برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

فرز کاری        milling

  

  تعریف : براده برداری روی قطعات مدورو بی شکل به صورت منظم و نامنظم را فرز کاری گویند.

 

 

  انواع ماشینهای فرز

 

 

1.   ماشین فرز افقی:

 

هرگاه میله فرزیا میله کارعمود برسطح زمین باشداین دستگاه به نام ماشین فرز عمودی است.در ماشینهای فرز افقی ابزار کار حرکت اصلی را داشته و قطعه کار حرکت پیشروی و تنظیم باررا انجام می دهد.ماشین فرز افقی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

 

a-بدنه                                            -gمیزماشین

 

-bمیله کار                                       h-بازوی یاتاقان گیر

                

c-جعبه دننده اصلی                             -iپایه یاتاقان گیر

 

 d-جعبه دننده حرکت پیشروی                 j-محور انتقال حرکت به میز

 

- e میز گونیائی                                -kحلزون وچرخ حلزون 

                                                 

   

 

   

محور اصلی:

محور اصلی ماشینهای فرز به وسیله الکترو موتوری از طریق یک جعبه دننده به گردش در می اید.این جعبه دننده معمولا 18 دورمختلف برای گردش محور اصلی را امکان پذیر میکند. به کمک یک کلاچ و یا تعویض دور الکترو موتورمیتوان جهت گردش محور اصلی را تعویض نمود.

 

 

بدنه:

بدنه ماشین حامل قسمتهایی دیگرمانندمیزگونیایی‚کشوئی عرضی میز ماشین‚یاتاقان گیر‚محور اصلی و جعبه دننده اصلی میباشد.

 

 

میز گونیایی:

این میزدرجهت عمودی با مکانیزم پیچ و مهره به صورت دستی یا اتومات قابل حرکت می باشد.در داخل میز گونیایی جعبه دننده پیشروی وجود دارد.بکمک این میتوان مقدار حرکت پیشروی مورد نظر راتنظیم کرد.

 

 

این جعبه دننده در ماشینهای بزرگ توسط الکتروموتور جداگانه به کار میافتد ولی درماشینهای فرزی که جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی انها الکترو موتور مشترکی دارند‚حرکت جعبه پیشروی از طریق یک محورمفصلی می باشد.

 

 

کشوئی عرضی:

کشوئی عرضی روی میز گونیایی سوار شده و به کمک راهنمای دمچلچله ای وبا مکانیزم پیچ ومهره می تواند حرکت پیشروی را به وسیله دست ویا به صورت اتومات تامین نماید.

 

 

میز ماشین:

میز ماشین روی کشوی عرضی سوار شده و درجهت طولی قابل حرکت می باشد.در روی میز شیارهای T شکل سراسری برای بستن گیره‚دستگاه تقسیم و یا قطعه کارتعبیه شده است.برای بردن قطعه کار نزدیک تیغه  فرز‚حرکت پیشروی سریع که به نام حرکت خرگوشی معروف است تعبیه شده است.

 

  

 

2.ماشین فرز عمودی:

ساختمان این ماشینها شبیه ماشینهای فرز افقی می با این تفاوت که محور اصلی ماشین در اینجابه حالت عمودی یاتاقان بندی شده است.معمولا برای کارهای پیشانی تراشی مورد استفاده قرارمی گیرد.کله گی این ماشین حول محوری قابل انحراف بوده وبدین طریق می توان ان را برای فرزکاری سطوح شیبدارمورد استفاده قرارداد.

   

     

 

محاسن ماشین فرز عمودی:

 1)قدرت مانوردهی بیشتری را دارد.

2)ابزارهای ان نسبت به سشیر دستگاها ارزانتر است.

3)راندمان ان بالاتر است.

 

 

   

 

3.ماشین فرز اونیورسال:

این ماشین دارای میله کار افقی و عمودی بوده و ساختمان آن شبیه ماشین فرز افقی می باشد.با این تفاوت که میز آن 45درجه به چپ و راست قابل انحراف است.در این ماشین حرکت میله هادی میز ازطریق چرخ دنده های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده وحرکت دورانی قطعه کار را امکان پذیر می کند.بدین ترتیب علاوه بر کارهای ‚شیارها‚چرخ دنده‚ تیغه فرزها‚ برقوهای مارپیچ وچرخ های حلزون را تراشید.

 

 

تعریف تیغه فرز:

برای برا ده برداری از قطعه کاردر فرز کاری از تیغه چند لبه ای استفاده می شود که ان را تیغه فرز می نامند. لبه های تیغه فرز کرم گوه ای دارند (مانند رنده تراشکاری)  که در روی محیط کار قراردارند. در فرز کاری هریک از لبه های تیغه فرزدر حین گردش دورانی خود مدت کوتاهی براده گیری می کنند و تا نوبت بعدی بدون براده برداری ازاد گردش می کنند و   از این رو مانند رنده های تراشکاری در اثر برش تخت فشار قرار ندارند و براده برداری سریعتر انجام می گیرد.

 

 

جنس تیغه فرزها:

w.s: فولادهای غیر الیاژی هستند که برای فلزات سبک ومواد مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرندو تا دمای 450 درجه حرارت سا نتیگراد را می توانند تحمل می کنند.

 

   s.s یا   H.s.s: hi gh steel speed       

بیشتر برای فولادهای معمولی وچدن ها مورد استفاده قرار می گیرند.وتا  600  درجه سا نتیگراد حرارت را تحمل می کنند.

 

 

 H.m: hard metal    

به نام الماسه ها معروفند وبرای فلزات سخت مورد استفاده قرارمی گیرند. وتا دمای 900 درجه سا نتیگراد حرارت را تحمل می کنند.

 

 

H.ss و  H.m تیتانیومی:

سرعت برشی تا 40 در صد بالا می برند.

 

 

زوایای تیغه فرز:

لبه برنده این تیغه فرزها مانند رنده های تراشکاری دارای زوایای ازاد , براده وگوه است.

 

 

زاویه گوهβ:

زاویه بین سطح برده وسطح ازاد راگویند.دراجسام سخت مقداران بیشتر ودر اجسام نرم مقداران کمتر است. و مقدار ان مانند زوایای رنده تراشکاری در حدود56 تا81 درجه است.

 

زاویه  آزادα:

زاویه بین سطح ازاد تیغه وصفحه مماس بر سطح برش راگویند ومقدار تقریبی ان بین 4 تا 14 درجه است.

 

 

زاویه برادهγ:

زاویه بین سطح براده وسطح قائم بر سطح برش راگویند و مقدار تقریبی ان بین  5 تا 30 درجه است.

 

 

زاویه برشδ:

مجموع زوایای ازاد وگوه را زاویه برش گویند.

 

 

 

 زاویه مارپیچ تیغه فرزλ:

تیغه فرزممکن دارای لبه های برنده مستقیم ومارپیچ باشد که مقدار این زاویه به گام مارپیچ لبه برنده بستگی دارد. برای اجسا م سخت در حدود  10تا 35 درجه و برای اجسام نرم در حدود  25 تا 45 درجه است.

 

تشخیص موارد استفاده تیغه فرزها از نظر تیپ:

 

 

{N}: تیغه فرز غلطکی تیپN  دارای 6 تا 10 دندانه است وزاویه ازاد لبه  برنده ان 7درجه است.این تیغه فرز برای فرز کاری  فولادهای ساختمانی   ٫  چدن های خاکستری وفلزات غیراهنی مناسب هستند.

 

{W}:تیغه فرزغلطکی تیپ w دارای 4 تا8 دندانه است و زاویه ازاد لبه   برنده ان  8 درجه می باشد.تعداد کم دندانه باعث ایجاد فاثله زیاد بین دندانه ها شده وهدایت براده های نرم اسان شده است. این تیغه فرز برای فرز کاری  فلزات نرم مانند الومینیم ومس مناسب است.

 

 

{H}: تیغه فرزغلطکی تیپ  H دارای  10 تا 16 دندانه است و زاویه ازاد لبه   برنده ان   4 درجه می باشد. این تیغه فرز برای فرز کاری فولادهای سخت مانند ومواد سخت مورد استفاده قرار می گیرد

 

 


انتخاب تیغه فرز:

در انتخاب تیغه فرزعلاوه بر فرم ,جنس, تیپ, جهت پیچش لبه های برنده وقطرتیغه فرزنیز مهم است. لبه های برنده مارپیچ موقع براده برداری باید جهت ان به طرف یاتاقان محور اصلی باشد. ولازم است جهت گردش تیغه فرزهای مارپیچ راست به چپ و تیغه فرز های مارپیچ

چپ به راست انتخاب شود.

 

  

 

انواع تیغه فرزها

 

تقسیم بندی بر حسب نوع تولید دندانه:

 

 

الف: تیغه فرزهای با دندانه فرز کاری شده:

لبه های برنده این تیغه فرز ها به وسیله فرزکاری انجام می گیرد وشکل نهایی این تیغه فرزها از طریق سنگ زنی حاصل می شود.تیز کردن این نوع تیغه  فرز ها اسان است.اما عیب انها این است که اندازه اصلی قطر تیغه فرزکم می شود ودر این صورت پهنای تیغه فرزc بیشتر می شود وعمق سیارهای تیغه فرز کم می شود و پس از مدتی باید عمیق ترگردند.

 


 

ب: تیغه فرزهای پشت تراشی شده:

برای فرزکاری سطوح فرم داراز تیغه فرزهای پشت تراشی شده استفاده می شود.این تیغه فرزهارااز جهت سطح براده شان تیز می کنند.چون در این تیغه ها اغلب زاویه براده برابر صفر است.

 


 

٭تقسیم بندی بر حسب شکل وسطح تیغه ها:

 

                                   

 I: انگشتی ها                                   1.  T شکل

                                                     2.چتری(زاویه دار)

                                                     3.ساده

                                                     4.مدولی

                                                     5.فرم

 

 

                                                   1. غلطکی ساده      

II : غلطکی ها                            2. غلطکی پیشانی تراشی            

                                                  3. پیشانی تراشی

 

 

 

                                                     1.اره ای

III : پولکی ها                                2.مدولی         

                                                    3.فرم   مقعر  محد ب     

                                                    4.شیار تراشی    

 

 

 

 

تیغه فرز غلطکی:

این تیغه فرزفقط دارای لبه های برنده محیطی بوده وازان در فرزکاری سطوح هموار استفاده می شود.

 

 

  تیغه فرز غلطکی پیشانی تراش:

این تیغه فرزها علاوه بر لبه های برنده محیطی دارای لبه های برنده پیشانی است. وازان در فرزکاری سطوح هموارو پله ها استفاده می شود. تیغه فرزهای غلطکی پیشانی تراش را درانواع  معمولی و خشن تراش می سازند. فرزکاری سطوح مستوی با  تیغه  فرزهای  غلطکی پیشانی تراش سطح صافتری نسبت به تیغه فرزهای غلطکی به دست می اید.قدرت براده برداری در این روش حدود 20درصد است.

 

 

تیغه فرزهای پولکی:

این تیغه فرزها برای بریدن٫دراوردن شکافها٫  لبه ها٫ شیارهای باریک استفاده می شود.

 

تیغه فرزهای انگشتی :

این تیغه فرزهادراصل نوعی تیغه فرز پیشانی تراش با قطر کوچک می باشد.دنباله این تیغه فرزها رابه فرم استوانه ویا مخروطی می سازند.وانها راتوسط سه نظام ومیله فرزگیر یکطرفه و کلاهک به محوراصلی ماشین وسوارمیکنند. تیغه فرزهای انگشتی رابا شیارهای مستقیم و یا مارپیچ می سازند. تیغه فرزهای انگشتی دارای شیار مارپیچ راست است واین یک عیب است که نیروی محوری ایجاد شده وسعی دارد ان را از محور خارج کند. برای رفع این عیب در انتهای دنباله انها سوراخ قلاویز شده ای تعبیه شده است که به وسیله بستن پیچی دنباله تیغه فرزبه طرف محوراصلی کشیدهشده واین نیرو خنثی می گردد. تیغه فرزهای انگشتی را در فرمهای مختلفی می سازند.وازانها برای ایجاد پله٫ شیار٫جای خاروفرز کاری سطوح مستوی باریک استفاده می شود. تیغه فرزهای انگشتی دیگری وجود نیز وجود دارد که دارای دو یا سه لبه برنده بوده واز انها برای فرز کاری شکافها وشیارهای عمیق وجای خار استفاده می شود.

 

 

تیغه فرزهای T شکل:

این تیغه فرزها برای تراشیدن شیارهای Tشکل مورد استفاده قرارمی گیرند. این تیغه فرزها دارای لبه های برنده محیطی وپیشانی هستند. برای تراشیدن شیارهای Tشکل لازم است ابتدا شیاری به کمک تیغه فرزهای انگشتی ایجاد کرده وسپس توسط تیغه فرزشیارتراش T انرا تکمیل می کنیم.

 

تیغه فرزهای زاویه تراش:

لبه های برنده این تیغه فرزنسبت به محورتیغه فرز دارای زاویه بوده وازانها برای ایجاد سطوح وشیارهای زاویه داراستفاده می گردد. تیغه فرزهای زاویه تراش دردو نوع غلطکی وانگشتی می سازند.برای تراشیدن شیارهای دم چلچه ای با تیغه فرزهای زاویه تراش لازم است که ابتدا شیاری توسط تیغه فرزانگشتی ایجاد کرده وسپس توسط تیغه فرزهای زاویه تراش فرم انرا تکمیل نماییم.    

                 

 

 تیغه فرزهای فرم تراش:

این تیغه فرزها دارای لبه برنده فرم بوده وبا روش پشت تراشیده تولید می گردد.عمل پشت تراشیده باعث می شود که لبه برنده انها زاویه ازاد پیدا کنند. زاویه براده تیغه فرزهای فرم برابر صفر بوده وموقع تیز کردن فقط انها را از سطح براده  و در امتداد شعاع سنگ می زنند

 

 

تا در فرم لبه برنده تغییری حاصل نشود. تیغه   فرزهای فرم رادرنوع انگشتی تولی می کنند. تیغه فرزهای دنده تراش نیزاز جزو تیغه فرزهای فرم محسوب می شود

 

 

٭لوازم بستن تیغه فرز ها:                                      1.درنها    

                                                                             2.فشنگی ها      

                                                                            3.محورها

 

 

1. درنها   :

برای بستن تیغه فرز های مختلف به محوراصلی ماشین های فرزازانواع میله فرزگیرها استفاده می کنند.دنباله میله فرزگیرها را به منظور سوار کردن در سوراخ مخروطی محوراصلی ماشین فرزبه فرم مخروطی می سازند. دنباله مخروطی میله فرزگیرها دردو نوع با نسبت مخروطی زیاد ویا با نسبت مخروطی کم ساخته می شود. میله فرزگیرها دردو نوع دو طرفه و یک طرفه تقسیم می شوند. میله فرزگیرهای دو طرفه برای بستن تیغه فرزهای سوراخدار روی ماشینهای فرز افقی به کار می برند. میله فرزگیرهای یک طرفه برای بستن تیغه فرزهای پیشانی تراش٫ انگشتی وپولکی در محوراصلی ماشینهای فرز عمودی یا افقی به کارمیرود.   

 

 

2 .فشنگی ها:

برای بستن تیغه فرزهای انگشتی به کار   می روند. تیغه فرزهای انگشتی دنباله مخروطی که درانتهای انها سوراخ قلاویزشده ای وجود داردمستقیما وبدون استفاده از میله فرزگیردرمحوراصلی ماشین فرزبسته می شوند. تیغه فرزهای انگشتی دنباله استوانه ای رابه کمک گیره های فشنگی درمیله فرزگیرهای مخصوص می بندند.

 

 

 3.محورها :

برای بستن تیغه فرزهای پولکی به کارمی روند واکثراستفاده انها درماشینهای فرزعمودی می باشد. در بعضی مواقع تیغه فرزپیشانی هم می بندند. 

 

 

انواع مخروط ها:

1.مخروط معمولی 2.مخروط مورسی 3.مخروط متریک

 

 

٭لوازم بستن قطعه کار:

                

                  1.گیره ها                             الف) ثابت             

                                                          ب) مدرج

 

                  2 .بست ها

 

                 3 .صفحه مغناطیسی  

 

                 4 .صفحه گردان

 

                   5.صفحه نظام

 

 

برای بستن قطعات کوچک ازگیره های ماشینی استفاده می کنیم.در کارهای سری برای صرفه جویی در وقت ازگیره های مخصوصی استفاده می کنیم. این گیره ها در طرح های مختلف مکانیکی٫ هیدرولیکی و پنوماتیکی ساخته می شوند.قطعات بزرگ به کمک روبندهامستقیما روی ماشین فرز بسته می شوند.برای انکه سطح تماس باسطح قطعه کار موازی بوده واتصال مطمنی رابسازد لازم است که درطرف دیگرروبند اززیرسری مناسبی استفاده کنیم.این زیر سری ها درفرمهای منشوری متشوری پله دار وزیرسری های قابل تنظیم ساخته می شوند.  از این زیر سری ها به عنوان تکیه گاه قطعات بلند نیز استفاده می شود.

 

 

 

برای فرز کاری قطعات بزرگ با سطح شیبداروهمچنین سطوح گرد ازمیزهای مخصوصی که روی ماشین فرز سوارمی شوند استفاده می شود.

 

 

           

٭میز گردان:

ازمیزگردان برای فرز کاری قطعات قوسدارو همچنین تقسیم محیط قطعات و زوایا استفاده می شود.این میز معمولا ازیک پیچ حلزون یک راهه ویک چرخ دنده حلزون90دنده تشکیل شده است. به انتهای پیچ حلزون دسته ویا صفحه تقسیم سوارشده وروی چرخ حلزون میز مدرج قراردارد. سطح جانبی این میزبه 360 قسمت مساوی تقسیم شده است بنابراین اگردسته پیچ حلزون یک دوربزندمیزمدرج به اندازه 4درجه جابجا میشود. برای تامین حرکت ظریف ودقیق میزگردان روی پیچ حلزون حلقه مدرجی تعبیه شده است که محیط ان رابه 48قسمت مساوی تقسیم کرده اند. بنابراین به ازاء گردش هرتقسیم دسته میزبه اندازه 5جابجا خواهد شد.

 

٭سرعت برشی:

عبارت است ازمسافت پیموده شده در روی کاردرمدت زمان واحد که واحد ان متربردقیقه میباشدوازفرمول زیرمحاسبه میشود.

 

                                                             D.π.N             

                                                                           =V                                         

                                                               1000                                                              

d= قطرتیغه فرزبرحسب میلی متر

n=تعداد دوران تیغه فرزدرهردقیقه

V= سرعت برش برحسب متردرهردقیقه

            

 

 

تعین سرعت برشی به عواملی بستگی دارد:

 1.جنس قطعه کار 2. جنس ابزار 3. توان ماشین

4.مواد خنک کننده 5. شعاع نوک ابزار6.مقدارعمق براده  

 7. .مقدار پیشروی

 

 

٭مراحل بستن قطعه کاروانجام کار:

 

1. سطح I بطور کاملا ازادانه براده برداری می شود.

 

2. سطح   IIحتما درزیرکاری بسته ویا به کف گیره که سنگ خورده باشد چسبیده شده وبعد ازبستن قطعه ضربه روی قطعه کارالزامی است وزیرکاری ازنظرسفت بودن کنترل شود.

 

 

3. برای تراشیدن سطح III به فک متحرک گیره حتما میل گرد نرم گذاشته شود.

 

 

4. سطح III روی زیرکارقرار گرفته وسطح IV تراشیده می شود. ( گذاشتن میل گرد الزامی است)  

 

 

5. سطح V باید نسبت به سطوح (IIوI) و(IVوIII) عمود تراشیده شود. برای این کارابتداازفک ثابت و همچنین گونیا باید کمک گرفته شود.

 

 

6. سطح VI نیازبه گونیا نداشته ولی حتما ازمیل گرد استفاده شود وضربه نیز الزامی است.

 
 

                               

٭دستگاه تقسیم:

برای تقسیم محیط قطعه کاری به تقسیمات دلخواه ودقیق بدون نیازبه خط کشی درفواصل معین(چهارگوش-شش گوش-چرخ دندهاو....)ازدستگاه تقسیم استفاده می شود.

 

انواع دستگاه تقسیم:

1.تقسیم مستقیم ( بدون واسطه )

2. تقسیم غیرمستقیم ( با واسطه )

3. انیورسال

                          

 

٭تقسیم مستقیم(بدون واسطه)

درتقسیم مستقیم ازدستگاه تقسیمی که محوران درامتداد محورقطعه کاربوده وبدون واسطه حرکت خودرابه کار منتقل می کند استفاده می شود.این دستگاه دارای صفحات تقسیم شیار داریا سوراخ داری است که اغلب تعداد شیاریا سوراخ ان  24 ودربعضی موارد  36 و    46 و60 می باشد.

از این دستگاه به دلیل سرعت عمل در کارهای سری استفاده می شود.

 

 

 

محاسن:

کارسریع ودقیق انجام می شودوخطای کمتری داریم.

 

معایب:

تعداد مانور کمتر است .

 

 

٭تقسیم غیرمستقیم (با واسطه)

درتقسیم غیرمستقیم ازدستگاه تقسیمی که مکانیزم اصلی ان ازیک پچ حلزون ویک چرخ دنده حلزون تشکیل شده استفاده می گردد.نسبت حرکت بین پیچ حلزون وچرخ دنده حلزون اغلب 1: 40 = i ودربعضی موارد1: 60=i

 

 

٭قسمتهای مختلف دستگاه تقسیم غیرمستقیم

 

 

1. بدنه دستگاه تقسیم:

قسمتی است که بعضی ازقطعات مانند حلزون وپیچ حلزون-محوراصلی کاروغیره درداخل ان قرار دارد.

 

2.محوراصلی کار(محورسه نظام):

قطعه ای است که چرخ حلزونی وصفحه حلزونی وصفحه تقسیم مستقیم و سه نظام به ان متصل است.

 

 

 

 

3.چرخ حلزونی:

با تعداد دندانه   40 یا  60 =Z درداخل بدنه دستگاه روی محوراصلی کارقرارداردوازپیچ حلزون حرکت راگرفته به محوراصلی کارمنتقل می کند.

 

 

4.پیچ حلزون:

جزءمهمترین قسمت دستگاه محسوب می شود که ازیک پیچ یک راهه ساخته شده وروی محور صفحه تقسیم سوارشده است.

 

5.صفحه تقسیم(صفحه سوراخ دار):

برای تقسیمات غیر مستقیم استفاده می شود.

 

6.پین ضامن:

دریک طرف دسته تقسیم قرارداردوبرای ثابت کردن دسته تقسیم روی دایره سوراخ بکار می رود.

 

7.قیچی:

برای مشخص کردن تعداد فاصله دلخواه  در تقسیمات بکار می رود.

 

8.شانه:

وسیله ای است که نگه دارنده سوزن-تنظیم سوزن روی سوراخها وانتقال حرکت دست به پیچ حلزون می باشد.

 

 

 

٭محاسبه تعداد دوردسته صفحه تقسیم:

اگرنسبت حرکت بین پیچ حلزون وچرخ دنده حلزون1: 40=i باشد بازاء گردش یک دورکامل پیچ حلزون(دسته تقسیم) محیط کاربه اندازه یک دنده چرخ حلزون می گرددواگربخواهیم محیط کاریک دورکامل بگردد دسته تقسیم باید 40 دور بگرددوبرای تقسیم محیط کار به 20قسمت مساری تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم دو دور کامل خواهد بود.بنابراین نتیجه می گیریم:

 

                                                                I

                                                                       =nk

                                                                  T

nk = مقدارگردش دسته تقسیم برای هرتقسیم.

        

 I =نسبت حرکت بین حلزون وچرخ حلزون.   

 

 

  = T تعداد تقسیمات قطعات کار.

 

        

٭صفحه سوراخ دار:

مقدار گردش دسته تقسیم همیشه عددی صحیحی  نبوده و بلکه در موارد مختلف می تواند به صورت کسری کوچکتر یا بزرگتراز واحد باشد.دراین موارد می توان برای گردش دقیق دسته تقسیم  با اندازه کسر دلخواه ازصفحه شوراخداری که روی دستگاه تقسیم سوارمیشود

استفاده کنیم.دستگاه تقسیمی که نسبت حرکت بین پیچ حلزون وچرخ حلزون انها40/1= i است معمولا دارای سه صفحه سوراخداراست:

 

 

صفحه سوراخدارشماره1دارای ردیف سوراخهای 15-16-17-18-19-20سوراخه

صفحه سوراخدارشماره 2دارای ردیف سوراخهای 21-23-27-29-31-33سوراخه

صفحه سوراخدارشماره  3دارای ردیف سوراخهای 37-39-41-43-47-49سوراخه

 

       

                                                          

٭چرخ دنده ها:

بوسیله چرخ دنده ها می توان حرکت دورانی وگشتاورگردشی را بدون لغزش ازمحوری به محور دیگر(در فاصله محورهای کم)منتقل نمود.همچنین به کمک انها می توان نسبت انتقال وجهت گردش را بدست اورد.

به منظوربالا بردن دقت وکم کردن صدا وفرسودگی سطح دندانه ها را ابتدا سخت کاری سطحی نموده وسپس سنگ می زنندوهمواره انها را درمحفظه ای ازروغن غوطه ور می نمایند.همچنین برای جلوگیری ازسوانح وورود کثافات وگرد وخاک روی چرخ دنده هارا با محافظ مناسبی می پوشانند.  درتمامی چرخ دنده ها نسبت مساوی را با  i  نشان می دهند.

 

 

 

                         10/1 < I < 1/10                                                     

 

 چه موا قعی ازچرخ دنده ها استفاده می کنند:

1.فاصله محوری کمترباشد 2.محیط چرب باشد 3.محیط گرم با شد.

 

 

محا سن چرخ دنده ها:

1.دریک محورمی توان چندین دوررا گرفت 2.تعویض و تغییردورسریعتر 3.بدای بالا بردن قدرتها بکارمی رود.

 

 

معا یب چرخ دنده ها:

1.ایجادسروصدای بیشتر 2.نگهداری بالاتر  3.هزینه خیلی بالا

 

 

    

٭ انواع چرخ دنده ها ازنظر کاربرد:

 

 

1.            چرخ دنده های ساده:    

ازاین چرخ دنده ها برای انتقال حرکت درمحورهای موازی استفاده می گردد دنده های این نوع چرخ دنده موازی محورچرخ دنده بوده وبرروی محوراستوانه ای ایجاد می گردد.هنگام کاردرچرخ دنده های ساده روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از چرخ دنده ها خلاف جهت حرکت چرخ دنده دیگری می باشد.

 

  

 

2.چرخ دنده های ما رپیچ:

این نوع  چرخ دنده ها برای انتقال نیرو در محورهای موازی محورهایی که دارای زاویه بوده ونسبت به هم  متنافر می باشند بکارمی رود ونسبت به چرخ دنده های  ساده ارامتر بوده وبا سروصدای کمتری کارمی کنند و مقاومت انها بیشترازچرخ دنده های ساده می باشند.

 

 

 

       

3.چرخ دنده های مخروطی:

ازاین نوع چرخ دنده ها برای انتقال نیرودرمحورهای عمود برهم ویا محورهائیکه با هم متقاطع بوده وزوایای انها کمتریا بیشتراز(90) درجه است وبرای قدرت و دورهای بالا استفاده می گردد.دنده های این نوع چرخ دنده ها روی محیط یک مخروط ناقص به صورت ساده ویا به صورت مارپیچ ایجاد می شوند.

 

 

 

       

 

   

4 .چرخ دنده های شا نه ای:

این نوع چرخ دنده ها معمولا برای دستگاههایی ساخته می شوند که بخواهند حرکت دورانی را به حرکت خطی ویا بلعکس تبدیل نمایند مانند: حرکت سوپرت طولی ماشین تراش ویا حرکت عمودی میز دریل ستونی .

 

 

 

5.چرخ دنده های حلزونی:

این نوع چرخ دنده ها را جهت تقلیل سرعت روی دو محورعمود برهم ونسبتهای بسیار بالا بکارمی رود. ساختمان این چرخ دنده ها شبیه چرخ دنده های مارپیچ است با این تفاوت که این چرخ دنده ها با پیچ حلزون درگیرمی شوندوهمیشه پیچ محرک ودنده متحرک ونسبت ان  120  است.

                                                                                                           1      

 

 

6 .چرخ دنده های جناقی ( دوبل ):

دنده های این نوع چرخ دنده را طوری روی محیط استوانه ایجاد می کنند که دنده ها نسبت به هم دارای زاویه بوده که معمولا این زاریه از( 90) درجه کمتر می باشدو درمحورهای موازی- قدرتهای خیلی بالا - درپرس ها ودرسد ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 


 

٭موارداستفاده چرخ دنده:          
به طورکلی از چرخ دنده درکلیه امورودستگاهای صنعتی وکشاورزی استفاده می شود.مانند دستگاهای زیر:

 

1.کلیه ماشینهای فلز تراشی وابزار سازی ازقبیل:

ماشینهای تراش٫  صفحه تراش٫  ماشینهای فرز(افقی٫ عمودی٫ انیورسال) ماشینهای مته وماشینهای سنگ زنی.     

 

2.کلیه وسایط نقلیه٫ اتوبسها٫ کامینها .

 

3.انواع تراکتورهای کشاورزی٫ خاک برداری .

 

4.دستگاهای بالابرنده وجرثقیل ها.

 

5.ماشینهای غلطک کاری٫ پرسهای هیدرولیکی.

 

 

٭محاسبات چرخ دنده ساده:

 

Z= تعداد دندانه              Z=do/m                                      

m= مدول                                                         π =p/ M       

P=گام چرخدنده                                                   π P=m.

do= قطرمتوسط                                                  do=m.z

=dk قطر خارجی dk=m (z+2)                                           

=dfقطر داخلی df=m (z-2.32)                                         

hk= ارتفاع سردندانه hk=m                                              

hf= ارتفاع پای دندانه hf=1.167                                        

 h=ارتفاع کل دندانه h=2.167                                           

b= عرض دندانه    b=10-15                                                       

=a فاصله محوری دو چرخ دنده                            a=m(z1+z2)/2         

 

 

قطر خارجی =: dk   

قطر برزگترین دایره چرخ دنده راقطر خارجی گویند

 

قطر داخلی= df:

قطرکوچکترین دایره چرخ دنده راقطر خارجی گویند.

 

 

قطرمتوسط = do:

قطر دایره فرضی است که بین دودایره کوچک وبزرگ چرخ دنده قرارداردوبیشترین نیروروی ان اعمال میشود.

 

 

  

 

گام چرخدنده=P:

فاصله بین دو دندانه متوالی (یک دندانه پر و یک دندانه خالی) روی دایره گام که به صورت قوسی ازدایره است راگام گویند.

 

 

ارتفاع کل دندانه=h:                                                                

فاصله شعاعی بین دایره خارجی ودایره داخلی راگویند.

 

ارتفاع سردندانه= hk:

فاصله شعاعی قسمتی ازارتفاع دندانه راکه بین دایره گام ودایره متوسط قراردارد راگویند.

 

 

ارتفاع پای دندانه= hf:

فاصله شعاعی قسمتی ازارتفاع دندانه راکه بین دایره گام ودایره کوچک  قراردارد راگویند.

 

 

عرض دندانه= b

ضخامت یا ارتفاع استوانه ای راکه روی ان دندانه ها قراردارند راعرض دندانه گویند.

 

فاصله محوری دو چرخ دنده=  : a

طول خط المرکزین دوچرخ دنده درگیر را گویند.

 

مدول= m:

نسبت گام به عدد پی را مدول گویند. هرچقدر مدول بزرگترباشد گام چرخ دنده بزرگتراست ودندانه ها برزگنر می باشد وبالعکس.

 

 

 

 

  

٭طرز تراشیدن چرخ دنده های مارپیچی:

تراشیدن چرخ دنده های مارپیچی درست شبیه پیچ تراشی است زیرادرهنگام پیچ تراشی قلم همیشه مقدارمعینی را درازای یک دورگردش کار پیش می رود.درماشین فرز نیزهمین عمل انجام میگیرد بااین تفاوت که تیغه فرزدر محل ثابت خود قرارگرفته وعمل چرخش صورت میگیرد مقدارراهی که میزبه ازای یک دور گردش کاربه جلو حرکت مینماید راگام دنده مارپیچ گویند.

 

٭مراحل ساخت چرخ دنده های مارپیچ:

 

1.ابتدا محاسبات لازم را انجام می دهیم.

 

2.قطرخارجی چرخ دنده وسایرابعاد ان راطبق محاسبات لازم باماشین تراش جهت فرزکاری اماده می کنیم.

 

 

3.استوانه تراشیده شده راروی درن(محور)وسوارکرده  و انگاه درن را درون مرغک می گذاریم.

 

 

4.هنگام گردش تیغه فرزبا حرکت طولی وعمودی میز ماشین تیغه فرزرابرروی چرخ مماس می کنیم.

           

 

5.باحرکت عمودی میزماشین کاررابه اندازه H ارتفاع دندانه بار می دهیم.

 

 

6. چرخ دنده لازم جهت مارپیچ تراشی راروی دستگاه تقسیم وپیچ میز ماشین سوار می کنیم.

 

 

.7میز ماشین فرز رابه اندازه زاویه مارپیچ منحرف کنید.

 

 

 

8.درصورتیکه جنس کارسخت باشد عمل باردادن را در درچند مرحله انجام دهید.

 

 

 

9.وسیله پیچ های مخصوص حرکت عرضی وعمودی میز ماشین را متوقف (ترمز) نمائید.

 

 

 

10.با حرکت طولی میزماشین (خلاف جهت دورتیغه فرز) اولین شیاردندانه چرخ دنده را دراورید.

 

               

 

٭مراحل ساخت چرخ دنده های  ساده:

 

1.          ابتدا محاسبات لازم را انجام می دهیم.   

 

2.جنس چرخ دنده را انتخاب کنید.

 

3.قطروعرض مواد انتخاب شده استوانه ای شکل را

قدری بزرگتردر حدود  3تا4  میلیمتراراندازه اصلی بگیرید.

 

 

 4.درمرکزکارروی ماشین تراش سوراخی درمرکزقطعه کارایجاد نمایید.

 

 

5.یک طرف استوانه راپیشانی تراشی کنید.

 

6.استوانه رادرون درن یامحورمخروطی سوارکنید.

 

 

7. طرف دیگر استوانه راکه روی درن سوار وبین دو

مرغک قراردارد تاا ندازه   Bپیشانی تراشی کنید. 

 

 

8.استوانه راتااندازه قطر حساب شده جهت چرخ دنده بتراشید.

 

 

9.درن یامحورکه استوانه روی ان قراردارد بین دو مرغک ماشین فرزافقی محکم نمایید.

 

 

 

10.تیغه فرزمدولی راروی محورماشین سوار کرده و سپس انرا بامحورچرخ دنده میزان کنید.

 

٭روش هم مرکز کردن تیغه فرزمدولی بامرکزچرخ دنده:

بااستفاده از دوگونیا:

 

 

این دوگونیاراروی ماشین فرزبه دوطرف قطعه کار تکیه می دهیم و تیغه فرزمدولی رابین دوگونیا قرارداده.فاصله دوگونیاتا دوپیشانی تیغه فرزرااندازه گرفته و Bمینامیم.

قطر تیغه فرزراX  نامیده ودرفرمول زیر قرارمی دهیم:

 

 

                                                    -X    dk              

                                                                 = B                  

                               2                                      

تیغه فرزرابه اندازه B انقدرجابجا می کنیم تابامرکزقطعه کارهم مرکز شود.

 

 

11. هنگام گردش تیغه فرزبا حرکت طولی وعمودی میز ماشین تیغه فرزرابرروی چرخ مماس می کنیم.

 

12. باحرکت عمودی میزماشین کاررابه اندازه H ارتفاع دندانه بار می دهیم.

  

 

13. درصورتیکه جنس کارسخت باشد عمل باردادن را در درچند مرحله انجام دهید.

 

 

14. وسیله پیچ های مخصوص حرکت عرضی وعمودی میز ماشین را متوقف (ترمز) نمائید.

 

 

15. با حرکت طولی میزماشین (خلاف جهت دورتیغه فرز) اولین شیاردندانه چرخ دنده را دراورید.

 

 

٭مراحل ساخت چرخ دنده های  حلزونی:

 

برای ساخت چرخ دنده های  حلزونی میتوان ازماشینهای فرزافقی عمودی ویونیورسال استفاده نمود.

 

 

 1.محاسبات مربوط به چرخ دنده راانجام دهید.

 

 

 

 

2.اندازه های چرخ حلزونی را مطابق اندازه محاسبه شده روی ماشین تراش میتراشیم.

 

3.به وسیله قلمی که شعاع انحنای لبه برنده ان برابربا شعاع محاسبه شده است محیط استوانه چرخ دنده رابه اندازه مطلوب گود می کنیم.

 

 

4. کاررابین مرغکهای دستگاه تقسیم روی ماشین فرزافقی یا یونیورسال محکم می بندیم.

 

5 . تیغه فرزرابا مرکز کارمیزان کرده و سپس برروی کارمماس می کنیم.

 

6.به اندازه α کار را درمقابل فرزکج می نماییم.

 

7.به وسیله حرکت عمودی میز به کاربار می دهیم.

 

                  

 

          

               

                   تیغه فرز برای تراش چرخدنده حلزونی                  

 

           

 

                         

 روشهای فرزکاری:

 

به طور کلی دو روش برای فرزکاری در نظرگرفته شده است:

1.فرزکاری با محیط تیغه فرز

2.فرزکاری با پیشانی تیغه فرز

 

 

v               فرزکاری با محیط تیغه فرز:

 از این روش با استفاده ازدندانه های تیغه فرزکه درروی محیط خارجی تیغه فرزقراردارد(لبه های خارجی)از روی قطعه براده برداری می کندوبرای فرزکاری صفحات ازتیغه فرزهایی استفاده می شود که دندانه هادرروی محیط ان ممکن است بصورت فرم دار-مستقیم ومارپیچ وانواع دیگری باشد.

برای بکار بردن این نوع تیغه فرزها ازماشین فرزی استفاده می گردد که محوران به صورت افقی قرار گرفته اند.

 

کیفیت سطوح تراشیده شده با این روش معمولا به دوعامل زیربستگی دارد:

 

1.فرم فرزکاری

2.نوع شکل براده هایی که ازکاربرداشته میشود(فرم براده)

 

 

فرم فرزکاری به نوع پرداخت لبه های تیغه فرزوزاویه درگیری ان با سطح بستگی دارد.بااین روش دراثرگردش تیغه فرزوتماس ان باسطح کاردرروی ان اثراتی میگذاردکه این اثرات بطورت خط مستقیم وبموازات محورتیغه فرزبوده ونیزدارای فواصل معین مساوی است.نتیجه دیگرش این است که علاعم بی قواعدی که دراثرمقاومت فلزی که فرزکاری می شوددر مقابل تیغه فرزظاهر می گردد.

 

 

v               فرزکاری باپیشانی تیغه فرز:

ازاین روش برای فرزکاری روی صفحات بااستفاده ازلبه های برش که در پیشانی تیغه فرزقراردارد صورت میگیرد.سطوح فرزکاری شده توسط پیشانی تیغه فرزبصورت صاف ومسطح انجام می گیرد.دراین روش دراثر

 

براده برداری دندانه در قطعه کارسطوح منحنی بوجود نمی اید. بجزدرمواردی که با محیط تیغه فرزبراده برداری شود.بعبارت دیگردر

طولی ویاعرضی یاتیغه فرزانگشتی ویاتیغه فرزهای پیشانی تراشی که

علاوه بربرداشتن دندانه های روی محیط تیغه فرزبراده برداری کرده.در

اینصورت سطح عمودی کاربصورت منحنی که همان قوسی ازدایره است در خواهد امدکه این قوس درست برابرقوس محیط تیغه فرزاست. فرزکاری با

پیشانی تیغه فرزبا ماشین فرزعمودی ونیزگاهی اوقات باماشین فرزافقی انجام

میگیرد.معمولا تیغه فرزهای پیشانی تراشی رادرداخل گیره فشنگی(کلت) که

دارای اندازه های مختلفی که برای انواع تیغه فرزهای انگشتی ویاتیغه فرز

های پیشانی تراشی است قرارمی دهند.وسپس درداخل ماشین جا داده ومحکم می نمایند.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات