برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 

انتها نویس (Endnote) :


با انتخاب این گزینه و درج آن ، توضیحات بجای آنكه در پائین صفحه قرار گیرند در انتهای متن یا انتهای هر بخش قرار می گیرند.
شماره (
Numbering) :
شماره خودكار (
Auto Number) : برنامه بطور خودكار شماره میزند.
علائم (
Custom Mart) : در این انتخاب میتوانید بجای استفاده از شماره یا حرف از علائم استفاده كنیم ، در اینصورت برنامه برای پاورقی اول یكبار آن علامت را درج کرده و به همین ترتیب ادامه میدهیم ؛ با كلیك روی Symbol میتوان علامت مورد نظر را انتخاب کرد.
برای اینكه بتوان به دیگر امكانات پاورقی دسترسی پیدا کرده می توان روی گزینه
Options كلیك نمود . در این گزینه دو كادر محاوره ای وجود دارد :
همه پاورقی ها (
All Footnote) :
پاورقی معمولاً در پائین هر صفحه قرار دارد اما چنانچه خواستیم میتوانیم محل آن را در زیر متن نیز قرار دهیم .
1- در پائین صفحه (
Bottom of Page) كه این گزینه معمولاً متداول است.
2- در زیر متن (
Beneath Text) كه معمولاً متداول نیست.


روش شماره گذاری (
Number Format) : توسط این گزینه میتوان روش شماره گذاری را تغییر داد.
شروع از (
Start at) : معمولاً شروع اولین پاورقی عدد یك می باشد،
همه انتها نویس ها (
All Endnote) :
محل انتهانویس (
Place at) : محل انتها نویس ها در انتهای پرونده است . اما در صورت لزوم میتوان جای آنها را در انتهای هر بخش نیز تعریف نمود.
1- انتهای هر بخش (
End of section)
2- انتهای هر پرونده (
End of document)
روش شماره گذاری (
Number format) : توسط این گزینه میتوان روش شماره گذاری را تغییر داد.
شروع از (
Start at) : شماره آغازین را تغییر میدهد.
شماره گذاری (
Numbering) :
الف) ادامه دار (
Continuous) : انتخاب این گزینه موجب می شود تا شماره توضیحات بصورت مرتب پشت سر هم اعمال شود.
ب ) شروع مجدد در هر بخش (
Restart each section) : این انتخاب موجب خواهد شد تا پس از شروع هر بخش شماره ها مجدداً از یك آغاز شوند.
تبدیل (
Convert) :
برای فعال شدن این گزینه ابتدا باید
Footnote یا Endnote را انتخاب کرد.
اگر یك پرونده را كامل تایپ کنیم و در آن از پاورقی استفاده نماییم، به كمك كادر محـــاوره ای
All Footnote و با كلیك روی گزینه Convert میتوان تمام پاورقی ها را به انتها نویس تبدیل کرد.
این گزینه در كادر محاوره ای
All Endnote نیز وجود دارد و در صورت وجود انتهانویس، همه انتها نویس ها را به پاورقی تبدیل می کند.
- جستجو(
Find) :
توسط این فرمان كه در منوی
Edit قرار دارد میتوان حروف و كلمات را جستجو کرد و یا میتوان از كلید تركیبی Ctrl+F استفاده نمود.
در قسمت
Find از گزینه Find What كلمه ای را كه جستجو می كنیم تایپ کرده و Enter را بزنید تا اولین كلمه یافت می شود . حال با كلیك روی گزینه Find Next میتوانیم به دنبال بقیه كلمه ( مورد نظر ) موجود در متن بگردیم.
در صورتیكه كلید
More را فشار دهیم كادر دیگری باز میشود. در این كادر میتوان برای جستجوی متن حساسیت هایی را ایجاد نمود.
محدوده جستجو (
Search) :
اگر بخواهیم در گزینه
Find تمامی پرونده را جستجو کنیم باید در انتخابها محدوده جستجو ALL باشد ( یعنی جستجو در همه پرونده ) . با انتخاب گزینه Down با باز كردن فهرست رو به پائین میتوان از برنامه خواست تا از محل مكان نما به پائین و با انتخاب گزینه UP از محل مكان نما به بالا را جستجو کرد.

جایگزینی (
Replace) :
این زیر منو كه در منوی
Edit قرار گرفته به ما این امكان را میدهد تا به دنبال كلمه گشته و بتوانید آن را با كلمه دیگری جایگزین نمائیم. برای دسترسی به این زیر منو از كلید فوری و تركیبی Ctrl +H نیز میتوان استفاده نمود.
برای انجام این كار كافیست در
Find What كلمه مورد نظر را در Replace With کلمه ی جایگزین را وارد کرد. بقیه گزینه ها همان است كه در فرمان Find در اختیار داشتیم. اما در این پنجره دو گزینه دیگر بنام Replace, Replace All وجود دارد. گزینه Replace تک تک ، کلمه یافته شده را با كلمه جدید جایگزین میکند اما گزینه Replace All هر آنچه را كه بیابد جایگزین خواهد کرد.
برو به
..(Go To) :
این زیر منو در منوی
Edit وجود دارد و از كلید فوری Ctrl+G یا F5 یا دبل كلیك روی سمت چپ سطر وضعیت می توان به این كادر محاوره ای دسترسی پیدا کرد.

 

کار با شیوه ها

كار با شیوه ها (Style) :
شیوه های
Word امكان داشتن قدرت و قابلیت انعطاف در هنگام قالب بندی مدرك را ارائه میدهند.
- تعیین شیوه برای متن :
برای تعیین یك شیوه پاراگرافی برای چندین پاراگراف ، پاراگرافها را انتخاب می كنیم. برای تعیین یك شیوه پاراگرافی برای یك پاراگراف ، مكان نما را در محلی از پاراگراف قرارمی دهیم برای تعیین یك شیوه كاراكتری ، متن مورد نظر را انتخاب كرده و سپس اعمال زیر را انجام می دهیم:
1- در نـــوار ابزار
Formatting روی فلش رو به پائین Style كلیك  می كنیم تا لیستی از شیوه های قابل دسترس با نام هر شیوه كه در قلم شیوه نمایش داده شده است را مشاهده كنیم. نمادهای موجود در لیست نیز نشان میدهند كه شیوه یك شیوه پاراگرافی یا كاراكتری است و ضمناً اندازه قلم و ترازبندی آن را نمایش میدهند.
2- شیوه مورد نظر را با كلیك كردن روی نام آن ، انتخاب می كنیم. شیوه به متن مشخص شده اعمال میشود.
3- البتــه میتوانیم از كلید های تركیبی
Ctrl+Shift+S و استفاده از كلید های Arrow Key و زدن Enter شیوه مورد نظر خود را انتخاب و اعمال نمائیم.
ایجاد و اعمال یك شیوه جدید :
برای تعریف یك شیوه مراحل زیر را انجام دهید:
1- از منوی
Format روی زیر منوی Style كلیك می كنیم.
2- روی دكمه
New كلیك می كنیم. كادر محاوره ای New Style ظاهر میشود.
3- باید گزینه های شیوه را بصورت زیر تنظیم كنیم:
در كادر متن
Name نام شیوه جدید را وارد كنیم.
از لیست بازشو
Style Type ، انتخاب Paragraph را برگزینیم.
اگر بخواهیم شیوه جدید بر اســاس یك شیوه موجود باشد، روی فلــش بازشو
Based on كلیك كرده و شیوه پایه مورد نظر را از لیست انتخاب می كنیم.
اگر بخواهیم شیوه جدید، بخشی از الگویی باشد كه مدرك جاری بر اساس آن است، گزینه
Add to Template را انتخاب می كنیم. اگر این گزینه را انتخاب نكنیم، شیوه جدید فقط در مدرك جاری قابل دسترس خواهد بود.
اگر بخواهیم تغییرات قالب بندی بطور مستقیم به پاراگراف های قالب بندی شده با این شیوه ارائه شوند، گزینه
Automatically Update را انتخاب می كنیم( فقط برای شیوه های پاراگرافی قابل دسترس است) تا بطور خودكار به تعریف شیوه اضافه شوند.
روی دكمه
Format كلیك می كنیم و قالب بندی و تغییرات را از گزینه ها انتخاب می كنیم
برای بازگشت به كادر محاوره ای
Style روی Ok كلیك می كنیم
برای تعیین شیوه جدید برای متن یا پاراگراف جاری ، روی
Apply كلیك كرده و یا برای ذخیره تعریف شیوه جدید بدون اعمال آن به متنی ، روی Close كلیك می كنیم

 

 

چاپ پرونده

چاپ پرونده (Print) :
برای چاپ پرونده از زیر منوی
Print از منوی File استفاده می كنیم یا از كلید تركیبی و فوری Ctrl+P و یا از نشانه چاپگر روی نوار ابزار استفاده می كنیم.
اولین گزینه ای كه در این زیرمنو با آن روبرو می شویم نوع چاپگر است . تعریف نوع چاپگر همانند تعریف نوع قلم بعهده ویندوز می باشد. برای آنكه بتوانیم فرمان چاپ را صادر كنیم باید چاپگر را در ویندوز نصب كنید. توجه باید كرد در صورتی كه در
Word بصورت رنگی تایپ نموده ایم حتماً باید چاپگر رنگی در اختیار داشته باشیم.
چاپ صفحات انتخابی (
Page Range) : از آنجا كه ممكن است بخواهیم صفحه یا صفحات خاصی از سند خود را به چاپ برسانیم لذا در اینجا امكانات متنوعی برای چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از :
All: چاپ تمام صفحات پرونده یا سند.
Current Page: انتخاب این گزینه موجب خواهد شد تا صفحه جاری یعنی صفحه ای كه اكنون مكان نما بر روی آن قرار گرفته به چاپ برسد.
Selection: فقط قسمتی كه مارك شده یا بلوك شده به چاپ میرسد.
Pages: توسط این گزینه میتوانیم صفحات خود را به دلخواه انتخاب و چاپ نماییم . به عبارتی چاپ صفحات انتخابی است. توجه باید كرد برای جدا كردن صفحات از علامت (, )و برای صدور فرمان چاپ صفحات پشت سرهم از علامت ( ) استفاده میشود.
مثال : 2,7,9,16 و برای چاپ صفحات پشت سر هم 30-50.
Copies : چنانچه خواستیم از یك صفحه بیش از یكی چاپ شود میتوانیم از این گزینه استفاده كنیم.
كافیست تا تعداد كپی را در گزینه
Number of copies مشخص كنیم.
Collate : فرض را بر این داشته باشیم كه خواستیم تا از صفحه 1 تا 15 چاپ بگیریم و تعداد كپی را روی سه قرار داده ایم ( یعنی از هر صفحه 3 برگ ) حال چنانچه گزینه Collate علامت تیك داشته باشد یك بار از صفحه یك تا 15 چاپ میشود و سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه یك تا 15 را آغاز میكند و پس از پایان برای بار سوم و آخرین بار ( چون تعداد كپی 3 بود ) از صفحه یك تا 15 چاپ می گیرد. یعنی سه دسته 1 تا 15 جدا شده ء آماده اند . اما چنانچه این گزینه علامت تیك نداشته باشد از صفحه یك سه بار ،صفحه دو سه بار ، صفحه سه ، سه بار و ... همینطور این عمل تا صفحه 15 كه آخرین صفحه است ادامه خواهد یافت.
Print : در حالت عادی تمامی صفحات چاپ خواهند شد . زیرا گزینه Print روی All pages in range قرار دارد. اما چنانچه خواستیم میتوانیم با انتخاب Odd page صفحات زوج و با انتخاب Even pages صفحات فرد را به چاپ برسانیم. این انتخاب به ما كمك میكند تا در مواردی مثل تهیه جزوه بتوانیم پشت و رو چاپ بگیریم ( یعنی اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را بر عكس در چاپگر قرار داده و بعــــد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر می كنیم تا صفحات زوج پشت صفحات فرد چاپ شوند).

 

قالب بندی خودکار

قالب بندی خودكار (Table Auto Format)
این زیر منو كه در منوی
Table قراردارد این امكان را ایجاد می کند تا از طرح های پیش آماده برنامه Word استفاده كنیم.
با كلیك روی این زیر منو پنجره ای ظاهر میشود. در سمت چپ توسط گزینه
Formats انواع و اقسام طرح های آماده را در اختیار داریم. پس از تایپ جدول و بلوك آن كافیست یكی از این طرحها را انتخاب كنیم. با انتخاب طرح مورد نظر تمامی جدول شما به شكل نمونه انتخابی در خواهد آمد.


1- تائید قالبها (
Format To Apply) :
الف) كناره ها (
Borders) : توسط این گزینه میتوان خطهای جدول را برداشته یا گذاشت.
ب ) سایه(
Shading) : توسط این گزینه میتوان از انواع و اقسام سایه در جدول استفاده نمود.
ج ) قلم (
Font) : توسط این گزینه انواع و اقسام مختلف قلمها را می توان در جدول بكار برد.
د ) رنگ (
Color) : توسط این گزینه این امكان را دارید تا از رنگهای مختلف در جدول استفاده كنیم. ( البته در صورتیكه چاپگر رنگی در اختیار داشته باشیم).
ه ) جمع كردن خودكار (
Autofit) : این گزینه موجب جمع شدن و مرتب شدن جدول میگردد.
توجه : اگر داخل این گزینـــه ضربدر نزنیم با ضــربدر زدن داخل گزینه ی سایه فقط از ترام های بین سفید و مشكی برای رنگهای داخل جدول استفاده میشود.
- تائید قالبهای ویژه (
Apply Special Formats to) :
با انتخاب این گزینه میتوانیم مشخصات تیتر اصلی را تغییر جلوه دهید.
الف ) سرتیتر ردیف (
Heading Rows) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف اول بعنوان تیتر اصلی قرار بگیرد.
ب ) ستون اول (
First Column) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ستون اول بعنوان تیتر اصلی در نظر گرفته شود.
ج ) ردیف آخر (
Last Row) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف آخر سرتیتر اصلی در نظر گرفته شود . نمونه این جدول بیشتر در هنگام تایپ سندهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد كه ردیف انتهایی ( یا جمع ) بعنوان تیتر می باشد.
د ) ستون آخر (
Last Colmun) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شدتا ستون آخر بعنوان سرتیتر اصلی در نظر گرفته شود.
امكان این كه دو تیتر اصلی داشته باشیم نیز وجود دارد . كافیست بر روی دو گزینه كلیك كنیم.

 

یكی از كارهایی كه  در طول كارورزی انجام دادم تهیه نمونه سوالات امتحانی به صورت اسلاید در powe point بود كه باعث شد تسلط بیشتری به این نرم افزار پیدا كنم

 

طراحی یک اسلاید با ایجاد زمینه جدید

می توان از Design Template که یک اسلاید با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلاید طرح انتخابی به بقیه اسلاید ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا کرد و عملکرد تقریباً مشابه Auto content wizard دارد که در این حالت گروهی از اسلاید ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت میتوانیم داشته باشیم و امکان جایگزین کردن متن های دلخواه با متن های داخل اسلاید وجود دارد.در این حالت نیز با ایجاد یک اسلاید جدید طرح انتخاب شده به این اسلاید هم اعمال میشود. اکنون میخواهیم ببینیم چگونه میتوانیم یک اسلاید را خودمان طراحی کنیم. از منوی Insert گزینه New slide را انتخاب میکنیم . یا کلید ترکیبی Ctrl+M را میزنیم و از پنجره ظاهر شده New slide- Layout مناسبی مثلاً Blank را انتخاب میکنیم . با ظاهر شدن این Layout در حالت Normal view با Right click روی اسلاید و انتخاب گزینه Background از لیست باز شدنی رنگ دلخواهی را انتخاب میکنیم . برای تنوع انتخاب رنگ از More color هم میتوانیم استفاده کنیم. رنگ مورد نظر را اگر تعدادی اسلاید ایجاد کرده باشیم با دکمه Apply to all به کلیه اسلاید ها اعمال میکنیم و با انتخاب Apply فقط به اسلاید جاری .
با انتخاب
Fill Effects ( پر کننده ) از لیست باز شدنی پنجره ای با 4 برگ نشان داخلی ظاهر میشود. از برگ نشان Gradient در قسمت Colors با انتخاب One color میتوانیم رنگ مورد علاقه خود را با درجه در اختیار داشته باشیم و همزمان از قسمت Shading style انواع طیف های رنگی در رابطه با رنگ ما نمایش داده میشود.

طیف نور افقی

Horizontal

طیف نور عمودی

Vertical

طیف نور مورب از بالا

Diagonal up

طیف نور مورب از پایین

Diagonal down

طیف نور از گوشه

From corner

 

 

اعمال طیف نور از مرکز

From titleTwo color هم عملی مشابه One color ارائه میدهد با این تفاوت که ترکیبی از دو رنگ گرافیک های جالبی ایجاد میشود.

گزینه
Present : طرح های از پیش تهیه شده ای است که با انتخاب هر طرح و با تنظیم در قسمت Shading style میتوان اسلاید را طراحی نمود.

برگ نشان
Texture : طرح های موزائیکی در برگ نشان وجود دارد که میتوان از آن به عنوان پشت زمینه اسلاید استفاده کرد و میتوان با گزینه Other texture نمونه کاری را به این طرح ها اضافه نمود. جهت اضافه نمودن عنوان میتوان از فایلهایی که پسوند .bmp و .gif و .jpg دارند استفاده نمود.

برگ نشان
Pattern : در این برگ نشان نیز با انتخاب رنگهای Foreground ( پیش زمینه ) و Background ( پشت زمینه ) و با انتخاب از لیست Pattern اسلاید طراحی میشود.

برگ نشان
Picture : در این برگ نشان با انتخاب

 

اضافه كردن اسلاید از فایلهای دیگر به فایل جاری

از منوی Insert گزینه Slide From File را انتخاب كرده گزینه Slide From Filesاسلاید را انتخاب كرده و در پنجره باز شده آدرس فایلی كه میخواهیم از یك یا چندین اسلاید آن استفاده كنیم را پیدا میكنیم. با زدن دكمه Insert All یا Insert میتوانیم یك اسلاید یا همه اسلاید ها را به فایل جاری اضافه كنیم. به عبارت دیگر میتوان توسط این گزینه ادغام فایل ها انجام داد.
اضافه كردن متون یا فایل های دیگر با اسلاید ها : از منوی
Insert گزینه Slide From Outline را انتخاب میكنیم. نكته ای كه باید به آن توجه كرد آن است كه میتوان متن را از یك محیط ویراستاری مثل WordPad یا Note Pad و ... داخل اسلاید كرد منتهی هر پاراگراف در محیط های ویراستاری بجای عنوان اسلاید ها مینشیند. هر تعداد پاراگراف كه در فایل متنی وجود داشته باشد به همان تعداد اسلاید با عنوان همان پاراگراف اضافه میشود.

ایجاد پیوند در
Power Point

در Power Point میتوان متن ، تصویر و کلید های عملیاتی را با ایجاد پیوند یا Link به دیگر اسلاید ها هدایت نمود. برای این کار کافی است آیتم مورد نظر را انتخاب کرده و از نوار ابزار استاندارد گزینه Insert Hyperlink را انتخاب کنیم. روش دیگری برای اعمال Link به آیتم ، راست کلیک بر روی آن و انتخاب Hyperlink است.
با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود که با انتخاب :
Existing file or Webpage ، میتوان به سایتهای اینترنتی یا فایلهای موجود در کامپیوتر عمل Link را انجام داد.
گزینه
Place in this Document ، لیست اسلایدهایی را که فایل جاری ایجاد کرده ایم را در اختیارمان قرار میدهد .

 

 

Setup Show

پنجره Setup Show را میتوان از منوی Slide Show ظاهر کرد. در این پنجره تنظیماتی انجام میدهیم که روی نمای Slide Show میتوانیم نتیجه آن را با انتخاب یکی از سه راه زیر مشاهده کنیم :

1-
Presented by a Speaker - Full screen : نمایش اسلاید در حالت تمام صفحه که حالت پیش فرض نمایش در Power Point است.

2-
Browsed by an Individual - window : نمایش Slide show در داخل یک پنجره

3-
Brows at a kiosk - Full screen : نمایش Slide show به صورت تمام صفحه با این تفاوت که در این حالت راست کلیک روی Slide show عمل نمیکند.Loop Continuously until 'Esc' :

با فعال کردن این گزینه نمایش اسلاید ها در
Loop یا حلقه افتاده و وقتی به آخرین اسلاید برسیم مجدداً نمایش اسلاید ها از اول آغاز میشود. این کار تا وقتی که کلید 'Esc' را بزنیم ، ادامه پیدا خواهد کرد.

Show without Narration :

اگر نمایش اسلاید ها همراه با سخنرانی باشند ، با انتخاب این گزینه این امکان غیر فعال میشود.

Show without Animation :

با انتخاب این گزینه امکان انیمیشن یا متحرک سازی اسلاید ها غیر فعال میشود و حتی اگر برای آنها انیمیشن در نظر بگیریم ، اسلایدها بدون آن نمایش داده میشوند.

Show Scrollbar :

این گزینه وقتی فعال است که حالت
Browsed by an Individual را انتخاب کرده باشیم و باعث آشکار شدن Scroll bar در پنجره میشود.

در قسمت
Slides در پنجره Setup Show ، با انتخاب All نمایش اسلاید ها به ترتیب ایجاد و نشان داده میشوند. در قسمت بعدی میتوان حالت نمایش را با دادن شماره اسلاید تعیین نمود. بطور مثال از اسلاید 5 تا اسلاید 14 .

Custom Show :

اگر این گزنه غیر فعال است ، پنجره رامی بندیم و از منوی
Slide show این گزینه را انتخاب می كنیم. پنجره custom Show ظاهر میشود که با زدن دکمه New میتوانیم نام مناسبی را برای نمایش بگذاریم و نمایش اسلاید ها را با انتخاب اسلاید و زدن کلید Add سفارشی کنیم. در این حالت نمایش اسلاید ها متواند به طور دلخواه انتخاب شود. مثلاً اگر اول اسلاید 7 را انتخاب کنیم و بعد اسلاید 12 ،سپس 18 و .... . مشاهده میکنیم که در این حالت خودمان ترتیب نمایش اسلاید ها را انتخاب میکنیم.

به پنجره
Setup Show برمیگردیم. این قسمت با تنظیم قبلی فعال شده و میتوانیم از آن استفاده کنیم. در قسمت Advanced Slides میتوانیم نحوه نمایش را با انتخاب گزینه Manually ( به طور دستی ) یعنی با زدن کلید Enter ا کلیک ماوس انجام دهیم.
اگر تنظیمات زمان گذاری شده را قبلا انجام داده باشیم میتوان با انتخاب
Using Timing if Present نمایش اسلایدها را با توچه به زمان داده شده نشان داد.Slide Transition :

از منوی
File گزینه New و سپس تب Presentation را انتخاب كرده و نمونه ای را برمی گزینیم. مثلاً Generic به نمای Slide Sorter بروید در نوار ابزار اختصاصی این نما اولین گزنه یعنی Transition Effect را باز می کنیم. با انتخاب هر کدام از گزینه های این بخش میتوانیم جلوه ای را برای جابجایی بین اسلاید ها انتخاب کنیم و در اسلاید انتخابی نتیجه کار ا مشاهده کنیم. در اینجا میتوانیم این تنظیم را برای تک تک اسلاید ها انجام دهیم.
با اعمال این
Effect ها به هر اسلاید ، علامت Slide Transition در پایین اسلاید ظاهر میشود که نشان دهنده این موضوع است که این اسلاید این جلوه را دریافت نموده . اما اگر بخواهیم به تمام اسلاید های موجود یک Effect واحد اعمال کنیم ، تا هنگام رفتن به اسلاید بعدی نشان داده شود ،باید مراحل زیر را دنبال کنیم :

منوی
Slide show گزینه Slide Transition را انتخاب میکنیم. در این پنجره نیز لیستی از جلوه ها که در Slide sort وجود داشته دیده میشود و میتوان سرعت جابجایی را بین اسلاید با یکی از سه گزینه ( Slow ( آهسته ) ، Medium ( متوسط ) و Fast ( سریع ) ) مشخص نمود.

در قسمت
Advance ، که بسیار مهم هم میباشد میتوانیم انتقال به اسلاید بعدی را با کلیک ماوس و یا به طور اتوماتیک Automatically A انجام دهیم

 

Rehearse Timing

هنگامی كه از منوی Slide Show گزینه ی Rehearse Timing را انتخاب می كنیم . برنامه بطوراتوماتیك وارد نمای Slide Show می شود و بالای این نما پنجره ی كوچكی ظاهرمی شود كه توسط آن می توان آیتم های درون اسلاید رابرای نمایش زمان گذاری كرد،همچنین می توان توسط این گزینه زمان نمایش كل اسلایدها راتعیین نمود. به طورمثال 17 اسلاید داریم كه میخواهیم در مدت 90 ثانیه نشان داده شود. این زمان را بین اسلایدها تقسیم می كنیم .

 

 

Repeat

Repeat : باعث می شود زمان گذاری از صفر شروع شود. برای مشاهده ی زمان های اسلاید ها كافی است واردنمایslide sorter شویم ، پائین هر اسلاید زمان نمایش اسلایدرا نمایش می دهد.

Custom Animation:

این گزینه درمنوی
Slide Show دیده می شود و توسط گزینه های آن میتوان Object های درون اسلاید رامتحرك سازی نمودوبه سادگی نمایش اسلایدها راازحالت Static به حالت Dynamic تبدیل نمود.
درپنجره ی
Custom Animation درقسمت Timing قرارمی گیریم. لیست آیتم های موجوددراسلایدجاری دیده می شود.كه باانتخاب هركدام آیتم موردنظردرون اسلاید درپنجره ی كوچكی دراین پنجره دیده می شودتعداد این موضوع هابستگی به محتویات داخل اسلایدبیشترباشد طبیعتا لیست مانیزطولانی تر خواهدبود.
هنگامی كه موضوع انتخاب شده وگزینه
Animate را فعال كردیم (پیش فرض روی گزینه ی Don’t Animate است)
موضوع درلیست
Animation order قرار می گیرد. دراینجا میتوان تقدم و تاخر نمایش و انیمیشن شكل ها و موضوعات راتعیین نمود.
اگرخواستیم موضوعی ثابت باشد و انیمیشن نداشته باشد گزینه ی
Don’t Animate را برای آن انتخاب می كنیم.
همچنین می توان نحوه ی نمایش رابایكی از دوحالت
1)
On Mouse Click
2)
Automaticaly
تعیین نمود كه با انتخاب گزینه ی دوم زمان برحسب ثانیه قابل تنظیم است.
هركدام از مواردی راكه انتخاب كرده ایم و درقسمت
Animation Order قرارگرفته اندرا به طورجداگانه می توان جلوه ی خاص بدهیم. این كاررا باانتخاب موضوع وسپس ازرفتن به برگ نشان effect انجام می دهیم و درلیست Entry Animation یكی یكی جلوه ها را انتخاب كرده و بازدن روی Preview پیش نمایش آن را مشاهده می كنیم تامورددلخواه راپیداكنیم.
این ترتیب را برای تك تك موضوعات داخل اسلایدانجام می دهیم.
همچنین میتوان روی اسلایدها صداگذاری نمود كه 2 حالت دارد.
1) برای تك تك اسلایدها ازقسمت
Sound نمونه ای راانتخاب كرده وروی آن اعمال كنیم.
2) درلیست
Sound آخرین گزینه یعنی Other Sound راانتخاب كنیم وصدای موردنظر رااز جای دیگر انتخاب كنیم.

نكته: در
Power Point ازصداهایی می توان استفاده نمودكه پسوند .WAV داشته باشند. حال اگربخواهیم موزیكی را روی اسلایدها ازابتدا تا پایان به طوریكنواخت داشته باشیم اولین اسلاید رابا Other Sound شروع می كنیم و روی بقیه اسلایدها No Sound راتنظیم می كنیم. به این صورت موزیك به طوریكنواخت پخش می شود. البته بایدزمان اجرای موزیك و تعداد اسلاید هارا ازقبل تنظیم كنیم و اگرموزیك زودتراز اسلایدها به اتمام می رسد، دقیقا روی اسلایدی كه صداقطع می شود بعدا ازقسمت Other Sound موزیك راشروع كنیم به این ترتیب مشكلی برای پخش همزمان پیش نمی آید.

 در پنجره ی
Custom Animation برگ نشان Chart effect هنگامی فعال می شود كه دراسلاید ازیك نمودار(Chart ) استفاده كرده باشیم كه می توان بسته به نوع نمودارeffect هایی را به آن اعمال نمود.
اگرروی اسلاید
Right Click كنیم گزینه ی Slide Layout وApply Design دیده می شود.

من در این دوره توانستم در مورد  كار با اینترنت نیز آموزش ببینم كه شامل

 

روش ارسال نامه

 

بعد از رفتن به Mail Box خود گزینه Compose را از Frame سمت چپ صفحه انتخاب می كنیم

در قسمت
To ، آدرس كامل E- mail شخص گیرنده نوشته می شود :

موضوع نامه را در قسمت
Subject تایپ می کنیم .
گزینه های
CC و BCC برای ارسال رونوشتی از نامه ، برای شخص یا اشخاص دیگر است .
CC : مخفف Carbon Copy است . رونوشتی از نامه برای كسانی كه آدرس آنها در اینجا تایپ شده است ارسال می کند . در این حالت اولین شخص دریافت کننده نامه متوجه می گردد که این ایمیل برای چه اشخاص دیگری نیز ارسال شده است .
BCC : رونوشتی از نامه برای كسانی كه آدرس آنها در اینجا تایپ می شود ارسال می کند . به طوری كه شخص اول نمی فهمد كه این نامه برای چه اشخاص دیگری ارسال شده است .
Save a copy of outgoing Message : یك كپی از نامه در Mail Box ذخیره می كند .
در قسمت
Body نامه متن خود را تایپ می كنیم .
بعد از ارسال پیغامی ظاهر می شود :
(آدرس گیرنده ی نامه )
Your Mail (Subject) has been send to

 

 

پارامترهای تكمیلی در E- mail


اولین گزینه
Forward

در صورتیکه تمایل به ارسال یکی از ایمیل های دریافتی برای شخص یا اشخاص دیگری داشته باشیم از گزینه ی
Forward استفاده می کنیم .
برای
Forward كردن به روش زیر عمل می كنیم .

- بازكردن نامه مورد نظر
- انتخاب گزینه
Forward
در این صورت
Compose به طور اتوماتیك فعال می شود و می توانیم آدرس شخص سوم را در قسمت To وارد كنیم . Subject نامه هایی كه عبارت FWD در ابتدای آنها است یك Email ،Forward شده است كه البته Subject قابل ویرایش است .

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic