برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

فصل سوم

تجهیزات پست

Substation Equipments

 ترانسفورماتور و تپ چنجر                       Transformer and Tap Changer

بریكر (دیژنكتور)                                                        Circuit Breaker

سكسیونر                                                      Disconnecting Switch

خازن و راكتور                                               Capacitor and Reactor

اندازه‌گیری و دستگاه‌های آن         Measurment and Related Equipments

تغذیه داخلی AC و DC و شارژ باتری

AC and DC Aux. Supply and Battery Charger

سیستم‌های مخابراتی (P.L.C، بی‌سیم، تله موج و…)

Communication Systems (P.L.C, Wireless, Line trap, …)

 

140ـ چرا استفاده از پست‌های فشار قوی ضروری است؟

141ـ انواع پست‌ها از نظر وظیفه‌ای كه در شبكه بر عهده دارند كدامند؟

142ـ انواع پست‌ها از نظر محل استقرار تجهیزات كدامند؟

143ـ انواع پست‌ها از نظر سیستم عایق‌بندی كدامند؟

144ـ تجهیزات مهم و عمده یك پست فشار قوی را نام ببرید.

145ـ پست‌های Gas Insulated Switchgear از كدام ایستگاه‌ها به شمار می‌روند؟

146ـ مشخصات الكتریكی گاز SF6 را نام ببرید.

147ـ مزایای پست‌های G.I.S را نام ببرید.

148ـ فشا رگاز SF6 در محفظه یك فیدر در پست‌های G.I.S چقدر است؟

149ـ نكات ایمنی كه در كار با گاز SF6 باید رعایت شوند كدامند؟

150ـ طبق استاندارد مقدار مجاز نشت گاز برای تجهیزات گازی چقدر است؟

151ـ تجهیزات عمده یك بی خط هوایی را در پست‌های فوق توزیع نام ببرید.

152ـ تجهیزات عمدة یك بی ترانسفورماتور را در پست‌های فوق توزیع نام ببرید.

153ـ انواع شینه‌بندی را نام ببرید.

154ـ شمای اتصالی شینه یك و نیم كلیدی را رسم نموده و علت این نام‌گذاری را توضیح دهید.

155ـ پست‌های فیدر ترانس را تعریف كنید.

156ـ پست‌های فیدر، دیژنكتور، ترانس را تعریف كنید.

157ـ چه عواملی درانتخاب و آرایش باسبار پست‌ها مطرح است؟

158ـ از تجهیزاتی كه به عنوان كنترل ولتاژ در پست‌ها به كار می‌رود، سه نمونه نام ببرید.

159ـ منظور از سوئیچگیر چیست؟

160ـ ترانسفورماتور را تعریف نمایید و به چه منظوری از ترانسفورماتورهای قدرت در شبكه انتقال نیرو استفاده می‌شود؟

161ـ اطلاعات فنی ترانسفورماتورهای قدرت را نام ببرید.

162ـ متعلقات ترانسفورماتور را نام ببرید.

163ـ چرا قدرت ترانسفورماتورها بر حسب قدرت ظاهری بیان می‌گردد؟

164ـ فرمول اساسی ترانسفورماتور ایده‌آل را بنویسید.

165ـ آیا اصولاً ترانسفورماتورهای بزرگ و كوچك قدرت، با هم فرقی دارند؟

166ـ تلفات در ترانسفورماتور را نام ببرید.

167ـ تلفات بی‌باری در ترانسفورماتور شامل چه تلفاتی است؟

168ـ مشخصات یك ترانسفورماتور چگونه مشخص می‌شود؟

169ـ امپدانس درصدی كه روی پلاك ترانسفورماتورها ثبت شده به چه منظوری است؟

170ـ در چه صورت ترانسفورماتور قدرت، درصد بیشتری از توان خود را به وار (Var) اختصاص می‌دهد؟

171ـ یكی از عوامل مهمی كه بر طول عمر عایق ترانسفورماتورها اثر مستقیم دارد را نام ببرید؟

172ـ نسبت تبدیل ترانسفورماتوری كه طرف اولیة آن 20 كیلو ولت و طرف ثانویه آن 400 ولت باشد چقدر است؟

173ـ گروه‌بندی (برداری) ترانسفورماتور یعنی چه؟

174ـ ترانسفورماتورهای قدرت در پست‌های 63 كیلو ولت چه گروه‌برداری دارند؟

175ـ اگر گروه‌بندی ترانسفورماتورها در حال پارالل با هم اختلاف داشته باشند، باعث چه می‌گردد؟

176ـ شرایط موازی بستن ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز را نام ببرید.

177ـ عكس‌العمل سیستم‌های حفاظتی ترانسفورماتور در مقابل افزایش درجه حرارت آن، در چند مرحله صورت می‌گیرد، نام ببرید؟

178ـ نقش فن‌های ترانسفورماتور قدرت از لحاظ بهره‌برداری چیست؟

179ـ رادیاتورها به چه منظوری در ترانسفورماتور تعبیه شده‌اند؟

180ـ انواع متداول سیستم‌های خنك كننده را با علامت اختصاری نام ببرید.

181ـ سیستم OF-AF یعنی چه؟

182ـ سیستم ON-AN و ON-AF در ترانسفورماتور قدرت چیست؟

183ـ با چند روش می‌توان روغن ترانسفورماتور قدرت را خنك كرد؟

184ـ یك ترانسفورماتور با اتصال  را رسم نموده و رابطة نسبت تبدیل و رابطة ولتاژ و جریان فازی را با ولتاژ و جریان خط بیان نمایید.

185ـ اتصال الكتریكی یك ترانسفورماتور Z/Y را رسم نمایید.

186ـ تپ چنجر چیست؟

187ـ دلیل نصب سیستم تپ چنجر در سمت فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت را بیان كنید.

188ـ فرق تپ چنجر On Load و Off Load چیست؟

189ـ دایورتر سوئیچ تپ چنجر چیست و چه وظیفه‌ای را انجام می‌دهد؟

190ـ دایورتر سوئیچ تپ چنجر در كجا قرار دارد؟

191ـ در نگهداری تپ چنجر به چه مواردی باید توجه نمود؟

192ـ كنترل و بازرسی دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورها بعد از چند بار عملكرد بایستی انجام پذیرد؟

193ـ روغن تپ چنجر زودتر باید عوض شود یا روغن ترانسفورماتور و چرا؟

194ـ آیا محفظه روغن ترانسفورماتور و محفظه روغن تپ چنجر یكی است؟

195ـ كنسرواتور در كدام قسمت و برای چه منظوری نصب شده است؟

196ـ واحد سنجش P.P.M در روغن ترانسفورماتور چیست؟

197ـ تغییر سطح روغن در ترانسفورماتورها در اثر چه عاملی ایجاد می‌شود؟

198ـ در اثر تجزیه روغن ترانسفورماتور، چه گازهایی تولید می‌شود؟

200ـ سیستم مونیتورینگ هیدران (Hydran)، چه نوع سیستمی است؟

201ـ فوائد استفاده از سیستم هیدران (Hydran) در پست‌های انتقال نیرو چیست؟

202ـ نقش سیلیكاژل در نگهداری روغن ترانسفورماتور چیست؟

203ـ با چند درصد تغییر رنگ سیلیكاژل نیاز به تعویض آن می‌باشد؟

204ـ موارد تشخیص عیب ترانسفورماتور را از روی خواص اولیه گاز تولید شده در رله بوخهلتس شرح دهید.

205ـ ترانسفورماتور زمین را در كدام طرف ترانسفورماتور قدرت به كار می‌برند؟

206ـ ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كیلوولت برای چه منظوری به كار می‌رود؟

207ـ امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال چه معنایی دارد؟

208ـ به چه علت ترانسفورماتور نوترال (G.T) به شكل زیگزاگ انتخاب شده است؟

209ـ چرا در صورت موجود بودن دو ترانسفورماتور تغذیه داخلی هرگز آنها را پارالل نمی‌كنند؟

210ـ چرا نقطه مركز ستاره ترانسفورماتورهای اصلی را در شبكه‌های انتقال 230 كیلو ولت، زمین می‌كنند؟

211ـ دلیل استفاده از تانك رزیستانس را توضیح دهید.

212ـ جنس محلول داخل تانك رزیستانس و خاصیت آن را بیان كنید.

213ـ ارتباط تانك رزیستانس با تجهیزات پست به چه شكلی است؟

214ـ كلید قدرت (بریكر) را تعریف نموده و مشخصات اصلی آن را نام ببرید.

215ـ انواع مكانیزم‌های عمل كننده بریكر در شبكه برق ایران را نام ببرید.

216ـ انواع متداول بریكر از نقطه نظر مكانیزم قطع جریان و خاموش كردن قوس الكتریكی (در محفظه قطع و وصل) را نام ببرید.

217ـ كمبود گاز SF6 دیژنكتورهای گازی از چه لحاظ اهمیت دارد؟

218ـ اجزاء اصلی یك كلید قدرت را نام ببرید.

219ـ علت وجود هیتر در سلول دیژنكتور 20 كیلو ولت چیست؟

220ـ برای تعیین مقاومت عایقی دیژینكتور چه آزمایی بر روی آن انجام می‌شود؟

221ـ برای اندازه‌گیری زمان قطع و وصل بریكر چه آزمایشی روی آن انجام می‌شود؟

222ـ برای انتخاب كلید قدرت به چه نكاتی باید توجه داشت؟

223ـ دیژنكتور تحت چه شرایطی مدار را قطع می‌كند؟

224ـ برش جریان در بریكرها را تعریف نموده و توضیح دهید كه در شبكه، برش جریان باعث ایجاد چه عاملی می‌شود؟

225ـ سكسیونر چیست؟ كاربرد آن در تجهیزات فشار قوی به چه منظور است؟

226ـ مشخصات سكسیونر به چه عواملی بستگی دارد؟

227ـ انواع سكسیونر را نام ببرید.

228ـ انتخاب سكسیونر از لحاظ نوع و مشخصات چگونه است؟ توضیح دهید.

229ـ مفهوم سكسیونر شانتاژ یا بای‌پس (by-pass) چیست و به چه منظوری به كار می‌رود؟

230ـ سكسیونر (غیرفعال قطع زیر بار) را در چه حالت‌هایی می‌توان باز و بسته نمود؟

231ـ اینترلاك سكسیونر چه مفهومی دارد؟ شرح دهید.

232ـ راكتورها و خازن‌ها در پست‌ها به چه منظوری تعبیه شده‌اند؟

233ـ چه زمانی نصب راكتور در یك پست لازم است؟

234ـ خازن را تعریف كنید. عوامل مؤثر در ظرفیت یك خازن و واحد اندازه‌گیری آن را نام ببرید.

235ـ نصب خازن‌های با قدرت زیاد در پست‌های فوق توزیع به چه منظوری است؟

236ـ انواع خازن‌ها از نظر قرار گرفتن در مدار و همچنین كاربرد آنها كدامند؟

237ـ خازن‌های پست فشار قوی را معمولاً به چه شیوه‌ای می‌بندند؟

238ـ بوشینگ چیست؟

239ـ مقره چیست و به چه منظوری به كار می‌رود؟

240ـ هدف از میگر زدن چیست؟

241ـ علت پیدایش ضریب برای خواندن آمپرمترها و سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری چیست؟

242ـ ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری در پست را نام ببرید.

243ـ برای اندازه‌گیری مقاومت عایقی بوشینگ‌های ترانسفورماتور از چه دستگاهی استفاده می‌كنند؟

244ـ چه عللی باعث می‌شود كه یك آوومتر مقدار آمپر و ولت را نشان می‌دهد ولی مقدار اهم را نشان نمی‌دهد؟

245ـ دستگاه‌های ثبات موجود در پست‌ها را نام برده و كار آنها را شرح دهید.

246ـ اقدام لازم بعد از عملكرد اسیلوگراف چیست؟

247ـ دستگاه سنكرون چك بر چه اساسی كار می‌كند؟

248ـ ضریب كنتور چیست؟

249ـ ضریب كنتور چگونه محاسبه می‌شود؟

250ـ چند نوع ولتاژ DC در پست‌ها وجود دارد و هر كدام در چه مواردی كاربرد دارد؟

251ـ موارد استفاده از ولتاژ DC را در پست نام ببرید.

252ـ شارژر در پست‌ها به چه منظوری نصب شده است؟

253ـ محل نصب باتری‌های پست در كجا می‌باشد؟

254ـ نحوة اتصال باتری‌ها به هم و به شارژ چگونه است؟

255ـ موارد كاربرد باتری‌ها را نام ببرید.

256ـ در انتخاب باتری چه مشخصاتی را باید درنظر گرفت؟

257ـ نحوه نگهداری بهتر از باتری‌ها چیست؟

258ـ موارد بازدید و كنترل باتری كدامند؟

259ـ وقتی شارژر در وضعیت اتوماتیك است شارژ باتری‌ها با چه مكانیزمی صورت می‌گیرد؟

260ـ واحد سنجش قدرت باتری را نام برده و مفهوم آن را با ذكر مثال شرح دهید.

261ـ انواع الكترولیت را با ذكر تركیبات اصلی آن بیان نمایید.

262ـ چرا در پست‌های فوق توزیع و انتقال احتیاج به ترانسفورماتور تغذیه داخلی است؟ ضمناً موارد استفاده از آن را نام ببرید.

263ـ دیزل ژنراتور به چه منظوری در پست استفاده می‌گردد؟

264ـ لاین تراپ چیست و به چه منظوری به كار می‌رود؟

265ـ محل قرار گرفتن لاین تراپ در پست‌های فوق توزیع و انتقال نیرو چگونه است؟

266ـ ارتباط اپراتور پست‌های فوق توزیع و انتقال، با مراكز كنترل به چند طریق امكان‌پذیر می‌باشد؟ نام ببرید.

267ـ Name Plate چیست؟

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات