برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

نوشته شده توسط : هدیه نیکپور
مقدمه
قبل از آنكه به اصل جوشكاری بپردازیم و وسایل كار و كاربرد آن را در صنعت بازگو كنیم باید در مورد انواع اتصالات در صنعت آگاهی كافی داشته باشیم حال با توجه به این نكته به بحث در مورد اتصالات می پردازیم.
اتصالات در صنعت اغلب زمانی پیش می آید كه بایستی قطعاتی از وسایل دستگاهها و ماشینها را به یكدیگر متصل نمود.روشهایی كه برای این منظور بكار می روند تعیین كنندة نوع اتصال بوده و آنها را می توان بطور كلی به دو گروه تقسیم نمود:
گروه اول:اتصالات موقت به اتصالاتی گفته می شود كه در صورت لزوم بتوان قطعات متصل شده را به راحتی از هم جدا نمود.در این روش هنگام جدا كردن قطعات،وسیله اتصال از بین نرفته و مجدداً قابل استفاده می باشد.
از وسایلی كه برای اتصالات موقت بكار می روند می توان پیچ و مهره ها،خارها و پین ها را نام برد.
گروه دوم:اتصالات دائم
اتصالات دائم به اتصالاتی گفته می شود كه جدا كردن قطعات متصل شونده مورد نظر نباشد.چون جدا كردن قطعات متصل شونده بدون از بین بردن وسیله امكانپذیر نیست.مانند جوشكاری،لحیم كاری.
تعریف جوشكاری:یكی از روشهای اتصال دائم قطعات به یكدیگر جوشكاری می باشد.
جوشكاری عبارت است از یكپارچه كردن مواد فلزی و یا مصنوعی كه با بكار بردن حرارت تنها (جوش ذوبی)و یا حرارت و فشار(جوش پرسی)صورت می گیرد.
جوشكاری با برق یا قوس الكتریكی
یكی دیگر از روشهای جوش ذوبی،جوشكاری با قوس الكتریكی می باشد كه در آن حرارت مورد لزوم به وسیله قوس الكتریكی تأمین می گردد.قوس الكتریكی منبع حرارتی بسیار خوبی برای جوشكاری بوده و به كمك آنان می توان در زمان كوتاهی درجه حرارتی را به وجود آورد كه به مقدار زیادی بالتر از نقطه ذوب اكثر فلزاتی می باشد كه معمولاً در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند(در حدود 4000 درجه سانتیگراد)از مزایای دیگر این روش می توان تمركز حرارت در محل جوشكاری،توان بیشتر و سرعت عمل زیاد آن را نسبت به جوش اكسی استیلن نام برد.
تئوری قوس الكتریكی:
قوس الكتریكی در نتیجه عبور جریان الكتریسیته از یك فاصله هوایی(بین الكترود قطعه كار)ایجاد می گردد.به عبارت دیگر قوس الكتریكی بین یك آند كه قطب مثبت یك منبع جریان برق و كاتد كه قطب منفی است تولید می شود.از نقطه نظر تئوری الكتریكی قوس الكتریكی آن است كه یونها از قطب مثبت عبور می كند و به طرف قطب منفی می روند زیرا كه یونهای فلزات دارای بار مثبت هستند بنابراین جذب قطب منفی می شوند آند و كاتد وقتی كه با همدیگر تماس پیدا می كنند و از یكدیگر جدا می شوند یك فاصله«درز هوایی»بین آنها ایجاد می شود یونها به خاطر جذب شدن به كاتد منفی از میان این فاصله هوایی عبور می كنند و جذب كاتد می شوند.وقتی كه یونها از فاصله هوایی عبور می كنند با ملكولهای گاز جو«هوا»برخورد می كنند و یك سطح یونیزاسیون حرارتی تولید می كنند.بنابراین یك قسمت از حرارت قوس الكتریكی مربوط به حرارت حاصل از برخورد یونها و ملكولهای هوا می شود.این سطح از گاز یونیزه شده مانند یك هادی با مقاومت زیاد عمل می كند و موجب می گردد كه یونهای بیشتری از آن به كاتد جریان یابد و همین كه یونها به كاتد ضربه می زنند حرارت تولید می گردد.بنابراین قسمت دیگر از حرارت قوس الكتریكی مربوط به حرارت حاصل از برخورد یونها به كاتد می باشد.مطالعه طبیعت ساختمان اتمی ممكن است به درك تئوری قوس الكتریكی كمك كند.تمام اتم ها دارای سه عنصر هستند.
نوترون بار الكتریكی ندارد یعنی از نظر بار الكتریكی خنثی است،پروتون دارای بار الكتریكی مثبت است و الكترون دارای بار الكتریكی منفی است.پروتون ها و نوترون ها هسته اتمی را تشكیل می دهند كه همیشه دارای بار است.این هسته اتمی در فضا شناور است و توسط الكترونها احاطه گردیده است.مدار الكترونهای اطراف هسته اتمی لایه نامیده می شود.بارهای منفی الكترونها بار مثبت هسته اتمی را موازنه می كند.پروتون ها بیشتر از الكترونها بار الكترومغناطیس دارند در نتیجه در بیشتر موارد بیش از یك الكترون جهت موازنه بار الكتریكی اتم مورد نیاز است.
از نقطه نظر تئوری بار الكتركی باعث اختلال در حركت الكترونها بدور مدراشان می شود.بطوریكه الكترونها در جهتی مماس بر مسیر مداری خود خارج شده و به دنبال هسته مثبت كه بطور اتوماتیك خود را بدان وابسته نماید می گردد.از خصوصیات بارز فلزات این است كه خیلی سریع الكترون ها را از خود آزاد می سازند بخصوص هنگامیكه حرارت فلز افزایش می یابد.این خصوصیات بارز فلزات تحت عنوان«نشر خروج ترمو یونیك» نامیده می شود.
هنگامیكه اتمی با افزایش یا كاهش الكترون ها از مدارش،خاصیت موازنه الكتریكی خود را از دست می دهد تحت عنوان«یون»نامیده می شود.
بنابراین هنگامی كه یك اتم در وضعیت یونیزه به دنبال موازنه مجدد خودش در حالت خنثی می شود.اینعمل با مشاركت كردن الكترون امكان پذیر می گردد و این عكس العمل ها موجب پرتاب الكترونها و یونها در هنگام جوشكاری در قوس الكتریكی می باشد.
به خاطر مشخصاتی كه الكترونها و یونها در قوس الكتریكی دارند سه ناحیه حرارت آزاد شده در جریان قوس الكتریكی وجود خواهد داشت.
الف-ناحیه كاتد(منفی) ب-ناحیه پلاسما ج-ناحیه آند(مثبت) از سه ناحیه یاد شده قسمت آند بالاترین حرارت را كه در حدود 10000 فارنهایت تا 11000 درجه فارنهایت است آزاد می كند.
حرارت ناحیه پلاسما اساساً در نتیجه تصادفات اتمی تعدادی الكترونها و یونهائیكه از میان ناحیه گاز یونیزه شده عبور می كنند به دست می آید.
ناحیه كاتد یا قطب منفی اساساً از برخورد یونها كه حرارت متوسطی در قوس الكتركی بوجود می آورند حاصل می شود.
لازم به ذكر است كه در انتخاب ناحیه حرارت باید به خاطر داشت كه تقریباً3/2 حرارت آزاد شده همیشه در آند یا قطب مثبت می باشد.این مسئله در تمام دستگاههای جوشكاری با جریانDC صادق است. 
تعریف قوس الكتریكی:
اگر دو جسم هادی را كه جریان الكتریكی با شدت زیاد از آن عبور می كند.برای لحظه ای به یكدیگر وصل كنیم و سپس آنها را در یك فاصله معینی از همدیگر نگهداریم قوس ایجاد میشود كه به آن قوس الكتریكی می گوئیم.
لازم به تذكر است كه منظور از دو جسم هادی عبارت است از قطعه كار و الكترود كه به هر یك از آنها كابلهای دستگاه جوشكاری وصل می گردد.
چگونگی ایجاد قوس الكتریكی:
برای ایجاد قوس الكتریكی دو روش وجود دارد:1-مانند كشیدن كبریت 2-مانند نوك زدن پرندگان
• در روش اول ابتدا الكترود را روی قطعه كار 
  می كشند تا قوس ایجاد شود و بعد از ایجاد قوس فاصله آن را تا قطعه كار مورد جوشكاری تنظیم می كنند.
• در روش دوم الكترود را تقریباً به طور عمودی به قطعه كار تماس می دهند تا قوس برقرار شود و سپس برای استقرار قوس،فاصله را از قطعه كار تنظیم می كنند.
لازم به تذكر است فاصله الكترود به قطعه كار بستگی به نوع و قطر الكترود دارد و فاصله باید به اندازه مغزی الكترود باشد.

انواع جریان:
دو نوع جریان الكتریسیته وجود دارد:الف – جریان مستقیم. ب – جریان متناوب
جریان مستقیم:در جریان مستقیم جهت جریان برق از یك طرف بوده و تغییر نمی كند باC علامت اختصاریALTernative Current نشان می دهند وAlter به معنی متناوب می باشد.معنی جریان(Direct current) گرفته شده است.
جریان متناوب:در جریان متناوب جهت جریان مرتباً در مدار عوض می شود.و با AC علامت اختصاری ALTernative Currac نشان می دهند وAlter به معنی تفاوت می باشد.
فركانس:مقدار تناوب جریان را در یك ثانیه فركانس گویند.فركانس در انواع مختلف الكتریسیته بین 25 تا 60 تناوب تغییر می كند.در ایران تناوب جریان برق 50 فركانس می باشد.انتخاب صحیح جریان مستقیم و یا جریان متناوب در جوشكاری تأثیری مستقیم دارد.برای هر نوع جریان باید طریق جوشكاری و جنس قطعاتی كه باید جوش داده شود را در نظر گرفت.یك جوشكار ماهر باید بداند در كجا از جریان مستقیم و در كجا از جریان متناوب استفاده كند.
مزایای جریان مستقیم:DC
1- خطر كاركردن با جریان مستقیم كمتر است.
2- انتخاب قطب آزاد بوده و می توان الكترود را به قطب مثبت یا منفی وصل كرد.
3- انواع الكترود حتی مفتول ساده را می توان با جریان مستقیم جوش دارد.
4- در محل های مرطوب و تنگ،باریك با جریان مستقیم می توان به راحتی جوشكاری كرد.
5- با استفاده از دستگاه مبدل با موتور سه فاز و یكسو كننده جریان بار روی هر سه فاز یكسان تقسیم می شود.

مزایای جریان متناوبAC
1- هزینه نگهداری دستگاههایی كه از جریان متناوب استفاده می شود كمتر است.
2- ضریب بهره الكتریكی آن بیشتر است.
3- هزینه مصرف برق كمتر است.
4- سرمایه اولیه تهیه وسایل آن كمتر است.
لازم به تذكر است برای تشكیل قوس الكتریكی می توان از جریان مستقیم و یا متناوب استفاده نمود.در مواردی كه از جریان مستقیم برای این منظور استفاده می شود معمولاً قطب مثبت به قطعه كار و قطب منفی به الكترود متصل می گردد.در این حالت درجه حرارت در قطب مثبت(قطعه كار)در حدود 600 درجه سانتیگراد بیشتر از قطب منفی الكترود می باشد.از این روش در جوشكاری قطعات ضخیمتر استفاده می گردد.
در جوشكاری ورقهای نازك بهتر است كه قطب مثبت را به الكترود و قطب منفی را به قطعه كار وصل كنند.این روش در جوشكاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ماشینهای جوشكاری یا دستگاههای مورد استفاده در جوشكاری:
به طور كلی در جوشكاری با توجه به جریان مستقیم و متناوب دستگاههای جوشكاری را به شرح زیر تقسیم بندی كرده اند:
تفاوت ترانسفورماتور خشك و روغنی
در ترانسفورماتور خشك به علت خنك شدن سیم پیچها با هوا نمی توان برای ساعتهای طولانی با این دستگاه كار نمود ولی در ترانسفورماتورهای روغنی،روغن مخصوص(غیر الكترولیت)می ریزند.یعنی روغنی كه جریان برق را از خود عبور نمی دهد.این روغن اطراف سیم پیچها را گرفته و سیمها را خنك نگه می دارد و می توانیم در ساعت های طولانی با این نوع دستگاهها كار كنیم.
ترانسفورماتور:
همانطور كه اشاره شد از برق مستقیم و یا متناوب می توان در جوشكاری استفاده كرد با قرار دادن یك ترانسفورماتور در مدار جریان متناوب می توان آمپر و ولتاژ مناسب را برای جوشكاری به دست آورد. ترانسفورماتور معمولاً تا 400 آمپر ظرفیت دارد و در دو نوع خشك و روغنی ساخته می شود.
تقسیم بندی ترانسفورماتور با توجه به طرز كار:
ولتاژ و آمپراژ جریان متناوب را میتوان با استفاده از ترانسفورماتور یا مبدل تغییر داد و برای جوشكاری آماده ساخت.بدین شرح دو نوع ترانسفورماتور وجود دارد:
1-ترانسفورماتور كاهنده 2-ترانسفورماتور افزاینده
ترانسفورماتور هایی كه ولتاژ زیاد را به ولتاژ كمتری تبدیل می كنند و آمپر را افزایش می دهند.معروف به ترانسفورماتور كاهنده یا كم كننده می باشند.به عبارت دیگر اگر سیم پیچ اولیه بیشتر از ثانویه باشد ترانس كاهنده است. ترانسفورماتور هایی كه ولتاژ كم را به ولتاژ زیادتری تبدیل می كنند و آمپر را كاهش می دهند معروف به ترانسفورماتور افزاینده می باشند.به عبارت دیگر اگر در سیم پیچ اولیه كمتر از سیم پیچ ثانویه باشد ترانس افزاینده است جهت تشكیل قوس الكتریكی ولتاژ كم(15 تا 50 ولت)و شدت جریان زیاد(60 تا300 آمپر)مورد نیاز است.
بنابراین ترانس هایی كه در جوشكاری مورد استفاده قرار می گیرند از نوع كاهنده است.بدین معنی چون برق شهر دارای ولتاژ زیاد(220 ولت)و آمپر كم است.لذا برای جوشكاری باید ولتاژ را كم و در آمپر را افزود.زیرا هم خطر برق گرفتگی كمتر و از بین می رود و هم جریان برق جهت عمل جوشكاری تأمین می گردد.
ژنراتور:
دستگاهی است كه نیروی برق جریان مستقیم با آمپر زیاد تولید می كند.در موقع جوشكاری یكی از دو كابلی كه از ژنراتور خارج می شود به قطعه كار و دیگری به انبر جوشكاری كه الكترود را می گیرد وصل شده است.یكی از كابلها مثبت و دیگری منفی می باشد.در جوشكاری با جریان مستقیم معمولاً مولد از یك موتور ژنراتور تشكیل یافته است.موتوری كه ژنراتور را به حركت در می آورد ممكن است الكتریكی بوده و یا ممكن است بنزینی و گازوئیلی باشد.
در مناطقی كه برق وجود ندارد از موتور ژنراتورهای گازوئیلی و یا بنزینی استفاده می كنند و این نوع موتور ژنراتورها را دستگاههای جوشكاری سیار می نامند.
ریكتی فایر:
دستگاهی است شبیه به ترانس جوشكاری با این تفاوت كه با قرار دادن یك دیود یا یكسو كننده در مدار آن جریان برق متناوب وارد دستگاه شده و جریان خروجی آن می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت معكوس باشد.

ولتاژ مدار باز و بسته:
هر گاه دستگاه جوشكاری را روشن نموده ولی از آن استفاده نكنیم مقدار ولتاژ موجود را ولتاژ مدار باز گویند.این ولتاژ بین 50 تا 100 ولت تغییر می كند.
هر گاه دستگاه جوشكاری را روشن نموده و از آن استفاده كنیم مقدار ولتاژ موجود را ولتاژ مدار بسته گویند.مقدار این ولتاژ 18 تا 36 ولت می باشد.
مقایسه دستگاههای جوشكاری با قوس الكتریكی
ژنراتورهای جوشكاری ترانسفورماتور جوشكاری یكسوكننده های جوشكاری
ماشین دارای ظرفیت زیادی است می توان ژنراتور براحتی در موقعی كه برق در جریان برق اصلی محدود است استفاده نمود.
هزینه تعمیرات آن زیاد است.
دستگاه دارای صدای بیشتری است.
درصد جریان خروجی آن كم است.بین 40% تا 50% هر نوع الكترود به وسیله آن قابل جوشكاری است.انحراف در قوس الكتریكی قابل ملاحظه است به توزیع جریان برق قوی از جریان برق اصلی نیاز دارد.
قوس الكتریكی منحنی ارائه میدهد و در نتیجه جرقه زیادی تولید می گردد.
هزینه تعمیرات كم است.
هیچگونه صدای بجز صدای پنكه(FAN) از آن شنیده نمی شود.
جریان برق خروجی آن زیاد است.090/.

همه نوع الكترود قابل جوشكاری نیستند.
انحراف در قوس الكتریكی آن محدود است. ماشین دارای ظرفیت زیادی است كه می توان از آن در زمانیكه جریان برق اصلی محدود است استفاده نمود.

هزینه تعمیرات خیلی زیاد است.

قوس الكتریكی نرمی ایجاد می كند.
درصد جریان خروجی آن زیاد است.بین 70 تا080/0
هر نوع الكترود به وسیله آن قابل جوشكاری است.
انحراف در قوس الكتریكی قابل ملاحظه است.
لازم به تذكر است جوشكاری با جریان برق مستقیم یعنی با انواع دینامهای (ژنراتورها)جوشكاری مزیتی بر جوشكاری با ترانس ها دارد.و آن امكان انتخاب قطب مورد نیاز در دینامها می باشد بدین معنی كه می توانیم جای كابلهای انبر الكترود گیر و قطعه كار را عوض كنیم.تعویض كابلها در جریان برق مستقیم موجب می شود كه جوشكاری به دو صورت انجام گیرد:
الف)جوشكاری با قطب مستقیمDcsP ب)جوشكاری با قطب معكوسDcrP
الف)جوشكاری با قطب مستقیم(DcsP)
هرگاه كابل مربوط به انبر الكترود گیر را به قطب منفی و كابل مربوط به قطعه كار را به قطب مثبت وصل نمائیم این روش جوشكاری را جوشكاری با قطب مستقیم گویند.در قطب مستقیم همیشه دو سوم حرارت نزدیك به قطب مثبت یا(قطعه كار) و یك سوم باقیمانده در نزدیكی قطب منفی یعنی در ناحیه سر الكترود می باشد.در جوشكاری با قطب مستقیم پرتاب الكترونها از منفی به مثبت یعنی از ناحیه سر الكترود به قطعه كار می باشد كه در نتیجه حرارت بیشتر به قطعه كار می رسد و نفوذ بیشتری در قطعه كار ایجاد می شود.برای جوشكاری قطعاتی كه باید نفوذ زیادی داشته باشد و همچنین برای جوشكاری فلزاتی چون مس كه قدرت هدایت الكتریكی و حرارتی آن بیشتر است مورد استفاده قرار گیرد.
ب)جوشكاری با قطب معكوس
هرگاه كابل مربوط به انبر الكترود گیر را به قطب مثبت و كابل مربوط به قطعه كار را به قطب منفی وصل نمائیم این روش جوشكاری را جوشكاری با قطب معكوس گویند.در جوشكاری با قطب معكوس دو سوم حرارت نزدیك سر الكترود و یك سوم حرارت در قطعه كار خواهد بود.در جوشكاری با قطب معكوس كه پرتاب الكترونها از قطعه كار به ناحیه سر الكترود می باشد و در نتیجه قطعه كار دارای حرارت كمتر و الكترود حرارت بیشتری خواهد داشت كه برای جوشكاری قطعات نازك و همچنین فلزاتی چون آلومینیم مورد استفاده قرار می گیرد.
متعلقات دستگاههای جوشكاری:
مدار جوشكاری متشكل از یك منبع نیرو،دو كابل كه یكی كابل مربوط به انبر الكترود و دیگری كابل اتصال زمین،گیره اتصال زمین و انبر الكترود دیگر می باشد.
كابل ها:
به دستگاههائی ترانس و یا دینام دو كابل متصل می شود كه یكی از كابلها به میز كار و یا قطعه كار مورد جوشكاری و كابل دیگر به انبر الكترود وصل می شود.این كابلهای برق از یك سری رشته های سیم به وجود آمده اند كه معمولاً مسی هستند و می توانند جریان برق را از خودشان عبور دهند و اطراف این تارهای مسی را با لاستیك پوشش دادند.و در بعضی موارد یك لوله پلاستیكی در وسط قرار دارد كه از اطراف آن تارهای مسی عبور كرده است.این نوع كابلها بسیار نرم هستند و دارای قابلیت انعطاف می باشند و برای انوع جوشكاری در وضعیتهای مختلف مناسب هستند .كابلی كه به قطعه كار وصل می شود كمی سفت تر از كابل الكترود است.زیرا چندان احتیاج به حركت دادن این كابل نیست بعلاوه این نوع كابلها ارزانتر از نوع اول می باشند.سطح مقطع كابلها را متناسب با آمپری كه از آن عبور می كند می سازند.و معمولاً كابلهای كم قطر قادر به عبور دادن آمپر زیاد نمكی باشد و همچنین طول كابلهای جوشكاری نباید بیش از اندازه بلند باشد.زیرا به علت مقاومت سیمها در مقابل عبور جریان برق در مسیر افت ولتاژ به وجود می آید.لازم به تذكر است برای اتصال كابلها به دستگاه از كابل شو یا فیشهای برنجی استفاده می كنند.
افت ولتاژ
میزان ولتاژی است كه در هر مصرف كننده الكتریك با توجه به میزان مقاومت آن افت می كند.
جدول زیر تناسب سطح مقطع كابل و آمر را نشان میدهد.این مقدار برای حداكثر 30 تا 60 متر كابل می باشد:
تعداد تارهای مسی سیم و قطر آنها بر حسب اینچ ضخامت
عایق بر
حسب اینچ سطح مقطع
كابل بر
حسب اینچ مقدار آمپر
كابل بسیار نرم كابل نرم  
سطح مقطع تعداد تار سطح مقطع تعداد تار  
0076/0 1330 018/0 348 100/0 6/0 200
0076/0 1680 018/0 313 100/0 75/0 300
0076/0 2200 018/0 416 100/0 1/0 400
012/0 1105 018/0 482 125/0 12/0 500
012/0 1358 018/0 610 125/0 15/0 600
انبر الكترود:
یكی دیگر از متعلقات دستگاه جوش انبر الكترود می باشد.روپوش این انبرها از جنس عایق خوبی باید باشد كه بتواند در مقابل حرارت حاصل از قوس مقاومت نموده و نسوزد.و دهانه این انبر با فشار اهرمی باز می شود كه الكترود در میان دو فك آن قرار می گیرد.فك این انبرها دارای شیارهایی است كه برای گرفتن الكترود تحت زوایای مختلف از آن استفاده می شود.
لازم به تذكر است كه پیچهای این انبر نباید شل باشد و عایق روی پیچ ها از بین نرفته باشد.چون در صورت نداشتن عایق احتمال برق گرفتگی وجود دارد و معمولاً در روی انبرها مقدار برقی كه می تواند از خود عبور دهد و صدمه ای نبیند نوشته شده است.برای مثال روی دسته انبرA 300 وA400 حك شده است.این ارقام نشانگر این است كه این انبر می تواند در حدود 300 یا 400 آمپر برق از خود عبور دهد.
انبر اتصال به قطعه كار:
انبر دیگری در جوشكاری مطابق شكل مورد استفاده قرار می گیرد كه به انبر اتصال به قطعه كار معروف است.یك سر كابل مربوط به قطعه كار توسط این نوع انبرها به میز بسته می شود تا مدار جوشكاری را تكمیل نماید.
الكترودهای جوشكاری:
الكترودهای جوشكاری قطعاتی هستند هادی جریان الكتریسیته كه در مجاورت قوس الكتریكی ذوب شده و بعنوان سیم جوشكاری وظیفه پركردن فضای بین قطعات (درز جوش)را بعهده دارند.جنس الكترودها بستگی به نوع قطعات اتصال داشته و آنها را می توان به دو گروه تقسیم نمود:
الف – الكترودهای بدون روپوش
ب – الكترودهای روپوش دار

الف:الكترودهای بدون روپوش:
در گذشته با استفاده از برق یا جریان مستقیم و مفتولهای فلزی بدون روپوش فلزات را جوشكاری می كردند.در موقع كار با الكترودهای بدون روپوش اكسیژن هوا با حوضچه مذاب تماس پیدا كرده و گرده جوش متخلخل شده و محل جوش شكننده و مقاومت آن كم می شد.با بكار بردن جریان متناوب از الكترودهای بدون روپوش نمی توان بخوبی استفاده كرد زیرا بكار می چسبد لازم به ذكر است در موقع استفاده از برق مستقیم الكترود بدون روپوش را به قطب منفی وصل می كنن.
انواع الكترودهای بدون روپوش 1-الكترود های لخت 2-الكترودهای مغزی دار
1-الكترودهای لخت:در موقع جوشكاری با این الكترود به دلیل تماس مستقیم مذاب با هوای محیط،اكسیژن و ازت موجود در هوا با مذاب تركیب شده و علاوه بر آن تولید جرقه زیاد نیز می نماید.به كمك این الكترودها فقط می توان با جریان مستقیم جوشكاری نمود.
2-الكترودهای مغزی دار:در داخل الكترودهای مغزی دار مواد معدنی ای قرار داده اند كه باعث تثبیت بهتر قوس الكتریكی گردیده و به مقدار زیادی از نفوذ اكسیژن و ازت به داخل درز،جلوگیری می نمایند این الكترودها درز جوش بهتری را نسبت به الكترودهای سخت عرضه كرده و از جریان متناوب می توان برای جوشكاری با آنها استفاده نمود.
انواع الكترود از لحاظ جنس مغزی الكترود:
1-الكترود فولادی
2-الكترود آلیاژ فولادی
3-الكترود چدن
4-الكترود فلزات رنگین
ب:الكترودهای روپوش دار
این الكترود معمولاً به وسیله پاشیدن و یا فروبردن مفتول در مایع مخصوص ایجاد می شود.وزن این پوشش 5 تا 25 درصد وزن الكترود است.
الكترودهای روپوش دار را در سه نوع و با روپوش نازك،متوسط و ضخیم تولید می كنند.
خواص پوشش الكترود:
1- موجب استقرار قوس الكتریكی می گردد.
2- از تغییر آلیاژ دادن جوش جلوگیری می كند.
3- امكان عكسبرداری یا خاصیت پرتونگاری را میسر می سازد.
4- از سریع سرد شدن جلوگیری می كند.
5- سطح گرده جوش را صاف و یكنواخت می كند.
6- آلودگیهای داخل جوش را در سطح كار شناور می سازند.
7- مواد آلیاژی به جوش اضافه می كنند.
8- از چسبیدن الكترود به سطح كار جلوگیری می كند.
الكترودهای روپوش دار را بر حسب جنس روپوشی كه دارند می توان به پنج گروه مختلف تقسیم نمود كه در جدول زیر به همراه سایر مشخصاتشان ملاحظه می كنید.
تیپ و خصوصیات الكترودها
تیپ علامت اختصاری نوع جریان حالات جوشكاری كیفیت درز جوش كاربرد
اسیدی Es مستقیم یا متناوب افقی و تقریباً تمام حالات استحكام خیلی زیاد فولادهای غیر حساس
سلولزی Ze مستقیم یا متناوب تمام حالات استحكام خوب سرباره كم قطعات 8 غیر یكنواخت
بازی(قلیایی) Kb مستقیم یا متناوب تمام حالات بیشترین استحكام فولادهای ضخیم
اكسیدی Ox مستقیم یا متناوب افقی استحكام كم گرده جوش صاف و خوش نما
دی اكسید تیتان Ti مستقیم یا متناوب تمام حالات استحكام خوب فولادهای حساس ورقهای نازك
الكترودها را با طولهای 350 تا 450 میلیمتر و در قطرهای مختلفی می توانید تولید و به بازار عرضه می كنند.
نكته:در بعضی كتب و مراجع الكترود را از لحاظ پوشش به چهار تیپ تقسیم می كنند:
1- الكترود سلولزی
2- الكترود روتیلی
3- الكترود قلیایی بازی
4- الكترود اسیدی


مقاله ای دیگر

فرآیند جوش نقطه‌ای(1) RESISTANCE SPOT WELDING:

عوامل موثر بر جوش نقطه‌ای  :  

 

تولید گرما در یك تماس الكتریكی به سه فاكتور بستگی دارد كه با این فرمول نشان می‌دهیم Q = RTI2

I = شدت جریان بر حسب آمپر

R = مقاومت بر حسب اهم

T = زمان بر حسب ثانیه

Q = حرارت بر حسب ژول

فاكتورهای شدت جریان و زمان از طریق دستگاه جوش قابل كنترل هستند، اما مقاومت الكتریكی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله:

جنس و مقاومت قطعه كار

فشار بین الكترودها

اندازه و فرم و جنس الكترودها

چگونگی سطح كار (صافی و تمیزی آن)

كاربرد صحیح جوش نقطه ای به عملكرد مناسب و كنترل متغیرهای زیر بستگی دارد:

جریان (current)

فشار (pressure)

زمان (time)

مساحت نوك الكترود (contact area electrode)

تعادل حرارتی

اثر مقاومت ها:

در یك پروسه نقطه جوش 7 مقاومت الكتریكی وجود دارد كه در شكل زیر می بینید.

مقاومت 1 و 7 مقاومت الكتریكی در الكترودها و هادی ها تا سر ثانویه می باشد . مقاومت 2 و 6 مقاومت الكتریكی تماس الكترود و فلز اصلی است بزرگی این مقاومت به كیفیت سطح در فلز پایه  و الكترود بستگی دارد . این مقاومت ناخواسته بوده و باید حتی المقدور آنرا كاهش داد . تمیزی سطح كار و الكترود و نیروی فشاری وارد بر الكترود عوامل تقلیل دهنده این مقاومت می باشند. مقاومت های 3 و 5 مجموع مقاومت های خود فلز پایه است كه مقاومت نسبت مستقیم با ضخامت و نسبت معكوس با سطح مقطعی كه جریان از آن عبور می كند دارد. ( R = p L/A ) این مقاومت ها به ضریب مقاومت الكتریكی و درجه حرارت قطعه كار نیز بستگی دارند. مقاومت 4 مقاومت تماس دو ورق مهمترین قسمت است كه بالاترین مقاومت بوده و از آنجایی كه حرارت تولید شده در این نقطه كمتر منتقل می گردد باعث ایجاد جوش در این ناحیه می شود. فلزات دارای مقاومت الكتریكی كم بوده و درنتیجه مقاومت های اهمیت بیشتری پیدا می كنند.

 

نكته: در محل تماس الكترود و فلز به دو دلیل دما بالا نمی رود:

سطح الكترود تمیز شده لذا اتصال بین الكترود و فلز در نقاط كمتری اتفاق می افتد.

الكترود مسی با آب سرد می شود.

اثر جریان:

 

به دلیل توان دو، جریان الكتریكی بیشترین اثر را در ایجاد گرما دارد كه افزایش آن باعث افزایش جنبش مولكولی و افزایش مقاومت جوش می شود، ولی اگر جریان بیش از اندازه گردد حرارت در ناحیه جوش بسیار بالا رفته و ذوب فلز تا سطح آن گسترش می یابد و فضای خارج از الكترود ذوب شده و در نتیجه باعث پاشیدن فلز مذاب می گردد. پس در این جوش، به جریان كافی برای گرم كردن فلزات و رساندن آنها به حد خمیری نیاز است. مقدار جریان برای جوش را با توجه به ضخامت ورق و كلاس جوش می توان با استفاده از قسمت كنترل جریان كه بر روی دستگاه پیش بینی شده است، تنظیم كرد.

اثر حرارت:

 

مجموع حرارت تولید شده متناسب با زمان جوش است بالاجبار مقداری از حرارت به وسیله انتقال به فلز پایه الكترودها تلف خواهد شد، مقدار كمی از تلفات نیز به وسیله تشعشع است. طولانی شدن بیش از اندازه زمان جوش همان اثر شدت جریان بیش از اندازه را بر روی فلز اصلی و الكترودها می گذارد از این گذشته اثری كه در فلز پایه در ناحیه جوش به وجود می آید بیش از اندازه خواهد شد. كم بودن زمان جوش باعث می گردد ناحیه ذوب به دمای مناسب نرسد و در نتیجه عدسی جوش تشكیل نشده یا عدسی تشكیل شده در حد مطلوب نباشد.

اثر فشار:

 

در تهیه جوش مقاومتی به دو سری فشار نیاز داریم:

الف) فشار جوش    ب) فشار چكشی

الف) فشار جوش :  

 

تأثیر مقاومت R در فرمول حرارت به صورت فشار جوشكاری نمایان می شود كه آن نیز متأثر از مقاومت سطح تماس بین قطعات كار است. قطعات كار در عملیات نقطه جوش، درز جوش و پرس جوش بایستی محكم به یكدیگر در محل جوش بچسبند تا جریان الكتریكی قادر باشد از آنها عبور كند. با افزایش فشار، مقاومت تماس و حرارت تولید شده در فصل مشترك كاهش می یابد. با كاهش حرارت در سطح، شدت جریان و زمان جوش بایستی افزایش یابد تا كاهش مقاومت جبران شود. با افزایش فشار، نسبت بین سطح تماس حقیقی به سطح تماس اسمی افزایش یافته و لذا مقاومت كم می گردد. كاهش فشار بیش از اندازه باعث می شود سطح تماس واقعی دو فلز كم شده و در نتیجه دانسیته جریان بالا رفته و حرارت بیش از اندازه تولید می گردد از سوی دیگر فشار مذاب بین دو قطعه باعث پرتاب شدن مذاب به خارج از ناحیه جوش شده و در جوش جرقه ایجاد می كند.

) فشار چكشی:

 ب

فشاری است كه بعد از قطع جریان جوشكاری، قطعات مورد نظر به هم وارد می كنند.

تعادل حرارتی:

 

تعادل حرارتی هنگامی رخ می دهد كه ارتفاع ذوب (نفوذ) در دو قطعه كار یكسان باشد. در اكثر كاربردها این حالت اتفاق می افتد ولی در بسیاری از موارد به علل ذیل تعادل حرارتی اتفاق نمی افتد.

نسبت ضریب هدایت حرارتی و الكتریكی قطعات كه به هم متصل شده اند.

نسبت هندسی در قسمت های اتصال ضریب الكتریكی و حرارتی درالكترودها شكل هندسی الكترودها هنگامی كه قطعات جوش داده می شوند، اگر اختلاف تركیبی یا اختلاف ضخامت یا هر دوی اینها را داشته باشند حرارت نامتقارن خواهد بود. در بسیاری از حالات با طراحی قسمت ها و جنس الكترود، عدم تعادل حرارتی می تواند مینیم گردد. اغلب تعادل حرارتی با كوتاه كردن زمان جوش یا استفاده از جریان های پایین تر كه جوش قابل قبولی را می سازد، بهبود می یابد.

سیكل جوشكاری:

در حین جوش نقطه ای چهار فاصله زمانی وجود دارد:

 

زمان فشار قبل از جوش: فاصله زمانی ما بین وارد آمدن نیرو تا بكار گرفتن جریان. این زمان برای اطمینان از اتصال كامل الكترودها به قطعه كار و كامل شدن نیروی الكترود قبل از برقراری جریان جوش است.

زمان جوش: زمانی كه جریان برای ایجاد یك جوش داخل قطعه برقرار می گردد.

زمان نگه داشتن بعد از جوش: زمانی كه بعد از قطع جریان الكترودها هنوز بر روی قطعه كار قرار دارند. در خلال این زمان عدسی جوش جامد و سرد شده و مقاومت آن به حد كفایت می رسد.

زمان خاموش: فاصله زمانی بین آزاد شدن الكترودها پس از خنك شدن جوش و آغاز سیكل بعدی را می گویند.

برای اصلاح خواص مكانیكی و فیزیكی جوش می توان یكی یا بیش از یكی از حالت های زیر را در سیكل جوش ایجاد نمود.

نیروی پیش فشار برای قرار گرفتن الكترودها و قطعات كار با هم

عملیات پیش گرم برای كاهش دادن گرادیان دما در زمان شروع جوشكاری

زمان سرد كردن و عملیات حرارتی برای بدست آوردن خواص مقاومتی جوش آلیاژهای فولاد سخت شونده

عملیات پس گرم برای تنظیم كردن اندازه دانه جوش در فولادها

جریان آرام برای سرد شدن (به ویژه در آلیاژهای آلومینیم)

از نظر اقتصادی لازم است كه فاكتور زمان حتی المقدور كاهش یابد.

مساحت نوك الكترود:

اندازه جوش بوسیله مساحتی كه در تماس با نوك الكترودها است كنترل می شود و این مساحت را می توان متناسب با نیازهای هر كار و با استفاده از زوج الكترودهای گوناگون به دلخواه تغییر داد.

چگالی جریان فشار:

از حاصل تقسیم مقدار جریان عبوری بر سطح مقطع چگالی جریان الكتریكی بر حسب A/mm2 و از تقسیم مقدار نیرو به سطح مقطع چگالی نیرو بر حسب Kg/mm2 بدست می آید. چگالی جریان در واقع بیانگر دو پارامتر مقدار جریان و سطح الكترود در جوشكاری است. انتخاب مقدار مناسب چگالی جریان باعث افزایش راندمان جوش و كم كردن اتلاف انرژی می گردد. هنگامی كه چندین نقطه جوش ایجاد شد معمولاً سطح الكترود قارچی شده و باعث می گردد چگالی جریان الكتریكی از حد مجاز كمتر شده و جوش انجام نشود. برای رفع این نقیصه در سیستم های فرمان افزایش پله ای یا یكنواخت جریان مناسب با تعداد جوش پیش بینی می گردد و در مورد چگالی نیرو نیز با افزایش سطح مقطع الكترود چگالی كاهش پیدا كرده و باعث عدم اجرای جوش می گردد و برای رفع آن از رگولاتورهای تنظیم كننده فشار استفاده می شود.

تجهیزات جوش نقطه ای:

 

دستگاه های جوشكاری مقاومتی شامل دو واحد كلی است: واحد الكتریكی (حرارتی) و واحد فشاری (مكانیكی). اولی باعث بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و دومی سبب ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه لب روی هم در محل جوش است. منبع معمولی تامین انرژی الكتریكی، جریان متناوب 220 یا 250 ولت است كه برای پایین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان (به مقدار مورد نیاز برای جوشكاری مقاومتی) از ترانسفورماتور استفاده می شود. جریان الكتریكی از طریق دو الكترود (فك ها) به قطعه كار و موضع جوش هدایت می شود كه معمولاً الكترود پایین ثابت و بالایی متحرك است. الكترودها همانند گیره یا فك ها دو قطعه را در وضعیت لازم گرفته و جریان الكتریكی برای لحظه معین عبور می كند كه سبب ایجاد حرارت موضعی، زیر دو الكترود در سطح مشترك دو ورق می شود. جریان الكتریكی در سطح تماس باعث ذوب منطقه كوچكی از دو سطح شده و پس از قطع جریان و اعمال فشار معین و انجماد آن، دو قطعه به یكدیگر متصل می شوند. بخش دیگری از دستگاه های جوش مقاومتی را سیستم های جوش فرمان تشكیل می دهند. این سیستم ها كه وظیفه كنترل زمان و جریانی پروسه را بر عهده دارند از دو بخش قدرت و فرمان تشكیل شده اند.

بخش فرمان آنها امروزه از مدارهای میكروپروسسورها تشكیل شده كه جریان جوشكاری با دقت سیكل برق شهر و كمتر از آن كنترل می كنند. بخش قدرت این سیستم معمولاً از یك مدار تایرستوری با كلیدهای ظرفیتی بالا و حفاظت جان و تجهیزات برای قرایت جریان الكتریكی ثانویه تشكیل شده است. این سیستم ها معمولاً با برق AC كار كرده و در برخی از ماشینها پس از تولید جریان AC ركتیفایرهای خاص، جریان تبدیل به DC می گردد. ماشین های جوش مقاومتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

ماشین های ایستگاهی مانند انواع نقطه جوش های ایستگاهی پرس جوش و این ماشین ها در محل خود مستقر شده و قطعه كار توسط اپراتور با یك سیستم اتوماسیون در داخل آنها جوشكاری می شوند.

ماشین های قابل حمل كه به دو گروه ترانس جدا و ترانس سر خود تقسیم می شوند. در این نوع ماشین ها قطعه كار داخل جیگ و فیكسچرها ثابت شده و دستگاه جوش نقطه مشخص شده را جوش می دهد.

ماشین مخصوص مانند اتوگانها و روبوگانها یا دستگاه های ویژه ای كه در كاربردهای خاص به كار گرفته می شوند.

ساختمان گان جوشكاری:

 

مهمترین قطعات به كار رفته در یك گان جوشكاری از این قرارند:

چهارچوب، انبر، بازوها، جك بادی، ترانس، شیرهای هوا، سنسورهای القایی، میله راهنمایی سنسورها، پایدار كننده های بادی، ضربه گیر، اتصال رابط به گریپر و ...

مدار آب:

 

برای خنك كاری بازوها، انبر و نیز ترانس در هر تفنگ جوشكاری، لازم است تا یك مدار گردش آب در نظر گرفته شود.

مدار بیرونی آب:

 مدار بیرونی آب، شامل یك خط لوله برگشت است كه آب در مدار رفت، نخست به یك صافی وارد می شود، سپس از یك شیر قطع جریان می گذرد كه با دریافت سیگنال، سیم پیچ مغناطیسی آن، محور فلزی درونش را به جلو می راند و بدین روی، جریان آب ورودی به مدار،  قطع می گردد. آب ورودی به تفنگ جوشكاری پس از انجام خنك كاری از آن خارج شده، به یك شیر سنجش مقدار جریان وارد می شود. در صورتی كه مقدار جریان كمتر از اندازه مجاز باشد، این شیر، جریان آب را می بندد. پس از عبور آب از این شیر، یك نشانگر جریان، باز بودن مدار خروج آب را نمایش می دهد.

مدار درونی آب:

 مدار درونی ابزار جوشكاری، شامل راهروهای باریكی است كه در بازوها، انبر، قطعات واسطه و نیز پوسته بیرونی ترانس تعبیه شده اند و به كمك شیلنگ های كوچكی به هم متصل شده اند؛ به طوری كه آب خنك از طریق شلینگ به یك سر هر یك از قطعات نامبرده وارد می شود و از سر دیگر آن خارج می شود. لازم به توضیح است كه مطابق شكل زیر، در قطعه انتهایی بازوها، آب از یك لوله باریك فلزی یا پلاستیكی كه در راهروی درونی قطعه نصب شده است به طرف نوك الكترود حركت می كند و پس از خنك كردن نوك الكترود از فضای خالی میان سطح بیرونی لوله نازك و سطح درونی به طرف عقب بر می گردد و از قطعه خارج می شود.

مدار باد: 

 

مدار بیرونی باد:

مدار باد، از نقطه ورود به سلول تا نقطه پایانی مصرف در جك تفنگ جوشكاری، را گفته می شود. در آغاز مسیر باد، یك شیر گازی برای قطع سریع جریان باد پیش بینی شده است. سپس شلنگ كشی تا ابتدای واحد مراقبت انجام شده است. پیش از ورود باد به این دستگاه، یك انشعاب برای دستگاه تراش نوك الكترود گرفته شده است. این دستگاه در دو گونه برقی و بادی وجود دارد كه در گونه دوم، محرك تیغچه تراشكار، نیروی باد است. علاوه بر این، از جریان باد برای زدودن تراشه های نوك الكترود از روی تیغچه نیز استفاده می گردد.

باد پس از ورود به واحد مراقبت، تمیز می شود و اندكی روغن روانساز به آن زده می شود استفاده می گردد. باد پس از ورود به واحد مراقبت، تمیز می شود و اندكی روغن روانساز به آن زده می شود تا برای استفاده در شیرها و جك بادی آماده گردد. در ابتدای مسیر خروجی باد از واحد مراقبت، یك شیر كنترل فشار نصب شده تا در صورت افت فشار خط از یك میزان قابل تنظیم، جریان را به كمك سیم پیچ مغناطیسی و محور متحركش قطع نماید. بدین ترتیب كه پیچ تنظیم آن را بر روی فشار دلخواه (كمترین مقدار مجاز) قرار می دهیم. اگر فشار باد از این میزان كمتر شود، یك سیگنال به كنترل كننده فرستاده می شود و متعاقباً سیگنال دیگری به شیر باز برمی گردد كه جریان را در سیم پیچ برقرار می نماید. در اثر تشكیل میدان مغناطیسی در سیم پیچ، هسته، فریتی (محور متحرك) به جلو رانده می شود و جلوی عبور هوا را می گیرد تا مدار باد، بسته شود.

مدار درونی باد:

 پس از عبور از شیر كنترل فشار، باد از طریق شلنگ به بالای روبات كه محل نصب صفحه نگهدارنده شیرها است، هدایت می شود و به ورودی مشترك شیرهای فرمان می رسد.

در این موضع در گان های دو مرحله ای به ترتیب (4) حركت دهنده مرحله یكم یا حركت MX شیر (5) حركت دهنده، مرحله دوم یا حركت Gun Action و شیر (6) تامین كننده فشار لازم برای بازگشت سریع یا Back – Pressure Remove قرار دارند. در گانهای یك مرحله ای  فقط دومین شیر (شیر شماره 5) نصب شده است. برای كاستن از صدای نامطلوب باد به هنگام تخلیه از شیرها نیز دو عدد صدا خفه كن (7) در محل خروجی های مشترك شیرها به كار گرفته شده اند. لازم به ذكر است كه در برخی گان های جوشكاری، از دو شیر فرمان كه بر روی خود گان جای داده شده اند، همراه با شیرهای تخلیه سریع (8) كه در مجراهای ورودی و خروجی جك نصب شده اند، استفاده شده است تا حركت سریع پیستون جك، در رفت و برگشت تامین شود.

چگونگی عملكرد گان جوشكاری:

 

عملكرد این وسیله، بسته به این كه نیروی محرك آن باد باشد یا الكتریسیته، متفاوت است. در نوع بادی، با هدایت جریان هوا به ابتدا و انتهای سیلندر یا جك، حركت خشن رفت و برگشتی پیستونی جك انجام می پذیرد كه می توان با استفاده از شیر تناسبی نیروی اعمالی میان دو سر الكترودها را تنظیم نمود ولی كنترل سرعت حركت این الكترودها نیازمند به كار بردن دو قطعه، كنترل دبی هوا در مجراهای ورودی و خروجی جك است. البته سرعت حركت پیستون با این روش در تمام طول مسیر، به صورت یكنواخت باقی می ماند و تنظیم سرعت های مختلف حركتی در خلال فرایند باز شدن یا بسته شدن جك امكان پذیر نیست. در مواردی كه چنین نیازی وجود داشته باشد، از تفنگ جوشكاری با محرك سرو ـ موتور استفاده می شود. در این دسته از ابزارهای جوشكاری می توان با تغییر جریان الكتریكی، سرعت حركت الكترودها را تنظیم نموده و در هر نقطه از مسیر رفت و برگشت الكترودها را متوقف نمود. این قابلیت سبب می گردد تا زمان مورد نیاز برای پوشاندن یك چرخه كاری، به كمترین مقدار خود برسد. چرا كه پس از اعمال هر نقطه جوش ، برای اعمال نقطه جوش بعدی بر روی قطعه كار، الكترودها به اندازه كمترین مقدار لازم از هم باز می شوند و نیازی نیست كه تا انتهای كورس خود ، از هم دور شوند. بدین ترتیب ، زمان اتلافی برای موضع گیری ابزار به هنگام اعمال هر نقطه جوش جدید كاهش می یابد. این صرفه جویی زمانی، در برخی موارد كه چرخه كاری زمانی یك روبات برای اعمال كلیه نقطه جوش های آن ایستگاه، فشرده است می تواند بسیار راهگشا واقع گردد. از دیگر مزایای این گونه گان های جوشكاری، كم صدا بودن آنها در مقایسه با گونه بادی است. چون هم از صدای تخلیه هوا خبری نیست و هم الكترودها بدون ضربه به هم برخورد می كنند. چرا كه با كاهش شتاب حركت الكترودها در انتهای مسیرشان، از كوبیده شدن نوك الكترودها برهم جلوگیری می شود و بر خلاف گان های بادی، حركت در این دستگاه ها نرم و بدون ضربه است. این ویژگی علاوه برآن كه عمر الكترودها را افزایش می دهد، سبب می گردد تا جوش با كیفیتی نیز حاصل شود، چون فرورفتگی در موضع جوش برای یك جوش خوب با توجه به ضخامت ورق ها نباید از میزان مشخصی بیشتر شود. این دستاورد با تنظیم جریان گیرش به هنگام نزدیك شدن نوك الكترودها به همدیگر و در نتیجه تنظیم نیروی اعمالی، مضاعف می گردد. به دلیل عدم اتلاف هوای فشرده در مقایسه با گان های بادی، بازده انرژی در این دستگاه ها 75% بیشتر از مورد مشابه بادی است كه رقم بسیار قابل توجهی است.

ویژگی آب:

 

آب باید از هرگونه ذرات معلق و رسوبات عاری باشد، در صورت وجود رسوب، باعث كاهش سطح مقطع عبوری و ایجاد عایق و سوزاندن ترانس ها می شود.

دمای آب ورودی و خروجی، اختلاف فشار بین ورودی وخروجی، میزان دبی عبوری، سختی آب، تركیب شیمیایی و آلودگی های فیزیكی از جمله نكاتی هستند كه چنانچه مورد دقت قرار نگیرند آسیب جدی به دستگاه ها وارد خواهد شد

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات