برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 40 تجربه برای درس کاربینی استاد سریری7

1. در کلیه تلویزیون های سونی که STRs6707  به کار رفته است بعد از چندین سال کار کردن ممکن است لحظه اول روشن کردن این ICبسوزدوهمراه با آن مقاومت فیوزی وفیوز اصلی نیز بسوزد که علت اصلی سوختن آن خرابی خازن  220میکروفاراد 16ولتی کنار STRمی باشد وحتما با تعویض STR خازن مذکور را نیز عوض کنید درغیر این صورت یا بلافاصله  بعد از روشن کردن و یاد دفعات بعدی که با کلید پاور روشن می کنید خواهد سوخت.

 

2. در سونی مدل2090 اگر نوارهای پارازیت رنگی گاه گاهی روی تصویر از بالا به پایین و بالعکس در حرکت بود احتمالا ولتاژ AC برق به نحوی روی DC نشت پیدا کرده و به احتمال زیاد PTC دیگوسینک نیز خراب می شود .

 

 

3. در تلویزیون سونی مدل  2192 اگر تصویر است وست بود و از طرفین بزرگ تر شده بود ، ابتدا خازن C875 به ظرفیت 4.7 میکرو فاراد روی کلکتور D1761 (Q821) تست شود و عوض شود و احتمالاسلف( سیم پیچ) L804  که 3.3 میکرو  می باشد اتصال کرده که در این صورت ولتاژ روی کلکتور ترانزیستور که 13.1 ولت می باشد وجود ندارد که بایدسلف( سیم پیچ) که 275 دور می باشد عوض شود (در صورت عادی بایستی 13.5 اهم داشته باشد )

 

 

4. در سونی مدل 2192 وسایر مدل هایی که یک مقاومت حدود 470 اهمی به طور موازی باسوکت دی گوسینگ به کار رفته وقتی سوکت دی گوستینک را می کشیم حتما پایه سر مقاومت R601 حدود 470 اهم را باید آزاد کنیم و گرنه در صورت به برق خوردن دستگاه مقاومت می سوزد .

5. در بسیاری از مدل های سونی که تقویت IF داخل یک قوطی فلزی نزدیک تیونرقرار دارد اگرتصویر AGC شد و تصویر با کنتراست زیاد و موج دار بودو یا با ضربه تصویر خوب شد باید داخل قوطی تقویتIF و پایه های IC آن لحیم کاری شود .

 

 

6. در سونی2192 اگر ولتاژ تا پایه STR رفته بود ولی مصرف نشدSTR50115 عوض شود و بهتر است جهت جلوگیری از جرقه زدن ، هنگام خارج کردن STR قبلا ولتاژ دوسر خازن صافی تغذیه با یک مقاومت تخلیه شود .

 

 

7. در سونی 2192   اگر ولتاژ در خروجی ترانس چاپر بود ولی روی پایه کلکتور خروجی ولتاژی نبود ، ابتدا ترانزیستور تست شود و اگر سوخته بود تعویض شود احتمال زیاد اتصال فیوزی 2 پایه(که شبیه ترانزیستورکوچک است) در مسیر ولتاژ سوخته است .

 

8. در سونی مدل2092 اگر مقاومت R609 در لحیم شل شود تصویر کوچک شده و التهاب دارد و صدای ویز به گوش می رسدکه با تجدید لحیم درست می شود .

 

 

9. در سونی 2192 اگر همان لحظه اول های ولتاژ بود و بعد از این که های ولتاژ روی درایورو      OUTPUTهوریزانتال وآی سی)CXA1213که نوسان ساز افقی هم هست) بود ولی نوسان ساز خاموش بود ، احتمال زیاد50115 STR تغذیه خراب است .

 

 

10. در سونی2192 اگر تصویر در وسط جمع بود و از پایین به داخل خمیده بودوپس از مدتی کار کردن بهترشد خازن C558 به ظرفیت 25 ولت 470 میکروفاراد خراب است .

 

 

11. در سونی 2090    (ودر کلیه تلویزیونها) اگر تصویر پرنور و با خطوط برگشت بود احتمالا مقاومت فیوزی مسیر ولتاژ 180 ولت سوخته است .

 

 

12. در سونی مدل2092  اگر تلویزیون کاملا خاموش بود ، ابتدا دو شاخ   کلید پاور و فیوز بررسی شده و اگر ترانزیستور تغذیه خراب بود احتمالا مقاومت فیوزی 20 وات و دیودزنر نیز خراب است که بایستی تعویض شود .

13. در سونی مدل 2160 اگر های ولتاژ ضعیف بود و ولتاژ 135 ولت تغذیه افت کرده ، های ولتاژ خراب است .

 

 

14. در سونی 20 اینچ قدیمی مدلهای 2020 و2030 اگر رنگPAL قطع بود ، احتمال دارد بوبین T303 تنظیم نباشد .

در سونی B14 اگر آی سی ورتیکالLA7830 بسوزد یک لحظه ولتاژ آمده و بعد به حالت Stand By می رود .

 

 

15. در سونی مدل 2197 اگر خازن C513 به ظرفیت 1 میکرو و 50 ولت خراب شود ممکن است یک لحظه های ولتاژ آمده و بعد خاموش شود و به احتمال زیاد OutPut هوریزانتال به شدت گرم می شود و یا می سوزد .

 

 

16. در سونی 18 اینچ مدل 1882 اگر خروجی هوریزانتال داغ کرده و از ترانس چاپر تغذیه نیز صدای ویز شدید شنیده شد و همین طور های ولتاژ هم به مقدار کم وجود داشت ولی تصویر نبود ، احتمال زیاد های ولتاژ خراب است .

 

 

17. در سونی 14 اینچ اگر تلویزیون از حالت Stand By که روشن شد ولی شروع به چشمک زدن نمود و روشن نشد و ولتاژ 115 ولت به 85 ولت تنزل پیدا کرد ، خازن 33 میکرو 160 ولت خراب است و یا اینکه در اثر لرزش از جای خود خارج شده است .

 

 

18. در سونی 14 اینچ اگر IC602 (SE115) خراب شود تلویزیون فقط صدای تیک تیک ضعیف کرده و روشن نمی شود و اگر ولتاژ خروجی چاپر را بگیریم مقداری کم که در حال تناوب کم و زیاد شدن است دیده می شود .

 

 

19. در سونی 1882MF اگر کانال ها در حافظه قرار نگرفت و هنگام جستجو روی کانال ها ایستاد و پس از چند دقیقه خوب شده و چند دقیقه بعد خاموش شد و به حالت اول برگشت ؛ به احتمال زیادL85(153) که در مسیر ولتاژ 30 ولت قرار دارد خراب است .

 

 

20. در سونی 14 مدل KV14Q1  اگر خازن C624 (16V/470MF) خراب شود ،تلویزیون مدت ها طول کشیده تا روشن شود و یا اصلا روشن نمی شود . (تصویر کوچک های ولتاژ دل دل می زند .)

 

 

21. در سونی 2192 اگر تصویر کم نور بوده و به صورت پرش دار در ورتیکال بود آی سی جنگل به شماره CXA1213S خراب است .

 

 

22. در تلویزیون سونی مدل KV1401 اگر خازن C624 (16V/470MF) خراب شود ؛ مدتی طول می کشد تا تلویزیون روشن شود و یا اصلا روشن نمی شود . (تصویر کوچک و های ولتاژ دل می زند .)

 

23. در سونی مدل های 1434 و 1404 اگر تصویر AGC شد و کنتراست زیاد و موجدار بود ؛ داخل قوطی IF و IC آن لحیم کاری شود .

 

 

24. در سونی 2760 اگر های ولتاژ ضعیف بود و ولتاژ 135 ولت تغذیه افت کرد ، های ولتاژ خراب است.

 

 

25. سامسونگ CW33352 اگر فیوز زد ، ابتدا PTC و دیگوسینگ تست شود و اگر سالم بود دیود ها و STR S6707بررسی شود .

اگر STR سالم بود و خروجی هوریزانتال و درایورها و ولتاژها بررسی شده و ترانزیستورهای Q803 , 805 که ولتاژ درایور را تامین می کنند بررسی شود .

 

 

26. سامسونگ مدل CW33352 و صنام 21شاسی یکسان است .

 

 

27. در سامسونگ 20 اگر صدا و تصویر قطع کامل باشد :

ابتدا زینر دیود D808 (R2M) بررسی شده و در صورت شورت بودن STR50103 بررسی شده و مقاومت (10V/3.3OHM)و خازن C810 (50V/4.7MF) نیز چک شوند.

(ضمنا احتمالا ترانزیستور D1651 خروجی و مقاومت R423فیوزی نیز خراب می باشند .)

 

 

28. در سامسونگ 20 اگر تصویر از پایین جمع بود و از بالا باز بود ، خازن (50V/2.2MF) و در مدل 14 اینچ خازن 3.3MF تعویض گردد .

 

 

29. در سامسونگ 20اینچ مدل CW5057X اگر خازن C456 (50V/100MF) شورت شود ، تلویزیون از حالت استند بای خارج شده ولی روشن نمی شود و دوباره به حالت فوق الذکر می رود .

 

 

30. در سامسونگ 20 اگر خازن  C4804 تغذیه و R2K سوخت ممکن است شش مقاومت 18 کیلو اهمی که در پاور هست در اثر گرمای زیاد فیبر مدار چاپی قطع شده باشد .

 

 

31. در VCD سه دیسک سامسونگ اگر خازن (10V/100MF) MCE2خراب شود ، چراغ St.By روشن و وقتی پاور را می زنیم همان LED هم خاموش شده و دستگاه روشن نمی شود .

 

 

32. در سامسونگ مدل CW5324 و یا کوه فرد اگر خازن C805 (25V/47MF) خراب شود ، ولتاژ ثانویه ترانس چاپر بالا رفته و در نتیجه OUTPUT می سوزد و به احتمال زیاد موجب خراب شدنSDH104 نیز می شود .

(اگر ولتاژ ترانس چاپر کمتر از حد معمول خود یعنی حدود 60 ولت باشد ، SDH104 خراب است)

 

 

33. در سامسونگ 21 اینچ مدل CW5051X اگر خازن  C456 (50V/100MF) شورت شود تلویزیون از حالت St.By خارج شده ولی روشن نمی شود و دوباره به St.By می رود .

 

 

34. در سامسونگ مدل CW530ZQ اگر کانالها در حافظه قرار نگرفت :

ولتاژ 30 ولت پایه دوم آی سی حافظه به شماره M58658 اندازه گیری شود و اگر کم بود خازن C603 (315V/2.2MF) عوض شود .

 

 

35. در سامسونگ 20 اگر تصویر پس از فشردن پاور نیامد و یا اینکه دیر آمد ولی صدای جذب شدن رله آمد ، به احتمال زیاد خازن (1MF)بی پلار خراب است .

 

 

36. در سامسونگ 14 اینچ مدل CS3366Z اگر تصویر دارای التهاب و دل زدن بود ؛ خازن C851 (35V/22MF) خراب شده است .

 

37. در سامسونگ 20 اینچ اگر بالای تصویر چند خط سفید بود خازن(50V/100MF) خراب است و چنانچه ارتفاع تصویر از دو طرف کم بود خازن (35V/1000MF) بررسی شود.

 

 

38. در سامسونگ 20 اینچ اگر خازن (160V/100MF) کنارSTR خراب شود سمت چپ تصویر تیره تر از سمت راست خواهد بود و ارتفاع تصویر نیز بیشتر خواهد شد .

 

 

39. در پارس 26 اگر پرش در تصویر وجود داشت خازن C456 (63V/10MF) که معمولا از نوع تیتانیوم است خراب می باشد .

 

 

40. در گروندیگ 21 مدل رمیس اگر خازن C182 (50V/100MF) خراب شود بالای تصویر خط دار شده و قسمتی سیاه است و کم کم خوب می شود .

 

تذکر : اگر خازن فوق به موقع عوض نشود آی سی ورتیکال به شمارهTDA3653D خراب می شود


 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic