برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

عملكرد حالت دائم از آنجا كه تعداد زیادی از مصرف‌كنندگان انرژی الكتریكی در مناطق دوردست روستایی و كوهستانی واقع شده‌اند و اغلب فاصله زیادی با شبكه سراسری دارند لذا تامین انرژی الكتریكی برای آنها مستلزم نصب خطوط طولانی انتقال و توزیع خواهد بود كه علاوه بر تلفات این خطوط،‌هزینه سرمایه‌گذاری اولیه زیادی را بر دوش بخش دولتی قرار می‌دهد. ژنراتور القایی می‌تواند در مناطق دورافتاده نصب شده و با حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان بالا نیاز این مناطق را به انرژی الكتریكی تامین كند. با توجه به اینكه اكثر بارهای الكتریكی در مناطق دوردست تكفاز هستند و توزیع یكسان این بارها بر روی هر سه فاز ژنراتور امكان‌پذیر نیست، هنگام اتصال به ژنراتور باعث نامتعادلی ژنراتور القایی می‌شوند كه باعث عملكرد ضعیف ژنراتور مانند اضافه جریان، اضافه ولتاژ،‌بازده كم، افزایش دمای زیاد، نوسان و لرزش ماشین می‌شود. در این تحقیق هدف آن بود كه كارایی اتصال steinmetz را در راستای بهبود عملكرد نامطلوب ژنراتور القایی تحریك مستقل (SEIG) كه در اثر اتصال بار نامتعادل به آن سبب شده است، نشان داده شود.در این مقاله با استفاده از روش مولفه‌های متقارن، بررسی عملكرد حالت دایم ژنراتور القایی خود تحریك در حالت تغذیه بار نامتعادل كه به علت عدم تعادل و پدیده اشباع مغناطیسی پیچیده است، ساده شده است. در ادامه الگوریتمی برای محاسبه عناصر اتصال مناسب برای تغذیه یك بار تكفاز آورده شده است. در حقیقت، محاسبه عملكرد حالت دایم ژنراتور القایی در شرایط بار نامتعادل اولاً‌ با حل معادله غیرخطی خود تحریكی شروع می‌شود تا فركانس (سرعت) و راكتانس مغناطیس شوندگی محاسبه شود. در این مقاله از میان روشهای حل معادله، روش الگوریتم ژنتیك برای حل معادله خود تحریكی بكار گرفته می‌شود. در این مقاله نشان داده شد كه معایب عملكردی ژنراتور القایی سه فاز تحریك مستقل، وقتی كه بارهای نامتعادل به آن متصل شده‌اند را می‌توان از طریق تغییر آرایش خازنهای تحریك و بارها طبق اتصال steinmetz به حداقل رساند. این مهم با مطالعات تئوری، به همراه شبیه‌سازی كامپیوتری (توسط برنامه‌ای كه تحت نرم‌افزار MATLAB نوشته شد) آغاز شد و سپس با فراهم كردن شرایط مدلسازی شده بوسیله تجهیزات آزمایشگاهی، تمامی حالات بصورت عملی تحت آزمایش قرار گرفته و با نتایج حاصل از شبیه‌سازی كامپیوتری مقایسه شدند. نتایج مقایسه بیانگر كارایی و دقت عالی روش فوق در جهت بهبود عملكرد نامطلوب ژنراتور القایی هستند.


عملكرد موتور و درایو موتور تحت كاهش ولتاژ

هانا غلامرضا- شكرا... شكری كجوری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشكده مهندسی برق ایران

واژه‌های كلیدی: كاهش ولتاژ- موتور القایی – ولتاژلینك dc

در این مقاله انواع كاهش ولتاژها در محیط نرم‌افزار شبیه‌سازی و به موتور و مجموعه درایو- موتور اعمال می‌شود. عملكرد موتور القایی (تغییرات پیك جریان و گشتاور و افت سرعت) را با تغییر در نقطه شروع كاهش ولتاژ، تحت انواع كاهش ولتاژ بررسی می‌كنیم. تغییر در نقطه شروع كاهش ولتاژ میزان پیك جریان و گشتاور و افت سرعت بهنگام كاهش ولتاژ را تغییر می‌دهد به گونه‌ای كه زوایایی را به عنوان بدترین و بهترین زاویه شروع كاهش ولتاژ معرفی می‌كنیم. همچنین تاثیر سطوح مختلف بار بر روی پیك جریان و گشتاور و لغزش بررسی می‌شود و از مقایسه نتایج شبیه‌سازی دسته‌بندی جدیدی برای مطالعه عملكرد موتور القایی به هنگام بروز كاهش ولتاژ ارایه می‌شود. سپس به بررسی تغییرات ولتاژ لینك dc پیك جریان و گشتاور و افت سرعت در مجموعه درایو- موتور به هنگام بروز كاهش ولتاژ به ازای مقادیر متفاوت خازن لینك dc و اندوكتانس منبع می‌پردازیم.


تشخیص موقعیت روتور بااعمال تكنیك‌ پالس‌های تزریق شونده به خازن‌های سوئیچ شونده در موتورهای رلوكتانسی سوئیچی

حسن مرادی چشمه‌بیگی- سید ابراهیم افجه‌ای- دانشكده برق و كامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی- مركز تحقیقات سعادت ایران- تهران

واژه‌های كلیدی: موتورهای رلوكتانسی، كنترل بدون سنسور، تشخیص جایگاه روتور در موتورهای رلوكتانسی

در این مقاله روش طراحی جدیدی برای تشخیص بدون سنسور موفعیت رتور در موتورهای رلوكتانسی در حالت ایستا در سرعتهای پایین ارایه شده است. در این روش یك خازن با ظرفیت كم با سیم‌پیچ موتور سری می‌شود. ولتاژ تغذیه و ترانزیستورهای راه‌اندازی پالسهایی با پهنای كم برای اعمال به این خازن‌ها فراهم می‌كنند. اندوكتانس هر فاز با موقعیت موتور تغییر می‌كند بنابراین زمان صعود ولتاژ در خازن سری نیز تغییر می‌كند. حالا ولتاژ خازن با یك ولتاژ مرجع مقایسه شده و از این مقایسه می‌توان موقعیت رتور را در حالت ایستا بدست آورد. در حالت چرخش جایگاه روتور با اعمال روند پالسهای تزریقی به فاز غیرفعال ادامه می‌یابد.


تحلیل كشش نامتقارن مغناطیسی حاصل از خروج از مركزیت در موتورهای القایی سه فاز به روش تابع سیم‌پیچ

صادق شاملو- محسن شاملو- بتول عروجی- دانشجوی دكترا- دانشگاه صنعتی امیركبیر- شركت الكترون ایران

واژه‌های كلیدی: كشش نامتقارن مغناطیسی- خروج از مركزیت ایستا- پویا- آمیخته تورب میله- روش تابع سیم‌پیچ


هرگونه شرایط نامتقارن الكتریكی، مكانیكی و الكترومغناطیسی باعث ایجاد كشش نامتقارن مغناطیس در ماشینهای الكتریكی می‌شود. تاكنون مقالات زیادی جهت بررسی عوامل ایجاد و اثرات این پدیده در ماشینهای الكتریكی،‌با استفاده از روشهای مختلف تحلیلی و تجربی، ارایه شده است. سعی برخی محققان جهت تصحیح و تعمیم روش تابع سیم‌پیچ،‌باعث شده كه این روش به عنوان یك روش با سرعت و دقت بالا در تحلیل ماشینهای الكتریكی شناخته شود،‌ لذا برای نخستین بار با استفاده از روش تابع سیم‌پیچ اصلاح شده كه در آن اثر شیارها،‌ تورب میله، شدت میدان مغناطیسی متغیر در طول فاصله هوایی، تابع دقیق نیروی محركه مغناطیسی و تابع دقیق فاصله هوایی حاصل از خروج از مركزیت، لحاظ شده است. اثر انواع خروج از مركزیت،‌ایستا، پویا و آمیخته، تورب میله‌های رتور و اثر بار، بر كشش نامتقارن مغناطیسی بررسی و ارایه شده است. ارایه یك مدل جدید برای تحلیل دینامیكی ژنراتور سنكرون ابراهیم كریمی- احد كاظمی- دانشجوی كارشناسی ارشد- دانشیار دانشكده برق- دانشكده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران واژه‌های كلیدی: مدل ریاضی- ژنراتور سنكرون- تحلیل دینامیكی- محورهای مستقیم و عرضی مدل‌های ریاضی تجهیزات فیزیكی،‌خلاصه‌ای از واقعیت هستند و هدف آنها به تصویر كشیدن ویژگی‌های مهم سیستم مورد نظر با دقت و سادگی مناسب است. برای ماشین سنكرون،‌مدل‌هایی با درجه پایین كه از تئوری محورهای قائم dq استفاده می‌كنند. برای پیش‌بینی رفتار حالت دایمی یا دینامیكی آنها به كار می‌رود. طی سالیان گذشته، مدل‌هایی برای نمایش پدیده‌هایی مرتبط با رفتار مدار توزیع شده سیم بندی روتور، اشباع مغناطیسی و مسایل مربوط به برجستگی روتور پیشنهاد شده است. با یك دقت نظر كلی در همه آنها می‌توان دریافت كه آنها بر روی یك مساله خاص متمركز شده و بنابراین،‌به وسیله آن نیز محدود شده‌اند. زمانی كه حالات گذرای كمیت‌های استاتور نظیر جریان،‌ولتاژ ویا نوسانات الكترومكانیكی روتور را برای بررسی پایداری از شبیه‌سازی‌ها بدست می‌آوریم. مشاهده می‌شود كه نتایج بدست آمده با مقادیر واقعی سازگاری مناسبی ندارد. از این رو با اصلاحاتی در محور d روتور می‌توان به نتایج بهتری دست یافت. در این مقاله سعی بر آن است كه از پارامترهای مدل درجه دو رایج به مدلی دست یافت كه از نظر دقت به واقعیت نزدیك‌تر بوده و نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد. نتایج بدست آمده با نتایج مدل درجه 4 مقایسه خواهد شد. برای این منظور از نرم‌افزار MATLAB SIMULINK TOOLBOX استفاده شده است. بهینه‌سازی طراحی حرارتی موتور سوئیچ رلوكتانس با استفاده از دینامیك سیالات محاسباتی مهدی تیوراد- سیدسعید ضیایی طباطبایی- مسعود سلطانی‌حسینی- پژوهشكده نیرو- پژوهشكده تولید نیرو- گروه مكانیك واژه‌های كلیدی: موتور سوییچ رلوكتانس، دینامیك سیالات محاسباتی، بهینه‌سازی در انتقال حرارت در موتورهای الكتریكی،‌مهمترین مساله‌ای كه موجب از كار افتادگی آنها می‌شود،‌ از بین رفتن عایقهای سیم‌پیچی و نیز سوختن عایق‌های بكار رفته بین سیم‌پیچ‌ها و قطبهای استاتور است. لذا اطمینان از نرسیدن حداكثر دمای كاركرد موتور به دمای بحرانی،‌ امری ضروری و مهم در طراحی موتورهای الكتریكی است. طراحی درپوش و پوسته مناسب، برای این موتورها بسیار حائز اهمیت است. هرچه تعداد سوراخهای در پوش و پوسته بیشتر باشد عمل خنك‌كاری بهبود می‌یابد و از طرفی باعث افزایش ورود آلودگی به داخل موتور و كاهش عمر آن می‌شود. در این مقاله،‌هدف طراحی یك موتور سوئیچ رلوكتانس و ارایه طراحی بهینه پوسته و درپوش است كه به این منظور در ابتدا مدل دو استوانه هم مركز كه با چرخش استوانه داخلی همراه است تحلیل شده و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است و پس از اثبات درستی روش تحلیل، مدل واقعی در پنج وضعیت مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت اول،‌فرض می‌شود كه موتور بدون درپوش و با پوسته‌ای بدون سوراخ كار می‌كند. در وضعیت دوم،‌موتور به همراه پوسته و درپوشی بدون سوراخ درنظر گرفته شده است. در حالت سوم موتوری تحلیل می‌شود كه در آن تنها پوسته سوراخ دارد و درپوش بدون سوراخ است. در وضعیت چهارم تنها برای درپوش سوراخ در نظر گرفته می‌شود و در وضعیت پنجم،‌هم پوسته و هم درپوش دارای سوراخ هستند. در نهایت و با توجه به نتایج به دست آمده در دورهای rpm1425 و rpm950 پوسته و درپوش بهینه انتخاب می‌شود. به منظور اثبات صحت نتایج نیز، استقلال نتایج از شبكه‌ تولیدی بررسی شده است. در انتها نتایج برای مدل بهینه بصورت كانتورهای دما، سرعت و فشار ارایه شده است.
کد مطلب : 4559
درج در سایت : سه شنبه 1386-06-13 09:41

منبع : ماهنامه صنعت برق


http://news.tavanir.org.ir/press/press_detail.php?id=4559

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic