برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

ISO
مخفف سازمان بین المللی استاندارد ) International Standard
Organization ( است. موسسه بین المللی استانداردسازی ) ایزو ( یک فدراسیون
بین المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد است. تعداد این نهادها بیش از 140
تاست که هر یک از آنها متعلق به یک کشور هستند. ایزو یک سازمان غیردولتی
NGO( ( است که در سال 1947 میلادی تاسیس شد. وظیفه ایزو ارتقای توسعه
استانداردسازی و فعالیتهای مربوط به آن در
دنیاست.
تمامی این امور برای ایجاد تسهیلات
در زمینه صادرات و واردات کالاها،
فن آوری ها و خدمات است. مجموع
فعالیتهای ایزو قراردادهای بین المللی است
که به عنوان استانداردهای بین المللی انتشار
پیدا می کند. جالب است بدانیم سیستم های
مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430 هزار
سازمان در 158 کشور به اجرا درمی آید.
حدود 300 استاندارد ایزو به صورت عمومی
در دسترس هستند. به عنوان مثال استاندارد
ایزو 14001 استانداردی مربوط به مدیریت
محیطی است.
انواع استانداردهای ایزو
استاندارد ISO 9000
در سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد ) ۱۷۶ )ISO/TC ( سری
استانداردهای ایزو 9000 را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری استاندارد
به وجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و
تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.
سری استانداردهای ایزو 9000 در سال 1994 و 2000 با نگرش فرآیندگرا و نهادینه
نمودن بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت سازمان از طریق اصلاح فرآیندها،
مورد ویرایش قرارگرفت. در واقع استاندارد ایزو 9000 به یک محصول خاص داده
نمیشود، بلکه فرآیند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار
میدهد.
مزایای بکارگیری استاندارد ISO 9000
• بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستیها
• شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان
• جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و
سیستماتیک
• کاهش هزینه ها
• ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان
• ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمان )مشتری(
• افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل
دامنه کاربرد: این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی، خدماتی و پژوهشی و
آموزشی و غیر کاربرد دارد.
استاندارد ISO 14000
ا ستانداردهای خانواده 14000 ISO شامل استانداردهای بین الملی در رابطه با
سیستم های زیست محیطی است. این استانداردها در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط
کمیته فنی ۲۰۷ سازمان ایزو بوجود آمدند.
یک سیستم مدیریت زیست محیطی میتواند به عنوان بخشی از سیستمهای جامع
مدیریت به حساب آید. این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای طرح ریزی،
تعریف مسوولیتها، تعیین روشها و فرایندها و همچنین در اختیارگیری منابع لازم برای
تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.این استاندارد
مساله اصلی فرآیند تولید و به عبارتی پشت پرده عرضه یک کالا است، نه خود کالا.
در واقع این گواهینامه به واحدی اعطا می شود که در درازمدت برنامه های عملی
برای کمک به پاکیزه ماندن محیط زیست داشته باشد و آنها را به درستی اجرا کند.
مزایای به کارگیری استاندارد ISO 14000
•ایجاد سیستم های مدیریت زیست محیطی که منجر به حفاظت بیشتر از محیط
زیست می شود.
• به حداقل رسانیدن موانع غیر تعرفه ای تجاری و تسهیل تجارت بین الملل با توجه
http:www.afraz7.com
75
فصلنامه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
سال 3 • شماره 9 • بهار 1390
بخشی از راه حل باشید، نه مسئله.
• به بها دادن بیشتر به محیط زیست در سازمان ها
• جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی
• افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست
• استفاده بهینه از منابع طبیعی
• تسهیل تجارت بین الملل
• ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان
دامنه کاربرد : این استاندارد برای کلیه صنایع و سازمانهای مختلف تولیدی و
خدماتی کاربرد دارد.
ISO 18000
در سال 1998 کمیته ای متشکل از انیستیتو استاندارد بریتانیا ، شرکتهای اصلی
گواهی دهنده انگلستان و سایر سازمان های بین المللی استاندارد تشکیل شد که
هدف از آن تهیه و تدوین استانداردی واحد بود سری ارزیابی بهداشت حرفه ای و
ایمنی حاصل یکی شدن الگوهای قبلی بوده و استانداردی قابل ممیزی می باشد که
برای آن گواهی نامه صادر می گردد این استاندارد هم چنین برای سازمان ایزو بعنوان
ابزار و پایه ای جهت تدوین استانداردی بین المللی در این زمینه بکار می رود.
در واقع این استاندارد در پاسخ به نیاز فوری سازمان ها به یک استاندارد سیستم
مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی که بوسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را مورد
ارزیابی و تاکید قرار دهند ، تدوین شده است این استاندارد به دو بخش تقسیم شده که
بخش اول شامل مشخصاتی است که بر اساس آنها گواهی کسب می شود و بخش
دوم که راهنمایی جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی
می باشد. در واقع ساختار این استاندارد سازگار با استانداردهای ایزو 9001 ویرایش
1994 و ایزو 14001 و ) سیستم مدیریت زیست محیطی ( می با شد تا سازمان ها
بتوانند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی
شغلی را با یک دیگر ادغام کرده و سیستم مدیریت واحدی را ایجاد نمایند.
الزامات مدیریت ایمنی و بهداشتی حرفه ای بر اساس استانداردهای
ISO 9000
مسئولیت مدیریت - سیستم ایمنی - قابلیت ایمنی سازمان - ایمنی در طراحی و
توسعه - کنترل مستندات ایمنی - ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران - کنترل
تجهیزات پیمان کاران - شناسایی و ردیابی خطرات - ایمنی در عملیات - اندازه
گیری ها و تجهیزات اندازه گیری - وضعیت بازرسیها - نارسایی های ایمنی - اقدامات
اصلاحی و پیش گیرانه - حمل و نقل و جابجایی - حفظ سوابق ایمنی - برنامه ممیزی
- استخدام و جابجایی نیروی انسانی - توصیه های ایمنی - تکنیک های آماری.
الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استانداردهای
ISO 14000
الزامات کلی - خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی - طرح ریزی - اجرا و عملیات
- بررسی و اقدام اصلاحی - بازنگری مدیریت
مواردی که در حفاظت ایمنی و بهداشت صنعتی مورد توجه قرار
می گیرند عبارتند از :
ایمنی دستگاهها - ایمنی محل کار - کنترل عوامل مضر تولید - پیش گیری از
حوادث - کاهش عوامل تنش ساز محیط کار - سر و صدا - روشنایی - ارتعاشات -
سرما ، گرما و رطوبت - پرتوهای یون ساز - بالا بردن درجه اطمینان فرآیند تولید
کلیه عوامل ذکر شده در صورتی که در محیط کار بیش از حد مجاز باشد ایجاد
خستگی کرده و باعث پایین آمدن بازدهی کار می شود و در صورتی که به مدت
طولانی و بیش از حد مجاز ، فرد در معرض آنها قرار گیرد بر سلامت وی تاثیر
نامطلوب می گذارد و زیان های غیر قابل جبران ایجاد می نماید و همچنین ممکن
است به علت تنشی که ایجاد می نماید موجب حادثه گردد.
استاندارد ISO /IEC 17020
یکی از استانداردهای تخصصی است که برای معیارهای عمومی برای فعالیت انواع مختلف
سازمانهای بازرسی کننده می باشد. هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی
سازمانهای بازرسی کننده بیطرف، قطع نظر از بخش مورد بازرسی، می باشد.
این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید. این استاندارد
برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تایید صلاحیت و نیز سایر سازمانهای
مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.
استاندارد ISO/TS 16949
با وجود آنکه استانداردهای سری ایزو 9000 به دلیل ماهیت مستقل خود، برای
بسیاری از نهادها به عنوان پایه و اساس ساخت سیستم مدیریت کیفیت قرار گرفته،
اما برخی از حوزه های اقتصادی به خصوص، مانند صنایع خودرو، که علاقه بیشتری
به برآورده شدن خواسته های کیفی خود دارند اقدام به تدوین الزامات ویژه خود
نمودهاند و اجرای این خواسته ها را برای تامین کنندگان خود الزام نموده اند.
از آنجا که تعداد این الزامات سبب بروز مشکلاتی در خصوص ارزیابی مکرر خواسته
های متفاوت برای قطعه سازان طرف قرارداد, خودروسازان مختلف شده است.
بررسیها برای حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کاری بین المللی صنعت خودرو
گردید که این گروه کاری با همکاری کمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد
اقدام به یکپارچه سازی الزامات خودروسازان جهان نمود.
ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنی ایزو گردید. در تدوین این مشخصه فنی
مراجع ذیل به کار گرفته شده است:
سری استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت
نظامنامه های مرجع خودروسازان آمریکایی
نظامنامه های مرجع خودروسازان ایتالیایی
نظامنامه های مرجع خودروسازان فرانسوی
نظامنامه های مرجع خودروسازان آلمانی

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic