برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


امروزه با توجه به افزایش چشمگیر مصرف انرژی، کشورهای مختلف تدابیری به
منظور کاهش اتلاف انرژی در نظر گرفته اند.
یکی از موارد مهم مصرف انرژی، منازل
مسکونی می باشد که سهم عمده
ای از کل انرژی مصرفی در کشور را به خود اختصاص
می دهد. در این مقاله به شیوههای
مختلف اتلاف انرژی در ساختمان به اختصار اشاره
شده و پیشنهادهایی برای کاهش آن آورده شده است. در انتها به یکی از روشهایی که
برخی کشورها به منظور تعیین معیاری مشخص برای بازده ساختمان تدوین کرده اند،
اشاره شده است.
واژه های
کلیدی: - اتلاف انرژی
- برچسب انرژی خانه
- بازده ساختمان
-1 مقدمه
امروزه کشورهای جهان به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی خود تدابیر زیادی
اندیشیده اند. مصرف انرژی نیز از یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه آنها
قرار گرفته است. یکی ازموارد مهم مصرف انرژی، منازل مسکونی می باشد که با توجه
به تعداد زیاد آن در هر کشور، کوچکترین کاهش در مصرف انرژی منازل، موجب صرفه
جویی قابل توجهی خواهد شد .
امروزه روشهای مختلفی برای کاهش مصرف انرژی در منازل بکار می رود که برخی
از آنها عبارتند از : استفاده از شیشه های دو جداره و یا مات )با توجه به آب و هوای
منطقه(، عایق کردن جداره ها، استفاده از سیستمهای هیبرید و منابع طبیعی )خورشید(،
افزایش بازده وسایل تهویه مطبوع لیکن اعمال شیوه های مذکور نیازمند شاخصها و
معیارهای مشخص می باشد که برای این منظور کشورهای پیشرفته برچسب انرژی
منازل مسکونی را تعیین کرده اند.
برچسب انرژی منازل مسکونی و نقش آن در کاهش مصرف انرژی
امیر زنگوئی نیا - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مهدی رضایی - کارشناس مهندسی مکانیک- کارشناس شرکت گاز استان

برچسب انرژی ضمن ارائه مشخصات مربوط به ساختمان که شامل اطلاعات نقشه
ساختمان و وضعیت نفوذ هوا می شود، هزینه سالانه مصرف انرژی را نیز محاسبه کرده
و آنرا با خانه ایده
آل مقایسه و نهایتا امتیازی به خانه می دهد که نشان دهنده بازده
ساختمان می باشد در ضمن شیوه های جلوگیری از اتلاف انرژی را به ترتیب اولویت
برای خانه مورد نظر تعیین می کند .
شکل برچسب و معیارهای شاخص در آن برای کشورهای مختلف تفاوت دارد. در
آمریکا جزئیات مصرف انرژی در زمینه های مختلف مانند گرمایش، سرمایش، آبگرم
و غیره محاسبه می شود، مقدار نفوذ هوا نیز با تست خانه )مانند تست فن( اندازه گیری
شده و درنهایت روشهای افزایش بازده ساختمان ارائه می گردد. بعنوان مثال هزینه اولیه
عایق کردن دیوارها و صرفه جویی انرژی ناشی از آن محاسبه شده که صاحبخانه با
مقایسه این دو هزینه می تواند درباره ایجاد تغییر در منزل خود، تصمیم بگیرد.
-2 اتلاف انرژی در ساختمان
ترتیب تقریبی اتلاف انرژی در منازل مسکونی به صورت زیر می باشد:
-1 هدایت از طریق سقف ، کف ، دیوارها .
-2 هدایت از طریق پنجره ها .
-3 نفوذ هوا از درزها .
-4 بازده پایین وسایل گرمایش و سرمایش و سایر وسایل خانگی .
-5 تشعشع .
برای بررسی تاثیر هر کدام از عوامل فوق اتاقی با شرایط زیر در نظر می گیریم:
اتاقی با مساحت 12 مترمربع و ارتفاع 3 متر که در جهت جنوب و غرب با هوای بیرون
در تماس است. و دارای پنجره 2 در 2.5 متر درجهت جنوب با طول درز 6 متر
می باشد )ضخامت دیوار 25 سانتی متر می باشد(.
-2-1 هدایت رسانایی ) )Conduction
به علت اختلاف دمای داخل و خارج ساختمان از طریق رسانایی، حرارت از دیوارها،
درها، پنجره ها، سقف و کف با بیرون مبادله می شود که نحوه انتقال گرما در )شکل 1(
نشان داده شده است:
شکل 1: انتقال گرما رسانایی
نرخ حرارت مبادله شده برابر است با:
)1(
در رابطه بالا d ضخامت دیوار و k ضریب رسانایی است که به جنس جداره ها بستگی
دارد. نرخ انرژی از دست رفته برای اتاق فرضی بصورت زیر می باشد :
شکل 2: ضریب رسانایی مصالح مختلف ساختمانی
همانطور که ملاحظه می شود عایق بندی دیوارها و دوجداره کردن پنجره ها تاثیر
زیادی در کاهش نرخ مصرف انرژی خواهد داشت. قاب مناسب برای پنجره نیز تاثیر
مهمی در کاهش تبادل حرارت رسانایی با خارج ساختمان دلرد.
با انتخاب پنجره مناسب نرخ اتلاف انرژی را می توان 50 تا 65 درصد کاهش داد و
با عایق کردن مناسب دیوارها، اتلاف انرژی 50 تا 75 درصد کاهش می یابد. عایق
بندی مناسب، موجب کاهش آلودگی صوتی و یکنواختی دمای خانه و درنتیجه راحتی
بیشتر ساکنان نیز خواهد شد.
عایقهایی که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
عایقهای ساخته شده از مواد معدنی که شامل پشم شیشه و پشم سنگ می باشد.
عایق تزریقی سلولز که از روزنامه ها و کاغذهای باطله ساخته شده و برای آتش گیر
نبودن، نوعی اسید به آن اضافه شده است.
تخته های فوم عایق که از پلی استر ساخته شده است و معمولا بصورت داخلی نصب
می شود.
عایق را بطور کلی به سه صورت می توان نصب نمود که با توجه به در حال ساخت
بودن ساختمان و یا افزودن عایق به ساختمان می توان از سه شیوه زیراستفاده نمود.
الف( داخل ساختمان
ب( خارج ساختمان
ج( وسط جدارهها
با توجه به استانداردها برای قسمتهای مختلف خانه با استفاده از این عایق ها، مقاومت
حرارتی لازم تامین می گردد. استفاده از پنجره های دوجداره در مناطق سرد تاثیر
زیادی در کاهش تبادل حرارتی با خارج ساختمان خواهد داشت همچنین استفاده از
پرده های ضخیم و بلند نیز می تواند نقش مهمی در کاهش تبادل حرارتی جابجایی
بین اتاق و پنجره داشته باشد.
-2-2 نفوذ ) )Air Leakage
نفوذ هوا از درزهای در، پنجره ها و کانالهای هوا صورت می گیرد که تاثیر زیادی
در مبادله حرارت با خارج ساختمان دارد. در حدود 20 درصد حرارت اتلافی در
ساختمان از نفوذ هوا ناشی می شود. مقدار حرارت مبادله شده برابر است با :
)2(
حجم هوای نفوذی ) V( به سطح درزهای موجود در ساختمان بستگی دارد. حرارت
مبادله شده برای اتاق فرضی در اثر نفوذ هوا از پنجره ها بصورت زیر می باشد :

