عملكرد فیوز

FUSE FAILURE RELAY

60

هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشكالی بوجود آمده و باعث قطع كلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.

27

رله بوخهولتز

BUCHHOLTZ RELAY

63

این رله در زمانی كه در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل می‌كند.

28

رله دریچه انفجار

PRESSURE RELIEF RELAY

D62

این رله در زمانی كه فشار داخل تانك اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملكرد دارد.

29

رله اتصال زمین محدوده

RESTRICTED EARTH FAULT

64

N87

این رله در زمانی كه در محدوده كار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل می‌كند.

30

رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقیمانده)

(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY

64

این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل می‌كند.

31

رله اضافه جریان جهت‌دار

DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY

67

در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد كرد.

32

رله اتصال زمین جهت‌دار

DIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY

C67

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد كرد.

33

رله بلوك (مسدود) كننده

BLOCKING RELAY

68

این رله در صورت تحریك، یك یا چند عملكرد را بلوكه (مسدود) خواهد نمود.

34

رله سطح روغن

OIL LEVEL RELAY

71

هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا كاهش یابد، عمل می‌كند.

35

رله آلارم

ALARM RELAY

74

تحریك این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد.

36

رله كنترل مدار قطع دیژنكتور

TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY

74

هرگاه در مدار كنترل قطع و وصل دیژنكتور اشكالی بوجود آید، عمل می‌كند.

37

رله جریان زیاد (DC)

D.C. OVER CURRENT RELAY

76

در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد كرد.

38

رله عمل كننده با سیگنال رله پروتكشن

TELEPROTECTION OPERATING RELAY

77

رله مشخص كننده عمل سیتسم تله پروتكشن

39

رله اندازه‌گیری زاویه فاز

PHASE ANGLE MEASURING RELAY

78

این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد كرد.

40

رله وصل مجدد

RECLOSING RELAY

79

این رله در صورت قطع خودكار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل می‌كند.

41

رله فركانسی

FREQUENCY RELAY

81

در صورت تغییر فركانس شبكه از حد مجاز عمل می‌نماید.

42

رله انتخاب كننده (كنترل اتوماتیك)

یا انتقال دهنده عمل كنترل

AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL

83

با تحریك این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یكی از دو وضعیت (عملكرد اتوماتیك رله) و یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود.

43

رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا كاربر

CARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY

85

این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق كابل پیلوت یا كاریر نسبت به قطع كلید اقدام می‌نماید.

44

رله لاك اوت (قفل كننده)

LOCKING OUT RELAY

86

در صورت عملكرد سیستم حفاظتی كه مبین اشكال در تجهیزات شبكه و یا آسیب دیدگی آنها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید.

45

رله دیفرانسیل (تفاضلی)

DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY

87

این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید.

46

رله دیفرانسیل ترانسفورماتور

TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY

T87

در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور كه ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید.

47

رله دیفرانسیلخ ط یا كابل

LINE DIFFERENTIAL RELAY

L87

در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا كابل عمل می‌كند.

48

رله كنترل اتوماتیك ولتاژ

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY

90

وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق كنترل تپ‌ها می‌باشد.

49

رله فرمان قطع

TRIP RELAY

94

این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن كویل قطع دیژنكتور تحریك می‌گردد.

50

رله فاصله یاب

FAULT LOCATOR RELAY

96

این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید.

 

 

بروز اتصال کوتاه در سیستمهای قدرت به علت وجود اضافه ولتاژهای موقت و گذرا و همچنین آسیب‌ دیدن برخی تجهیزات پیشامدی عادی است. بهنگام وقوع خطای فاز به زمین، ولتاژ فازهای سالم نسبت به زمین و بدنه تجهیزات به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد. زمین کردن موثر نقاط نوترال در سیستم قدرت باعث کاهش این اضافه ولتاژها می‌شود.
در اثر بروز خطای اتصال کوتاه فاز و یا فازها به زمین، جریان زیادی به زمین داخل می‌شود و باعث به وجود آمدن گرادیان پتانسیل سطحی بزرگی در محوطه پست می‌شودو ممکن است کارکنان را در معرض شوک ناشی از ولتاژ گام یا تماس قرار دهد.
وجود شبکه زمین با فاصله مناسب بین هادیهای آن باعث کاهش گرادیان پتانسیل سطحی خواهد شد. از مهمترین پارامترهایی که در طراحی شبکه‌های زمین‌ مدنظر است می توان به ولتاژ حلقه (مش)، ولتاژ گام، ولتاژ تماس و مقاومت شبکه زمین اشاره کرد که با طراحی شبکه زمین مناسب این پارامترها تا حد مجاز پایین می‌آیند.
از سالها پیش تعیین دقیق ولتاژهای تماس و گام تحت بررسیهای محققان قرار داشته‌ است و روشهای مختلفی جهت محاسبه ارایه شده است. در حال حاضر در صنعت‌برق کشور طراحی شبکه‌های زمین عمدتاً بر اساس استانداردهای IEEE 80 انجام می‌پذیرد.
با توجه به مقالات و استانداردهای ارایه شده، بحث طراحی شبکه زمین از دو دیدگاه حالت ماندگار و رفتار شبکه زمین در حالت گذرا دارای اهمیت است که در ادامه به لزوم ارزیابی و مطالعات دقیق رفتار شبکه زمین در دو حالت ماندگار وگذرا پرداخته می‌شود.

در دهه 70 میلادی، با پیدایش میکرو پروسسور، سازندگان تجیهزات (پستها) سعی کردند وسایل الکترومکانیکی را با وسایل نیمه هادی مجهز به میکروپروسسور جایگزین کنند. این وسایل در صنعت به نام وسایل الکترونیکی هوشمند (IED) شناخته شدند. IED قابلیتها و توانایی‌های اضافی به وسایل افزودند نظیر تشخیص خطا وچک کردن خودشان، داشتن رابطهای مخابراتی و قابلیت ذخیره داده ها و وقایع سیستم. همچنین IED‌ها باعث شدند تا وسایل تکراری، حذف شوند چون قابلیت چندکار را داشتند.مجتمع کردن سیستم کنترل ایستگاهی (به هم پیوستن تمام IEDها به یک سیستم کنترل مجتمع پست (ISCS)) باعث کم شدن هزینه سیم‌کشی،‌ارتباط، نگهداری و بهره‌برداری می‌شود و کیفیت برق و قابلیت اطمینان آن را افزایش می‌دهد.با تمام این مزایا ISCS در آمریکای شمالی پیشرفت چشمگیری نداشته و یکی از دلایل عمده آن این است که رابطهای سخت‌افزاری و پروتکلها برای IED ها استاندارد نشده‌اند. البته زمان زیادی برای وضع استانداردها برای IEDها صرف شده است اما علیرغم فوری بودن این مساله هنوز توسط صنایع، استاندارد مشخصی پذیرفته نشده است. برخی استانداردها در این زمینه عبارتند از (UCA2.0)، Profibus (از IEC) و (DNP 3.0).سوالات متفاوت از برق


381ـ چرا مسأله یکسان بودن توالی فازها (Phase Sequence) برای رله سنكرون چك منظور نمیشود؟


382ـ حفاظتهای مهم خطوط انتقال را نام ببرید.


383ـ اگر جریان اتصالی در حدود جریان نامی خط باشد، آیا رله دیستانس میتواند آن را حس کند؟


384ـ رله اتورکلوزر (رله وصل مجدد) چه نوع رلهای است و زمانهای تنظیم شونده آن را توضیح دهید.


385ـ حفاظت اصلی خط در مقابل اتصال دو فاز به عهدة چه رلهای است؟


386ـ حفاظت اتصال فاز به زمین در طول خط به عهدة چه رلهای است؟


387ـ برای حفاظت خطوط دوبل از چه رلهای استفاده میشود؟


388ـ انواع مشخصههای رلة دیستانس را نام ببرید.


389ـ رله High Impedance به چه منظوری استفاده میگردد؟


390ـ هنگامی که در یک شبکه سه فاز بین فازها نامتعادلی پیش میآید چه رلهای عمل میکند؟


391ـ رله دیستانس چه نوع رلهای است؟


392ـ پشتیبان (Back up) رلة دیستانس كدام رله است؟


393ـ جهتدار (Directional) بودن رلة دیستانس یعنی چه و برای چه منظوری است؟


394ـ رلههای جهتی به كدام كمیتها بستگی دارند و طرز كارشان مشابه كدام وسیلة اندازهگیری میباشد؟


395ـ عوامل مورد سنجش در یک رلة دیستانس چیست؟


396ـ آیا همه رلههای دیستانس امپدانس را اندازه میگیرند؟


397ـ رلة دیستانس را برای حفاظت چه المانهایی از شبکه مورد استفاده قرار میدهند؟


398ـ رلة دیستانس در حفاظت خطوط رله اصلی محسوب میشود یا رله پشتیبان؟


399ـ بطور کلی، در چه مواردی رلههای دیستانس کاربرد قطعی و ضروری پیدا میکند؟


400ـ زونبندی رلة دیستانس چگونه صورت میگیرد؟


401ـ زمان زونهای مختلف رله دیستانس را معمولاٌ چه مقدار قرار میدهند؟


402ـ در حالتی که سرعت عمل رله دیستانس از اهمیت بالایی برخوردار است، پس چرا فقط 85٪ خط مورد حفاظت را در زون نخست (با فرمان قطع آنی) قرار میدهند و 15٪ بقیه را به زون دوم (با زمان 6/0 ثانیه) موکول میکنند؟


403ـ یک رلة دیستانس عمدتاٌ از چه اجزایی ساخته شده است؟


404ـ آیا واحد راهانداز رله دیستانس با هر تغییر جریان یا ولتاژی به عمل درمیآید؟


405ـ واحد سنجشی رله دیستانس چه میکند؟


406ـ آیا در اتصالی های دورتر، جریان اتصال کوتاه بیشتر است؟


407ـ آیا لزومی دارد که رلة دیستانس جهتی هم باشد؟


408ـ تفاوت عمده یک رلة MHO با رله نوع امپدانسی در چیست؟


409 ـ رله افست مهو (Offset Mho) چگونه رلهای است؟


410 ـ مشخصه یك رلة راكتانسی چگونه است؟


411 ـ آیا رلههای دیستانس معمولی، خط پارگی (بدون ایجاد اتصالی با سایر فازها و یا زمین) را احساس میکنند؟


412ـ چه زمانی رلة مثلث باز (Open Delta) عمل میكند؟


413 ـ بدترین حالت اتصال كوتاه چه نوعی است؟


414 ـ كاربرد رلة فاصله یاب (Fault Locator) چیست؟


415 ـ كار رلة دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا كریر (Carrier or Pilot Wire Receive Relay) چیست؟


416 ـ روش های درجه بندی زمانی رله دیستانس را بنویسید.


417 ـ منحنی زمانی رله دیستانس معرف چیست؟ توضیح دهید.


418 ـ انواع رله های شروع كننده را نام ببرید و توضیح دهید به چه منظوری استفاده می شود؟


419 ـ آیا لزومی دارد كه رله دیستانس جهتی باشد؟


420 ـ چرا واحدهای راه انداز در رله های دیستانس تعبیه شده اند؟


421 ـ كد استاندارد ANSI رله های دیستانس و دیفرانسیل ترانسفورماتور كه در دستورالعمل های ثابت بهره برداری ذكر شده، چیست؟


422 ـ نقش امواج كریر در حفاظت را شرح دهید.


423 ـ بدست آوردن جریان یا ولتاژ اولیه از روی ستینگهای رله چگونه است؟


424 ـ منظور از Power Swing Blocking چیست و چگونه عمل می كند؟


425 ـ مقاومت شبكه ارتینگ كه برای حفاظت به كار می رود بایستی چه مقدار باشد؟


426 ـ دو مورد از حفاظت های مكانیكی ترانسفورماتور را نام ببرید.


427 ـ حفاظت اصلی ترانسفورماتور قدرت كدام رله بوده و حفاظت های پشتیبان (BACK UP) آن را نام ببرید.


428 ـ خطاهای خارجی تهدید كننده ترانسفورماتور را نام ببرید.


429 ـ عملكرد رله دیفرانسیل در چه مواردی است؟


430 ـ علل اینكه در حفاظت ترانسفورماتور، رله دیفرانسیل به كار می بریم چیست؟


431 ـ محدوده عملكرد رله دیفرانسیل چقدر است؟


432 ـ رله دیفرانسیل چه مواقعی عمل می كند و نحوه عملكرد آن چگونه است؟


433 ـ كدام رله برای حفاظت و بهره برداری از ترانسفورماتور پست های 63 كیلو ولت نیاز حتمی می باشد؟


434 ـ ترانسفورماتور تطبیق مخصوص كه برای رله دیفرانسیل به كار می رود با نسبت تبدیل 1:1 به چه منظوری استفاده می گردد؟


435 ـ علت مجهز بودن رله های زمین به ***** در شبكه های فشار قوی چیست؟


436 ـ ترانسفورماتورهای جریان میانی (C.T. INTERPOSE) را برای چه منظوری در مسیر جریان C.Tهای رله دیفرانسیل قرار می دهند؟


437 ـ حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور را به طور شماتیك رسم كنید.


438 ـ واحد هارمونیك گیر رله دیفرانسیل چه كاری انجام می دهد؟


439 ـ علت استفاده از سیم پیچ نگهدارنده در رله دیفرانسیل چیست؟


440 ـ حفاظت ترانسفورماتور در مقابل گازهای ناشی از انفجار داخل ترانسفورماتور، به عهده چه رله ای می باشد؟


441 ـ رلة بوخلهتس به چه منظوری در ترانسفورماتورها تعبیه گردیده است؟


442 ـ رلة بوخلهتس در چند مرحله عمل میكند؟


443 ـ پس از عملكرد رلة بوخهلتس شرایط وصل مجدد به چه صورت است؟


444 ـ پایداری رله دیفرانسیل (Stability) را مختصراٌ توضیح دهید.


445 ـ اگر ترانسفورماتور قدرت را در حالتی كه تپ آن ماكزیمم مقدار را دارد، برقدار كنیم (فقط تحت تانسیون قرار دهیم)، احتمال عملكرد چه رلههایی وجود دارد؟ چرا؟


446 ـ حفاظت ترانسفورماتور را در مقابل اتصال بدنه توضیح دهید.


447 ـ رله نوترال برای حفاظت چه مواردی است؟


448 ـ رله اتصال بدنه (Tank Protection) در چه مواقعی عمل میكند و در چه صورت میتوان ترانسفورماتور را مجدداٌ در مدار قرار داد؟


449 ـ رلة R.E.F، حفاظت چه محدودهای را بر عهده دارد و چگونه عمل میكند؟


450ـ برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلیدزنی از چه وسیلهای استفاده میگردد؟


451ـ برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه جریان از چه رلهای استفاده میشود؟


452ـ شاخکهای میلهای روی بوشینگهای ترانسفورماتور چه کاری را انجام میدهند؟


453ـ رله جریان زیاد (Over Current) و اتصال زمین (E/F) در طرف فشار قوی ترانسفورماتور چه نقشی دارند و چه زمانی عمل میكنند؟


454 ـ اگر رلههای ارت فالت (E/F) فیدر خروجی و فیدر ترانس، به هنگام اتصال با زمین در هر یك از خروجیها، عمل نكنند چه تجهیزاتی در خطر هستند و كدام رله به صورت نجاتدهنده عمل میكند؟


455 ـ حفاظت تپ چنجر ترانسفورماتور چه نام دارد و اگر عمل كند چه اتفاقی میافتد؟


456 ـ رلة جریان زیاد زمانی، که به منظور حفاظت ترانسفورماتور به کار میرود معمولاٌ در چه جریانی تنظیم میشود؟


457ـ انواع رلههای حفاظتی جریانی را نام ببرید.


458ـ چه نوع حفاظتهایی باعث قطع توأم کلید 63 و 20 کیلو ولت ترانسفورماتور میشود؟


459ـ عملکرد رلههای کنترل درجه حرارت سیم پیچ و روغن را توضیح دهید.


460ـ در ترانسفورماتور سوپاپ اطمینان یا دریچه انفجار چیست؟


461ـ سیستم فایرفایتینگ نوع سرجی در ترانسفورماتور چگونه عمل میکند؟


462ـ وظیفة رلة جریان زیاد لحظهای را بیان کنید.


463ـ وظیفة رلة اتصال زمین لحظهای را بیان کنید.


464ـ وظیفة رلة جریان زیاد تأخیری را بیان کنید.


465ـ وظیفة رلة اتصال زمین حساس را بیان کنید.


466ـ وظیفة رلة ضریب قدرت را بیان کنید.


467ـ رلة اضافه ولتاژ چیست؟


468ـ وظیفة رلة فرمان قطع (Trip Relay) را بیان كنید.


469ـ وظیفة ثابت نگه داشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتورها از طریق کنترل تپ به عهدة چه رلهای میباشد؟


470ـ رلة کنترل کننده سطح روغن در ترانسفورماتور چیست؟


471ـ تفاوت رله ماکزیمم جریان جهتی با رلههای ماکزیمم جریان معمولی را شرح دهید.


472ـ نحوه عملکرد رله اضافه جریان را شرح دهید.


473ـ رلههای (Inverse Definite Minimum Time) I.D.M.T چه نوع رلههایی هستند؟


474ـ رلة اورکارنت (O/C) به کار رفته در شبکه از چه نوع رلههایی است و معمولاٌ اجازه عبور جریان را تا چه حدی میدهد؟


475ـ رله راهانداز اورکارنتی دقیقتر عمل میکند یا رلة راهانداز امپدانسی؟


476ـ آیا میتوان از رله اورکارنت به عنوان راهانداز رلة دیستانس استفاده نمود؟


477ـ در یک فیدر خروجی، اتصال کوتاهی رخ میدهد، آیا رلة R.E.F عمل میكند؟


478ـ اشكال رله اوركارنت زمان ثابت در حفاظت فیدرها چیست؟


479ـ برای حفاظت فیدرهای خروجی چه رلههایی به كار میرود؟


480ـ تنظیم زمان عملكرد رلههای اوركارنت فیدرهای خروجی و باس كوپلر ورودی 20 و 63 كیلو ولت چگونه است؟

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic