برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

در بخش ها, محوطه ساختمانی یا هر قسمت دیگری که جرثقیل کار می کند, بایستی توسط سرپرست بخش یا قسمت و با هماهنگی واحد ایمنی شخصی از بین مهندسین یا تکنسین ها به عنوان مسئول ایمنی جابجایی بار با جرثقیل انتخاب گردد. این شخص قبل از صدور حکم لازم است دوره آموزش كاربا جرثقیل سقفی را با موفقیت طی کند. آزمون افراد مذکور توسط واحدهای ایمنی ، شركتهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و یا مركز فنی و حرفه ای انجام و پس از قبول شدن گواهینامه مخصوص صادر می گردد. آزمون مجدد و ادواری این افراد هر سه سال یکبار انجام می شود.

 


بخش هایی که دارای تعداد کمی جرثقیل می باشند، با موافقت واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای وظایف مسئول سالم نگهداشتن جرثقیل و وظایف مسئول ایمنی جابجایی بار بعهده یکنفر واگذار می شود.

وظایف مسئول ایمنی :


سازماندهی و اجرای قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای و دستورالعمل های ایمنی مربوطه

جلوگیری از استفاده وسایل باربندی فاقد پلاک، معیوب و حمل بارهای غیر مجاز
هدایت و راهنمایی راننگان جرثقیل و سیم بکسل اندازان در مورد محل و چگونگی تخلیه و چیدن بارها
جلوگیری از سرویس جرثقیل ها توسط افراد آموزش ندیده و نا وارد
تعیین تعداد سیم بکسل اندازان و علامت دهندگان مورد نیاز در هر عملیات

کنترل و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های شغلی توسط رانندگان و کارگران زیر جرثقیل و ارائه آموزش لازم (در صورت لزوم) در مورد مقررات، بخصوص در زمینه های:


1-اجتناب از حمل بار بیش از حد ظرفیت

2- باربندی و فیكسینگ صحیح محموله ها
3- رعایت مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در مورد تخلیه و بارگیری واگن ها و کفی ها
4-رعایت ایمنی و بهداشت فردی کارگران زیر جرثقیل
5- رعایت مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در مورد انبارداری محصولات

.انجام هر نوع کار با جرثقیل دکل دار را به فاصله کمتر از ٣٠ متر از خطوط هوایی برق با ولتاژ بیش از ٢٤ ولت بدون مجوز مخصوص منع نماید. در چنین مواردی با رعایت کلیه موارد قید شده در مجوز مخصوص، کار جرثقیل باید زیر نظر مستقیم مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای جابجایی بار انجام گیرد.

•وسایل باربندی را باید مورد بازدید فنی قرار دهد. این وسایل در هنگام بازدید باید با ضریب ٢٥/١ مورد آزمایش قرار گیرند.
• از وسایل باربندی باید بازدیدهای منظم به شرح زیر به عمل آورد:

1. هر شش ماه یکبار از شاهین های جرثقیل

2.هر ده روز یکبار از سیم بکسل ها (بجز سیم بکسل هایی که بندرت استفاده می شوند).
3.وسایل باربندی که بندرت استفاده می شوند، باید قبل از استفاده مورد بازدید قرار گیرد.
وسایل باربندی که در مواقع بازدید معیوب تشخیص داده می شود را باید از رده خارج نموده و موضوع را در دفاتر بازدید وسایل باربندی ثبت نماید.

مقررات اجرای کار:


1. در مواقعی که راننده جرثقیل قادر نباشد از کابین، محوطه کار و عملیات را ببیند و وسیله ارتباطی رادیویی نیز موجود نباشد، متناسب با موقعیت باید از شخص یا اشخاصی به عنوان علامت دهنده بین راننده جرثقیل و سیم بکسل انداز استفاده نمود.


2. علامت دهنده را باید از بین سیم بکسل اندازانی که دارای گواهینامه می باشند انتخاب و به عنوان مسئول ایمنی جابجایی بار همان جرثقیل معرفی نمود.


3. استفاده از جرثقیل باید بر اساس مدارک فنی (کاتالوگ) آن انجام شود. جابجایی بارهایی که وزنشان از تناژ مجاز جرثقیل تجاوز کند، ممنوع است. در جرثقیل های دکل دار باید بار مجاز متناسب با تکیه گاه های تکمیلی و برد دکل محاسبه گردد.


4. جرثقیل های مغناطیسی را برای جابجایی بارهای یکپارچه مانند شمش وتختال می توان به کار برد مشروط بر اینکه وزن شمش ها یا تختال های بلند شده از تناژ مجاز جرثقیل تجاوز نکند.


5. در مورد بارهایی که فاقد وسایل مخصوص بلند کردن بار هستند، باید بخش مربوط به روش صحیح بلند کردن بار را تدوین کرده و به رانندگان و کارگران زیر جرثقیل آموزش هار لازم را داد. نیز برای بارهایی که دارای قلاب و سایر وسایل برای بلند کردن بار هستند باید کروکی لازم را تهیه و بطور مشابهی آموزش لازم به کارگران و رانندگان داده شود.


6. کروکی سیم بکسل اندازی قطعات و ماشین آلاتی که در موقع تعمیر، مونتاژ و ... بوسیله جرثقیل جابجا می شود، باید تهیه گردد. بلند کردن باری که کروکی باربندی آن طبق این دستورالعمل تهیه نشده، باید در حضور مسئول ایمنی جابجایی بار با جرثقیل انجام شود.


7. جابجایی بار در بالای سقف هایی که زیر آنها افراد حضور داشته باشند فقط در موارد استثنایی و پس از اتخاذ تدابیر تامین کننده شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای کار، مجاز می باشد.


8. جابجایی و بلند کردن بار با چند جرثقیل در بعضی موارد و تحت شرایط خاص مجاز می باشد. در صورت ضرورت حمل بار بوسیله چند جرثقیل، شرایط، ترتیب و کروکی باربندی باید توسط بخش استفاده کننده از جرثقیل تهیه و تدوین شود و در موقع بلند کردن بار با چند جرثقیل، تناژ آنها نباید از حد مجاز بیشتر باشد. جابجایی و بلند کردن بار با دو یا چند جرثقیل باید در حضور مسئول ایمنی جابجایی بار با جرثقیل انجام شود.


9. کار با وسایل باربندی، وسایل بسته بندی و یا جرثقیل هایی که تاریخ بازدید فنی آنها گذشته، مجاز نیست.


10. میدان کار جرثقیل در خلال کار باید از روشنایی کافی برخوردار باشد. در صورتی که روشنایی محل کار کافی نباشد و راننده جرثقیل نتواند علائم بکسل انداز را تشخیص دهد، کار جرثقیل باید متوقف شود.


11. جرثقیل دکل دار باید طوری متوقف شود که در موقع کار، فاصله قسمت متحرک آن با ساختمان و بارهای چیده شده کمتر از یک متر نباشد. در صورتی که استقرار جرثقیل دکلی احتیاج به تکیه گاه کمکی داشته باشد باید از کلیه تکیه گاه های کمکی موجود جرثقیل استفاده شود و زیر تکیه گاهها باید صفحاتی (لاینرهایی) محکم و مقاوم قرار داده شود. این لاینرها به عنوان ملزومات اختصاصی جرثقیل تلقی می شوند.


12. انجام هر نوع کاری در میدان کار جرثقیل اعم از کارهای ساختمانی، رنگ آمیزی و سرویس چراغها در خلال کار جرثقیل مجاز نمی باشد.


13. در موقع بلند کردن و جابجایی بار با جرثقیل رعایت نکات زیر ضروری است:

ورود افراد غیر مسئول به میدان کار و همچنین بر روی جرثقیل و سایر مکانیزم های بالابر مجاز نیست.
سیم بکسل ها طوری انتخاب می شوند که در تمام شرایط، زاویه بین آنها از ٩٠ درجه تجاوز نکند.
تعداد رشته ها و زاویه سیم بکسل باربندی متناسب با وزن بار تعیین می شود.
برای جابجایی و بلند کردن بارهای کوچک باید از ظروف مخصوص استفاده گردد. بطوری که احتمال ریختن مواد یا قطعات وجود نداشته باشد.
بلند کردن قطعات بیش از ٥٠٠ کیلوگرم که فاقد پلاک وزن واقعی باشد موکول به نظر مسئول ایمنی جابجایی بار با جرثقیل می باشد.
موقع بلند کردن بار در نزدیکی دیوار، ستون، راه آهن و تجهیزات، حضور افراد و حتی کارگران زیر جرثقیل بین بار و موانع ذکر شده مجاز نیست. این موضوع باید در موقع پایین آوردن بار نیز بدقت رعایت گردد.
قبل از حرکت پل برای جابجا کردن بار بطور افقی، باید اطمینان حاصل گردد که بار حداقل نیم متر بالاتر از اشیایی که در مسیر قرار گرفته اند باشد.
دکل جرثقیل بدون بار در هنگام جابجایی باید در امتداد جاده قرار گیرد، جابجا کردن این نوع جرثقیل ها همزمان با چرخش دکل مجاز نیست.
در زیر محل استقرار باید تراورسهای محکم و مخصوصی گذاشته شود تا سیم بکسل ها براحتی و بدون اینکه به بار آسیبی برسانند از زیر بار خارج شوند.
بارگیری واگن و ماشین ها باید طوری انجام گیرد که سیم بکسل اندازی به آنها بسهولت انجام شود.
زمانی که افراد در داخل واگن و یا اطاق بار ماشین باری هستند، بالا و پایین بردن بار مجاز نیست.
در پایان کار و زمان استراحت کارگران، بار نباید به جرثقیل آویزان بماند.
راننده جرثقیل مجاز به انجام موارد زیر نمی باشد:
بلند کردن و جابجایی بار موقعی که کسی زیر بار قرار گرفته باشد.
کشیدن بار از روی زمین، کف سالنها یا روی ریل ها.

14. تاریخ آزمایش و تاریخ آزمایش بعدی و مشخصات فنی جرثقیل باید روی تابلو نوشته و در معرض دید قرار گیرد.

مسئولیت:
• مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جرثقیل، در موقع حادثه و سانحه باید بلافاصله موضوع را به سرپرست بخش، ایمنی و بهداشت حرفه ای و بازرسی شرکت اطلاع دهد.
• بمنظور حفظ شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای، مفاد این دستورالعمل باید دقیقا" رعایت شود.
• متخلفین از این دستورالعمل مسئول بوده و طبق مقررات مورد بازخواست قرار می گیرند.

مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارگران زیر جرثقیل (سیم بکسل اندازان، علامت دهندگان ، اپراتور ریگر)


مقدمه :

اشخاصی می توانند به عنوان سیم بکسل انداز یا علامت دهنده انجام وظیفه نمایند که آموزش مخصوص آنرا دیده و پس از قبولی، از طرف بخش یا کارگاه به این شغل گمارده شوند. چنانچه به کارگرانی که روی دستگاهها کار می کنند و یا به مونتاژکاران، وظیفه بکسل اندازی واگذار شود باید آموزش لازم را ببینند و نتیجه آزمون در گواهینامه آنها ذکر شود. کارگرانی که شخصا" جرثقیل را از کف کارگاه هدایت می کنند و مسئول آویزان نمودن بار به قلاب می باشند از این امر مستثنی هستند.
سنجش مجدد معلومات سیم بکسل اندازان در موارد زیر ضروریست:
در مواردی که بیش از شش ماه کار تخصصی خود را ترک کرده باشند.
حداقل سالی یکبار
تعداد سیم بکسل اندازان جرثقیل توسط سرپرست و یا کارگاه تعیین می شود. هنگامی که دو یا چند سیم بکسل انداز با هم کار می کنند، یکی از آنها به عنوان ارشد تعیین می شود.هنگامی که منطقه عملیات جرثقیل بطور کامل از کابین راننده جرثقیل دیده نمی شود، از طرف سرپرست بخش و یا کارگاه شخصی از میان سیم بکسل اندازان با تجربه جهت علامت دادن به راننده جرثقیل انتخاب می شود.سیم بکسل انداز از نظر اجرایی زیر نظر مسئول انجام کارهای جابجایی بار بوسیله جرثقیل انجام وظیفه می کند.

اطلاعات لازم اپراتور ریگری:

شخصی که بعنوان سیم بکسل انداز کار می کند باید در مسائل ذیل اطلاعات لازم را داشته باشد:

ساختمان و ظرفیت مجاز جرثقیلی که با آن کار می کند.

سیم بکسل اندازانی که با جرثقیل های دکل دار کار می کنند باید ظرفیت بالابری آنها را نسبت به طرز قرار گرفتن دکل و شعاع فعال دکل و همچنین وضعیت تکیه گاههای کمکی بدانند.
سیم بکسل انداز باید بتواند سیم بکسل یا سیم بکسل های مناسب را طبق ظرفیت بالابری، تعداد شاخه ها، طول و زاویه شیب شاخه های سیم بکسل را نسبت به حالت عمودی وزن و مشخصات بار انتخاب نماید.
به استاندارد وازدگی سیم بکسل ها و از کارافتادگی ظروف حمل بارهای ویژه آشنایی داشته باشد.
روش درست بستن و آویزان نمودن بار به قلاب را بداند.
با روش پرکردن ظروف حمل بارهای ویژه آشنایی داشته باشد.
علائم تعیین شده در شرکت جهت راهنمایی رانندگان جرثقیل را بداند و به آنها عمل نماید.
ترتیب، حجم و اندازه باری که باید انباشته شود را بداند.
به مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای کار با جرثقیل های دکل دار خودرو که در نزدیکی خطوط هوایی انتقال برق و سازه های فلزی کار می کنند، آشنا باشد.
سیم بکسل انداز باید محل قرار گرفتن کلید اصلی تغذیه برق جرثقیل را بداند و بتواند در موارد اضطراری جریان برق جرثقیل را از شبکه قطع نماید.
وظایف بکسل انداز قبل از شروع:

1. بکسل انداز قبل از شروع به کار بایدموارد ذیل را مد نظر قرار دهد:

وسایل باربندی و سیم بکسل ها را طوری انتخاب کند که با وزن و مشخصات باری که باید جابجا شود مطابقت نماید. هنگام سیم بکسل بندی بارهای طویل، باید سیم بکسل ها را بنحوی انتخاب نماید که زاویه بین شاخه های آنها بیش از ٩٠ درجه نباشد.
سیم بکسل انداز باید سیم بکسل را با توجه به زاویه و اندازه باری که نقل مکان داده می شود انتخاب نموده و مشخصات سیم بکسل را با پلاک هویت (اتیکت) آن مطابقت نماید و همچنین سالم بودن ظروف مخصوص حمل مصالح و بارهای ویژه، وزن خالص و حداکثر باری را که باید حمل شود کنترل نماید.
روشنایی محل کار را کنترل نموده و در صورت کافی نبودن روشنایی، موظف است به مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جرثقیل گزارش نماید.

2. وظایف سیم بکسل انداز در هنگام بستن و سیم بکسل اندازی بارها:


سیم بکسل انداز فقط پس از دریافت دستور می تواند شروع به کار نماید و در مواردی که دستور روشن و صریح نباشد، باید از شخصی که مسئول ایمنی جابجایی بارها با جرثقیل است اطلاعات لازم را کسب نماید.

سیم بکسل انداز در هنگام بستن بار باید مقررات زیر را اجرا نماید:

وزن باری را که با جرثقیل جابجا می شود از روی علائم و نوشته های آن کنترل نماید و اگر امکان تعیین وزن بار را نداشته باشد باید از مسئول ایمنی جابجایی بار با جرثقیل سئوال نماید.

در موقع بستن بار، سیم بکسل ها باید روی قسمت اصلی بار قرار گرفته، تاب و گره خوردگی نداشته باشند و بمنظور جلوگیری از صدمه دیدن بار و سیم بکسل لازم است بین بار و سیم بکسل چوب های مخصوص را طوری قرار دهند که بهنگام جابجایی، قطعات چوب نیافتاده و بار تغییر وضعیت ندهد.
در مورد بارهایی که دارای حلقه های مخصوصی جهت جابجایی می باشند باید از حلقه ها استفاده شود.
هنگام آویزان نمودن بار برروی قلاب دوطرفه، سیم بکسل ها باید بنحوی قرار گیرند که سنگینی بار بطور یکنواخت روی قلاب تقسیم شود.
سیم بکسل های فرعی را که جهت هدایت بار در نظر گرفته شده و در موقع حمل بار مورد استفاده قرار نمی گیرند، لازمست بنحوی جمع آوری و کوتاه نمود که در موقع حمل بار با وسایلی که در مسیر است برخورد نکنند.
در موقع حمل بار توسط دو جرثقیل، لازمست تمام عملیات زیر نظر مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جرثقیل انجام شود.
برای بکسل انداز باید اطمینان حاصل شود که بار درگیری ندارد و با کف چسبندگی پیدا نکرده است.

3. هنگام بستن و سیم بکسل اندازی موارد زیر مجاز نیست:

جابجایی باری که وزن آن نامشخص یا بیش از ظرفیت مجاز جرثقیل است.
استفاده از وسایل باربندی و ظروف مخصوص حمل بار که معیوب یا آزمایش نشده باشند.
متصل کردن سیم بکسل های معیوب به یکدیگر
آویزان نمودن بار روی یک شاخه قلاب دوطرفه
بستن و سیم بکسل اندازی بارها روی قلاب جرثقیل در فاصله ای کمتر از ٣٠ متر از سیم های هوایی انتقال برق.
بالا بردن اشخاص با گریفر.

4. وظایف سیم بکسل انداز در هنگام بالا بردن و جابجا کردن بار


سیم بکسل انداز باید شخصا" علائم لازم را به راننده جرثقیل یا شخصی که مسئول مبادله علامت است بدهد.


سیم بکسل انداز قبل از علامت دادن در مورد بالا بردن بار باید موارد زیر را رعایت کند:


اطمینان حاصل کند که بار محکم بسته شده است

کنترل کند که روی بار و یا داخل لوله ها، قطعات اضافی که هنگام بالا بردن ممکن است سقوط نماید وجود نداشته باشد.
اطمینان حاصل کند که در هنگام بلند کردن، بار به جایی گیر نکند
مواظبت نماید افراد در کنار بار، میان بار و دیوار و یا تجهیزات قرار نگرفته باشند.
قبل از بلند کردن بار بوسیله جرثقیل دکل دار باید از عدم وجود افراد در کنار جرثقیل، روی سکوی گردان بالابر و در محوطه فرود بار و دکل، اطمینان حاصل نماید و خود از میدان کار دکل دور شود.
سیم بکسل انداز باید خرابی وسایل و جرثقیل را بلافاصله به اطلاع راننده جرثقیل برساند و کار را متوقف کند.

5. هنگام بالا بردن و جابجا کردن بار، سیم بکسل انداز باید موارد زیر را کنترل کند:


چنانچه وزن باری که بالا برده می شود نزدیک به ظرفیت مجاز جرثقیل باشد، دستور بالا بردن بار را تا ارتفاع ٢٠٠ میلیمتری داده و درستی و یکنواختی سیم بکسل ها و پایداری جرثقیل و عمل ترمزها را کنترل نماید و در صورت ضرورت برای اصلاح کردن وضعیت سیم بکسل ها، بار را مجددا" پایین آورد.

هنگام بیرون آوردن بار از پیچ های فونداسیون مراقبت نماید که بالابردن بار با حد اقل سرعت و درگیری تا بیرون آوردن کامل آن از پیچ ها انجام گیرد.
قبل از جابجا کردن بار بطور افقی اطمینان حاصل کند که بار در ارتفاع حداقل نیم متر بالاتر از اشیایی که در مسیر هستند قرار گرفته است.
هنگام جابجا کردن بار، سیم بکسل انداز باید همراه آن باشد، اگر همراه بودن وی با بار امکانپذیر نیست، در آنصورت راننده جرثقیل باید در جابجا کردن بار مراقبت لازم را به عمل آورد و چنانچه بار در دید راننده جرثقیل نیست، سیم بکسل انداز دومی جهت علامت دهی تعیین شود.
جهت جلوگیری از چرخیدن خودبخودی بارهای طویل و بزرگ، باید از طناب های مهاری مخصوص استفاده نمود.
سیم بکسل انداز باید چیدن بارها را بطور یکنواخت و بدون تخلف از قوانین مقرره انجام دهد. چیدن بارها در واگن ها، سکوها و همچنین پایین آوردن آنها نباید طوری انجام گیرد که تعادل این وسایل بهم بخورد. ضمنا" وسایل نقلیه نیز بنوبه خود بمنظور جلوگیری از جابجا شدن باید مهار شوند.
جابجایی محصولات سیال و ریزدانه باید در ظروف مخصوص صورت گیرد.
هنگام کار جرثقیل های دکل دار در نزدیکی خطوط انتقال برق، سیم بکسل انداز باید اطمینان کامل حاصل نماید که دکل جرثقیل یا سیم بکسل ها در منطقه خطر خطوط انتقال برق قرار نمی گیرد.

6. هنگام بالابردن و جابجا کردن بار اجرایی موارد زیر برای سیم بکسل انداز ممنوع است:


قرار گرفتن اشخاص روی بار به هنگام بالا بردن و جابجا کردن آن.

قرار گرفتن زیر باری که بالا برده شده است.
کشیدن بار به هنگام بالا بردن، جابجا کردن و پایین آوردن با کمک دست.
اجازه دادن به افراد جهت توقف در واگن راه آهن در هنگام بارگیری و یا تخلیه توسط جرثقیل های مغناطیسی.
قرار گرفتن بین قسمت های ثابت و گردان جرثقیل های دکل دار.

7. وظایف سیم بکسل انداز هنگام پایین آوردن بار:


قبل از پایین آوردن بار سیم بکسل انداز موظف است:


محل قرار گرفتن بار را بررسی نموده و اطمینان حاصل نماید که امکان اصابت، واژگون شدن و لغزیدن بار وجود ندارد.

قطعاتی از تخته و چوب را زیر بار قرار دهد تا سیم بکسل ها به آسانی از زیر بار خارج شوند.
باز کردن سیم بکسل ها از زیر بار یا قلاب را پس از اطمینان کامل از استقرار باز انجام دهد.
قرار دادن بار روی لوله، کابل و یا سایر محل هایی که برای چیدن بار در نظر گرفته نشده است، ممنوع می باشد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic