برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

فصل پنجم

 حفاظت الكتریكی

Electrical Protection

 P.T. , C.T و برقگیر  C.T., P.T. and Lightning Arrester

حفاظت خطوط       Line proteection

حفاظت ترانسفورماتور      Transformer protection

حفاظت بریكر      Circuit Breaker Protection

حفاظت باس بار      Bus Bar Protection

حفاظت تغذیه داخلی AC و DC، حفاظت باتری و…

AC and DC Aux. Supply Protection, Battery Protection, …

حفاظت سیستم‌های مخابراتی

Communication Systems Protection

 

268ـ ترانسفورماتور جریان (C.T.) چگونه ترانسفورماتوری است؟

269ـ ترانسفورماتور ولتاژ (V.T.) چگونه ترانسفورماتوری است؟

270ـ چرا در ولتاژهای بالا ترجیح داده می‌شود به جای استفاده از P.T. از C.V.T استفاده گردد؟

271ـ دستگاه‌های C.T.، P.T.، راكتور، خازن و برقگیر در شبكه به چه صورت بسته می‌شوند؟

272ـ استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ و جریان در پست‌ها به چه منظوری می‌باشد؟

273ـ اگر به هنگام در مدار بودن C.T.، ثانویه آن باز شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

274ـ C.T.های حفاظتی و C.T.های اندازه‌گیری چه تفاوت اصولی با هم دارند؟

275ـ ضریب حد دقت (A.L.F) به طور خلاصه چه معنی دارد؟

276ـ جریان حد دقت به چه معنا است؟

277ـ نسبت یك C.T. حفاظتی 5/400 می‌باشد. در یك اتصال كوتاه، از اولیه آن A600 می‌گذرد. در ثانویه آن چه جریانی تولید می‌شود؟

278ـ رابطه A.L.F و مصرف بسته شده روی C.T. چگونه است؟

279ـ چرا یك سمت C.T. را در ثانویه آن زمین می‌كنیم؟

280ـ C.T.های نوع H، M و U برای چه منظوری به كار می‌رود؟

281ـ ترانسفورماتور جریان از چه قسمت‌هایی تشكیل شده است و به چه منظوری به كار می‌رود؟

282ـ منظور از قدرت اسمی و كلاس دقت ترانسفورماتور جریان چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

283ـ چه تست‌هایی بر روی C.T. انجام می‌گیرد؟

284ـ منظور از ترانسفورماتورهای جریان كور بالا (Core) و كور پایین چیست؟

285ـ معایب و مزایای C.T.های كور بالا چیست؟

286ـ امپدانس داخلی یك C.T. و یك P.T. چه تفاوتی با هم دارند؟

287ـ كار ترانسفورماتور تركیبی جریان و ولتاژ ]كمباین [(P.C.T.) را توضیح دهید و سمبل شماتیكی آن را رسم كنید.

288ـ آیا می‌توان ثانویه یك P.T. را اتصال كوتاه نمود؟ در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟

289ـ آیا می‌توان یك رله جریانی را در ثانویه P.T. بست؟ در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

290ـ اتصال مثلث باز سه P.T. در مدار سه فاز به چه صورت است؟ آن را ترسیم كنید.

291ـ چرا از قسم خازنی در C.V.T. استفاده می‌شود؟

292ـ مزیت C.V.T. نسبت به ترانسفورماتور ولتاژ نظیر آن چیست؟

293ـ آیا اشكالی برای C.V.Tها می‌شناسید؟

294ـ از C.V.T نوع B و J به چه منظوری استفاده می‌شود؟

295ـ بردن (Burden) را تعریف كنید و چنانچه بردن یك C.T.، 30 ولت آمپر و جمع مصرف اعمال شده به آن 45 ولت آمپر باشد، آیا كلاس دقت آن حفظ خواهد شد؟ چرا؟

296ـ اگر كلاس‌های یك C.T. به صورت زیر باشد:

C.T.   CORE 1          : 0.5

C.T.   CORE 2          : 5 P 20

CTR                          : 1000/5/5

297ـ مفهوم آن را توضیح دهید؟

298ـ ترانسفورماتور جریان كمكی INTERPOSE به چه منظوری به كار برده می‌شود؟

299ـ علت زمین كردن ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ را توضیح دهید؟

300ـ یك C.T. با نسبت تبدیل 1/200 با كلاس دقت 20P10 در جریان اتصال كوتاه 4000 آمپر چه جریانی به رله می‌دهد؟

301ـ آیا برای كنترل جریان می‌توان در ثانویه C.T.ها فیوز به كار برد؟

302ـ استفاده از ترانفورماتور نوتر در پست‌ها، چه ضرورتی دارد؟

303ـ آیا وقتی ولتاژهای سه فاز، نامتعادل می‌شوند (در حالت عادی شبكه)، از نقطه صفر ترانسفورماتور نوتر جریان نامتعادلی عبور می‌كند؟ چرا؟

304ـ در اتصالهای دو فاز (بدون اتصالی با زمین)، آیا از نوترال جریانی می‌گذرد؟ چرا؟

305ـ اصولاً نسبت رزیستانس و راكتانس در سیم‌پیچ‌های یك ترانسفورماتور زمین چگونه است؟

306ـ در تانك رزیستانس، مقاومت مایع درون آن نسبت به درجه حرارت ایجاد شده در آن چگونه تغییر می‌كند؟

307ـ خاصیت رابطه مقاومت مایع درون تانك رزیستانس با درجه حرارت، چه تأثیری بر جریان‌های نشتی دارد؟

308ـ چرا تانك رزیستانس بطور سری با نوترال ترانسفورماتور زمین قرار می‌گیرد؟

309ـ چرا در زمستان، دمای مایع تانك رزیستانس، در محدوده معینی حفظ می‌شود؟

310ـ آیا مقاومت تانك رزیستانس، در بازدیدها و آزمایشات سالیانه می‌باید  اندازه‌گیری شود؟

311ـ مزایای زمین كردن شبكه از طریق مقاومت مایع چیست؟

312ـ سیم پیچ سوم (مثلث) به چه منظور در بعضی از ترانسفورماتورها تعبیه شده است؟

313ـ برای فرمان رله‌های حفاظتی در پست‌ها از چه ولتاژی استفاده می‌شود؟

314ـ انواع كلیدها را به لحاظ نحوه قرار گرفتن در مدار جریان نام برده و توضیح دهید.

315ـ رله را به طور مختصر تعریف كنید.

316ـ عواملی كه در تحریك رله‌های حفاظتی نقش دارند و همچنین اصطلاح مربوط به هر یك از این رله‌ها را نام ببرید.

317ـ رله‌های سنجشی، زمانی، جهتی، خبر دهنده و كمكی را مختصراً توضیح دهید.

318ـ آلارم یعنی چه؟ و به چند گروه تقسیم می‌شود؟

319ـ رله‌ها بر حسب ساختمان و تكنیك كارشان، به چند نوع تقسیم می‌شوند؟ نام ببرد.

320ـ تنظیم جریان یك رله زمان ثابت، نسبت به جریان نامی فیدر حدوداً چند برابر است؟

321ـ فاصله زمانی بین عملكرد یك رله و رله هماهنگ شده بعدی را چه می‌گویند؟

322ـ رله جریانی زمان معكوس چه مزیتی بر رله جریانی زمان ثابت دارد؟

323ـ آیا در رله‌های زمان معكوس هماهنگ شده، پله زمانی (Margin) درنظر گرفته می‌شود؟ چگونگی این پله زمانی را توضیح دهید.

324ـ در حالتی كه برای حفاظت فیدر، از 2 رله جریانی (برای دو فاز) و یك رله نامتعادلی استفاده شده باشد و در فاز فاقد رله جریانی، اتصالی رخ دهد، چگونه متوجه اتصالی در آن فاز خواهیم شد؟

325ـ چنانچه فیدر دو فاز شود (دو پل بریكر وصل شود و یا در اثر خط پارگی در یك فاز و بدون ایجاد اتصالی با زمین فقط در دو فاز جریان برقرار شود)، آیا در آن صورت رله نامتعادلی عمل خواهد كرد؟

326ـ در برخی از پست‌ها (تیپ كوژلكس) كه فاقد تانك رزیستانس و رله Sensetive E/F هستند، برای تشخیص جریان‌های نشتی كم، چه تمهیداتی بكار گرفته شده است؟

327ـ آیا می‌توانیم مدار رله R.E.F را یك مدار دیفرنسیالی و یا تفاضلی به حساب آوریم؟

328ـ زمان عملكرد رله R.E.F تأخیری است یا لحظه‌ای؟

329ـ زمانی كه رله R.E.F عمل می‌كند، آیا فقط طرف ثانویه ترانسفورماتور را باز می‌كند. چرا؟

330ـ عملكرد رله بوخهلتس سریع است یا كند؟ توضیح دهید.

331ـ چرا مدار فرمان وصل ترانسفورماتور, پس از صدور فرمان قطع از طرف رله بوخهلتس، بلوكه می‌شود؟

332ـ در ترانسفورماتورهای بزرگ كه برای سیركولاسیون روغن، از پمپ روغن استفاده می‌شود آیا امكان دارد كه در اثر باز یا بسته شدن دریچه‌های ورود و خروج روغن، رله بوخهلتس عمل كرده و فرمان كاذب صادر كند؟

333ـ آیا برای ترانسفورماتورهای خشك (رزینی)، می‌توان از رله بوخهلتس استفاده كرد؟

334ـ ماكزیمم جریان بار در طرف ثانویه یك ترانسفورماتور سه فاز 20/63 كیلو ولت با قدرت 30MVA چقدر است؟

335ـ انتخاب C.T.های طرفین ترانسفورماتور سه فاز 20/63 با قدرت 30MVA برای طراحی رله دیفرنسیال چگونه صورت می‌گیرد؟

336ـ وقتی نسبت C.T.های طرفین ترانسفورماتور قدرت را متناسب با نسبت‌های واقعی موجود در بازار گرد (ROUND) می‌كنیم، برای از بین بردن اختلاف جریان‌های دو طرف چه تمهیدی می‌اندیشیم؟

337ـ وقتی ترانسفورماتور قدرت را فقط تحت ولتاژ (تانسیون) قرار می‌دهیم (ثانویه باز و بدون بار بوده و فقط اولیه جریان دارد) چرا رله دیفرنسیال عمل نمی‌كند؟

338ـ جریان هجومی چه جریانی است و چه هارمونیك‌هایی را شامل می‌شود؟

339ـ در استفاده از حفاظت دیفرنسیال ترانسفورماتور، آیا لازم است بدنه ترانسفورماتور از زمین عایق شود؟

340ـ چرا در استفاده از حفاظت بدنه ترانسفورماتور قدرت، بدنه آن را از زمین عایق می‌كنیم؟

341ـ چرا برای حفاظت كابل به روش دیفرنسیالی، نمی‌توانیم از مقایسه جریان‌های طرفین به صورت معمول استفاده كنیم؟

342ـ اگر ولتاژ A.C یا D.C موجود در جعبه‌های منصوب روی بدنه ترانسفورماتور به بدنه اتصالی یابد، آیا رله بدنه ترانسفورماتور عمل می‌كند؟

343ـ فرمان رله بدنه ترانسفورماتور لحظه‌ای است یا تأخیری، چرا؟

344ـ آیا رله بدنه ترانسفورماتور، در اتصال حلقه داخل ترانسفورماتور (بدون ارتباط با بدنه) به عمل درمی‌آید؟

345ـ آیا رله بدنه در هنگام اتصال فاز پاره شده سیم پیچ داخل ترانسفورماتور با بدنه، فعال می‌شود؟

346ـ در صورتی كه صاعقه با بدنه ترانسفورماتور برخورد كند، آیا رله بدنه ترانسفورماتور عمل خواهد كرد؟

347ـ در صورت برقراری جرقه بین فاز خارج شده از بوشینگ و بدنه ترانسفورماتور، جریان زمین از چه مسیری به شبكه برمی‌گردد؟

348ـ چه عوامل عمده‌ای در تخریب ترانسفورماتور قدرت به دنبال می‌آورد؟

349ـ آیا كاهش فركانس، كاهش جریان را در ترانسفورماتور قدرت به دنبال می‌آورد؟

350ـ آیا افزایش جریان، كاهش شار را به دنبال می‌آورد؟

351ـ آیا افزایش شار در ترانسفورماتور (كه ناشی از جریان سیم‌پیچ‌ها است) به تمامی از هسته آن می‌گذرد؟

352ـ آن قسمت از شار پراكنده كه از طریق بدنه ترانسفورماتور بسته می‌شود، آیا ارتباطی به گرمای ایجاد شده در بدنه دارد؟

353ـ رله اضافه شار كه در حفاظت بعضی از ترانسفورماتورهای قدرت بكار گرفته می‌شود به چه پارامترهایی حساس است؟

354ـ چرا رله اضافه شار در ترانسفورماتورهای منصوب در پست‌های نیروگاهی كاربرد دارد؟

355ـ آیا در پست‌های فشار قوی از رله‌های ولتاژ نوع A.C هم استفاده می‌شود؟

356ـ فرمان رله‌های ولتاژی را سریع انتخاب می‌كنند یا با تأخیر نسبتاً زیاد؟

357ـ آرایش بانكهای خازنی غالباً به چه صورتی است؟

358ـ اگر با بی‌برق شدن پست، خازن‌ها همچنان به صورت وصل باقی بمانند، با برقرار شدن مجدد و بلافاصلة پست، آیا احتمال بروز حادثه‌ای وجود خواهد داشت؟ چرا؟

359ـ گاهاً پیش می‌اید كه وقتی بانك خازنی یك واحد ستاره در سایه و دیگری در آفتاب قرار گیرد، حفاظت تحریك شده و فرمان قطع می‌دهد، علت آن چه می‌تواند باشد؟

360ـ وجود فیوزلینك ورودی هر خازن به چه منظوری است؟

361ـ راكتورهای سری و به عبارتی پیچك‌هایی كه بطور سری با هر فاز خازن‌ها قرار می‌گیرند به چه منظوری است؟

362ـ آیا از برقگیر برای حفاظت خازنها هم استفاده می‌شود؟

363ـ آیا از روی ظاهر یك خازن، حدوداً می‌توان درباره سالم بودن آن قضاوت كرد؟

364ـ آیا درست است كه در پست‌های فشار قوی، و یا در كارخانجات، بانك خازنی را بدون واسطه كلید به شینه متصل كنیم؟ توضیح دهید.

365ـ برای سنجش، فركانس كدامیك از پارامترهای جریان، ولتاژ و یا تركیبی از این دو مورد نیاز است؟

366ـ به جز عوامل داخلی ژنراتور، چه عامل دیگری در خروجی آن موجب تغییر فركانس می‌شود؟

367ـ با افزایش فركانس ژنراتور، تلفات شبكه چه تغییری می‌نماید؟ توضیح دهید.

368ـ حذف بار (Load Shedding) كه معطوف به رله‌های فركانسی است، در كدامیك از پست‌های فوق توزیع یا انتقال انجام می‌شود؟

369ـ در چه مواقعی مجبور به حذف بار می‌شویم؟

370ـ آیا می‌توانیم بگوییم که هرچه تنظیم رله فرکانسی مقدار پایین‌تری داشته باشد‍‍، اولویت و  اهمیت فیدر کمتر است؟

371ـ مراحل عملکرد رله فرکانسی در شبکه در چه فرکانس‌هایی اتفاق می‌افتد؟

372ـ آیا خطوط 63 کیلو ولتی که در اثر افت فرکانس در شبکه در مراحل چهارگانه قطع می‌‌شوند‍، همیشه خطوط ثابت و معینی می‌باشند؟

373ـ در رله واتمتریک، چند پارامتر مورد سنجش قرار می‌گیرد؟

374ـ توان حاصله در یک واتمتریک چگونه محاسبه می‌شود؟

375ـ آیا رله واتمتریک، یک رله جهتی است؟

376ـ آیا می‌دانید که رله‌های واتمتریک را معمولاٌ در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌دهند؟

377ـ در چه مواقعی، عمل سنکرون کردن مورد نیاز است؟

378ـ برای سنکرون کردن، چه پارامترهایی از دو طرف با هم مقایسه می‌شوند؟

379ـ برابر نبودن فرکانس ژنراتور و شبکه به هنگام پارالل کردن، چه اتفاقی را سبب می‌شود؟

380ـ رله سنکرون چک در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

381ـ چرا مسأله یکسان بودن توالی فازها (Phase Sequence) برای رله سنكرون چك منظور نمی‌شود؟

382ـ حفاظت‌های مهم خطوط انتقال را نام ببرید.

383ـ اگر جریان اتصالی در حدود جریان نامی خط باشد‍، آیا رله دیستانس می‌تواند آن را حس کند؟

384ـ رله اتورکلوزر (رله وصل مجدد) چه نوع رله‌ای است و زمان‌های تنظیم شونده آن را توضیح دهید.

385ـ حفاظت اصلی خط در مقابل اتصال دو فاز به عهدة چه رله‌ای است؟

386ـ حفاظت اتصال فاز به زمین در طول خط به عهدة چه رله‌ای است؟

387ـ برای حفاظت خطوط دوبل از چه رله‌ای استفاده می‌شود؟

388ـ انواع مشخصه‌های رلة دیستانس را نام ببرید.

389ـ رله High Impedance به چه منظوری استفاده می‌گردد؟

390ـ هنگامی که در یک شبکه سه فاز بین فازها نامتعادلی پیش می‌آید چه رله‌ای عمل می‌کند؟

391ـ رله دیستانس چه نوع رله‌ای است؟

392ـ پشتیبان (Back up) رلة دیستانس كدام رله است؟

393ـ جهت‌دار (Directional) بودن رلة دیستانس یعنی چه و برای چه منظوری است؟

394ـ رله‌های جهتی به كدام كمیت‌ها بستگی دارند و طرز كارشان مشابه كدام وسیلة اندازه‌گیری می‌باشد؟

395ـ عوامل مورد سنجش در یک رلة دیستانس چیست؟

396ـ آیا همه رله‌های دیستانس امپدانس را اندازه می‌گیرند؟

397ـ رلة دیستانس را برای حفاظت چه المان‌هایی از شبکه مورد استفاده قرار می‌دهند؟

398ـ رلة دیستانس در حفاظت خطوط‍ رله اصلی محسوب می‌شود یا رله پشتیبان؟

399ـ بطور کلی، در چه مواردی رله‌های دیستانس کاربرد قطعی و ضروری پیدا می‌کند؟

400ـ زون‌بندی رلة دیستانس چگونه صورت می‌گیرد؟

401ـ زمان زون‌های مختلف رله دیستانس را معمولاٌ چه مقدار قرار می‌دهند؟

402ـ در حالتی که سرعت عمل رله دیستانس از اهمیت بالایی برخوردار است، پس چرا فقط 85٪ خط مورد حفاظت را در زون نخست (با فرمان قطع آنی) قرار می‌دهند و 15٪ بقیه را به زون دوم (با زمان 6/0 ثانیه) موکول می‌کنند؟

403ـ یک رلة دیستانس عمدتاٌ از چه اجزایی ساخته شده است؟

404ـ آیا واحد راه‌انداز رله دیستانس با هر تغییر جریان یا ولتاژی به عمل درمی‌آید؟

405ـ واحد سنجشی رله دیستانس چه می‌کند؟

406ـ آیا در اتصالی ‌های دورتر‍، جریان اتصال کوتاه بیشتر است؟

407ـ آیا لزومی دارد که رلة دیستانس جهتی هم باشد؟

408ـ تفاوت عمده یک رلة MHO با رله نوع امپدانسی در چیست؟

409 ـ رله افست مهو (Offset Mho) چگونه رله‌ای است؟

410 ـ مشخصه یك رلة راكتانسی چگونه است؟

411 ـ آیا رله‌های دیستانس معمولی، خط پارگی (بدون ایجاد اتصالی با سایر فازها و یا زمین) را احساس می‌کنند؟

412ـ چه زمانی رلة مثلث باز (Open Delta) عمل می‌كند؟

413 ـ بدترین حالت اتصال كوتاه چه نوعی است؟

414 ـ كاربرد رلة فاصله یاب (Fault Locator) چیست؟

415 ـ كار رلة دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا كریر (Carrier or Pilot Wire Receive Relay) چیست؟

416 ـ روش های درجه بندی زمانی رله دیستانس را بنویسید.

417 ـ منحنی زمانی رله دیستانس معرف چیست؟ توضیح دهید.

418 ـ انواع رله های شروع كننده را نام ببرید و توضیح دهید به چه منظوری استفاده می شود؟

419 ـ آیا لزومی دارد كه رله دیستانس جهتی باشد؟

420 ـ چرا واحدهای راه انداز در رله های دیستانس تعبیه شده اند؟

421 ـ كد استاندارد ANSI رله های دیستانس و دیفرانسیل ترانسفورماتور كه در دستورالعمل های ثابت بهره برداری ذكر شده، چیست؟

422 ـ نقش امواج كریر در حفاظت را شرح دهید.

423 ـ بدست آوردن جریان یا ولتاژ اولیه از روی ستینگهای رله چگونه است؟

424 ـ منظور از Power Swing Blocking چیست و چگونه عمل می كند؟

425 ـ مقاومت شبكه ارتینگ كه برای حفاظت به كار می رود بایستی چه مقدار باشد؟

426 ـ دو مورد از حفاظت های مكانیكی ترانسفورماتور را نام ببرید.

427 ـ حفاظت اصلی ترانسفورماتور قدرت كدام رله بوده و حفاظت های پشتیبان (BACK UP) آن را نام ببرید.

428 ـ خطاهای خارجی تهدید كننده ترانسفورماتور را نام ببرید.

429 ـ عملكرد رله دیفرانسیل در چه مواردی است؟

430 ـ علل اینكه در حفاظت ترانسفورماتور، رله دیفرانسیل به كار می بریم چیست؟

431 ـ محدوده عملكرد رله دیفرانسیل چقدر است؟

432 ـ رله دیفرانسیل چه مواقعی عمل می كند و نحوه عملكرد آن چگونه است؟

433 ـ كدام رله برای حفاظت و بهره برداری از ترانسفورماتور پست های 63 كیلو ولت نیاز حتمی می باشد؟

434 ـ ترانسفورماتور تطبیق مخصوص كه برای رله دیفرانسیل به كار می رود با نسبت تبدیل 1:1 به چه منظوری استفاده می گردد؟

435 ـ علت مجهز بودن رله های زمین به فیلتر در شبكه های فشار قوی چیست؟

436 ـ ترانسفورماتورهای جریان میانی (C.T. INTERPOSE) را برای چه منظوری در مسیر جریان C.Tهای رله دیفرانسیل قرار می دهند؟

437 ـ حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور را به طور شماتیك رسم كنید.

438 ـ واحد هارمونیك گیر رله دیفرانسیل چه كاری انجام می دهد؟

439 ـ علت استفاده از سیم پیچ نگهدارنده در رله دیفرانسیل چیست؟

440 ـ حفاظت ترانسفورماتور در مقابل گازهای ناشی از انفجار داخل ترانسفورماتور، به عهده چه رله ای می باشد؟

441 ـ رلة بوخلهتس به چه منظوری در ترانسفورماتورها تعبیه گردیده است؟

442 ـ رلة بوخلهتس در چند مرحله عمل می‌كند؟

443 ـ پس از عملكرد رلة بوخهلتس شرایط وصل مجدد به چه صورت است؟

444 ـ پایداری رله دیفرانسیل (Stability) را مختصراٌ توضیح دهید.

445 ـ اگر ترانسفورماتور قدرت را در حالتی كه تپ آن ماكزیمم مقدار را دارد، برقدار كنیم (فقط تحت تانسیون قرار دهیم)، احتمال عملكرد چه رله‌هایی وجود دارد؟ چرا؟

446 ـ حفاظت ترانسفورماتور را در مقابل اتصال بدنه توضیح دهید.

447 ـ رله نوترال برای حفاظت چه مواردی است؟

448 ـ رله اتصال بدنه (Tank Protection) در چه مواقعی عمل می‌كند و در چه صورت می‌توان ترانسفورماتور را مجدداٌ در مدار قرار داد؟

449 ـ رلة R.E.F، حفاظت چه محدوده‌ای را بر عهده دارد و چگونه عمل می‌كند؟

450ـ برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلیدزنی از چه وسیله‌ای استفاده می‌گردد؟

451ـ برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه جریان از چه رله‌ای استفاده می‌شود؟

452ـ شاخک‌های میله‌ای روی بوشینگ‌های ترانسفورماتور چه کاری را انجام می‌دهند؟

453ـ رله جریان زیاد (Over Current) و اتصال زمین (E/F) در طرف فشار قوی ترانسفورماتور چه نقشی دارند و چه زمانی عمل می‌كنند؟

454 ـ اگر رله‌های ارت فالت (E/F) فیدر خروجی و فیدر ترانس، به هنگام اتصال با زمین در هر یك از خروجی‌ها، عمل نكنند چه تجهیزاتی در خطر هستند و كدام رله به صورت نجات‌دهنده عمل می‌كند؟

455 ـ حفاظت تپ چنجر ترانسفورماتور چه نام دارد و اگر عمل كند چه اتفاقی می‌افتد؟

456 ـ رلة جریان زیاد زمانی، که به منظور حفاظت ترانسفورماتور به کار می‌رود معمولاٌ در چه جریانی تنظیم می‌شود؟

457ـ انواع رله‌های حفاظتی جریانی را نام ببرید.

458ـ چه نوع حفاظت‌هایی باعث قطع توأم کلید 63 و 20 کیلو ولت ترانسفورماتور می‌شود؟

459ـ عملکرد رله‌های کنترل درجه حرارت سیم پیچ و روغن را توضیح دهید.

460ـ در ترانسفورماتور سوپاپ اطمینان یا دریچه انفجار چیست؟

461ـ سیستم فایرفایتینگ نوع سرجی در ترانسفورماتور چگونه عمل می‌کند؟

462ـ وظیفة رلة جریان زیاد لحظه‌ای را بیان کنید.

463ـ وظیفة رلة اتصال زمین لحظه‌ای را بیان کنید.

464ـ وظیفة رلة جریان زیاد تأخیری را بیان کنید.

465ـ وظیفة رلة اتصال زمین حساس را بیان کنید.

466ـ وظیفة رلة ضریب قدرت را بیان کنید.

467ـ رلة اضافه ولتاژ چیست؟

468ـ وظیفة رلة فرمان قطع (Trip Relay) را بیان كنید.

469ـ وظیفة ثابت نگه داشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتورها از طریق کنترل تپ به عهدة چه رله‌ای می‌باشد؟

470ـ رلة کنترل کننده سطح روغن در ترانسفورماتور چیست؟

471ـ تفاوت رله ماکزیمم جریان جهتی با رله‌های ماکزیمم جریان معمولی را شرح دهید.

472ـ نحوه عملکرد رله اضافه جریان را شرح دهید.

473ـ رله‌های (Inverse Definite Minimum Time) I.D.M.T چه نوع رله‌هایی هستند؟

474ـ رلة اورکارنت (O/C) به کار رفته در شبکه از چه نوع رله‌هایی است و معمولاٌ اجازه عبور جریان را تا چه حدی می‌دهد؟

475ـ رله راه‌انداز اورکارنتی دقیق‌تر عمل می‌کند یا رلة راه‌انداز امپدانسی؟

476ـ آیا می‌توان از رله اورکارنت به عنوان راه‌انداز رلة دیستانس استفاده نمود؟

477ـ در یک فیدر خروجی، اتصال کوتاهی رخ می‌دهد، آیا رلة R.E.F عمل می‌كند؟

478ـ اشكال رله اوركارنت زمان ثابت در حفاظت فیدرها چیست؟

479ـ برای حفاظت فیدرهای خروجی چه رله‌هایی به كار می‌رود؟

480ـ تنظیم زمان عملكرد رله‌های اوركارنت فیدرهای خروجی و باس كوپلر ورودی 20 و 63 كیلو ولت چگونه است؟

481ـ مزیت رله‌های زمان معکوس  (Inverse Time)در حفاظت فیدرها چیست؟

482ـ محل نصب رله جریان زیاد تأخیری در كجای خط می‌تواند باشد؟

483ـ عامل ضربه كه موجب قطع بی‌دلیل كلیدها می‌شود چیست؟

484ـ چند مورد از حفاظت‌های الكتریكی ترانسفورماتور را نام ببرید.

485ـ یك فیدر با رلة بار زیاد (Over Load) محافظت شده است و اتصال كوتاه شدیدی رخ می‌دهد و جریان شدیدی از فیدر می‌گذرد، آیا این رله قادر به قطع فیدر خواهد بود؟ چرا؟

486ـ در یك رله اور لود، زمان تأخیر در قطع به چه چیزی بستگی دارد؟

487ـ آیا یك رله اوركارنت می‌تواند به جای یك رله اورلود نیز عمل كند؟ چرا؟

488ـ سیستم زمین را تعریف و روش‌های ایجاد آن را نام ببرید.

489ـ چرا برای تغذیه رله‌ها و حفاظت، از ولتاژ DC استفاده می‌كنند؟

490ـ حفاظت برای باتری های 110 ولت DC را نام ببرید.

491ـ آلارم های 63 و 20 كیلو ولت Inter Trip چه مفهومی دارد؟

492ـ برای حفاظت تغذیه 220 ولت AC چه حفاظت‌هایی وجود دارد؟

493ـ علت قطع شدن AC و آمدن آلارم مربوطه در پست‌ها چه می‌تواند باشد؟

494ـ چرا عیب فیوز (Fuse Failure) بعد از ظاهر شدن پاك نمی‌شود؟

495ـ روشن شدن اندیكاتور Discrepancy (تفاوت ـ عدم هماهنگ بودن) مربوط به دیژنكتورها و سكسیونرهای روی تابلو فرمان چه معنی می‌دهد؟

496ـ برقگیر چیست؟

497ـ برقگیر در پست‌های فشار قوی كجا نصب می‌گردد؟

498ـ حفاظت پست در مقابل برخورد مستقیم صاعقه چگونه انجام می‌شود؟

499ـ آیا برقگیرهای غیر خطی در حالت طبیعی جریان ضعیف حدود میلی آمپر را به زمین انتقال می‌دهند؟

500ـ حداقل ولتاژ برقگیر در شبكه زمین شده، چه مقدار است؟

501ـ انواع برقگیر را نام ببرید؟

502ـ دستگاه تطبیق امپدانس شامل چه تجهیزاتی می‌باشد؟

503ـ P.L.C را به طور خلاصه شرح دهید.

504ـ اجزاء اصلی سیستم P.L.C را نام ببرید.

505ـ روش‌های مختلف اتصال سیستم P.L.C به خطوط را نام ببرید.

506ـ موارد كاربرد P.L.C را به طور خلاصه شرح دهید.

507ـ سیستم اسكادا (Scada) چیست؟

508ـ مزایای سیستم اسكادا را نام ببرید.

509ـ منظور از نقاط آنالوگ (Analoge) چیست؟

510ـ منظور از نقاط Status چیست؟

511ـ یك سیستم اسكادا بطور كلی از چند بخش تشكیل شده است؟

512ـ R.T.U چیست؟

513ـ معمولاٌ در یك سیستم اسكادا، كنترل چه نقاطی از یك پست فوق توزیع مورد نیاز است و در سیستم اطلاعات آن نمایش داده می‌شود؟

514ـ در یك سیستم اسكادا چه وضعیت‌هایی معمولاٌ نمایش داده می‌شود؟

515ـ در یك سیستم اسكادا معمولاٌ چه مقادیری نمایش داده می‌شود؟

516ـ مودم (Modem) چیست؟

517ـ مفهوم Redundancy در سیستم‌های اسكادا به چه معنی است؟

518ـ سلسله مراتب مراكز دیسپاچینگ در سطح شبكه برق ایران چگونه است؟

519ـ در سطح شركت برق منطقه ای تهران چند مركز دیسپاچینگ فوق توزیع دارد؟

520ـ شبكه كامپیوتری هر یك از مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع شامل چه تجهیزاتی است؟

521ـ نرم‌افزارهای مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع از چه نوعی هستند؟

522ـ در سیستم‌های اسكادا تفاوت Event با Alarm چیست؟

523ـ نحوة ارتباط مركز اصلی دیسپاچینگ فوق توزیع با مراكز فرعی دیسپاچینگ فوق توزیع چگونه است؟

524ـ عملكرد پایانه دوردست در سیستم اسكادا (Scada) را تعریف كنید.

525ـ ارتباط پایانه با مركز كنترل و یا سیستم چگونه است؟

526ـ از تابلو مارشالینگ راك (Marshaling Rack) به چه منظوری استفاده می‌گردد؟

527ـ سخت‌افزار پایانه دارای چند قسمت اصلی است؟

528ـ محیط انتقال جهت تبادل اطلاعات بین پایانه و مركز چند نوع می‌باشد نام ببرید.

529ـ انواع داده‌های قابل پردازش در پایانه دوردست را بیان كنید.

530ـ فیبر نوری چیست و از چه قسمت‌هایی تشكیل شده است؟

531ـ هدف از به كارگیری شبكه فیبر نوری در برق تهران چیست؟

532ـ روش انجام تست نقطه به نقطه را شرح دهید.

533ـ سیستم رادیوترانك چیست؟

534ـ مزایای سیستم رادیوترانك چیست؟

535ـ عدم تداخل و امنیت ارتباطی در سیستم رادیوترانك چگونه ایجاد می‌شود؟

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic