١- فاصله قسمت زیرین رک دیواری از کف زمین ١.۵ متر می باشد.
٢- فاصله داکت شبکه از زمین ۵٠ تا ٧٠ سانتیمتری می باشد.
٣- پریز شبکه باید کاملاً به داکت بچسبد و یا با فاصله یک سانتیمتری از آن نصب گردد.
۴- طول کابل یا پچ کر داخل رک معمولاً نیم سانت یا یک متر است و بچ کر بین کامپیوتر و پریز شبکه ١ متر یا ٣ متر
۵- طول کابل از سوئیچ تا کامپیوتر نباید از صد متر بیشتر باشد ۵ متر داخل رک ٩٠ متر داخل داکت و ۵ متر بین داکت و کامپیوتر
۶- کابل در ارتفاع دچار کشش می شود برای جلوگیری از کشش هر دو متر بسط پلاستیکی و هر ده متر بسط فلزی نصب می کنیم.
٧- کابل در فضای باز را از لوله پلیکا یا وسایلی که در مقابل گرما و رطوبت مقاوم هستند و مانع عبور مغناطیس به کابل می شوند عبور می
دهیم.
٨- کابل آزاد بین ساختمانها را با کابل بکسل مهار می کنیم.
٩- از عبور کابل از کانالهای کولر ، خود کولر خود داری می کنیم.
١٠ - فاصله کابل از کابل برق معمولی باید حداقل ده سانتیمتر باشد.
١١ - فاصله کابل از لامپ مهتابی باید حداقل ۵٠ سانتیمتر باشد.
١٢ - کابل شبکه نباید به صورت موازی با کابل برق کشیده شود مگر فاصله رعایت شده باشد اما عمود مشکلی ندارد.
١٣ - کابل شبکه نباید و به هیچ عنوان نباید از کنار کابل فشار قوی عبور کند.
١۴ - کابل در فضای باز باید از نوع شیلد دار تویستت پیر (stp) باشد زیرا آلومینیم بکار رفته در آنها که به صورت شیلد می باشد جلوی نویزهای میدانهای مغناطیسی (emi) را می گیرد. کابل شبکه utp یا کابل عادی شبکه فاقد چنین قابلیتی است. کابل شبکه stp ضخیم تر بوده و برای فضاهای بیرون ساختمان مناسبتر می باشند.