های مختلف
اهمیت درزبندی مناسب از نمودار بالا مشخص می باشد. درزبندی مناسب مانع ورود
گرد و خاک و در نتیجه پاکی بیشتر هوا خواهد شد. روزنه های اطراف درب ها و
پنجره ها و سایر قسمتها را با مواد پرکننده ) مانند پلی استر ( و یا با نوارهای درزگیر
می توان به خوبی پر کرد. تشخیص مقدار نفوذ هوا با تست خانه میسر می شود.
-2-3 تشعشع) )Radiation
گرمای حاصل از تشعشع خورشید در زمستان باعث کاهش بارگرمایی و صرفه جویی
در مصرف انرژی خواهد شد ولیکن در تابستان اثر نامطلوب دارد که با توجه به شرایط
آب وهوایی هر منطقه می توان شرایط مناسب منازل را برای بهره بردن از نور خورشید
تعیین کرد. بعنوان مثال استفاده از پنجره با شیشه شفاف و رسانایی کم در مناطق سرد
و شیشه مات در مناطق گرم.
حرارت دریافتی برای اتاق ذکر شده در تابستان بصورت زیر است :
شکل 4: گرمای وارده از پنجره
های مختلف
استفاده از شیشه رنگی در مناطق گرم می تواند نرخ بار برودتی را بصورت
چشمگیری کاهش دهد ولی دو جداره بودن شیشه ها تاثیر چندانی در بار برودتی
نخواهد داشت. برای جلوگیری از تشعشع در تابستان و استفاده از نور خورشید
در زمستان می توان از سایه اندازها استفاده کرد. بطور کلی باید به محافظت خانه
از تشعشع خورشید توجه ویژه داشت چون ممکن است خانه عایقکاری شده بعلت
تابش خورشید در تابستان گرمتر از هوای بیرون شود ) . )oven effect
-2-4 وسایل خانگی
بطور متوسط 30 - 40 % انرژی مصرف شده در خانه برای روشنایی و وسایل تهویه
مطبوع و سایر وسایل خانگی مصرف می شود لذا استفاده از وسایل خانگی با بازده
بالا موجب کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی می گردد. بعنوان مثال استفاده از
لامپ های کم مصرف که یک پنجم لامپ های معمولی انرژی مصرف می کنند. توجه
به برچسب انرژی وسایل خانگی می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی خانه
داشته باشد .
-3 برچسب انرژی ) )Home Energy Label
سیستم HERS برای نرخ بندی مصرف انرژی منازل در آمریکا بکار می رود. این سیستم
برآورد و مقایسه میزان انرژی مصرفی در یک منزل مسکونی با یک خانه مرجع کامپیوتری
) خانه ای فرضی با اندازه و شکل یکسان با شرایط تعریف شده ( می باشد.
HERS امتیازی بین 0 تا 100 به خانه می دهد که امتیاز بالاتر به معنای مصرف انرژی
کمتر است. موارد لحاظ شده در این سیستم به شرح زیر می باشد.
- انرژی لازم برای گرمایش خانه
- انرژی لازم برای سرمایش خانه
- انرژی لازم برای گرم کردن آب مصرفی
برای این منظور موارد زیر انجام می شود :
- آنالیز نقشه ساختمان که شامل در نظرگرفتن موقعیت جغرافیایی و جهت ساختمان ،
عایقکاری، نوع پنجره ، درب ها و سایر موارد می شود.
- بازرسی محل که شامل تست خانه برای تعیین مقدار نفوذ هوا از پنجره ها، درب ها
و مقدار نشتی هوا از کانال های هوا می شود.
نهایتا کلیه اطلاعات جمع آوری شده به نرم افزار مربوطه داده شده که امتیاز نهایی را
به خانه می دهد و هزینه ناشی از هر یک از موارد اتلاف انرژی را نیز مشخص می
کند در ضمن با مقایسه جنبه های مختلف مصرف انرژی در ساختمان شیوه های موثر
برای کاهش مصرف انرژی به ترتیب اولویت مشخص خواهد شد. در این روش با توجه
به مقدار مصرف انرژی ستاره هایی به خانه تعلق می گیرد. قسمت های مختلف یک
برچسب انرژی مورد استفاده در ایالات متحده در ادامه آورده شده است.
هزینه های سالانه فعلی ساختمان در )شکل 5( نشان داده شده است.
شکل 5: هزینههای
سالانه ساختمان
پیشنهادهایی که توسط ارزیاب خانه ارائه می شود عبارتند از :
برای دیوارهای خارجی و سقف عایق هایی با ضریب رسانایی کمتر پیشنهاد شده
همچنین با توجه به حرکت حرارت به سمت بالا، برای سقف نیز مقاومت حرارتی
بیشتری پیشنهاد شده است. مقاومت حرارتی پنجره ها باید افزایش یابد. نفوذ هوا

WWW.HOMEENERGY.ORG
WWW.HOMEPERFORMANCE.NET
WWW.OIKOS.COM
WWW.BUILDINGGROUP.NET
مراجع
باید کمتر شود. دیوارهای زیرزمین نیز بعلت در تماس بودن با دیوارهای خانه نیاز به
عایقکاری دارد. مقایسهای
از هزینهها
در )جدول 1( آمده است.
هزینه انرژی اتلافی در یکسال هزینه اولیه ایجاد تغییرات
گرمایش 166 484
سرمایش 57 150
آب گرم 87 100
روشنایی 224 230
جدول 1: مقایسه هزین ه
ها
امتیاز دریافتی درحالت اولیه در شکل 6 نشان داده شده است.
شکل 6: امتیاز اولیه ساختمان
امتیاز دریافتی پس از انجام تغییرات در )شکل 7( آمده است.
شکل 7 : امتیاز دریافتی پس ار اعمال تغییرات پیشنهادی
خانه موردنظر پس از انجام تغییرات 125 % نسبت به خانه مرجع صرفه جویی در
مصرف انرژی داشته است.
خانه مرجع ، خانه ای
فرضی و دارای شرایطی استاندارد می باشد که مقایسه و
امتیازدهی به خانه ها
در مقایسه با آن انجام می شود برخی از شرایط خانه مرجع
بصورت زیر می باشد :
- شکل و اندازه و یکسان با خانه مورد نظر.
- موقعیت جغرافیایی و جهت یکسان با خانه مورد نظر.
- دیوار ، سقف و کف مطابق با استاندارد ) سطح بیشتر U کمتر (.
- دربها و پنجره ها مطابق با استاندارد ) سطح بیشتر U کمتر (.
- ضریب جذب تشعشع معین برای دیوارهای خارجی.
- سطح پنجره های عمودی متناسب با مساحت دیوارهای خارجی.
- ضریب عبور پنجره ها با توجه به جهت آنها مطابق با استاندارد.
- سوخت یکسان با خانه مورد نظر.
- جرم بدنه ساختمان و ظرفیت حرارتی مطابق استاندارد.
- بازده وسایل الکتریکی مطابق استاندارد.
-4 نتیجهگیری
بکاربستن روشهای فوق برای افزایش بازده ساختمان، علاوه بر کاهش مصرف انرژی
بعلت یکنواخت نگهداشتن دمای خانه موجب راحتی بیشتر ساکنان نیز م ی
شود .
همانطور که ملاحظه گردید، شیوه افزایش بازده در ساختمان به تکنولوژی هر کشور
بستگی دارد در کشور خودمان نیز با توجه به اینکه بازده خانه و مصرف انرژی در
ساختمان مورد توجه قرار نگرفته است می توان با تعیین حداقل هایی برای هریک از
جنبه ها، مصرف انرژی در ساختمان را کاهش داد.
در کشور ما افزون بر ده میلیون منزل مسکونی وجود دارد و با در نظر گرفتن
ساختمانهای اداری این رقم بسیار بالاتر خواهد بود به همین دلیل اکثر انرژی تولیدی
در کشور در ساختمان ها مصرف می شود که درحدود 70 درصد این انرژی نیز تلف
می شود در نتیجه کوچکترین افزایش بازده در ساختمان ها صرفه جویی زیادی درپی
خواهد داشت. اگر تعداد منازل موجود در کشور را در حدود 10 میلیون در نظر بگیریم
صرفه جویی ناشی از کاهش اتلاف در )شکل 8( مشهود است.
شکل 8: کاهش انرژی مصرفی کشور بازای افزایش بازده ساختمان
به نظر می رسد که درکنار هزینه هایی که برای ساخت نیروگاه در جهت تامین انرژی
لازم منازل مسکونی، میشود
می توان به شیوه هایی برای افزایش بازده خانه نیز
اندیشید.
برای این امر در مرحله اول باسیتی آگاه سازی مردم صورت گیرد و تاثیر افزایش بازده
خانه در کاهش مالیات و افزایش راحتی ساکنان خانه به آنها گوشزد شود.
استفاده از معیار برچسب انرژی نیز می تواند نقش مهمی در آگاه سازی ساکنین خانه
درباره هزینه انرژی اتلافی داشته باشد.

در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان واستفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه عملکرد سیستمهای مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت بطوریکه صرفه جویی های ناشی ازبکارگیری این سیستمها در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود.

 سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در هنگام بهره برداری براحتی میتوان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد .یک سـاخـتمان هـوشمنـد بـنـا بـه تـعریـف انـستیتو ساختمانهای هوشمند بنایی است که با استفادة بهینه از چند عنصر پایة : سازه و سیستم و خدمات و مدیریت و روابط درونی آنها ، محیطی مناسب و دارای صرفة اقتصادی ایجاد نماید . در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستمهای هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ی نیروی انسانی می گرد . با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد میتوان بصورت دائمی و بلادرنگ اطلاعات دما فشار رطوبت دبی هوا میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. در یک ساختمان هوشمند با امکانات نرم افزاری بوجود آمده میتوان نمودارهای مختلفی را برحسب زمان دراختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی و حداکثر استفاده از هوای طبیعی را برای ساکنین بوجود آورد. در زمان کارکرد سیستم هوشمند ساکنان در جهت صرفه جویی مصرف انرژی حق باز کردن پنجره ها را نخواهند داشت و درساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت کار این سیستم بصورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستمهای تهویه مطبوع می کند . در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی بر پایه مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ( مبحث نوزدهم – مقررات ملی ساختمان ) بهره برد .


بیشترین مصرف انرژی در ساختمان توسط سیستم روشنایی بوجود می آید که با هوشمندسازی این سیستم می توان ازاتلاف انرژی تا حد زیادی جلوگیری کرد که این عمل با ترکیب روشنایی روز و روشنایی مصنوعی به بهترین نحو و خاموش کردن چراغها در زمان بدون مصرف بوجود می آید . سیستمهای مدرن مدیریت ساختمان امروزه برپایه وب – web base – نگاشته می شوندکه بزرگترین حسن آن در بکارگیری امتیازات شبکه جهانی اینترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط سیستمهای ارتباطی متداول در دنیا است به اینصورت که با راه اندازی سایت ساختمان موردنظر و با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور میتوان ازهر مکانی بر ساختمان احاطه داشت . در اینگونه ساختمانها میتوان با نصب تابلوهای نمایشگر الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش دادن اطلاعات مختلف از سیستمهای کنترلی ساختمان ، زندگی را برای ساکنین لذت بخش کرد .
در ساختمانهای مسکونی با متراژ زیر پنج هزار مترمربع میتوان از سیستمهای اتوماسیون خانگی استفاده کرد که شامل اجزاء متنوعی است :

Motion Detection : از لحاظ امنیت و کنترل روشنایی کاربرد دارد

Pool&Spa : کنترل فیلترها و دما وتاثیراشعه نور خورشید بر استخر

Vehicle Detection : در هنگام ورود وسیله نقلیه چراغها را روشن و تصویر دوربین پارکینک را بر روی تلویزیون سویچ می کند

Lighting : کنترل روشنایی بر اساس نیاز و برنامه زمان بندی شده

Irrigation : سیستم کنترل اتوماتیک آبیاری

Security : کنترل هوشمند امنیتی

Trend Temprature :نمایشگرهای دما و رطوبت هوای بیرون و داخل ساختمان

Multi Room Audio : سیستمهای صوتی هوشمند

Heating&Cooling : سیستم کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش

Telephone&Internet : سیستم تلفن سانترال و شبکه داخلی

و…

HVAC :

در تعریف تهویه مطبوع بر اسا س I.B.S در استانداردهای جهانی آمده است :

نوعی از مکیدن و یا دمیدن هوا از طریق طبیعی و یا مکانیکی به هر فضا یا از هرفضا برای کنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظیم هوشمند دما , رطوبت , همراه با حذف آلاینده های مختلف برای تامین آسایش حرارتی .در این سیستم که مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی و کنترل صحیح تجهیزات مولد انرژی می باشد محل کنترل در سطوح مختلف ساختار برودتی و رطوبتی سیستم اعمال می شود .
سالهاست که چیلرها، بویلرها، هواسازها، فن کوئلها و دیگر تجهیزات مکانیکی یک ساختمان امکان کنترل را دارا می باشند که این کنترل بصورت کاملاً بسته و محلی صورت می گیرد . برای مثال در صورتی که فشار بخار داخل بویلر از حد استاندارد بالاتر رود بطور خودکار مشعل خاموش شده و یا شیر اطمینان عمل می کند .در چنین سیستمی تمامی کنترلها و عملکردهای تجهیزات بصورت دستی صورت می گیرد مثلاً در ابتدای فصل این مدیر واحد تاسیسات است که تصمیم می گیرد چند درصد از سیستم فعال شده و چه تعداد از پمپها در مدار قرار گیرند و یا اینکه توالی فعالیت پمپها طوری انجام گیرد که استهلاک بصورت متناسب انجام شود.
ولی در سیستم مدرن و نوین، طی پیاده سازی یک شبکه عصبی و کنترلی، اطلاعات مربوط به کلیه تجهیزات اعم از فشار مایع، فشارگاز، دما، رطوبت، فرمان حرکت و غیره در یک کنترلر مرکزی وارد شده و سپس با نرم افزاری که در آن کلیه ساختمان و تجهیزات مکانیکی آن بصورتگرافیکی شبیه سازی شده است عمل برنامه ریزی صورت می گیرد. بهترین نرم افزار و سخت افزار کنترل HVAC در ساختمان از شرکت DELTA CONTROLS و AUTOMATED LOGIC می باشد که نرم افزارهای ORCA WEB و WEBCONTROL از این شرکتها در نوع خود بی نظیر است.

طراحی سیستم (BMS) : (Building Management System )

برای شروع پروژه لازم است تا با مطالعه دقیق نقشه ها و داده های موجود , بهترین طراحی بر اساس نیاز ساختمان و کارفرما انجام گیرد. این طراحی باید توسط یک تیم طراح ماهر و کار آزموده که اشراف کامل بر سیستمهای مکانیکال و الکتریکال ساختمان دارد انجام شود تا بتواند بهترین نقاط کنترلی را بدست آورد و آنها را بصورت یک Datasheet کامل کنترلی درآورد.در این datasheet نقاط کنترلی , بصورت ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ (DO,DI,AO,AI) مشخص می شود. بعد از این مرحله نوبت به طراحی نقشه های فاز یک میشود که بعد از بازبینی نقشه های مکانیکال و الکتریکال نقشه های اجرایی تهیه می گردد.
در یک ساختمان لازم است تا نقاطی به عنوان مرکز کنترل در بعضی نقاط مشخص شود (Control Panel) درون این محلها کنترلرها قرار می گیرند و توسط کابلهای UTP به هم و سنسورها و تابلوهای فرمان متصل می گردند تا بتوانند کار کنترل را انجام دهند.

زیر سیستمهای( HVAC) (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) :

هواساز  AHU (Air Handling Unit) :

هر هواساز یک منطقه از ساختمان را تحت پوشش خود دارد و یکی از وظایف آن پیش سرمایی و یا پیش گرمایش هوای تزریقی به مناطق مختلف فضاههایی است که این مناطق از سیستم فن کویل استفاده می کنند و بعضی از مناطق بصورت مستقیم از هوای هواساز تغذیه می شوندو وظیفه دیگر آن تامین هوای تازه برای فضاهای داخلی ساختمان است که این مهم در قسمت Mixerهواساز میسر است که در این قسمت هماهنگی دمپرهای ورودی هوای تازه و هوای برگشته را می طلبد.که در این رابطه سیستم BMS با جمع آوری اطلاعات دمائی ،رطوبتی و مقدار CO2فضاها بهترین توازن را بین دمپرهای ورودی و خروجی بوجود می آورد که باعث استفاده بهینه از هوای برگشتی فضاها نیز می گردد.

فن تزریق هوا در هواساز ها :

درون هر هواساز فن تعبیه شده است که عمل دهش و یا مکش هوا را بعهدهدارد.در سیستم کنترل هوشمند هواساز ، کنترل عملکرد فن بسیار حیاتی است که می توان اطلاعات مورد نیاز را با استفاده از سنسورهای فشار هوا و نیز سیگنالهای الکتریکی تابلو های برق به سیستم BMS گزارش داد.
Ι – سنسورDifferential Pressure : جهت نشان دادن فعالیت فن به سیستم بصورت اندازه گیری اختلاف فشار ورودی و خروجی به فن می باشد .
П – تابلو برق
status – نشان دهنده وجود برق در دوسر ورودی برق فن
Trip-نشان دهنده جهش ناگهانی ولتاژ
Start/Stop – اعمال دستور خاموش و یا روشن شدن فن هواساز


نحوه کنترل دما در هواساز ها :

هواساز دارای یک مبدل حرارتی است که نقش انتقال حرارت از سیال مایع سرد و یا گرم به سیال گذرا (( هوا )) را بر عهده دارد که می توان بصورت مستقیم DX و یا غیر مستقیم باشد که در هر صورت می توان با تعبیه یک شیر سه راهه به همراه یک شیر برقی قابل کنترل توسط BMS به ذخیره انرژی و کارکرد بهینه دست پیدا کرد.باز و بسته شدن شیر عملگر (Actuator) بستگی به دمای منطقه های تحت پوشش هواساز دارد که توسط برنامه ریزی سیستم BMS اینکار صورت می گیرد

دمپرهای تزریق هوا :

در حالت کنترل سیستم به شیوه HVAC, VAV جهت کنترل دبی هوای تزریقی و دمای مطلوب محیط دمپرها نقش حیاتی دارند، این دمپرها کارایی گوناگونی دارند ، بعنوان مثال در زمان آتش سوزی کلیه دمپرها بسته می شوند تا اکسیژن به مناطق آتش سوزی نرسد . در زمان بسته بودن کلیه دمپرها ، جهت آسیب نرسیدن به موتور هواساز ، سیستم BMS موتور را خاموش می کند. در سیستم تهویه مطبوع توسط سیستم هواساز می توان بر روی zone های ورودی ((هوای تازه و هوای برگشتی )) وzone خروجی از هواساز، سنسور های رطوبت ،دماو حتی CO قرار داد تا بیوان از محیط های مختلف اطلاعات مفیدی جهت کنترل کیفی محیط بدست آورد.

سنسورهای ضد یخ زدگی Freezing Detector :

در شرایط سرد محیط، وجود سنسور یخ زدگی بر روی کویل ها ضروری است به این صورت که در هنگام پایین تر رفتن دما از نقطه مشخص سیستم BMS ، فرمانهای لازم را جهت جلوگیری از یخ زدگی کویل صادر می کند .

برج خنک کن : Cooling Tower

برج خنک کن وظیفه پایین آوردن دمای آب خروجی کندانسور دستگاههای چیلر را بر عهده دارد.در سیستم BMS جهت کنترل بهینه برج خنک کن نقاط کنترلی متمرکز برکلکتورهایMakeup و قسمت Bypass دستگاه است و اطلاعات لازم را از سنسورهای دمایی بر روی کلکتورهای رفت و برگشت برج خنک کن و از اطلاعات باینری موجود در تابلو برق ( Trip- status) بهره می برد و می تواند در مواقع لزوم از قسمت start/stop تابلو برق بهره جسته و به فن های برج فرمان لازم را صادر کند. در این ساختمان از دو برج خنک کن بهره گرفته شده است در سیستم های جدید می توان از سیستم دور متغیر فن و یا پمپ استفاده کرد . با تغییر اول می توان انتقال حرارت را کنترل کرد و با تغییر دوم می توان دبی سیال را کنترل کرد .

تانک ومبدل حرارتی آب گرم مصرفی : D.H.W.G

در این دستگاه بخار یا آب جوش تولید شده در دیگها وارد کویل تانک ها شده و حرارت خود را به آب مصرفی می دهد و آن را گرم می کند .با داشتن دمای آب ورودی و خروجی به تانک آب گرم مصرفی (آب جوش و آب مصرفی ) می توان انتقال حرارت بوجود آمده را بدست آورد و از این اطلاعات در جهت کنترل هر چه بهتر دستگاه استفاده کرد .در حالت ایده آل، بر حسب نوع و کیفیت کویل استفاده شده، کیفیت انتقال حرارت تعیین می گردد ، اما با وجود سختی و رسوبات در داخل آب مصرفی ، به مرور زمان بر روی کویل ،یک لایه از رسوبات ایجاد میشود. که انتقال حرارت را با مشکل مواجه می سازد .
در سیستم BMS اگر انتقال حرارت صحیح دچار اختلال گردد با یک بوق هشدار دهنده (alarm) به فرد نگهدارنده دستگاه اعلام می گردد که D.H.W.G از لحاظ جرم گرفتگی کویل دچار اشکال گردیده است . همچنین با نصب یک ستسور فشار بر روی تانک می توان امنیت کاری دستگاه را افزایش داد .

سیستم کنترلی پمپها :
در ساختمان از پمپهای سیر کولاتور (و یا بوسترپمپها ) استفاده می شود که بطور معمول یکی از آنها در حالت رزرو قرار دارد ،مابقی با توان نامی مشغول بکار هستند که انرژی برق فراوانی را مصرف می کنند ، از این پمپها در جهت گردش آب درون سیستم های مختلف از قبیل هواساز ها، فن کویلها ، آب مصرفی و برج خنک کن و … استفاده می شود که این گردش سیال بدون در نظر گرفتن مصرف انرژی و را ندمان کاری است در صورتیکه در سیستمBMS این گردش سیال بصورت کنترل شده است و بر حسب نیاز ساختمان پمپهابصورت متوالی و چرخشی ، روشن و خاموش می گردند . در سیستم کنترل پمپها می توان از فرامین و اطلاعات زیادی همچون ((Start/stop-Trip-Status)) در جهت کنترل پمپها استفاده کرد که این اطلاعات در منطق کنترل بصورتهای مختلف قابل استفاده است و همچنین در قسمت ورودی و خروجی پمپها از سنسورهای فشار جهت کنترل کار پمپها از نظر سلامت بهره جست .

سیستم کنترل چیلرجذبی :

وظیفه آن تامین آب سرد جهت سرمایش ساختمان است . چیلر های بکار رفته دارای یک سیستم کنترلی کامل هستند .بنا به ماهیت سیستم BMS که یک سیستم مدیریت جامع است .دستگاههای چیلر بصورت کامل با مدارات کنترلی داخلی بکار خود ادامه می دهند ،تنها کاری که سیستم BMS انجام می دهد. این است که در یک مرحله کنترلی بالاتر کار کنترل را انجام می دهد تا در مواقع اضطراری فرمانهای لازم را صادر نماید که اینکار با اطلاعات جمع آوری شده توسط سنسورهای متعدد و اطلاعاتی که از تابلو برق گرفته می شود امکان پذیر است|.
نقاط حساس چیلر همچون خط chilled و condenser دارای سنسورهای حرارتی ورود و خروج سیال از چیلر است و همچنین دارای سنسور جریان سیال (F.Sw) در نقاط ورودی اپراتور و کندانسور است تا احتمال یخ زدگی و سلوشن شدن مایع مبرد را از بین ببرد و همچنین با کنترل دبی آب گرم ورودی از دیگ آب گرم به چیلر به همراه سنسورهای حرارتی در ورودی و خروجی آب گرم کار کنترل خط ژنراتور را انجام دهد .

سیستم کنترل بویلر :

بویلر ها دارای مدارات کامل کنترلی داخلی هستند که کنترل تمام سیستمهای داخلی بویلر را انجام می دهد.در سیستم کنترل بویلر توسط BMS با داشتن دمای ورودی و خروجی می تواند در یک مرحله بالاتر، بر کار بویلر نظارت داشته باشد و در زمان خطر ، فرامین لازم را صادر کند .

فن کویلها :

بر اساس نیاز پروژه و تعداد زیاد فن کویلها ، پیش بینی سیستم کنترلی خاص برای کاهش مصرف انرژی و کنترل بهینه دمای اتاقها وجود دارد .
تنظیم و دبی آب سرد و یا گرم مورد نیاز فن کویلها به کمک شیر سه راهی .که دستورباز یا بسته بودن را از کنترلر می گیرد انجام می پذیرد . اما با توجه به بهینه شدن پروژه ۲ گونه خاص طراحی در نظر گرفته شده است .

I – استفاده از شیر سه راهه و چهار شیر سوزنی :

این روش جهت فضاهای بسته ایست که تنها یک فن کویل در آنها فعال است.

II– استفاده از شیر سه راهه و دو شیر سوزنی :

در سیستم کنترل BMS می توان بر هماهنگی و کارایی دستگاههای مرتبط با سیستم گرمایش ساختمان همچون بویلرها و پمپهای مربوطه و فن کویلها و هوا ساز ها و در یک زمان واحد ، کار نظارت را انجام داده تا بهترین بازده را از سیستم بدست آوریم .
این روش جهت فضاهایی است که تعداد فن کویل بیش از یک دستگاه می باشد ، که در صورت نیاز به تعمیر دیگر فن کویل ها جبران بار حرارتی محیط را انجام می دهند.

با این برنامه ریزی امکان آن بوجود می آید که:
در مصرف انرژی تا ۳۰% صرفه جوئی شود،
هزینه های نگهداری تجهیزات مکانیکی ساختمان کاهش می یابد،
استهلاک دستگاهها تا حد بسیار زیادی کاهش یابد،
دمایی مطلوب بدون نیاز به کنترل لحظه ای و حتی مستقل از فصول در تمام طول سال ایجاد گردد،
امکان تعامل سیستم با دیگر زیرسیستم های ساختمان مانند کنترل روشنایی، اعلام حریق و غیره وجود داشته باشد، تمام تجهیزات از راه دور توسط شبکه جهانی اینترنت قابل کنترل باشند (Web base)،
خرابی تجهیزات مکانیک بلافاصله پس از وقوع و اعلام سریع آن توسط فکس، پست الکترونیکی(E-Mail)، آلارم، تلفن و دیگر روشهای ممکن جهت رفع سریع آن صورت پذیرد.

برچسب انرژی


مقدمه

در یك دیدگاه كلی مصرفكنندگان عمده انرژی سه بخش ساختمان، صنعت و حمل و نقل هستند. انرژی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری، توسط سیستم‌های گرمایش و سرمایش ، وسایل برقی و دفتری و روشنایی مصرف می‌شود. در خانه‌های موجود در دنیا، از یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی گرفته تا سیستم‌های دفع زباله و رایانه‌های رومیزی انرژی مصرف می‌شود. در ساختمان‌های اداری نیز از رایانه ها و دستگاه‌های کپی گرفته تا کولرهای آبی و سنسورهای نوری تنظیم کننده روشنایی- که تعدادشان همواره در حال افزایش است- انرژی مصرف می‌کنند. بر پایه آمارهای موجود وسایل انرژیبر خانگی مورد استفاده مردم ایران بیش از 10 قلم برآورد گردیده است. بر همین اساس در حال حاضر 100درصد از خانواده های شهری و 90درصد از خانواده های روستایی در کشور از خدمات انرژی همچون شبکه برق استفاده می کنند. بدیهی است وسایل گرمایشی و سرمایشی ساختمان‌ها که اغلب در معرض دید نیستند نیز از مجموعة وسایل مصرف کننده‌ی انرژی به شمار می‌روند. لذا با توجه به تعدد مصرف كنندگان خانگی در صورت پایین بودن بازدهی وسایل انرژیبری چون یخچال، بخاری، آبگرمكن و غیره میزان قابل توجهی از انرژی به هدر خواهد رفت لذا به كاربردن برچسب انرژی با هدف اطلاع كاربر نهایی از بازدهی وسیله انرژیبر میتواند نقش عمدهای در صرفه جویی انرژی ایفا كند. در این راستا اولین استاندارد مصرف انرژی در کشور برای یخچال و فریزرها تدوین شده و کلیه کارخانه های سازنده، ملزم به رعایت آن در تولید الصاق برچسب انرژی بر روی محصولات خود شدند. یخچال و فریزرها مهمترین مصرفکنندگان انرژی در بین سایر وسایل برقی خانگی هستند. بطوری كه به تنهایی در سال 1380 حدود 16 میلیارد کیلو وات ساعت برق مصرف کرده اند. لازم به ذكر است برای تولید برق یک یخچال و فریزر سالانه 400 کیلوگرم گاز گلخانه ای وارد جو زمین می شود. در حال حاضر معیارهای لازم برای تعیین بازدهی مصرف انرژی اكثر وسایل خانگی اعم از اتو برقی، ماشین لباسشویی برقی، آبگرمكنها، كولرهای برقی و آبی، سماورهای برقی و ... مشخص و استفاده از برچسب رایج شده است. شركت بهینه سازی مصرف سوخت كشور وظیفة تدوین استانداردهای مصرف انرژی ، برچسب انرژی و سیاست گذاری در این حیطه را به عهده دارد . برنامه‌های تدوین و وضع استانداردها، و برچسب گذاری کارآیی انرژی در نظر دارد تا در تمامی محصولات مصرف کنندة انرژی، بدون به وجود آمدن هر گونه کاستی در خدماتی که به مصرف کنندگان ارائه می‌دهند، مصرف انرژی شان را کاهش دهد. مطالعات نشان میدهد که 34% از میزان کل انرژی مصرفی مربوط به فعالیت‌های انسانی مرتبط با ساختمان ها، شامل استفاده از تجهیزات گرمایشی, سرمایشی, وسایل پخت و پز, روشنایی و غیره است. مصرف انرژی ساختمان‌ها سهمی حدود 25 تا 30 درصد از انتشار آلایندة دی اکسید کربن مربوط به انرژی را داشته و برآورد می‌شود. 19 تا 32% از تمام دی اکسید کربن انتشار یافته توسط بشر به طبیعت و 10 تا 12 درصد از کل سهم ما در تغییرات آّب و هوایی ناشی از گازهای گلخانه‌ای باشد. بیشتر محصولات مصرف کننده‌ی انرژی که برای ساختمان‌های 20 سال آینده مناسب باشند، تاکنون ساخته نشده‌اند. در یک طرح خوب، استانداردهای اجباری کارآیی انرژی، محصولات ناکارآمد را از چرخه فروش خارج خواهد کرد و سبب افزایش رفاه اقتصادی کلی بیشتر مصرف کنندگان، بدون ایجاد محدودیت عمده‌ای در انتخاب محصولات، خواهد شد. برچسب های انرژی، مصرف کنندگان را به سوی انتخاب آگاهانه در مورد خریداری محصولات و مدیریت هزینه‌ی انرژی، سوق می‌دهد .

معرفی برچسب انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده را با میزان کارآیی هر یک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می کند. همچنین اطلاعات مشترک در همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژیبر را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. برچسب انرژی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است. که به طور مثال خریداران ماشین لباسشویی می توانند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید دستگاهی را انتخاب کنند که در مقایسه با سایر مدلهای مشابه دارای کارآیی و بازدهی بیشتری باشد. در کل سه بخش اول برچسب که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترک است به ترتیب نمایانگر علامت تجاری و نام شرکت سازنده و مدل دستگاه می باشد. بخش چهارم برچسب انرژی به وسیله 7 حرف لاتین از A تا Gدرجه بندی شده است که هر یک از حروف، معرف درجه ای از کارآیی دستگاه می باشد. حرف A نشانگر بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هر چه رتبه دستگاه بیشتر باشد کارآیی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می کند بیشتر است. مصرف کنندگان می توانند در هنگام خرید وسایل برقی خانگی با دقت و توجه به حرف لاتین درج شده در این قسمت از میزان کارآیی و بازدهی دستگاه اطلاع یابند. بخش پنجم، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه بر اساس استاندارد ملی تدوین شده و در بخش آزمون استاندارد می باشد و سایر بخشها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل می باشد. به طور مثال بخشهای ششم و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاک کنندگی و قدرت خشک کن دستگاه می باشد و آخرین بخش نیز آرم مؤسسه استاندارد را نشان می دهد. در شكل زیر نمونه ای از برچسب انرژی برای بخاری گازی نشان داده شده است. موارد مندرج در آن به قرار زیر است :

 • نام تولیدکننده
 • مدل بخاری
 • شاخص بازدهی کل خالص بخاری
 • مقدار عددی بازده کل خالص بخاری
 • مقدار مصرف سالیانه انرژی بر حسب مگاژول
 • معادل مصرف سالیانه گاز بر حسب متر مکعب
 • شاخص بازده در حالت تنظیم حداکثر
 • شاخص بازده در حالت تنظیم حداقل
 • مصرف پیلوت برحسب مگاژول بر ساعت
 • حداکثر توان خروجی بر حسب کیلو وات
 • نوع سوخت مصرفی
 • محل نشان استاندارد
 • سال اعتبار برچسب

فوائد استفاده از برچسب انرژی

 • استفاده از برچسب انرژی مزایا و فواید گوناگونی برای مصرف کنندگان این گونه وسایل دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاه کرد :
 • انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خرید وسایل خانگی مصرف كننده انرژی
 • آشنا ساختن مصرف کنندگان با میزان کارآیی و بازدهی وسایل
 • بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی
 • کاهش هزینه انرژی مصرفی در خانواده ها
 • کاهش آلودگی محیط زیست
 • ارائه اطلاعات اختصاصی ویژه هر وسیله
 • ارائه اطلاعات مفید در مورد وسایل شامل: علامت تجاری و نام شرکت سازنده، مدل دستگاه و نشان استاندارد

بهینه سازی مصرف انرژی با عایق

ساختمانها برای ایجاد محیطی سالم و راحت برای کار و زندگی مردم ساخته شده اند. فضای داخلی باید از نظر شرایط آسایشی ثابت باشد، برخی از این شرایط عبارتند از: دمای مناسب، تهویه مناسب، عاری از آلوده کننده های محیطی و رطوبت، سکوت و آرامش محیط و نور مناسب.
از آنجا که در بسیاری از کشورها، ساختمانها بیشتر از 40% سهم کل انرژی را مصرف می کنند، برنامه های جدی برای کاهش مصرف انرژی در این بخش وجود دارد و هدف این است که با در نظر گرفتن کاهش منابع، هم سلامت و بهداشت و هم شرایط آسایش ساختمان، با حداقل مصرف انرژی تأمین شود.

از سایر مسایل مهم در این زمینه، هدایت حرارتی از طریق رسانایی، تابش و همرفت، پل های حرارتی، مقاومت حرارتی، انرژی و پنجره و... است.
به همین منظور طراحی ساختمان باید با توجه به آب و هوای سرد صورت گیرد و برای جلوگیری از اتلاف حرارت در مواقع سرد سال توجه به ظرفیت حرارتی و عایق حرارتی در ساختمان سازی ضروری است و در صورت طراحی صحیح اقلیمی در بقیه سال (مواقع گرم) نیاز به دستگاههای مکانیکی جهت برقراری شرایط آسایش در فضاهای داخلی ساختمان، احساس نمی شود.
همچنین در اکثر ساختمانهای متداول و معمولی در ایران، به کار بردن یک لایه عایق حرارتی به ضخامت 5 سانتی متر، بیشتر از 7 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت را دنبال خواهد داشت.
نهایتاً، این مسئله بسیار مهم است که مصرف کنندگان متوجه شوند که رفتار صرفه جویانه آنها به واحد لیتر و کیلو وات است، ولی به زبان پول، معادله صرفه جویی و به زبان محیط، به معنی حفاظت از محیط زیست و کاهش دی اکسید کربن و سایر مواد آلاینده است.

1ـ طراحی ساختمان:
طراحی ساختمان از اهمیت ویژه ای در به حداقل رساندن مصرف انرژی دارد، زیرا طراح با توجه به دستیابی به بهینه مصرف انرژی، به گونه ای مؤثر باید با محیطمربوطه ارتباط داشته باشد و با دید باز به طراحی ساختمان بپردازدکه با توجه به فضای اطراف ساختمان وسمت و سوی آن و فضای اشغال شده ساختمان بتواند به بهینه ی انرژی و از سوی دیگر به نظر کارفرما به همه ی این موارد تا حد امکان پاسخگو باشد و یک قدم مثبت در صرفه جویی انرژی بردارد.

2ـ سمت قرار گرفتن ساختمان:
دانسته ایم مطلب مهم است که طی آمار ارائه شده، ساختمان های شمالی در طی روز و شب با دریافت میانگین 2/78 درصد از روشنایی خورشید، گرم ترین ساختمانها می باشد که این مطلب می رساند که در روزها، منازل شمالی بالاترین میزان تابش خورشید را دریافت کرده و به همین میزان در این منازل کمترین سوخت نسبت به منازل دیگر (شرق، غرب، جنوب) مصرف می شود. به همین دلیل باید در احداث ساختمان ها، سمت قرار گرفتن ساختمانها را با توجه به بهینه سازی انرژی تعیین کرد.

3ـ سمت قرار گرفتن پنجره ها:
سمت قرار گرفتن پنجره ها از استفاده ی بهینه از روشنایی و میزان حرارت خورشید بسیار حائز اهمیت است این عمل با استفاده از گرمیا خورشید در زمستان قابل بررسی است. زیرا سطح مناسب پنجره ها در مناطق سردسیر در فصول مختلف و از جمله در زمستان در مصرف سوخت تا اندازه ای صرفه جویی می نمایند، در این مورد باید حتی الامکان از قرار گرفتن سمت پنجره ب محیط باز پرهیز گردد.

4ـ استفاده از گیاهان در پوشش ساختمان:
در نماهای ساختمان ها، پوشش گیاهی عامل مهمی در عایق کاری حرارتی ساختمانها بکار برده می شود. اما این گیاهان باید خزان ناپذیر باشند، عیب بزرگ این است که اگر باد تندی بوزد ممکن است کلیه ی این گیاهان از بین رفته و نابود شوند و به همین علت باید از آنها مراقبت ویژه ای نمود، زیرا که از منابع خوب صرفه جویی انرژی می باشد.

5ـ استفاده از سقف کاذب:
نصب سقف کاذب می تواند تا اندازه ای از انتقال حرارت بکاهد و همچنین می تواند بخشی از فضای سرمایش وگرمایش انرژی را بکاهد و این نکته حائز اهمیت است که سقف کاذب در طبقات فوقانی می تواند از انتقال حرارت بین فضای داخل و خارج ساختمان بکاهد. به این منظور یکی از روش های صرفه جویی در مصرف انرژی است.

6ـ استفاده از پنجره های دو جداره و قاب استاندارد:
در کشورهای صنعتی دنیا اغلب پنجره ها در ابعاد کوچک و دو جداره ای می باشند ولی در کشورهای جهان سوم می بینیم که ابعاد پنجره ها اغلب بزرگند و دارای شیشه های معمولی می باشند. ولی این عامل به نظر ساده و در صرفه جویی سوختن و همچنین در جلوگیری از ورود صوت و گرد و غبار نیز اهمیت دارد و یکی از روش های مهم صرفه جویی سوختن می باشد. اگر پنجره ها کاملاً در ابعاد استاندارد و شیشه ها نیز دو جداره باشند، مسلماً از میزان مصرف انرژی می کاهد. در اینجا حائز اهمیت است که یادآوری شود که درزهای بین شیشه ها وقابل ها به طور کامل مسدود شود و اگر نه باعث مصرف انرژی بیشتر انرژی و ورود گرد و غبار به درون ساختمان میشود.

7ـ استفاده از فضای خالی در بین دیوارها مطابق با استانداردهای جهانی:
در این روش در بین دیوارهای اصلی و فرعی ساختمانها با توجه به استانداردهای موجود در جدول زیر می توان فضاهای خالی وبا صرفه اقتصادی جهت استفاده ی بهینه از انرژی بکار برد. این روش سبب ایجاد جریان همرفتی در بین دیوار می گردد و هر چه ضخامت لایه کم و مقدار رسانایی در این قسمت زیادتر باشد، جریان همرفتی بیشتر است و تبادل حرارتی ثابت می ماند. این فضای خالی همچون یک عایق سبب می شود که گرما و سرما از بین دیوارها عبور نکنند و انرژی موجود در مکان مورد نظر ثابت بماند.

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات