برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

پست كمپكت مولونی - MOLONEY

ﺗﻌﺮﻳﻒ ‪ Padmountedﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪ ANSIﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ در داﺧـﻞﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻴﺸﻮد و ﻛﺎﻣﻼ اﻳﻤﻦ از ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﻋﻤـﻮم ﺑـﻮده و ﻓﻘـﻂ ﻗﺎﺑـﻞدﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

درب آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭻ ﭘﻨﺞ ﮔﻮش ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ . ﺿﻤﻨﺎ ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﺮاﺣﻲ آنﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻗﺪار در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻔﻮظ از آﻟﻮدﮔﻲﻫـﻮای ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ.دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻗﺴﻤﺖ ( Compartment )‪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮی ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.

   ‫دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر دارای درﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﻳﻮاره ﻓﻮﻻدی از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

  ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺲﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر از75 اﻟﻲ 000 3ﻛﺎوآ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎخت

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس IEC 67ﺑـﻮده و ﺳـﺎﻳﺮﻣﺸﺨـﺼﺎت ﺑﺪﻧـﻪ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد‫57.12.92 ANSI Cﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

   ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﭘﺴﺘﻬﺎی Volt  20,000/400

  ‫ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺴﺘﻬﺎی ‪Padmounted

 ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎ ﺑﺠﺎﻳﻲ

- از اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺟﺎ ﺑﺠﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌـﺮﻳﺾﻣﻌﺒﺮ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺳـﺮ ﻛﺎﺑﻠﻬـﺎ ، (Un-Plug‫)‪ﭘﺴﺖ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل داد.

          ‫ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

- ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﺪود3 اﻟﻲ4 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧـﺎص آن، ﻫﻤـﻮارهﻣﻴﺘﻮان از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاد.

  ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ

- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در داﺧﻞ روﻏﻦ ﻣﻮﺟﺐﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ آن، در ﺣـﺪود 30ﺳﺎل، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری دوره ای ﻣﻴﮕﺮدد.

   ‫ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری

ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری دوره ای ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳـﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﻬـﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آزاد ﻧﻤﻮدن اﻛﻴﭗ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺧﺪﻣﺎت از وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻳﻦ ﭘـﺴﺘﻬﺎدر ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ‫ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﻧﺼﺐ

ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ ، ﭘﺲ از ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ و اﻳﺠـﺎد ﻛﺎﺑـﻞﺑﻔﺎﺻـﻠﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.

ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺎﻧﻮر

ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ در زﻳﺮ ﺑﺎر 38 ﻛﻴﻠﻮوﻟﺘﻲ ، ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻـﻞﻛﺎﺑﻠﻬـﺎی ورودی ، ﺧﺮوﺟـﻲ وﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﻏﻮﻃﻪ ور در روﻏﻦ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ‪ IEEE ,ANSIﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازﺑﻴﺶ از 40 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد، ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ روﻏﻦ ﻧﻤﻴﮕﺮدد.

 

اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران

ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ از ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺮف 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺎﻳﻖﺑﻮده (‪Dead Front)و اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

 ‫ﮔﺎراﻧﺘﻲ

           ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻤﺪت0 1 ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻲﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

                            ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰای ﭘﺴﺖ

1- ﺗﺮاﻧﺲ

ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺰﺑﻮر دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و دارای ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣـﻮاد و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎی اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﺮ و ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎﻻی ﺗـﺮاﻧﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

- ﺗﺮاﻧﺲ از ﻧﻮع ﻫﺮﻣﺘﻴﻚ  ‪ (Sealed Type ) ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ وارد روﻏـﻦﺗﺮاﻧﺲ ﻧﻤﻴﮕﺮدد.

      ‫- ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺤﻤﻞ 2,5 1% اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

    ‫- ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮﻧﻪ ‪( Legged, Wound Core 5-)

ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮ از ‪ ، 5 MVAﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮﻧﻪﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. دراﻳﻦﻃﺮح ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺪور ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﺗﺼﺎﻻت ‪ YG / YGﺑﺼﻮرت 5 ﺳﺘﻮﻧﻪﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ در اﺗـﺼﺎﻻت ‪ D / YGﻧﻴـﺰﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

                  ‫ﻣﺰاﻳﺎی ﻫﺴﺘﻪ 5 ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ 3 ﺳﺘﻮﻧﻪ (3-Legged, Core Type)‪

• ﻫﺴﺘﻪ 5 ﺳﺘﻮﻧﻪ در اﺗﺼﺎل ‪ YG / YGاز اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮدﺷﻲ )ﻓﻮﻛـﻮ( در ﺑﺪﻧـﻪ ﺗـﺮاﻧﺲ وﮔﺮم ﺷﺪن آن در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷـﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ (Stray Loss)‪.

     ‫ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶﻓﺮورزﻧﺎﻧﺲ ﻣﻴﮕﺮدد.

• در ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی 5 ﺳﺘﻮﻧﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ وﻟـﻲ در ﺗﺮاﻧـﺴﻬﺎی 3ﺳﺘﻮﻧﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺻﺎف روی ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

• در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی 5 ﺳﺘﻮﻧﻪ در ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻴﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻤﺖﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺠﺎی ﺳﻴﻢ از ورﻗﻪﻫﺎی ﻫﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ورﻗﻪ ﻫﺎدی در ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮاﻧﺲ، ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﻫﺎدی اﻳﺠﺎدﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮزﻳﻊ آزاد ﺟﺮﻳﺎن در ﺟﻬـﺖ ﻣﺤـﻮر ﻋﺮﺿـﻲ ﻫـﺎدی و ﻛﻮﻳـﻞ ﻣﻴـﺸﻮد.

ﺑﺪﻳن ترﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻗـﻮی و ﻓـﺸﺎر ﺿـﻌﻴﻒ اﺟـﺎزه ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺗـﺎﺑﺴﺎدﮔﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ردﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮوی اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗـﺎه را ﺣـﺬفﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻮری را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ .

• در ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ5  ﺳﺘﻮﻧﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻔﺮ ﻫـﺴﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﺑـﺎ اﻣﭙـﺪاﻧﺲﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ( (Zm0 = Zm1.

وﻟﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ3 ﺳﺘﻮﻧﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳـﻚ دﻫـﻢاﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫـﺴﺘﻪﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ( (Zm0 = 1/10Zm1 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در زﻣـﺎنﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻪ در ﻧﻮع3 ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

• اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻧﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺷﺒﻜﻪ ، ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻧـﺪن ﺣـﺮارت ﺗـﺮاﻧﺲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞازدﻳﺎد ﺑﺎر ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺒﺎع ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ، ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮاﻧﺲ

• ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ‪   Ferro-resonance –  ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤـﺎل اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪن ﻫـﺴﺘﻪ اﺛـﺮﻓﺮورزﻧﺎﻧﺲﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ.

      ‫•ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﺎر و اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه زﻣﻴﻦ

- ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 ‫- ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ روی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  ‫- ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺮاﻧﺲ ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻏﺬ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﺎ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ‫- ﺑﺮای ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر روﻏﻦ ‪ ( Cooling Duct ) اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

     ‫- راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻴﺶ از 99%

   ‫2- ﺳﺮﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  (Cable Elbow)‪

اﻧﻮاع ﺳﺮﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی درﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﺑﺼﻮرت ﺳﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ از ﺳﺮﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

     ‫3- ‪Tap Changer:

ﻣﺪل ‪ Off-Load دارای 5 ﭘﻠﻪ

   ‫4- ﻛﻠﻴﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ:

ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎل اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪﺳـﻤﺖ اوﻟﻴـﻪ ﭘـﺴﺖ، وﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر.

5- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ :

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺴﺖ ، دو ﺳﺮی ﻓﻴﻮز ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در داﺧـﻞ ﻣﺨـﺰن و ﻏﻮﻃـﻪ ور در روﻏـﻦﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ Bay-O-Net ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗـﺎ 000 1 آﻣﭙـﺮ وﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ‪ (Current Limiting) ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ 50000  آﻣﭙـﺮ ﻛـﻪ  ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارﻧﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺰﺑﻮر دارای ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و در اﻛﺜـﺮ اﻧـﻮاع ﭘـﺴﺘﻬﺎی ‪Padmounted‫ﻣﺘﺪاول ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

                                                                  ‫‪Bay-O-Net

                                                              ‫‪Fuse & Fuse Holder

                                                                    ‫‪Bay-O-Net

                                                                    ‫‪Fuse Link

                                                             ‫‪Currnt Limiting Fuse

     ‫اﻟﻒ- ﻓﻴﻮز ‪Bay-O-Net :

    ‫ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖﺗﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣـﻲ آن ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮد در ﺗﺮاﻧـﺴﻬﺎی  Padmountedﻳﺎ ‪ Subsurface (زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ) روﻏﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻓﻴﻮز ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ‪Deadfront    ‫  ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﭘﺮش را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ( ﺑﻴـﺮون ﻛـﺸﻴﺪن ﻓﻴـﻮز از زﻳـﺮ ﺑـﺎر). ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻓﻴـﻮز ﻟﻴﻨﻜﻬـﺎﺑﺴﺎدﮔﻲ در ‪ Field اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

    ‫ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎﻫﻬﺎی ﺷﺪﻳﺪ داﺧﻠﻲ را ﺣﻔﺎﻇﺖﻣﻴﻜﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻓﻴـﻮز Bay-O-Net اﺟﺎزه ﻣﻴﺪﻫﺪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﻓﻴﻮز ‪ Bay-O-Netﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﻮز):

           ‫ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻚ Fuse Link) Bay-O-Net: (

    ‫اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ‪ Padmountedﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎیاﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر، و ﺧﻄﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺲ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﺑﻠﻜﻪ دﻣﺎی روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺰ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺮاﻧﺲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﺑـﺎر و دﻣـﺎی زﻳـﺎدﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

    ‫ﻛﺎرﺑﺮد- اﻳﻦﻣﺪﻟﻬﺎ اﻳﺪه آل ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دو ﻓﻴﻮزی ﺑﺎ ﻓﻴﻮز ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎنﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎﻫﻬﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴـﻮز ‪ ،Bay-O-Netوﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻮز ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود. دو ﻧـﻮع ﻓﻴـﻮز ﺑـﺼﻮرتﺳﺮی ﻧﺼﺐ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻃﻮری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻮز ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای اﺷـﻜﺎﻻتﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

    ‫اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻚﺳﺎﺧﺖ ‪ Cooper Powersﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ‪،Dual Sensing ،Current Sensing    ‫‪ ،Dual Elementو ‪ High Ampere Overloadﻛـﻪ دارای ﻣﻨﺤﻨـﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎی ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺴﺖ ﻛﻤﭙﻜﺖ ‪ Moloneyاز ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻜﻬﺎی ‪ Dual Sensingاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد.

    ‫ب- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪل ‪ ELSPﺳﺎﺧﺖ ‪Cooper Powers

ﻓﻴﻮز ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺼﻮرت ﺳﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ در ﺳﻤﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﻴـﻮز ‪Bay-O-Net‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﻴﻮز ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻓﻴﻮز ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﻳﺪﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻲ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻲ ﻓﻴﻮز ‪ Bay-O-Netﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻣﻴﺸﻮد ﺗـﺎ درﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮﻧـﺎﻣﻲ ﻗﻄـﻊ آن ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد – ﺑﺼﻮرت ﺳﺮی ﺑﺎ ﻓﻴﻮز ‪ Bay-O-Netﺟﻬﺖﺣﻔﺎﻇﺖ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺲ

                                                                   ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺪرت ﻗﻄﻊﺟﺮﻳﺎن                                        50,000 A rms symmetrical

                                                                       ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻮز

ﺗﻮﺿﻴﺢ – ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺮای ﻓﻴﻮزﻫـﺎی ‪ 80Aﺗـﺎ 300kA ,165A  و 30ka , 330 A

‫‪ 30KAﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮای ﻓﻴﻮز 250Aو 12KA ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

                           ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ ELSPو ‪ Bay-O-Netﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮاﻧﺲ

روش ‪ A - اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﻴـﻮز اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ‪ Cooper Powersﺑـﺮایﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ‪ 23kVﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ در اوﻟﻴﻪ

        ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

     ‫- در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮای ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ ELSPﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

     ‫- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ‪ ELSPﺑﺎ ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎهداﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد دارﻧﺪ.

   ‫- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ Bay-O-Netﺗﻮﺻﻴﻪﺷﺪه ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻫﺠﻮﻣﻲ 12 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎر داﺋﻢ ﺗﺮاﻧﺲ را درﻣﺪت 0.1 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ

  ‫- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ Current Sensing Bay-O-Netﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در 3 اﻟﻲ 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻧﺲ در 300 ﺛﺎﻧﻴﻪ ذوب ﺷﻮد

 ‫- ﻓﻴﻮزﻫﺎی ‪ Dual Sensing Bay-O-Netو ‪ Dual Elementﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎرﺗﺮاﻧﺴﻲ را ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا 57% ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ را در دﻣﺎی ‪ 35°Cﺑﺎر ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺪود

   ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ:

    ‫‪ %160 oﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻤﺪت 7 ﺳﺎﻋﺖ

     ‫‪ %200 oﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻤﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ

     ‫روش B ‪ – اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن ‪(Time Current Characteristic) TCC

 ‫6- ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ در زﻳﺮ ﺑﺎر

ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﻛﺎﻣﻞ ورود و ﺧﺮوج و ﺗﺮاﻧﺲ وﺟﻮد دارد.

ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در داﺧﻞ روﻏﻦ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻫـﺮم ﻋﻤﻠﻜـﺮد آن ﺑﻴـﺮون از ﺗﺎﻧـﻚﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور در روﻏﻦ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد دوار ﺑﻴﺶ از 30 ﺳﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳـﻦ ﺳـﻮﺋﻴﭻ در دﻫـﻪ1970 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 1990 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺋﻴﭻ و ﭘﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪ.

 

ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﺟﺎزه ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻄﻊ/وﺻﻞ/زﻣﻴﻦ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎتﻧﺎﻣﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ‪ IECﺗﻄﺒﻴﻖﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد

 

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:

    ‫7- اﻳﻨﺘﺮﻻك

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﻔﻞ اﻳﻨﺘﺮﻻك دو دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻜـﺴﻴﻮﻧﺮ ورود و ﺧـﺮوج را اﻳﻨﺘـﺮﻻكﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺗﺮاﻧﺲ و درﭘﻮش ﻓﻴﻮزﻫﺎ اﻳﻨﺘﺮﻻك ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد دارد. ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﻮدنﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻴﻮزﻫﺎ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد.

 

     ‫8- دﻣﺎﺳﻨﺞ روﻏﻦ

ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ دﻣ ـﺎی روﻏ ـﻦ در ﺑ ـﺎﻻی ﻣﺨ ـﺰن ﭘ ـﺴﺖ. ﻣﺠﻬ ـﺰ ﺑ ـﻪ اﻧ ـﺪازه ﮔﻴ ـﺮ ﺣ ـﺪاﻛﺜﺮ درﺟ ـﻪ ﺣ ـﺮارت (Maxi – meter )

 

    ‫9- ﺳﻮﭘﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎر

ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﺨﺰن ﭘﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓـﺸﺎر ﻫـﻮای داﺧـﻞﻣﺨﺰن . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻴﻮزﻫﺎ، ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺑﺎﻻی روﻏﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮﭘﺎپﻣﺰﺑﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد.

01- ﺷﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری روﻏﻦ

 ‫ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی و ﺗﺴﺖ روﻏﻦ

 

   ‫11- ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺴﺖ

ﻣﺨﺰن روﻏﻦ و ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺴﺖ از ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ 4.5 mmﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬـﺎیﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 300 KVA  از رادﻳﺎﺗﻮر در ﭘﺸﺖ ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد.

 

 ‫21- رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ

 ‫رﻧﮓ ﭘﻮدری اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪ANSI  ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ ، ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاریدر ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ذﻳﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ:

  ‫1- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

   ‫2- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت

  ‫3- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری

1- زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳـﻊ ، ﺣـﺪاﻗﻞزﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 25 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ000/500/7 رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 000/000/50 رﻳﺎل، ﻛــﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺑـﻮرﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 000/500/237  رﻳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد.

 

 

 

2- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، ﺟـﺪول ﭘﻴﻮﺳـﺖاﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻲ ﺑﺎری و در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻃﻲ 30 ﺳﺎل و ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻳـﻚ ﺗـﺮاﻧﺲ 800ﻛﺎوآ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:

1- ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻲ ﺑﺎری در ﻣﺪت 30 ﺳﺎل

‫‪‫اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﺎت دو ﺗﺮاﻧﺲ     1450 – 1130 = 320 W           

‫‪320 W × 24 h × 365 Days × 30 Yrs = 84,096 KWH

 

   ‫2- ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎر در ﻣﺪت 30 ﺳﺎل

‫‪ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﺎت دو ﺗﺮاﻧﺲ                11000 – 6300 = 4700 W

‫‪4700 W × 12 h × 365 Days × 30Yrs = 617,580 KWH

 

     ‫ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ در ﻣﺪت 30 ﺳﺎل

‫‪84,096 + 617,580 = 701,676 KWH

اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮاﻧﻴﺮ در ﺳـﺎل 1382، 310رﻳـﺎلﺑﺎﺷﺪ:

 

           ‫           ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در 30 ﺳﺎل      رﻳﺎل        217,519,560  =701,676 × 310

    ‫3- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوی ﺑـﺮق ﺑـﺮایﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 000/000/2 رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺪت 30 ﺳﺎل:

    ‫رﻳﺎل 000/000/60 = 30× 000/000/2

 

‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮاﻧﺲ         ‫ 217,519,560

     ‫‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺴﺘﻬﺎ   60,000,000

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم ﻓﺮوش ﺑﺮق ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻄﻴﻞﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﺑـﺮای رﻓـﻊ ﻣﻌﺎﻳـﺐ، ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺴﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻏﻴﺮه،         ‫ 60,000,000

    ‫‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ و اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺎ   237,500,000

 ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﭘﺴﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 15ﺳﺎل(ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﺳﻨﺘﻲ)           000/000/200  رﻳﺎل ﻛﻪ در ﻣﺪت 30  ﺳﺎل         000/000/400

    ‫

    ‫‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت 30 ﺳﺎل      975,019,560

‫ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﺖ ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻣﻮﻟﻮﻧﻲ، 800 ﻛﺎوآ ﺑﺎﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 30ﺳﺎل           000/000/485 ریال در ﺣﺪود 50% ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

    ‫- ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻜﻪﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ - ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺷـﻐﺎل ﻓـﻀﺎی ﻛـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺴﺖ ﻣﻴﺘـﻮان درﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒﺑﺸﺪت ﻛـﺎﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ

                                                                      ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻛﻤﭙﻜﺖﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ‫‪ Moloneyﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﺷـﺪ .وﻟﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ :

   ‫- ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﮕﺮدد .

   ‫- ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .

- در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی

ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻟﻮازم ﻳـﺪﻛﻲﻧﺒﺎﺷﺪ .

- در راﺳﺘﺎی ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻼً داﻧﺶ آن ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ

در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد . و ﺑﺎ ﻃﻲ ﺷﺪن دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎص واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪﺷـﺮﻛﺖﺧﺎرﺟﻲ ، ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .

ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻮﻟﻲ ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻗﻮاﻋـﺪ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ‪ Moloneyو ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic