برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


محاسبات طراحی بانک خازنی :


برای طراحی یک بانک خازنی مراحل زیر را طی می کنیم:

1- میانگین مقدار توان راکتیو مصرفی را برای 3 یا 4 ماه  گذشته در شبکه برقی که قصد طراحی بانک خازنی برای آن داریم را مشخص می کنیم ، مقدار این توان راکتیو در قبض برق در قسمت شرح مصارف بر حسب KVARh درج شده است.

 

2- میانگین مقدار توان واقعی مصرفی را برای 3 یا 4 ماه گذشته مشخص می کنیم ، مقدار این توان در قبض برق در قسمت شرح مصارف بر حسب KWh درج شده است.

 

3- مقدار تانژانت زاویه مصرف را به دست میاوریم.

 

4- مقدار زاویه مصرف را به دست میاوریم.

 

5- مقدار ضریب قدرت کنونی را به دست میاوریم.

 

6- مقدار ضریب قدرت مطلوب را مشخص می کنیم.

 

7- مقدار زاویه مصرف مطلوب را به دست میاوریم.

 

8- مقدار تانژانت زاویه مصرف مطلوب را به دست میاوریم.

 

9- مقدار توان راکتیو خازن مورد نیاز را به دست میاوریم.

نکته : معمولاً جبران سازی برای ضریب قدرت بین 0.85 تا 0.95 انجام می شود. از جبران سازی ضریب قدرت بیش از 0.95 باید اجتناب نمایید. زیرا در این شرایط علاوه بر نیاز به میزان قابل ملاحظه ای از خازن برای تامین قدرت راکتیو، هادیها به دلیل عبور جریان زیاد راکتیو تحت تنش قرار گرفته و نیز ممکن است در شبکه مصرف کننده افزایش ولتاژ نامطلوبی ایجاد شود.

مثال : در یک کارگاه ، متوسط مصرف توان واقعی (در یک دوره 4 ماهه) برابر 560 کیلو وات ساعت و متوسط مصرف توان راکتیو در همان دوره برابر 800 کیلو ولت آمپر راکتیو است. مقدار توان راکتیو مورد نیاز برای اینکه ضریب توان برق مصرفی برابر 0.90 باشد به صورت زیر به دست میاید:

تست خازن های بانک خازنی :

فرمول 1 (توان راکتیو واقعی خازن) :

اگر ولتاژ و فرکانس تغذیه خازن ها تغییر کنند مقدار توان راکتیو (KVAR) خازن ها نیز تغییر می کند. در مثال زیر نشان داده شده است که چگونه مقدار KVAR با توجه به مقدار ولتاژ و فرکانس واقعی محاسبه می شود.

مثال 1- مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 440v , 50Hz

طبق اندازه گیری های انجام شده مقادیر واقعی به شرح زیر است:

ولتاژ اندازه گیری شده برابر 425v

فرکانس اندازه گیری شده برابر 48.5Hz

مقدار توان راکتیو از طریق فرمول زیر به دست میاید:

fM : مقدار فرکانس اندازه گیری شده

fR : مقدار فرکانس درج شده روی پلاک

vM : مقدار ولتاژ اندازه گیری شده

vR : مقدار ولتاژ درج شده روی پلاک

KVAR : مقدار توان راکتیو درج شده روی پلاک

مقدار توان راکتیو واقعی خازن برابر است با:

مثال 2 - مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15kVAr, 3 phases, 415v, 50Hz

طبق اندازه گیری های انجام شده مقادیر واقعی به شرح زیر است:

ولتاژ اندازه گیری شده برابر 425v

فرکانس اندازه گیری شده برابر 48.5Hz

مقدار توان راکتیو واقعی خازن برابر است با:

فرمول 2 (جریان نامی خازن) :

محاسبه مقدار جریان نامی در شرایط ولتاژ و فرکانس تغذیه نامی :


مثال 1 : مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 440v , 50Hz

مقدار جریان نامی برابر است با :


مثال 2 : مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 415v , 50Hz

مقدار جریان نامی برابر است با :


فرمول 2-1 (جریان واقعی خازن) :

اگر ولتاژ و فرکانس تغذیه خازن تغییر کند مقدار جریان خازن نیز تغییر می کند و به شکل زیر محاسبه می شود:

مثال : مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 440v , 50Hz

بنابراین جریان طبق پلاک باید برابر 19.68A باشد. اما در شرایط واقعی جریان برابر است با:

فرمول 3 (مقدار ظرفیت خازن) :

مقدار ظرفیت خازن برای تغذیه سه فاز و اتصال مثلث از طریق فرمول زیر به دست میاید:

توجه کنید که مقدار به دست آمده از بین دو ترمینال تغذیه خازن است در شرایطی که ترمینال سوم از تغذیه جدا می باشد.

مثال 1 : مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 415v , 50Hz

مقدار ظرفیت خازن عبارت است از:

مثال 2 : مشخصات روی پلاک خازن مطابق زیر است:

15KVAR , 3 phases , 440v , 50Hz

فرمول 4 (مقدار توان راکتیو خازن بر حسب ظرفیت) :

مقدار توان راکتیو خازن را بر حسب مقدار ظرفیتش از طریق فرمول زیر به دست میاوریم:

مقادیر اندازه گیری شده خازن را در ولتاژ 440V را به شرح زیر در نظر بگیرید:

Ca : ظرفیت خازن اندازه گیری شده بین فازهای V و U برابر با

Cb : ظرفیت خازن اندازه گیری شده بین فازهای W و U برابر با

Cc : ظرفیت خازن اندازه گیری شده بین فازهای W و V برابر با

مقدار توان راکتیو خازن برابر است با :

KVAr = 2 / 3 x (197 + 196 200) x (440 x 440) x 2 x 3.14 x 50 / 1000000000 = 24.04

 

باید توجه نمایید که مقدار ولتاژ تغذیه خازن در فرمول فوق باید برابر با مقدار درج شده بر روی پلاک باشد.

نکات مهم :

1- اگر در عمل قصد اندازه گیری ظرفیت خازن را دارید حتماً باید قبل از اندازه گیری یک دقیقه صبر کنید تا پتانسیل الکتریکی موجود در تخلیه شود سپس با یک سیم دو ترمینال خازن را یک لحظه اتصال کوتاه کنید تا از تخلیه خازن مطمئن شوید. در صورت عدم تخلیه پتانسیل خازن ممکن است شک الکتریکی خطرناکی به بدن شما وارد شود. البته به منظور کاهش ولتاژ دو سرخازن پس از خارج شدن آنها از مدار از مقاومت هایی که به ترمینال های خازن، بسته شده است استفاده می کنند. توان این مقاومت ها متناسب با توان خازن ها بین ۳۰ تا ۵۰ کیلو اهم است که میزان ولتاژ را در مدت سه دقیقه پس از قطع خازن ها به میزان کم خطر (پایینتر از ۷۵ ولت) کاهش می دهند.

 

       

 

2- خازن باید همراه با محدود کننده های جریان حجومی (جریان گذرا هنگام استارت خازن) مناسب مانند کویل یا کنتاکتورهای مخصوص بانک خازنی راه اندازی شود.

3- هنگامی که خازن را خاموش می کنید نباید قبل از گذشت 60 ثانیه مجدداً خازن استارت شود به طوری که قبل از استارت مجدد باید خازن کاملاً تخلیه شود.

4- خازنها باید از انواعی انتخاب شوند که بتوانند دایمی در مدار قرار گیرند پس باید بتوانند ولتاژ شبکه را تحمل کنند در محاسبه خازن از انواعی استفاده می شود که ولتاژ مجاز آنها 15% بیشتر از ولتاژ شبکه باشد .

5- برای حفاظت حرارتی بانک های خازنی از بی متال و رله های حرارتی که به بوبین کنتاکتور خازنها فرمان قطع می دهند استفاده می شود. تنظیم این رله ها در حد ۴۳/۱ برابر جریان نامی خازن است.

رگولاتور تصحیح ضریب قدرت:


از آنجا که هدف از نصب خازن، حذف بار راکتیو متغیر مصرف کننده در هر شرایط است، برای کنترل آن از رگولاتور تصحیح ضریب قدرت استفاده می شود.

رگولاتور، ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازنها در یک بانک خازنی را تعیین کرده و متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل به کنتاکتور ها صادر می کند. از جمله نکات قابل توجه در رگولاتور ها تنظیم مربوط به نسبت (C/K) است.

مقدار (C/K) عبارت است از نسبت تبدیل توان اولین پله خازن به نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (K) متصل به رگولاتور.

لذا پس از مشخص شدن توان راکتیو مورد نیاز باید آن را به نسبت مصارفی که در هر لحظه وارد مدار میشود پله بندی و رگولاتور مناسب با این مجموعه را انتخاب کرد .

نحوه پله بندی خازنها در مشخصات فنی رگولاتور ها ذکر میشود و بطور عمومی به یکی از سه روش زیر و متناسب با رفتار بار راکتیو مصرف کننده انتخاب میشود:

 (۱) ۱:۱:۱ …

 (2) ۱:۲:۲ …

 (۳) ۱:۲:۴:۸ …

از مشخصه های مهم دیگر رگولاتورها مراحل عملکرد آنهاست. بعنوان نمونه در رگولاتور نوع ۵/۳ تعداد سه عدد خازن در پنج حالت مختلف می توانند در مدار گیرند. بنابراین برای مقدار معینی از توان راکتیو خازنی، انتخاب های متنوعی می تواند صورت گیرد که میزان بار راکتیو که در هر مرحله وارد مدارد می شود و نیز نوع رگولاتور عامل موثر در طراحی بانک های خازنی خواهد بود.

خازنها بر اساس كارخانه سازنده در اندازه‎های مختلف و در سطوح ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط بصورت تكفاز و سه فاز ساخته می‎شوند و ممكن است استوانه‎ای یا مكعبی شكل باشند. خازن‎های صنعتی فشار ضعیف بر اساس استانداردهای IEC70, 70A, VDE0560, DIN48500 و یا 2781 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار می‎گیرد. خازنهایی كه جهت استفاده در بانك خازنی تولید می‎شوند بصورت سه فاز و عموماً اتصال داخلیشان مثلث می باشد (اتصال ستاره نیز امكان‎پذیر است ولی ترجیح می‎دهیم اتصال را مثلث ببندیم، در قسمت نتیجه‎گیری دلیل این كار آمده است).

- خازن سه فاز

- مقاومتهای سر خازن

این مقاومتها دارای مقدار بزرگی می‎باشند. زمانیكه خازن در مدار است این مقاومتها هیچ نقشی ندارند چون دارای مقدار بزرگی هستند لذا جریانی از آنها عبور نمی‎كند. زمان قطع كلید اصلی، انرژی ذخیره شده در خازنها توسط این مقاومتها با ثابت زمان بزرگ از بین می‎رود و احتمال برق گرفتگی یا دشارژ شدن این خازن در بدن اپراتور را به صفر می‎رساند.

- كنتاكتور خازنی

در موقع اتصال یا قطع شدن خازن از شبكه جریان لحظه‎ای زیادی از كنتاكتهای كنتاكتور عبور می‎كند كه باعث ایجاد جرقه در كنتاكتها و آسیب دیدن آنها می شود.

در بالای كنتاكتور خازنی كنتاكتهای كمكی به همراه سیمهای روكشدار فنر مانند جهت محدود كردن جریان لحظه وصل، وجود دارد. كنتاكتهای كمكی بدین معنی كه وظیفه آنها تحمل این جریان زیادبجای كنتاكتهای اصلی، در لحظه وصل می‎باشد تا اگر آسیبی به كنتاكتهای كمكی برسد. همچنین این كنتاكتها با همان جریان محدود شده توسط مقاومتها باعث شارژ اولیه خازن می شوند.

اگر این شارژ اولیه نباشد خازن مستقیماً وارد مدار می‎شود و جریان زیادی از آن عبور می‎كند و در واقع یك شك به خازن وارد می‎شود كه خود باعث كاهش طول عمر قطعات از جمله خازن می‎شود. لذا با وجود این شارژ اولیه خازن آمادگی اولیه‎ای را جهت كار در شرایط نامی پیدا میكند.

بدیهی است تعویض كردن این كنتاكتها آسانتر و مقرون به صرفه تراز تعویض كنتاكتور می‎باشد. این كنتاكتورها مخصوص اتصال خازن به شبكه می‎باشند كه كنتاكتور خازنی نامیده می‎شوند.

توصیه می‎شود اگر قرار است كه از كنتاكتور معمولی جهت بانك خازنی استفاده كنیم، این كنتاكتور را یك رنج بالاتر در نظر بگیریم.

 

- عملكرد كنتاكتور خازنی

- سلول بانك خازنی

ترانسفورماتورها و موتورها برای عملكردشان به توان راكتیو نیز نیاز دارند. این توان برای ایجاد میدان مغناطیسی لازم است كه بر خلاف توان اكتیو به هیچ انرژی قابل استفاده‎ای تبدیل نمی‎شود.

این توان در سیستمها و كابلها مخصوصاً سیستمهای تغذیه بدون استفاده می باشد. برای تامین این توان، می توان از خازن، بصورت فردی برای هر مصرف كننده یا برای گروهی از بارها در یك سیستم جهت تصحیح ضریب توان استفاده كرد.اگر بیش از حد خازن وارد شبكه كنیم باعث می شود تا مقدار اضافی توان راكتیو، كه برای جبران بكار رفته، منجر به اضافه ولتاژ در سیستم شود. نمونه سلول بانك خازنی در زیر نشان داده شده است:

 

- رگولاتور

اصول كار این دستگاه بصورت زیر است:

1-                 اندازه‎گیری توان اكتیو و راكتیو

2-                 محاسبه ضریب توان با استفاده ازرابطه                                    

3-                 محاسبه توان راكتیو موردنیاز برای رسیدن به ضریب توان مطلوب

4-                 تزریق Q كیلووار راكتیو به مدار

دستگاهی است كه تعداد خازن موردنیاز را بصورت پله‎ای وارد مدار می‎كند. چراكه در عمل نمی‎توان ناگهان كل بانك خازنی را وارد مدار كرد زیرا اضافه ولتاژ شدیدی را به شبكه وارد كرده و صدمات زیادی به تجهیزات برق میرساند. در رگولاتور از جریان اكتیو و راكتیو برای كنترل و تصمیم‎گیری استفاده می‎شود.

رگولاتور عموماً 6 یا 12 پله‎ای می‎باشد و خازن موردنیاز را به طور اتوماتیك (پله‎ای) وارد شبكه می‎كند تا جاییكه ضریب توان دلخواه بدست آید. لازم بذكر است كه وارد كردن خازنها بصورتی است كه برای یك مقدار توان راكتیو كه باید وارد شبكه شود تنها یك سری خازن در مدار قرار نمیگیرد بلكه در همان توان، از تمام خازنها بطور متناوب استفاده می شود تا به خازنها استراحت داده شود. البته می توان  بصورت دستی نیز خازنها را وارد مدار كرد. بدیهی است كه در اینحالت مد اتوماتیك غیر فعال است.

 

- وسیله تخلیه خازن

هر سلول خازن باید توسط یك وسیله تخلیه شارژ الكتریكی كه مستقیماً به طور ثابت به آن وصل است، مجهز باشد. چنانچه این وسیله مستقیماً به دستگاههای الكتریكی دیگر وصل باشد، یك مدار تخلیه را تشكیل می‎دهد. در مسیر مدار تخلیه خازن نباید كلید قطع‎كننده، فیوز كات اوت و یا خازنهای سری قرار گیرد. وسیله تخلیه خازن باید به گونه‎ای باشد كه ولتاژ خازن را پس از قطع اتصال از منبع تغذیه، در مدت زمان تعیین‎شده‎ای از مقدار نامی (Vn) به 50 ولت یا كمتر از آن برساند. این زمان خازنهایی با ولتاژ نامی 660 ولت و كمتر، یك دقیقه و برای خازنهای با ولتاژ نامی و بیشتر از آن، 5 دقیقه می‎باشد.

 

- محاسبه كیلووار موردنیاز

- روش اول

به سادگی میتوان میزان خازن موردنیاز برای تصحیح ضریب توان را محاسبه كرد.

Q كیلو وار موردنیاز

P توان مصرفی بار (برحسب كیلووات)

  كسینوس معكوس ضریب توان موجود.

كسینوس معكوس ضریب توان موردنظر (ضریب توان موردنظر را بندرت بیش از 9/0 در نظر میگیرند)

حال كیلو وار بدست آمده را بر كیلووار خازن واحد موجود تقسیم میكنیم و تعداد خازن موردنیاز در بانك خازنی را بدست می‎آوریم.

 

5-4-2- روش دوم

در صورت وجود كیلو واتمتر و كیلووارمتر، میتوان میزان خازن یا كیلووار موردنیاز جهت تصحیح ضریب قدرت را با استفاده از مقادیر ثبت شده ماهانه دستگاههای اندازه‎گیری مذكور، با استفاده از فرمول زیر محاسبه كرد:

  انرژی راكتیو (كیلو وار ساعت)

 انرژی اكتیو (كیلو وات ساعت)

tزمان كاركرد سیستم (ساعت)

  كه  كسینوس معكوس ضریب توان موردنظر می باشد.

 

- محاسبه جریان عبوری از خازن تكفاز و سه فاز به منظور انتخاب كنتاكتور خازنی، كلید فیوز و ...

الف) ظرفیت و جریان عبوری از خازن تكفاز:                

                                                                                                   

ب) ظرفیت و جریان عبور از خازن سه فاز:

- با اتصال ستاره

- با اتصال مثلث

 

- نتیجه‎گیری

از مقایسه فرمولهای مربوط به اتصال ستاره و مثلث نتیجه می‎گیریم كه حتی اگر از خازنهایی با رنجهایی همسان در هر دواتصال ستاره و مثلث استفاده كنیم، كیلووار حاصل از اتصال مثلث سه برابر اتصال ستاره می باشد، اما در سیستمهایی با ولتاژبیشتر از 500 ولت، استفاده از اتصال ستاره مطمئنتر و اقتصادی‎تر میباشد.

باید توجه داشت كه ولتاژ نامی خازن متناسب با ولتاژ كار سیستم باشد. در غیر اینصورت كیلووار خازن طبق فرمول زیر تغییر می‎كند:

البته ولتاژ نامی سیستم نباید به هیچ عنوان از ولتاژ نامی خازنها بیشتر شود.

اندیسهای 1 مقادیر پارامترهای نامی خازن

اندیسهای 2 توان خروجی، ولتاژ و فركانس اعمالی به خازن

كیلووار خازن                                                      Qc

ولتاژ كار خازن (كیلوولت)    U

جریان خازن (آمپر)                                               Ic

ظرفیت (میكروفاراد)                                             C

فركانس زاویه‎ای                                            

فركانس سیستم (هرتز)                                         

 

                                                        

- اتصالات ممكن جهت تصحیح ضریب توان

1- فردی: این روش برای بارهای بزرگ- ضریب توانهای ثابت و بارهایی كه مدت زمان طولانی فعال هستند استفاده می شود. یك مزیت این روش اینست كه ظرفیت كابل موردذ استفاده از منبع تغذیه تا موتور كاهش میابد.

توجه: در مواقع تغییر قطب موتور یا موتورهایی كه از طریق ستاره مثلث راه‎اندازی می‎شوند، نباید خازن را یكدفعه از منبع تغذیه جدا كرد چراكه باعث phase opposition می شود. برای جلوگیری از بروز چنین مشكلی خازن همیشه باید قبل از استارت موتور تا كمتر از 10% ولتاژ نامی دشارژ شود. لذا این مدار پیشنهاد میشود.

1-            متمركز: در این روش چندین خازن توسط رگولاتور بصورت پله ای وارد مدار میشوند.

2-            گروهی: در این روش چندین مصرف‎كننده توسط یك بانك خازنی ضریب توانشان تصحیح می‎شود.

http://www.elmicro.ir/electric/industry/193-capacitor-bank-calculat.html

http://iecatex.blogfa.com/post-224.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic