در نوت بوک های جدید برای افزایش عمر باتری لازم نیت که باتری ان را خارج کنیم .
در این نوتبوک ها قطعه ای وجود دارد که باتری را قطع کرده و از برق شارژر استفاده میشود