برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


TN ٤مشخصهھای اصلی سیستم - پ ١
١مقاومت الکتریکی اتصال به زمین -٤- پ ١
برای ھر نوع منبع تغذیه، اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور )نسبت به جرم ) TN کل مقاومت الکتریکی نقطه خنثی یا ھادی خنثای یک سیستم
کلی زمین، نباید از دو ( ٢)اھم تجاوز کند.
دو اھم مقاومت را ممکن است علاوه بر اتصال زمین پست یا نیروگاه، از طریق احداث اتصال زمینھای مکرر در طول خطوط توزیع یا تقسیم یک
سیستم، و وصل ھادی خنثای این خطوط به زمین، تأمین کرد .در مورد ساختمانھای مرتفع که امکان ایجاد اتصال زمینھای مکرر وجود ندارد،
٢برای ھمولتاژ کردن ھمبندی اضافی انجام شود.
-٧-٤- باید طبق ردیف پ ١
باوجود تعیین ٢اھم به عنوان حداکثر مجاز مقاومت نقطه خنثی نسبت به جرم کلی زمین، ھرگاه برای ناظر رسمی مقررات ثابت شود که در
یک منطقه مقاومت اتصال اتفاقی بین یک ھادی فاز و جرم کلی زمین ( از راه تما س مستقیم ھادی فاز با زمین یا ھادیھای بیگانه که به ھادی خنثی یا حفاظتی وصل نیستند )از ٧اھم بیشتر است، مجری مقررات می تواند به جای ٢اھم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی زمین در
آن منطقه مقدار جدیدی را که از رابطه زیر بهدست میآید مجاز اعلام کند
که در آن:
=مقاومت کل مجاز جدید ( بهجای ٢اھم)، برحسب اھم؛
=مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین (مقدار تجربی آماری)، برحسب اھم؛
=ولتاژ اسمی بین فاز و خنثای سیستم ( ٢٢٠ ولت در موارد عادی)، برحسب ولت؛
٥٠ =ولتاژ مجاز تما س، برحسب ولت.


پ ١
١ھمبندی اصلی برای ھمولتاژ کردن -٧-٤- پ ١
در ھر ساختمان، یک ھادی ھمبندی اصلی باید کلیه قسمتھای زیر را از نظر الکتریکی به یکدیگر وصل کند:
؛(PEN یاPE) ھادی حفاظتی اصلی
؛(N) -ھادی خنثی
لولهھای اصلی فلزی آب؛
لولهھای اصلی گاز؛
لولهھای قائم ( رایزرھا)تأسیسات از ھر نوع؛
-قسمتھای اصلی فلزی ساختمانھا، مانند اسکلت فلزی و آرماتورھای بتنمسلح.
الکترودھای اصلی و فرعی اتصال زمین
٢ھمبندی اضافی برای ھمولتاژ کردن -٧-٤- پ ١
چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسائل قطع خودکار مدار، (فیوزھا، انواع کلیدھای خودکار )وجود داشته باشد، ( این شک که درصورت
بروز اتصالی بین فاز و خنثی یا فاز و بدنه، ممکن است این وسائل نتوانند در زمانی کوتاه و مطمئن مدار را به صورت خودکار قطع کنند ) ، باید از
ھمبندی اضافی برای ھمولتاژ کردن استفاده کرد .ھمبندی اضافی ممکن است کلیه تأسیسات، قسمتی از آن و یا یک دستگاه یا وسیله یا
محل را در برگیرد.
ھمبندی اضافی برای ھمولتاژ کردن باید کلیه قسمتھای ھادی یا فلزی را که بهطور ھمزمان در دستر ساند، دربرگیرد، از جمله:
-کلیه بدنهھای ھادی دستگاھھاو لوازم و غیره که بهصورت ثابت نصب شده باشند؛
-قسمتھای ھادی بیگانه از ھر نوع؛
-قسمتھای اصلی فلزی ساختمانھا، مانند اسکلت فلزی و آرماتورھای بتن مسلح (درصورت امکان)؛
- ھادیھای حفاظتی کلیه وسائل و دستگاھھای نصب ثابت و ھادیھای حفاظتی پریزھا.

ایمان سریری
imansariri.com

1-   چاه ارت توسط شرکتهای دارای تاییدیه اجرا شود ، مقاومت چاه 2 اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه ( کارتکس شرکت مجری چاه ) اخذ شود .

2-   رعایت حریم شبکه های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v380-220 برابر 1.5 متر می باشد و حریم 20 کیلو ولت 3 متر می باشد.

3-   حتی المقدور از برقکاران مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه ای می باشند استفاده گردد .

4-   استفاده از کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) با جریان نشتی حداکثر mA 30  الزامی است .

5-   کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید 170 سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز 150 سانتیمتر فاصله داشته باشد .

6-    در تابلو برق سیم های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیمها و نوارچسب کاری کردن آنها خودداری گردد .

7-   در تابلو برق جهت اتصال سیم های ارت از شینه ارت استفاده شود .

8-   در همه لوله های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم  سه در دو ونیم میلی متر مربع 2.5*3 و روشنایی ساختمان با سیم  سه در یک و نیم میلی متر مربع 1.5*3انجام شود .

9-   حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام شده سانتی متر30 و فاصله کلید ها از کف تمام شده 110 سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده110 سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

10-                       فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می تواند بین 10 تا 30 سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود

11-                       حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب cm110 باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرفشویی 60 سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود.

12-                       ارتفاع نصب کلید فن cm120 از کف تمام شده باشد .

13- فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل 50 سانتیمتر باشد به شرط اینکه پریز در بالای شیرگاز نصب شود چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیرگاز نصب شده باشد رعایت فاصله حداقل10 سانتی متر کافیست .

14-                       نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP44 باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید 60 سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.

15-                       کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد .

16-                       زیر هر پیچ حداکثر فقط باید 2 سیم بسته شود .

17-                       چراغ نصب شده در حمام باید IP44 باشد که این چراغ ها کم هستند و اگر چراغ معمولی می گذارند زیر حباب محافظ آن واشر نسوز گذاشته شود که آب بندی شود. و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد(بهتر است 1.5 متر فاصله داشته باشد) .

18-                       بهتر است تمام اتصالات سرسیم داشته باشد یا بصورت سئوالی بسته شود .

19-                       حداکثر می توان 12 پریز از یک فیوز انشعاب گرفت .

20-                       فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.

21-                       فاز باید به کنتاکت کف سرپیچ لامپ داده شود و به کنتاکت بدنه سرپیچ لامپ نول متصل شود.

22-                       حداقل فیوز روشنایی آمپر 10 و فیوز پریزها آمپر 16 باشد .

23-                       کابل اصلی برق رسانی واحد ها طبق نقشه سه در شش mm26×3 مفتولی باشد و سیم های جعبه فیوز حتما سرسیم داشته باشند و سیم جمپر در جعبه فیوز مساوی با سیم ورودی جعبه فیوز باشد که معمولا سایز 6 میلی متر مربع یا 4 می باشد.

 24- سیم کولر آبی سه در دو و نیم میلی متر مربع 2.5*3 باشد و سیم کولر گازی حداقل سه در چهار میلی متر مربع 4*3باشد.

25-                       سیم از کنتور تا جعبه فیوز و سیم کولر  بهتر است مفتولی باشد .

26-                       از بدنه اجسام نباید به عنوان سیم ارت استفاده کرد .

27-                       بارهای خاص و پرمصرف، فیوز جداگانه داشته باشد . ( کولر ، تردمیل tread millو پمپ و پکیج آبگرمکن... )

28-                       برای مکان مرطوب از ترانس ایزوله استفاده می شود یا ولتاژ زیر50 ولت.(معمولا12 ولت)

29- در صورت استفاده از وان در حمام ،  وجود کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) علاوه بر کلید حفاظت جان اصلی،  بصورت جداگانه برای آن الزامیست .

30-                       هم بندی اصلی و اضافی به منظور هم ولتاژ کردن تجهیزات برقی انجام شود (همه وسایل فلزی همبندی شوند با شاسی ساختمان).

31-                       حداقل قطر سیم  تلفن و درب بازکن  میلی متر 0.6 است و بهتر است از نوع شیلد دار باشد.

32-                       عبور لوله برق از کف حمام و آشپزخانه و دستشویی و مکان های مرطوب و دارای آب ریزش ممنوع است .

33-                       مسیر لوله برق از روی دیوارها بصورت مورب ممنوع است (ممکن است در آینده روی آن میخ کوبیده شود)

34-                       همه پریزها ارت دار باشد .

35-                       ارتفاع مجاز نصب کلید اعلام حریق بین 107 تا 137 سانتی متر می باشد که در ایران بین 110 تا 140 مجاز است .

36-                       فاصله کلیدهای اعلام حریق بین 15 تا 30 متر قابل انتخاب می باشد(بر اساس ریسک محل).

37-                       فاصله شستی اعلام حریق از درب اصلی بین 15 تا 150 سانتی متر قابل انتخاب است .

38-                       اگر عرض درب از 12 متر بیشتر باشد(مثل درب انبار) در سمت چپ و راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت .

39-                       ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق بین 2 تا 2.4 متر قابل انتخاب است .

40-                       اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد (لوله با مقطع گرد فولادی یا پلاستیک فشرده و مستحکم ضد آتش).

41-                       ماکزیمم فاصله مجاز دتکتورهای دودی از یکدیگر 10 متر و دتکتورهای حرارتی از یکدیگر 7 متر می باشد .

42-                       سطح مقطع سیم اعلام حریق1.5 میلی متر مربع می باشد . اگر فاصله دتکتورها از تابلو خیلی دور است سیم 2.5 میلی متر مربع استفاده شود(در هتل ها) .

43-                       سیم اعلام حریق لوله کشی مجزا می خواهد و ضرورتی ندارد این لوله ها فلزی باشد .

44-                       حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار 10 سانتی متر می باشد ولی توصیه جدی شده که از 50 سانتی متر کمتر نشود .

45-                       دتکتور اعلام حریق باید آخرین وسیله ای الکتریکی ای باشد که نصب می شود چون رنگ کاری دیوار و سقف یا گردو غبار نجاری آنها را خراب می کند.

46-                       تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد.(در اعلام حریق به فرد خواب باید حداقل75 دسی بل شدت صدا برسد و اگر تعداد درب ها از راهرو بین واحدها تا اتاق خواب زیاد است باید در اتاق خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود)

47-                       فلاشر Flasherیا اندیکاتور Indicatorبالای هر واحد باشد تا محل آتشسوزی سریعتر مشخص گردد .

48-                       در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازیGD استفاده گردد و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت ROR:Rate Of Rise( دتکتور آشپزخانه و پارکینگ حرارتی و اتاق ها دودی باشد)دتکتور حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی 30 سانتی متر پایین تر از سقف روی اجاق گاز نصب شود.

49-                       اگر دتکتور دودی نصب می شود باید از اجاق گاز m6 فاصله داشته باشد .

50-                       به فاصله 1.5 متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت .

51-                       فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف 60 سانتیمتر می باشد .

52-                       بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد .

53-                       برای مهمانسراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت .

54-                       ساختمان از 21 متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباریست ، 6 طبقه به بالا.

55-                       از کابل50 یا بهتر است mm2 70 جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و بهتر است 2 مسیر کشیده شود ( یکی برای بای پس )

56-                       هر 45 متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.

57-                       نصب چراغ آلارم برای ساختمانهای 8 طبقه و بالاتر الزامیست یا 28 متر ارتفاع و بیشتر.

58-                       استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تاسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است .

59-                       کابل تغذیه آسانسور پنج در ده mm2 10×5 یا پنج در شانزده mm2 16×5 باشد .

60-                       درموارد خاص برق اضطراری پیش بینی گردد که مجهز به سیستم change over باشد .

61-                       تابلو برق سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد ( در فضای آزاد نباشد )

62-                       سیم های سیار کارگاهی باید حتما کابل(با روکش مضاعف) باشد و با ارتفاع 2.5 متر از کف رد شوند و در محل رفت و آمد و آسیب قرار نگیرند و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا سرپرست کارگاه به همه کاربران وسایل برقی مانند نجار و جوشکار و بالابر تذکر داده شود.

63- کلید و پریز فضای آزاد مثل پشت بام و حیاط باید از نوع IP44 باشد یعنی درپوش داشته باشد که برف و باران برای آنها خطرساز نباشد64- لوله كشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره 13.5 Pg برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .

65- لوله كشی سیستم های پریز برق و تلفن می تواند از كف انجام گیرد ولی باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه كشی كرد.

66- لوله كشی هایی كه در سقف كاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترك و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.

67- استفاده از لوله های خرطومی پلاستیكی از سال89 ممنوع شده چون بسیار کم استقامت هستند مخصوصا بعد از گذشت چند سال به شدت شکننده می شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود.


68- ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر از كف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . )   120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .

69- چراغ های دیواری 60  سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .

70- سیم مصرفی برای كلیه سیستم ها باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول كارخانجات معتبر باشد

71- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید كنتور برق در نزدیكترین محل به تیر برق نصب شود .

72-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می باشند و باید به   گونه ای ساخته شوند كه حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد یعنی از آب باران و برف و پاشش مقطعی آب در امان باشد.

73- بدنه تابلوهای برق از ورق 1.5میلیمتر با رنگ كوره ای مناسب پخته شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیكی و پلاك مناسب مجهز شود .

74- كابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3*10 میلیمتر مربع را دارا باشند.

75- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.

76- داخل کلیدها و پریزها 15 سانتی متر سیم رزرو یا یدکی اضافه در نظر گرفته شود که در آینده اگر سر سیم خراب شد، سیم کافی برای بریدن و سرسیم جدید داشته باشیم.

77- حداکثر فاصله پریزها از یکدیگر 3 متر است یعنی در یک اتاق پذیرایی با طول 6 متر روی هر دیوار حداقل 2 عدد پریز نیاز داریم و در اتاق با 8 متر طول روی هر دیوار طولی 3 عدد پریز نیاز داریم. (این قانون برای جلوگیری از کشیدن سیم سیار در آینده است. سیم های سیار ممکن است دست و پاگیر باشند و باعث برق گرفتگی شوند)

78- فاصله سیم های تلفن و جریان ضعیف از لوله سیم برق باید حداقل 12 سانتی متر باشد. مگر آنکه سیم های جریان ضعیف شیلد شده باشند.

79- فاصله سیم های برق از لوله آب و گاز و تاسیسات این چنینی مثل لوله های تخلیه آب باید حداقل 15 سانتی متر باشد.

80- هنگام عبور لوله های برق از درز انبساط ساختمان(مثل دانشگاه و کتابخانه و تالار و مدرسه) باید از لوله فولادی خرطومی قابل انعطاف برای سیم کشی استفاده شود.

81- برای كابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل كه ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشكال انجام پذیرد كه این امر در مقررات ملی مبحث 13 بند 4-1-4 ذکر شده است.

82-  ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود كه برای لباسشویی 70 سانتی متر و برای اجاق گاز 30 سانتی متر باشد که اگر پریز اجاق گاز بالاتر باشد حرارت برگشتی فر برای آن خطرساز است و ارتفاع پریز برای هود 180 سانتی متر در نظر گرفته شود.

(البته در آشپزخانه نصب پریز در ارتفاع کمتر از 110 سانتی متر ممنوع است، ولی برای ظرفشویی و لباسشویی شاید خطرناک باشد که پریز آن بالای کابینت قرار گیرد به همین دلیل اگر به اندازه کافی مثلا30 سانتی متر از لوله تخلیه آب لباسشویی یا لوله آب سرد و گرم، پریز را بالاتر قرار دهیم می توانیم با مسئولیت خودمان این اجازه را بدهیم که پریز زیر110 سانت نصب شود)و همچنین در سرویس ها و  آشپزخانه بهتر است ارتفاع نصب کلید و پریز 120 سانتی متر از کف تمام شده باشد که در سرویس ها باید پریز، درپوش داشته باشد یعنی IP44 باشد.

83- ارتفاع نصب آیفون 150 سانتی متر است.(می تواند بیشتر هم باشد)

84- ارتفاع نصب كلید كولر 140 سانتی متر است.(می تواند بیشتر هم باشد)

85- ارتفاع نصب چراغ های دیواری حداقل 220 سانتی متر است.
86- حداقل ارتفاع نصب تابلوهای برق توكار یا روكار از محور افقی آن 160 سانتی متر است(می تواند بیشتر هم باشد)
87- حداقل ارتفاع نصب جعبه تقسیم های توكار یا روكار 220 سانتی متر است.

88- چراغ های فلورسنت می بایست حتما مجهز به خازن 9 میكرو فاراد باشد. برای جبران اثر سلف یا بالاست آن که به اشتباه ترانس مهتابی گفته می شود.

89- برای مكان های زیر باید روشنایی ایمنی كه شدت آن از 10 لوكس كمتر نباشد پیش بینی شود. راهروها و راه های خروجی- راه پله ها- آسانسورها و
سرسراهای آسانسور در طبقات محوطه هایی كه در مسیر راه های خروج قرار دارند.(معمولا صاحب کاران چراغ باطری سرخود قابل شارژ در راه پله ها قرار می دهند که قابل قبول است) پریز شارژ این چراغ نزدیک آن و در ارتفاعی بیشتر از 2.5 متر قرار می گیرد که منعی ندارد.

90-  برای چراغ های استخر و سونا که در منازل کنونی زیاد استفاده می شود از ترانس12 ولت باید استفاده شود و برای جلوگیری از برق گرفتگی یك صفحه بریر barrier یا مانع و حائل در ترانس كاهنده باید موجود باشد تا احتمال اتصال سیم پیچ 220 به 12 ولت را از بین ببرد.


91- حداقل فاصله كنتور برق 60 سانتی متر تا تأسیسات آب و 130 سانتی متر تا تأسیسات گاز باشد(1.5 متر با هر یک از آنها توصیه می شود) و 1.5 متر هم جلوی کنتور باید فضای باز وجود داشته باشد.

92- فاصله کابل تغذیه کنتور تا تیر شرکت برق نباید بیشتر از 25 متر باشد.

93- برای مشترکین مجتمع که جمع قدرت قراردادی آنها بیش از 250 کیلو وات می باشد سیستم باسداکت BUSDUCTتوصیه جدی شده است. که باسداکت ها حداکثر هر 3 متر باید در نصب افقی پایه نگهدارنده داشته باشد و باسداکت با دیوار حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشد که هوا اطراف آن متبادل شود و خنک شود. لبه های کناری باسداکت از شیار حفاظتی دیوار حداقل 2 سانتی متر فاصله داشته باشد. جعبه های انشعاب باسداکت در تمام طبقات باید 140 تا 180 سانت از کف تمام شده فاصله داشته باشد.

94- فاصله قوطی کلیدها از یکدیگر حداقل باید4 سانتی متر باشد(قبل از نصب قاب رویی)

95- فاصله touch panel ها در برق هوشمند از کف تمام شده حداقل 130 سانتی متر می باشد که می تواند بالاتر هم قرار گیرد. اگر touch panel ها برای استفاده بچه ها و افراد معلول هم کاربرد دارد باید در ارتفاع 110 قرار گیرد. تابلوی برق هوشمند شامل switch actuator ها و رله ها و کنترلر مرکزی باید در ارتفاع 130 قرار گیرد مگر آنکه ابعاد تابلو خیلی بزرگ باشد که این ارتفاع می تواند کمتر شود.

96- سیم انتقال دیتا در برق هوشمندیا BMS حداکثر می تواند AWG20 باشد یعنی حداقل قطر آن 0.8 میلی متر مجاز است یا حداقل سطح مقطع مجاز آن 0.5 میلی متر مربع می باشد.
اینجانب .............................................. گواهی می نمایم تمامی قوانین الزامی در اجرای تاسیسات برقی ساختمان فوق را  ( 2صفحه شامل ... مورد ) مطالعه و متعهد به اجرای آن در تاسیات برقی ساختمان می شوم .

 

نام و امضا ( برق کار ) :                                                                                               نام و امضاء ( ناظر ):

تاریخ                                                                                                                         تاریخ

 

اینجانب ........................ متعهد می شوم که شروع عملیات ساختمانی و لوله کشی برق و سیم کشی برق و نصب نهایی کلید و پریزها را در 4 مرحله به اطلاع مهندس ناظر برق برسانم و تا تایید ایشان را نگرفتم اقدام به ادامه مراحل بعدی ننمایم و چنانچه مهندس ناظر در دسترس نبود به اطلاع دفتر فنی برسانم که یا ناظر جایگزین معرفی کنند یا ناظر اصلی را حاضر کنند

 

نام و امضا (صاحب کار)

تاریخترتیب انجام کارهای برق ساختمان

مرحله اول :

1 - کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی -  سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.

2- اجرای نقشه روی کار.

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .

5- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

 ۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

10- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

11- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

12- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

15- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)

16- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

مرحله دوم:

 (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

 1- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

2- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)

3- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها و از آنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

4-کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد  تابلو های مخصوص خودش میشود).

5- کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن - اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)

 7- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده):

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها

2- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

4- نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده

.5- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها

6- نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.

 7- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن

8- نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)

9- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها

 10- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)

11- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

نصب تجهیزات برقی: 

- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)

- نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.

- نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

- کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

- وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق

 معرفی

برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی های لازم را برای برق رسانی به هر وسیله ای که در ساختمان (مسکونی، تجاری، اداری، تولیدی) مورد نیاز است را داشته باشد.

 مبحث لوله ها

1.  در تاسیسات الکتریکی ساختمان از لوله های خرطومی، پلی آمید و pvc استفاده می شود که لوله و اتصالات pvc مورد تایید است.
لوله هایی که اکثرا استفاده می شود لوله 20(5/13) و 25(16) و 32 (21) می باشد که بر اساس نوع و ضخامت سیم و کابل ها استفاده از آنها متغیر است.
لوله کشی ها به روش های زیر سقفی و روی کف اجرا می شود که هرکدام از این متدها دارای مزایا و معایبی می باشد.
قبل از شروع لوله کشی می بایست محل استقرار قوطی های کلید و پریز مشخص شود و سپس مطابق سطوح یا لول های موجود و مشخص کردن کف تمام شده ، توسط شلنگ تراز چاک لاین های مورد نظر با ریسمان رنگی خط کشی شود.
بعد از این مرحله می توان با شیار کن شیار (20*40) در محل استقرار لوله 20 میلی متر و قوطی کلیدها روی دیوار ایجاد کرد و آن را تراش داد تا این لوازم در دل دیوار مسقر شود. (در حمام سیم ها باید در عمق 6 سانتی از کاشی قرار گیرد.)
سپس قوطی ها و لوله ها جایگذاری می شود و به وسیله بست و گچ روی دیوار آنها را فیکس  می شود و از زانو (عصایی) برای اتصال لوله های دیواری با کف و یا زیر سقف استفاده می شود.

2.   برای متره و برآورد لوله و اتصالات و قوطی های کلید پریز بهترین و مطمئن ترین راه شمارش و متره زدن لوازم و لوله ها از روی نقشه با در نظر گرفتن ضریبی برای پرتی های کار می باشد.
ولی روش دیگری نیز وجود دارد که به صورت سرعتی بوده و از روی تجربه می باشد و هیچگونه دلیل و منطق و علمی ندارد بدین ترتیب که لوله را دو برابر متراژ زیر بنا در نظر می گیرند، قوطی ها نصف زیر بنا و زانو برابر با زیر بنا در نظر گرفته می شود.
برای مثال برای یک واحد 70 متری ، 140 متر لوله 20 ، 35 عدد قوطی و 70 عدد زانو بطور تقریبی لازم می باشد.کلید و پریز و امثال آن در اتاق های عمل، زایمان، شکسته بندی، بی هوشی یا در مکان هایی که احتمال مصرف گاز بی هوشی وجود دارد در صورتی که از نوع ضد افجار نباشد باید حداقل در ارتفاع155 سانتیمتر از کف تمام شده نصب شود. در مکان هایی مانند آزمایشگاه ها، آشپزخانه ها و غیره که از میز کار مخصوص و یا پیشخوان استفاده می شود، پریزهای برق در صورتی که روی دیواره وسط میز آزمایشگاه یا روی قرنیز میز کار نصب نشده باشد، باید حداقل 10 سانتیمتر  بالای قرنیز میز روی دیواره نصب شود.


مبحث سیم کشی در لوله

لوله های متداول در سیمکشی های در لوله های عبارتند از لوله های برگمن- لوله های پلاستکی لوله پشل pechel می باشد.

لوله های عایق برگمن: یک لوله کاغذی است که پوشش آهنی یا برنجی نازک دارد که در پوشش آهنی برای جلوگیری از زنگ زدگی روکش سربی کار گذاشته شده است. این لوله های در قطرهای استاندار در طولهای 3 متری تولید شده و قبل از سیمکشی نصب می شود و با فلز مخصوص (فنر) سیم کشی از آن عبور داده می شود.

لوله لاستکی: از مواد مصنوعی تهیه شده و پوشش فلزی ندارد و استحکام مکانیکی آن کم است و فقط برای سیم کشی توکار مجاز است ولی قابلیت انعطاف پذیری خیلی خوبی دارد.

لوله پشلPechel: لوله ای فولادی با درز بدون عایق است لوله ای کاملا بسته نیست و هوا در آن جریان دارد و از تشکیل آب و میعان در آن نیز جلوگیری می کند این نوع لوله ها، لوله های فولادی عایق داری  هستند که در داخل آنها با یک کاغذ عایق شده است و برای سیمکشی روکار و توکار در نقاط نمناک و سیم کشی سیمهای  اصلی بکار می رود. افزایش درجه حرارت باعث تنزل ارزش عایقی pvc  می گردد، لذا حرارت این سیم ها نباید از 70 درجه تجاوز کند.

محاسبه مقطع سیم های روشنایی 

محاسبه افت ولتاژ برای دورترین لامپ از تابلوی روشنایی برای هر کارگاه یا مکان جداگانه انجام می گیرد. چون اگر سیم انتخاب شده برای این لامپ دارای افت ولتاژی کمتر از حد مجاز باشد برای سایر لامپها نیز افت ولتاژی کمتر می باشد. طبق استاندارد، حداکثر افت ولتاژ مجاز از ترانس تا آخرین مصرف کننده (لامپها)  می تواند ٪5 باشد. (افت ولتاژ از ترانس تا تابلوی روشنایی را ٪3.5 و از تابلوی روشنایی تا آخرین لامپ را برابر ٪1.5  در نظر  می گیریم) چون ضریب قدرت لامپها توسط خازن های جبران کننده تصحیح می شوند، بنابر این در محاسبه جریان   cos Ø  =1 در نظر گرفته می شود بار روشنایی هر کارگاه یا مکان به طور مساوی بین سه فاز تقسیم شده و یک کلید به ازای هر فاز در روی تابلو روشنایی نصب می شود. با توجه به ابعاد کارگاه ها و اماکن حتی الامکان سعی می شود که پریزهای تکفاز در فاصله 10 متری و پریزهای سه فاز در فاصله 15 متری از یکدیگر قرار گیرند. که در آینده مشکل کمبود پریز و خطرهای سیم کشی سیار را نداشته باشیم. (البته توصیه می شود هر 5 متر در کارگاه ها نصب پریز انجام شود.)

سطح مقطع کابلهای که از کابلهای اصلی پریز ها جهت گرفتن انشعاب  بکار برده می شوند برای پریز های تکفاز 2.5 وبرای پریز های سه فاز 6 میلیمتر مربع انتخاب می شود .

 

گردآوری: ایمان سریری

ناظر نظارت عالیه و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق نظام مهندسی خراسان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic