برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)1- 70
2-
تک تک افشان ها به هم تابیده اند و طولشان بیشتر می شود و مقاومتشان بیشتر می شود
خاصیت خودالقایی در برق متناوب که هر چه تعداد رشته ها بیشتر باشد بین 1.02 تا 1.05 مقاومت بیشتر می شود
 3.
زره دار که زرهی از سیم فولاد گالوانیزه معمولا است
4.
ب
5.
مقاومت ویژه آلومینیوم 1.65 برابر مس هست و جریان مجاز آلومینیوم
مقدارش 0.778  جریان مجاز مس هست.
6.
الف. سیم و کابل تکی را نباید به غلاف و زره فلزی مجهز کرد و نمی توان یک سیم تک فاز را داخل لوله فلزی گذاشت چون اگر بگذاریم گرم می شود بخاطر جریان القایی در لوله فلزی محافظ و باعث تلفات هم می شود
ب. گرمای کابل از 3طریق دفع می شود هدایت و کنواکسیون(انتقال، همرفت، جابجایی) و تشعشع

 ج. به تعداد 6 سیم وابسته است

د. به هر دو مورد وابسته است

7. حرارت مساوی تعداد سیم در مقاومت سیم در جریان عبوری از سیم به توان دو
Q=n R.I^21.کابل های PVC از چه دمایی بالاتر نباید کار کنند؟
2. مقاومت سیم رشته ای به چه دلایلی بیشتر از مفتولی است؟
3. در محیط هایی که خطر ضربه مکانیکی است از چه کابلی استفاده می شود؟
الف. دو لایه عایق
ب. زره دار
ج. عایق تقویت شده
د. لوله محافظ
4. دلیل اصلی حفاظت از اضافه دما برای کابل های بدون عایق و در هوای آزاد چیست؟
الف. جریان مجاز
ب. کم شدن استقامت کششی کابل با افزایش دما
ج. زیاد شدن مقاومت الکتریکی
د. همه موارد
5. مقاومت ویژه آلومینیوم
..... برابر مس هست و جریان مجاز سیم و کابل آلومینیومی
مقدارش ......  جریان مجاز سیم و کابل مسی هست.
6. کدام جمله غلط است
الف. سیم و کابل تکی را نباید به غلاف و زره فلزی مجهز کرد و نمی توان یک سیم تک فاز را داخل لوله فلزی گذاشت
ب. گرمای کابل از 3طریق دفع می شود
ج. حرارت ایجاد شده در کابل 6 سیمی به نصف تعداد سیم ها یعنی 3 سیم وابسته است
د. سطح مقطع کابل ها به جریان مجاز سیم و حداکثر افت ولتاژ مجاز سیم هر دو با هم بستگی دارد.

7. حرارت ایجاد شده در کابل n سیمی چگونه بدست می آید(فرمول آن چیست؟)
8. ضریب توان لامپ فلورسنتfluorescent بدون خازن جبران ساز حدود .... تا .... می باشد
9. توصیه شما برای مدار روشنایی یک واحد مسکونی چیست؟ که با اتصال کوتاه شدن یک نقطه از مدار همه روشنایی ها از بین نرود.
الف. حداکثر هر 100 متر مربع از یک فیوز برای روشنایی تغذیه شود و توصیه می شود برای فضای بیشتر از 50 مترمربع از دو مدار فیوزی استفاده شود.
ب.
حداکثر هر 12 متر مربع از یک فیوز برای روشنایی تغذیه شود و توصیه می شود برای فضای بیشتر از 10 مترمربع از دو مدار فیوزی استفاده شود.
ج. حداکثر هر 150 متر مربع از یک فیوز برای روشنایی تغذیه شود و توصیه می شود برای فضای بیشتر از 75 مترمربع از دو مدار فیوزی استفاده شود.
د. قانونی نمی توان وضع کرد و فقط بستگی به نظر طراح دارد

10. ضریب مصرف بار روشنایی خانگی ... در نظر گرفته می شود
الف. 1
ب. 0.8
ج. 0.9
د. باید همراه با سایر وسایل جانبی بین 0.6 تا 0.7 در نظر گرفته شود.

11. جریان راه اندازی موتوری که 7 برابر جریان نامی اش است ملاک چیست؟
الف. انتخاب فیوز
ب. انتخاب مقطع سیم و کابل
ج. انتخاب بی متال و سیم و کابل
د. همه موارد
12. راندمان موتورهای کوچک خانگی که معمولا زیر 1 کیلو وات هستند بین .... و .... هست و ضریب توان آنها بین .... و .... هست.
I=W/VnCos Q
nراندمان
Cos Q ضریب قدرت
w توان حقیقی نوشته شده روی موتور

13. راندمان موتور سه فاز بستگی مستقیم به.... موتور دارد و ضریب توان موتور سه فاز بستگی به .... موتور دارد
14. اکثر بارهای صنعتی موتور .... هستند
الف. جریان مستقیم
ب. سه فاز القایی (آسنکرون) روتور قفس سنجابی
ج. سه فاز القایی
(آسنکرون) روتور سیم پیچی شده
د. سه فاز سنکرون
15. در موتورها توان موتور به مجذور ولتاژ یا توان دوم ولتاژ وابسته است و اگر 5% افت ولتاژ داشته باشیم 19% افت توان داریم و در لامپ های رشته ای هم 5% افت ولتاژ مقدار 16% کاهش نور ایجاد می کند چون به شدت گرمای لامپ کم می شود.
16. کلید معمولی یک پل تا ظرفیت 40 آمپر ساخته می شود و کلید گردان تا ظرفیت ..... آمپر ساخته می شود
17. نقطه مشترک کلیدهایی مثل کلید تبدیل یا یک قطبی دو راهه چگونه مشخص می شود؟ کاربرد آن کجاست؟
18.
دور تا دور یک رستوران و یک سالن ورزشی کوچک کلیدهایی برای کنترل همه روشنایی ها نصب کرده ایم، نوع کلیدهای ابتدایی و انتهایی و کلیدهای میانی را مشخص کنید.
19.
خازنهای بانک خازنی یا جبران ساز باید از انواعی انتخاب شوند که بتوانند دایمی در مدار قرار گیرند پس باید بتوانند ولتاژ شبکه را تحمل کنند در محاسبه خازن از انواعی استفاده می شود که ولتاژ مجاز آنها .....درصد بیشتر از ولتاژ شبکه باشد.

20. می دانیم بارهای خطی مثل خازن ها و موتورهای سه فاز AC و بارهای مقامتی حرارتی هارمونیک ایجاد نمی کنند کدامیک از بارهای زیر غیرخطی و هارمونیک زا هستند
الف. منابع تغذیه وقفه ناپذیر UPS و ترانس ها و چک ها
ب. منابع تغذیه تلویزیون و کامپیوتر و لامپ های کم مصرفCFL
ج. مبدلهای ایستا بخصوص موتورهای القایی دور متغیر
د. همه موارد


21. بانک های خازنی مختلف مجهز به فیلتر که فرکانس های رزونانس متفاوتی دارند را می توان بصورت ..... در  شبکه نصب کرد ولی بانکی که فرکانس رزونانس ..... دارد احتمالا تحت اضافه بار قرار می گیرد.

الف.سری-پایین تری

ب. موازی-بالاتری

ج. سری- بالاتری

د. موازی-پایین تری

22. ظرفیت بانک خازنی بر اساس منحنی تغییرات بار بر حسب زمان و شیب آن بدست می آید و اگر این منحنی در دسترس نباشد پله اول بانک خازنی را ... یا ....ظرفیت کل تابلو یا ظرفیت بار در نظر می گیرند.

الف. 10% یا 20%

ب. 15% یا 25%

ج. 5% یا 10%

د. 20% یا 50%

23. پله های بانک خازنی بصورت رگولاتورهایی با توالی 1:2:2:2:2:2:2 ساخته می شود که اعداد 2 می تواند ادامه داشته باشد و توالی 1:2:2:4:8 و توالی 1:2:4:8:8:8 هم ساخته شده و جدیدترین آنها آرایش زیر می باشد1:2:4:8:16:32:64 که تا ظرفیت.....  کیلو وار را می توان با این نوع بانک ایجاد کرد (با پله اول 10)

24. می دانیم بانک های خازنی همیشه تحت اضافه بار هستند(مخصوصا اضافه جریان بخاطر مقداری هارمونیک ناچیز در ولتاژ محل تغذیه) به همین دلیل استاندارد تعیین کرده که خازن ها باید حداقل .... درصد اضافه جریان را بصورت دایمی تحمل کنند و فیوز و شینه و کنتاکتور بانک خازنی هم بر اساس .... اضافه جریان انتخاب گردند

25. کنتاکتور بانک خازنی .....می باشد که گاهی با .... جایگزین می شود ولی زمان قطع .... شش برابر طولانی تر از کنتاکتور مخصوص بانک خازنی می باشد که عمرش را کم می کند.

26. فیوز در بانک خازنی فقط وظیفه حفاظت و قطع ..... را دارد و نمی تواند حفاظت ........ را انجام دهد و حفاظت ........... بانک خازنی بر عهده رگولاتور است.

الف. اتصال کوتاه- اضافه بار(جریان)

ب. اضافه بار(جریان)-اتصال کوتاه

ج. اضافه بار(جریان)- فرکانس هارمونیک

د. هیچ کدام


26. فیوز در بانک خازنی فقط وظیفه حفاظت و قطع اتصال کوتاه را دارد و نمی تواند حفاظت اضافه بار(جریان) را انجام دهد و حفاظت اضافه بار(جریان) بانک خازنی بر عهده رگولاتور است که پله ها را کم و زیاد کند

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic