برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

گردآورنده : مهندس محمد رضا پویان
کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس ارشد مخابرات
مدیریت ریسک
كسی كه می تواند انجام می دهد و كسی كه نمی تواند به دیگران یاد می دهد.
62
فصلنامه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
سال 3 • شماره 9 • بهار 1390
کرزنر، مدیریت ریسک را به صورت فرایند مقابله با ریسک تعریف کرده و آنرا شامل
مراحل چهار گانه زیر می داند: 1- برنامه ریزی ریسک 2- ارزیابی )شناسایی و
تحلیل( ریسک 3- توسعه روشهای مقابله با ریسک 4- نظارت بر وضعیت ریسکها
مراحل اصلی در پیاده سازی مدیریت ریسک
بسیاری از پروژه ها که فرض می شود تحت کنترل هستند ، با ریسک به عنوان
رخدادی شناخته نشده رو به رو گردیده و کوشش می کنند آن را کنترل کنند.اکثر
پروژه ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می کنند ولی با یک تلاش جامع
مدیریت ریسک، رویدادهای ریسک قبل از وقوع ، شناسایی و کنترل می گردند و یا
برنامه ای را می توان تهیه کرد که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند.
با در نظر گرفتن این مفاهیم پایه ای، امکان مقابله با ریسک فراهم می شود. ابتدا
باید نسبت به شناسایی ریسک های محتمل پروژه اقدام کرد. این کار با دسته بندی
ساختار کارها و با پرسش چند سوال از خود و یا اعضای گروه پروژه ، امکان پذیر
می گردد.
مثلا در موقع نیاز به منبع یا منابعی که در دسترس نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر کنترلی در مورد مولفه ای که بر پروژه اثرگذار است نداشته باشیم چه اتفاقی
می افتد؟ بدترین حالت چیست؟ چه چیزی باعث آن می گردد؟ چقدر وقوع این اتفاق
محتمل است؟ عواقب آن چیست؟
ممکن است سوالهای نیز به ذهن خطور کند که البته این سوالها سر آغاز خوبی است
که ما را در مسیر درست هدایت کند. هر چیزی که به مغز شما خطور کند فهرست
کنید، سپس در مرحله بعد تعیین کنید که آیا نیاز به مقابله و پیشگیری ریسک است
و یا بایستی تا زمان وقوع آن صبر کرد.
اکنون احتمال وقوع هر ریسک قابل محاسبه است، راه دیگر نسبت دادن درصد
وزنی به هر یک از ریسک هاست. مشکل اصلی این روش آن است که همواره
داده های تجربی به اندازه کافی در دسترس نیستند تا این کار به دقت انجام گیرد.
در این روش معمولا افراد با تجربه ای مبادرت به این کار می کنند که تجارب
جامعی از انواع رویدادها در پروژه های مختلف کسب کرده اند. در این روش مجموع
درصدهای تخصیصی به رویدادها بایستی صد باشد.
در مرحله بعد به هر ریسک، یک مقدار نسبت دهید. این مقدار می تواند در صورت
نیار برحسب هزینه و یا زمان باشد؛ به عنوان مثال اگر هدف تعیین زمان انجام
پروژه است، هر ایده ای در مورد مدت زمان فعالیت ها می تواند سناریوی ریسک
محسوب شود. در این می توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصل ضرب
مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به
نتایج حاصل می توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق انداختن آن تصمیم گیری
نمود. بعد از انجام مراحل مدیریت ریسک، می توانید فرایندهای نگهداری مجموعه
ریسک را آغاز نمود. برای این کار بازنگری دوره ای ریسک را آغاز کنید که مبتنی
بر پیچیدگی و مدت پروژه وقوع تغییرات پروژه است.
آغاز اجرای این کار ممکن است بیهوده و هزینه زا به نظر آید اما چنانچه یکبار این
کار را انجام دهید و ریسک ها را شناسایی و به صورت آنها را کنترل کنید، در آن
صورت به ارزش مدیریت ریسک پی خواهید برد. بنابراین در مرحله نخست اقدام
به شناسایی ریسک های پروژه در بالاترین سطح کنید و از این که راه به سطوح
پایینتر می یابید نگران نباشید. بعد از چندبار انجام این کار، مساله خیلی واضح تر
خواهد شد.
ما در دنیای مخاطرات ریسک زندگی می کنیم. باید ریسک ها را تحلیل کنیم؛ اگر
با آنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع تمام ریسک ها و عواید آنها
را باید ارزیابی کنیم. منافع حاصل از مدیریت ریسک ممکن است تا غلبه پروژه
بر آن ملموس نباشد. اما به خاطر داشته باشیم کسی که در اجرای یک پروژه
برنامه ریزی نکند و در قالب برنامه، ریسک فاکتورهای فرایند کار را شناسایی نکرده
و اقدامات کنترلی ریسک ها را انجام ندهد به حتم برنامه شکست پروژه خود را
طرح ریزی کرده است.


اتاق فکر در صنعت ساختمان
تصمیم گیری در سطوح مختلف به
سازماندهی ویژه ای نیاز دارد، تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه، از
عواملی هستند كه ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را به
ویژه در كشورهای در حال توسعه مشخص می كنند، امری كه بدون استفاده وسیع
از ایده های نو، مستندسازی، جمع بندی تجارب و نظارت خبرگان و افراد خلاق
میسر نیست.
سیاست گذاری، به زبان ساده عبارت است از : ›› شناسایی آینده های ممكن و
مطلوب‹‹ و در نهایت ›› مشخص كردن راه های رسیده از وضع موجود به آینده
ممكن و مطلوب‹‹. بر اساس این تعریف، مشخص می شود كه سیاست گذاری امر
بسیار پیچیده و حساسی است كه اطلاعات زیادی برای تدوین آن مورد نیاز است. به
ویژه آنكه با توجه به پدیده جهانی شدن و رشد روزافزون اطلاعات، تصمیم سازی و
تدوین سیاست های مناسب به تفكری سازمان یافته نیاز دارد كه بتواند با جمع آوری
اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها، ایده های نو و عمیقی را ارائه دهد .
اتاق فكر نوعی سازمان ویژه برای تفكر و پژوهش در زمینه سیاست گذاری و تصمیم
سازی است كه بر اصل جمع اندیشی یا ایده پردازی جمعی استوار است. اتاق های
فكر با انجام مطالعات بین رشته ای و با به كارگیری كارشناسان متعدد، خوراك فكری
لازم را در حوزه های مختلف برای مدیران و سیاستگذاران جامعه تأمین می كنند.
نیاز به دستیابی به اطلاعات مفید و قابل بهره برداری و ضرورت ارائه دیدگاه های
راهبردی برای سیاست گذران و تصمیم گیرندگان منجر به رشد مراكز و نهادهایی
در عصر جدید شده است كه از آنها به عنوان اتاق فكر یاد می شود، تغ ییرات سریع
و شتاب غیرقابل وصف توسعه فناوری، پیچیدگی ، تخصصی بودن و حجم بالای
اطلاعات تولید شده، از ویژگی های اصلی دنیای امروز است.
تصمیم گیری در چنین فضایی، كیی از اساسی ترین چالش های پیش روی مدیران
است. مجموعه شرایط روز دنیا سبب شده است كه شیوه های سنتی مدیریت نتواند
كارآیی لازم را در توسعه ایفا كند و لازم است كه مدیران نیز به سمت شیوه های نو
مهندس اسدا... جلال زاده
كارشناس عمران
درباره اتاق فكر صنعت ساختمان
بیشترب دانیم
مصمم شوید كه كاری باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت.

جهت گیری و حركت كنند. تغ ییر شیوه مدیریت، نیازمند تغ ییر نگرش مدیریت است؛
اما این تغ ییر به تنهایی برای حركت به سمت مدیریت نوین كافی نیست. در كنار تغ ییر
نگرش، لازم است كه از ابزارهای جدید نیز در مدیریت استفاده شود. بهره گیری از
پتانسیل اتاق های فكر، كیی از ابزارهای جدید مدیریتی است .
اركان اتاق فكر
اتاق های فكر با كمك كارشناسان و نخبگان و تعامل در زمینه های گوناگون،
اطلاعاتی را دریافت و در بانك اطلاعات فكر ذخیره می كنند. این بانك به اتاق فكر
امكان می دهد كه به صورت باز با جهان واقع مواجه شود، از خزانه فكر؛ فكرسازی
كند و فكر ورزی را تعلیم دهد.
روش كار اتاق فكر
رایج ترین روشی كه در این مراكز به كار می رود، استفاده از روش طوفان مغزی
است. در فن طوفان مغزی ، گروه ها فقط برای ایجاد راهكارها تش یكل جلسه
می دهند. هر كی از اعضا نظرهای خود را ارائه می دهند و آن را به اختصار تشریح
می كنند.
با ایشان نظرها بر روی تابلوهایی ثبت می شود كه به طور معمول متحرك است و
در معرض دید كامل اعضا قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد خودسانسوری، هرگونه
اقدام برای ارزیابی نظرهای ارائه شده ممنوع است. از اعضا خواسته می شود تا هرگونه
نظری را كه به ذهنشان می رسد، بیان كنند؛ حتی اگر این نظر مخاطره آمیز باشد یا
اجرای آن غیرممكن به نظر برسد.
بعد از پایان جلسه، نظرهای اعلام شده برای بررسی بین اعضا توزیع می شود و در
جلسه بعد، هر كی از راهكارها ارزیابی می شود.
منظور از به كارگیری فن طوفان مغزی، ایجاد نظریه ها و راه حل های جدید است
با برانگیختن خلاقیت اعضای گروه و ترغیب آنها به افزودن نظرهایشان به آنچه كه
دیگران قبلاً ارائه داده اند .
وظایف اتاق فكر
- آینده اندیشی : بدون داشتن تصاویری از آینده نمی توان تصمیم سازی درستی
انجام داد
- برنامه ریزی استراتژ كی: در این نوع برنامه ریزی باید بتوان جهت حركت سازمان
را مطابق با تغ ییرات، تغ ییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت .
- ایده پردازی و تحلیل
- ارائه راه حل های اثربخش
- همفكری با مدیران
ویژگی های عمده اتاق فكر
- جمع اندیشی
- خلق ایده های مناسب برای حل مسائل و تلاش برای رساندن پیام های خود به
مخاطبان
- فعالیت های كانون تفكر باید معطوف به مسائل روز جامعه باشد
- این كانون ها سیاست ساز هستند نه سیاستگذار و نباید درگیر مسائل تشریفاتی
و اجرایی شوند.
فواید اتاق فكر
- بهره مندی از دیدگاه صاحب نظران مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و
فرهنگی
- عملیاتی كردن دیدگاه های علمی و انطباق با نیازها و عطش افكار عمومی
- طرح و بررسی آخرین نظرسنجی و نیازسنجی ها در درون و بیرون سازمان
- شناخت نقاط قوت و ضعف افكار و نظرهای مطرح شده
- تحقق مشاركت جویی و مشاركت آفرینی
تعریف اتاق فكر از دیدگاه های مختلف
طبق تعریف " ویستر " ، اتاق فكر به مجموعه ای از افراد می گویند كه در شركت
های بزرگ و مجتمع های تولیدی و یا در سایر نهادها، به شیوه ای هم افزا دست به
پژوهش های كلان در زمینه های متنوع می زنند.
برخی نیز بر این عقیده اند كه اتاق فكر در ساده ترین تعریف عبارت است از : " مراكز
سیاست پژوه مستقل برای سیاست گذاری در عرصه علم، سیاست ، دولت، حكومت،
اجتماع و بررسی سایر برنامه ها، سیاست ها، كشف تهدیدها، فرصت ها، دریافت
توانایی ها و ضعف ها. "
توزیع فرصت و موقعیت مهمتر از توزیع مجدد ثروت است.

منبع :
احمد عسكری ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد برگرفته ازماهنامه صنعت ساختمان
گروهی معتقدند كه در اتاق فكر عده ای جمع می شوند و بر روی موضوع
مشخصی، فعالیت فكری انجام می دهند. محصول این فعالیت در جامعه بر روی
مخاطب خویش تأثیر می گذارد. این فرآیند كلی است و محصول آن را همه
پیگیری می كنند تا به مخاطب برسد. )اینجا دو موضوع پیش می آید ، اینكه
مخاطب موضوع را از پیش به كانون سفارش داده و یا اینكه كانون تفكر احساس
كرده است كه موضوع حساسی وجود دارد و سراغ آن می رود.(
" مك گان " نویسنده آمر كیایی اتاق فكر را این گونه تعریف می كند: ›› سازمان
هایی كه تحقیقات سیاسی خود را برای مشاور در امور مختلف در اختیار مردم و
دولت مردان قرار می دهند تا تصمیم ها به بهترین شكل گرفته شود.‹‹
ضرورت تقویت اتاق های گفت و گو
در چند سال گذشته، اتاق های فكر در عرصه های مختلف كشور ما نیز مورد توجه
قرار گرفته است. هر چند شاید قالب این اتاق های فكر، منطبق با استانداردهای
مرسوم آن در جهان نباشد، اما مهم این است كه حتی اگر در سطح متعالی
اندیشه ورزی نیز كاربرد پیدا نكند، فضاهای مناسبی را برای تعامل و گفت و گو
ایجاد كرده است. در این ارتباط می توان پیش از همه به تجربه شكل گیری خانه
مدیران سازمان مدیریت صنعتی اشاره كرد. پس از آن وزارت دفاع با توجه به
ضرورت گسترش فرهنگ اندیشه ورزی و تعامل هر چه بیشتر بین مدیران خود
در متعالی ترین سطح اقدام به تأسیس خانه مدیریان صنایع دفاعی كرد كه هم
اكنون این مراكز به عنوان كی اتاق فكر فعال در عرصه های مختلف مرتبط با
صنایع نظامی، پیشتازتر از سایرین فعالیت می كنند. مهمترین پس از این مراحل،
هم اكنون وزارت نیرو نیز خانه مدیران خود را راه اندازی كرده است. مواردی كه
تاكنون مورد توجه قرار گرفت، مراكز فراسازمانی بودند كه زمینه تعامل مدیران را
در لایه های بالاتر فراهم می كردند، اما فضاهای فكر نیز باید در سازمان های
پا یین دستی مورد توجه قرار گیرد. در فضای كنونی جامعه ما این امر از مناظر
متعددی قابل توجه است .
برخی از این كارآمدی ها را می توان به شرح زیر برشمرد:
- موجب گسترش فضای تعامل مدیران سازمان می شود
- به كیپارچگی نظام های مدیریتی و تصمیم گیری سازمان كمك می كند
- فضای یادگیری سازمانی را تقویت می كند و در نهایت می تواند به مدیران
سازمان ها كمك كند كه آموخته های خود را چگونه در عرصه عمل اجرا كنند .
الزامات
-1 اتاق فكر باید متشكل از متفكران باشد نه همفكران، زیرا روال بر این بوده
كه برای حل مشكلی، به جای بهره مندی از صاحبان فكر از همفكران استفاده
شود كه در نتیجه پیشرفتی حاصل نمی شود.
-2 در انتخاب صاحبان فكر، به جای اینكه اشخاصی را مد نظر داشته باشیم، فكر
و اندیشه آنها را ملاك استفاده قرار دهیم .
-3 لازمه فكر كردن و تش یكل اتاق فكر، ضروری دانستن آن است، نه اینكه از
سر اجبار بخواهیم از آن سخن بگو ییم.
نتیجه
با گسترش دانش و تخصصی شدن عرصه های علمی ، نیاز به نوآوری فكری
و افرادی كه بتوانند افكار جدیدی را به مجموعه مدیران و تصمیم گیران ارائه
كنند، روز به روز بیشتر احساس می شود، این افراد كسانی هستند كه ایده های
جدیدی در اتاق های فكر تولید می كنند تا جامعه راهی تازه در عرصه های
مختلف حیات خود بپیماید. در حقیقت ، می توان گفت كه اتاق فكر سبب نوآوری
و تسهیل در تغییر، تحر كی و تشویق حس رقابت ، رفع تنگناها و كیپارچگی و
ارتباط سازمان ها می شود.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic