برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

پدیده تقویت هارمونیکی در مجاورت بانک خازن

 

در این مقاله ابتدا مقدمه ای کوتاه در خصوص هارمونیک و منابع تولید هارمونیک در شبکه و عامل رشد روز افزون آنها در سالیان اخیر بیان شده و سپس چگونگی ایجاد پدیده تقویت هارمونیکی در خازنهایی که به منظور حصول اهداف مختلف در شبکه نصب می شوند تبیین می شود. در مرحله بعد نقش مولفه های هارمونیک جریان بار در این رابطه تشریح شده و روشهای ممکن برای پیشگیری از بروز پدیده مذکور توضیح داده می شوند نتیجه گیری از مطالب نیز در خاتمه ارائه می گردد.

1-    مقدمه

در سالهای اولیه هارمونیکها در صنایع چندان رایج نبودندبه خاطر مصرف کنندهای خطی متعادل مانند: موتورهای القلیی سه فاز، گرم کننده و.... این بارهای خطی جریان سینوسی ای در فرکانسی برابر فرکانس ولتاژ می کشند بنا براین با این تجهیزات اداره کل سیستم نسبتا" با سلامتی بیشتری همراه بود ولی با پیشرفت سریع در الکترونیک صنعتی در کاربری صنعتی سبب بوجود آمدن بارهای غیر خطی صنعتی شد. پدید آورنده های اصلی بارهای غیر خطی درایوهای AC/DC  ، نرم راه اندازها هستند و ابزار و وسایل الکترونیک قدرت ، محرکهای الکتریکی با سرعت متغییر ، یکسو کننده ها ، کوره های قوس الکتریکی ، دستگاه های جوش ، UPS  ها و منابع تغذیه و ... عمده ترین منابع تولید هارمونیک در سیستم میباشد.

بارهای غیر خطی شکل موج جریان را تخریب می کنند در عوض این شکل موج جریان شکل موج ولتاژ را تخریب می نماید بنابر این سامانه به سمت تخریب شکل موج در هر دوی ولتاژ و جریان می شود اینگونه وسایل معمولا" ضریب توان پایینی دارند و لذا برای بهبود آن ناگزیر باید از بانکهای خازن در سیستم بهره جست.

بطور کلی خازنهای اصلاح ضریب توان نسبت به هارمونیک ها حساس اند و بیشتر عیب خازنها قدرت عیوبی با طبیعت زیر را نشان می دهد

1-    هارمونیک ها : هارمونیک پنجم ، هفتم ، یازدهم و سیزدهم و ...

2-    تشدید

3-    اضافه ولتاژ

4-    امواج کلید زنی

5-    جریان هجومی

6-    ولتاژ آنی بازگیری جرقه

7-    تخلیه (بازبست ولتاژ)

بسته به طراحی ساختاری اساسی ، حدود پایداری در مقابل اضافه ولتاژ ، اضافه جریان ، و هارمونیک ها برای دور کردن خازن از خرابی بسیار مهم است . اساسا" خازن ها امواج کلید زنی تولید می کنند که عموما" به عنوان جریان هجومی و اضافه ولتاژ آنی دسته بندی می شود  جریان هجومی پدیده ای است که هنگام به مدار وصل شدن خازن ها رخ می دهد . امپدانس ارائه شده توسط خازن طبیعا" بسیار کم و مقاومتی است این امر منجر به جریان هجومی به بزرگی 50 تا 100 برابر جریان اسمی می شود که از خازن عبور می کند زیرا امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن کردن خازن ها فقط در مقابل شار جریان مقاومت می کند این امر هنگامی پیچیده تر می گردد که ترکیب موازی بانک خازنی ممکن است جریان هجومی کلید زنی به سطحی بالاتر از 200 تا 300 برابر جریان اسمی برسد . این جریان هجومی نتیجه خازنهای از پیش شارژ شده موازی با آن می باشد . نوعا" جریان هجومی علاوه بر تخریب در شکل موج جریان سبب تخریب در شکل موج ولتاژ می شود. در هنگام خاموش کردن ( از مدار خارج کردن ) خازنها بسته به شارژ ذخیره شده در آن اضافه ولتاژ ناگهانی بالاتری در زمان خاموش کردن خازنها بوجود خواهد آمد که ممکن است موجب پدید آمدن جرقه در پایه شود . مدت زمان تخلیه عموما" بین 30 تا 60 ثانیه می باشد تا زمانی که تخلیه به شکل موثری صورت نگرفته نمی توان خازنها را به مدار باز گرداند . هر گونه بازبست خازن قبل از تخلیه کامل دوباره موجب افزایش جریان هجومی خواهد شد.

اساس کار هارمونیک ها :

اصولا" هارمونیک ها آلوده سازی شکل موج را در اشکال سینوسی آنها نشان می دهد ولی فقط در مضارب فرکانس اصلی ، تخریب شکل موج را می توان در فرکانس های مختلف ( مضارب فرکانس اصلی ) بعنوان یک نوسان دوره ای بوسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیل کرد . د رحال حاضر هارمونیک های فرد و زوج و مرتبه 3 در اندازه های مختلف ضرایب فرکانسی مختلف در سامانه های الکتریکی موجودند که مستقیما" تجهیزات سامانه الکتریکی را متاثر می سازد در معنایی وسیعتر هارمونیک های زوج و مرتبه 3 هر یک تلاش می کنند که دیگری را خنثی نمایند ولی در مدت زمانی که بار نا متعادل است این هارمونیک های زوج و مرتبه 3 منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژی شدید می شوند . با تمام احوال هارمونیک های فرد اول مانند هارمونیک پنجم ، هفتم ، یازدهم ، و سیزدهم و ... عملکرد این تجهیزات الکتریکی را تحت تاثیر قرار می دهند برای فهم بهتر تاثیر هارمونیک ها ، شکل زیر تاثیر هارمونیک پنجم بر شکل موج سینوسی را نشان می دهد

 

هارمونیک های ولتاژ و جریان تاثیرات متفاوتی بر تجهیزات الکتریکی دارند ولی عموما" بیشتر تجهیزات الکتریکی به هارمونیک های ولتاژ بسیار حساس اند. تجهیزات اصلی نیرو مانند موتورها ، خازنها و غیره بوسیله هارمونیک های ولتاژ متاثر می شوند بطور عمده هارمونیک های جریان موجب تداخل مغناطیسی و همچنین موجب افزایش اتلاف در شبکه های توزیع می شوند هارمونیک های جریان وابسته به بار بوده در حالیکه سطح هارمونیک های ولتاژ به پایداری سامانه تغذیه و هارمونیک های بار بستگی دارد عموما" هارمونیک های ولتاژ از هارمونیک های جریان کمتر خواهد بود .

شرح پدیده :هنگام استفاده از خازن در شبکه های آلوده به بارهای هارمونیکی گاهی مشکل حاد تازهای بروز پیدا می کند که از آن بعنوان پدیده تقویت هارمونیکی یاد می شود بروز این پدیده زمانی است که فرکانس تشدید موازی خازن با اندوکتانس معادل تونن شبکه با فرکانس یکی از هارمونیکهای موثر موجود در شبکه یکسان بوده و یا خیلی به آن نزدیک باشد در اینصورت فعال شدن مدار تشدید موجب تقویت دامنه هارمونیک مزبور می گردد . اساسا" تشدید سلفی – خازنی در همه انواع بارها مشاهده می شود ولی اگر هارمونیک ها در شبکه توزیع شایع نباشد تاثیر تشدید فرو نشانده می شود در هر ترکیب سلفی – خازنی چه در حالت سری و چه در حالت موازی ، در فرکانس خاصی تشدید رخ می دهد که این فرکانس خاص را فرکانس تشدید می نامند که در آن راکتانس خازنی (Xc) و راکتانس القایی (Xl) برابر هستند برای تركیبی مثالی برای بار صنعتی كه شامل اندوكتانس بار و یا راکتانس  ترانسفورماتور كه بعنوان XL عمل می كند و راکتانس  خازن تصحیح ضریب توان كه بصورت Xc خودنمایی می كند فركانس تشدیدی برابر با LC خواهیم داشت . راکتانس خازنی متناسب با فركانس كاهش می یابد (توجه : Xc با فركانس نسبت عكس دارد). در حالی كه راکتانس القایی متناسب با آن افزایش می یابد (توجه: XL با فركانس نسبت مستقیم دارد).یک تشدید موازی ترکیبی از راکتانس خازنی و القایی است که در شکل زیر نمایش داده شده است

  

                                                 

در اینجا رفتار امپدانس برعكس حالت تشدید موازی خواهد بود كه در شكل داده شده در زیر ، نشان داده شده است.در فركانس تشدید امپدانس منتجه مدار به مقداری بالا افزایش می یابد. این ، منجر به بوجود آمدن مدار تشدید موازی میان خازن های اصلاح ضریب توان و اندوكتانس بار می شود كه نتیجه آن عبور ولتاژ بسیار بالا هم اندازه  امپدانس ها و جریان های گردابی بسیار بالا درون حلقه خواهد بود.

 

 


در كاربری صنعتی خازن اصلاح ضریب توان مدار تشدید موازی با اندوكتانس بار تشكیل می دهد.هارمونیك های تولید شده از سمت بار راکتانس شبكه را افزایش می دهند. كه موجب بلوكه شدن هارمونیك های سمت تغذیه می شود.این منجر به تشدید موازی اندوكتانس بار و اندوكتانس خازنی می شود. مدار
LC (سلفی – خازنی) مواز ی ، شروع به تشدید میان آنها می كند كه منجر به ولتاژ بسیار بالا و جریان گردابی بسیار بالا در درون حلقه مدار سلف – خازن (LC) می شود. نتیجه این امر آسیب به تمام سمت ولتاژ پایین سامانه الكتریكی است. . در اینصورت فعال شدن مدار تشدید موجب تقویت دامنه هارمونیك مزبور می‌گردد كه با ازدیاد چشم گیر جریان مؤثر خازن و نیز افزایش قابل توجه اعوجاج شكل موج ولتاژ همراه است. سوختن فیوزها، تریپ بریكرها و افزایش دمای تجهیزات مرتبط از جمله آثار مشهود این پدیده هستند و در صورت عدم عكس‌العمل به موقع سیستم حفاظتی، آسیب جدی خازن و تجهیزات پیرامونی دور از انتظار نیست. شكل(1- الف) دیاگرام تك خطی یك باسبار مصرف را نشان می‌دهد. انشعابی از شبكه ورودی این باسبار بوده و بعضی از خروجیهای آن ممكن است بارهای مولد هارمونیك را تغذیه نمایند. ترانسفورماتورهای كاهنده محلی نیز در صورت وجود جزء شبكه در نظر گرفته می‌شوند. به منظور اصلاح ضریب توان یك یا چند واحد بانك خازن با ظرفیت مورد لزوم به باسبار اتصال داده شده است. مدار معادل تك فاز این سیستم مطابق شكل(1- ب) قابل ترسیم است. در این شكل منبع ولتاژ Vs، مقاومت Rs و اندوكتانس Ls مجموعا معادل تونن شبكه هستند، C ظرفیت خازنی معادل بانكهای خازن است و IL جریان معادل بارمی باشد

 


 در عمل تعیین مقادیر Vs و C براحتی انجام می‌پذیرد. چراكه اولی برابر با ولتاژ بی‌باری باسبار (فاز به زمین) بوده و دومی از اطلاعات صفحه مشخصات سلولهای خازن با در نظر گرفتن نحوه اتصال سری و یا موازی آنها بدست می‌آید. اما برای تعیین مقادیر Rs و Ls باید از نتایج محاسبات اتصال كوتاه استفاده نمود. اگر Isc دامنه جریان اتصال كوتاه سه فاز در باسبار و qsc زاویه آن نسبت به ولتاژ سیستم باشد، در اینصورت برای مقادیر Rs و Xs داریم :
                                                                

پس از محاسبه Xs  از روابط  (1) و (2) و با معلوم بودن فرکانس نامی شبکه (Fs) ، مقدار Ls از  رابطه زیر قابل محاسبه است :

 

 

در فركانس صفر ( DC ) راكتانس سلف معادل شبكه برابر با صفر بوده و راكتانس خازن بی‌نهایت است. افزایش فركانس از صفر موجب افزایش راكتانس سلف شبكه و كاهش راكتانس خازن می‌گردد تا اینكه وقتی فركانس به بی‌نهایت میل كند، مقادیر راكتانس عكس حالت فركانس صفر می‌شوند. بنابراین فركانسی مانند fpo وجود دارد كه در آن مقادیر راكتانس سلف و خازن برابر می‌شوند و این همان فركانسی است كه در آن اصطلاحا پدیده تشدید موازی بروز می‌كند. مقدار fpo را با توجه به تعریف فوق از رابطه زیر می‌توان بدست آورد

 

 اگر IL حاوی مؤلفه‌های هارمونیك بوده و fpo با فركانس یكی از این مؤلفه‌ها برابر یا خیلی نزدیك باشد، در آنصورت امپدانس معادل ورودی ( Zin ) در مقابل این مؤلفه هارمونیك جریان به شدت افزایش یافته و حاصل ضرب آن دو، ولتاژ هارمونیك بالایی در همان فركانس در باسبار ایجاد می‌نماید. این امر موجب اعوجاج شدید شكل موج ولتاژ باسبار می‌شود كه خود موجب افزایش دامنه مؤلفه‌های هارمونیك جریان بار می‌گردد. از دیگر سو بروز حالت تشدید موجب ایجاد جریان گردشی شدید با فركانس نزدیك به fpo مابین خازن و سلف شبكه می‌شود كه خود افزایش شدید جریان مؤثر خازن و جریان هارمونیكی تزریق شده به سیستم را در پی دارد. این وضعیت اگر با عكس‌العمل درست و به موقع سیستم حفاظتی متوقف نشود، می‌تواند به آسیب شدید سلولهای خازن و سایر تجهیزات پیرامونی منجر شود.

روش های پیشکیری از مشکل تشدید

الف: استفاده از فیلتر هارمونیک

ب: مانور در شبکه بالا دست

الف: استفاده از فیلتر هارمونیک:

با افزودن یك اندوكتانس سری معین ( Lf ) به مجموعه سلولهای خازن در هر فاز، مطابق اشكال (2- الف و ب) می‌توان ضمن حصول اهداف مدنظر از نصب خازن، به یك فیلتر هارمونیك نیز دست یافت. مدار معادل تك فاز فیلتر در شكل(2- ج) نشان داده شده است. این مدار در فركانسی مانند fso به حالت تشدید می‌رسد. در عمل Lf طوری انتخاب می شود كه fso سه تا ده درصد كمتر از فركانس هارمونیك مورد نظر جهت فیلتر نمودن باشد. در اینصورت فیلتر حاصل بخش اعظم مؤلفه هارمونیك مورد نظر از جریان بار را از خود عبور داده و ازتزریق آن به شبكه جلوگیری می‌نماید. نتیجه این عمل كاهش اعوجاج شكل موجهای جریان ورودی باسبار و ولتاژ باسبار خواهد بود. پس از تعیین fso مطابق تعریف فوق مقدار Lf از رابطه زیر قابل حصول است :

 

 

 

 

 

 

               Lf                       

 

 

 

 

           ( الف )                                            ( ب )                             ( ج )

 

شكل(2) : مدار فیلتر هارمونیك، الف- با اتصال مثلث خازن سه فاز، ب- با اتصال ستاره سه فاز،ج -معادل تکفاز


اگر در محلی كه با مشكل تقویت هارمونیكی مواجه هستیم از فیلتر هارمونیك استفاده كرده و fso را متناسب با فركانس پائینترین هارمونیك مؤثر جریان بار انتخاب كنیم، در آنصورت مدار معادل شكل(1-ب) بصورت مدار شكل(3) درمی‌آید. با چند عمل ساده ریاضی می‌توان نشان داد كه فركانس تشدید موازی مدار جدید ( f ¢po ) از رابطه زیر بدست می‌آید :

 

                                                      

 

 

                                                                                    

شكل(3) : مدار معادل تكفاز فیلتر هارمونیك متصل به باسبار مصرف در شبكه

 

بنابراین احتمال بروز پدیده تشدید موازی و تقویت هارمونیكی به كلی از بین می‌رود، ضمن اینكه از تزریق بخش عمده‌ای از پائینترین مؤلفه هارمونیك جریان بار كه معمولا مؤثرترین آنها نیز می‌باشد، به شبكه ممانعت بعمل می‌آید. پایین ترین هارمونیكی كه بر خازن ها تاثیر می گذارد هارمونیك پنجم است كه در فركانس 250 هرتز دیده می شود. اساسا اگر خازن ها با سلف ها موازی شده باشند ، انتخاب مقدار اندوكتانس به شكل زیر است :

تركیب سری LC (سلف – خازن) در فركانسی زیر 250هرتز تشدید می كند . بنابراین در همه فركانس های هارمونیك ها تركیب سری سلف و خازن مانند یك تركیب سلفی عمل خواهد كرد و امكان تشدید برای هارمونیك پنجم یا هر هارمونیك بالاتری از بین می رود. شكل زیر نامیزان سازی (De – Tuning) خازن ها را نشان می دهد.

 

 

این تركیب سلف و خازن كه در آن فركانس تشدید در فركانسی دور از فركانس هارمونیك تنظیم شده است ، مدار LC (سلف – خازن) نامیزان شده نام دارد. ضریب نا میزان سازی نسبت راکتانس به ظرفیت خازنی است. در مدار خازنی نامیزان شده ، اساسا سلف مانند دستگاه مسدود كننده هارمونیك ها عمل می كند. برای خازن ها ضریب مناسب نامیزان سازی حدود % 7 است كه فركانس تشدید را در 189 هرتز تنظیم می كند.

اما ، نامیزان سازی % 5.67 همچنین در جایی استفاده می شود كه فركانس تشدیدی معادل 210 هرتز دارد . هر دو درجه نامیزان سازی ، مسدود كردن (بلوكه كردن) هارمونیك ها از خازن ها را تضمین می كنند.

بانك های نامیزان سازی خازن:

بانك های نامیزان سازی خازن نیازمند آن هستندكه با نكات اساسی زیر مشخص شوند :

انتخاب درجه نامیزان سازی

محاسبه خازن كل خروجی مورد نیاز

محاسبه افزایش ولتاژ بوسیله سلف های سری

درجه نامیزان سازی مطلوب بر پایه هارمونیك موجود است. لازم است كه هارمونیك های سمت بار اندازه گیری شوند تا در درجه نامیزان تصمیم گیری شود.

*

خروجی خازن و سطح ولتاژ نیاز به انتخاب صحیح بر اساس درجه نامیزان سازی دارند. برای مثال برای %7 نامیزان سازی برای رسیدن به 200 كیلو ولت آمپر رآكتیو خروجی  در 400 ولت ، نیاز به آن داریم كه خازن 240 KVAR خروجی با ولتاژ 400 ولت انتخاب نماییم. این بدلیل افزایش ولتاژ بوسیله اندوكتانس سری است. مشابها برای رسیدن به 200 KVAR خروجی در ولتاژ 440 ولت به خازن های 240 KVAR خروجی 480 ولتی نیاز است.محاسبه افزایش ولتاژ به سبب راکتانس سری ، بر اساس نامیزان سازی است و به روش زیر انجام می گیرد :

( درجه نامیزان سازی – 1) / (ولتاژ نرمال مجاز) = ولتاژ خازن

 

 سامانه خازنی ایده آل:

برای تصحیح ضریب توان در بار صنعتی كنونی كه شامل هارمونیك ها و تشدید می شود ، یك سامانه اتصال خازنی اساسا باید خصوصیات زیر را دارا باشد :

ظرفیت خازنی متغیر بر اساس توان رآكتیو برای دوری از تغییر فركانس تشدید. این امر انتخاب صحیح پنل های APFC را ممكن می سازد. پنل APFC باید خصوصیات زیر را داشته باشد.

حسگرها باید به طور مداوم سطح هارمونیك های ولتاژ را نمایش دهد و خازن ها را تحت زیر سطوح بالاتر هارمونیك ها محافظت نماید.

انتخاب محدوده هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و همچنین شناخت تخریب همه هارمونیك ها برای تنظیم حدود ایمن و همچنین پیش بینی تغییرات بعدی هارمونیك ها.

مونیتورینگ جریان RMS برای محافظت خازن ها تحت هر حالت تشدید.

كنترل مشخصات ، برای دوری از بكارگیری ظرفیت مازاد خازنی تحت حالت كم بار.

انتخاب خازن با عمر بالا و با تضمین مشخصات زیر :

ظرفیت اضافه بار : حداقل دو برابر جریان اسمی به طور مداوم و 350 برابر آن هنگام جریان هجومی.

قابلیت پایداری در مقابل اضافه ولتاژ :بیشتر از %10 و بالاتر از ولتاژ مجاز بصورت پیوسته.

قابلیت پایداری در مقابل هارمونیك ها : تضمین محدوده های هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و همچنین برای محدوده های THD.

مدار سلفی De – Tuned برای مسدود كردن هارمونیك ها (الگوی هارمونیك بار باید قبل از تعیین درجه نامیزان سازی (De – Tuning) اندازه گیری شود).

انتخاب سطح خازن و سطح ولتاژ براساس درجه نامیزان سازی.

دستگاه های كلیدزنی با تقلیل دهنده های داخلی برای تقلیل امواج كلید زنی برای خازن های قدرت.

اساسا این خصوصیات با مطالعه متناسب هارمونیك های ولتاژ بار همراه است كه تضمین می كند كه تاثیر مخرب هارمونیك ها و تشدید از خازن ها دور شود كه بدین وسیله عمر خازن ها و كارایی كل سامانه الكتریكی را افزایش می دهد.

  ب) مانور در شبكه بالادست :

 بهره‌برداری در بخش عمده‌ای از شبكه‌های توزیع و فوق توزیع بصورت حلقه باز است. یعنی اینكه برای تغذیه هر پست حداقل دو مسیر ممكن وجود دارد. معمولا كلید یك مسیر بسته بوده و بار پست بر روی آن قرار دارد و كلید مسیر دیگر باز بوده، در زمانی كه برای مسیر اول مشكلی حادث شده و یا جهت تعمیرات از مدار خارج شود، كلید مزبور بسته می‌شود تا بار پست دچار خاموشی نگردد. چون مسیرها دارای مشخصات متفاوت هستند، معادل تونن آنها ( مقادیر Ls و Rs ) نیز متفاوت است. بنابراین در مواردی می‌توان با تعویض مسیر تغذیه عادی پستها، مقدار Ls را تغییر داده و فركانس تشدید موازی را جابجا نمود. عملیات مانور مشابه را می‌توان در شبكه بالا دست نیز انجام داد، به گونه‌ای كه مشكل بروز پدیده تقویت هارمونیكی خود به خود برطرف شود یك روش كلی كه استفاده از آن در تمامی شرایط بهره‌برداری پستها امكانپذیر است، سوئیچ كردن دو بانك خازن بطور همزمان می‌باشد. یعنی در یك باسبار با تعداد بانكهای خازن معین در شرایطی كه سوئیچ كردن یك خازن به تقویت هارمونیكی منجر می‌شود، از آن امتناع كرده و در صورت لزوم و پس از حصول شرایط، دو بانك خازن را بطور همزمان قطع یا وصل نماییم. گرچه با این كار بهره‌برداری بهینه از خازنها مختل می‌شود ولی با عنایت به كم بودن ظرفیت هر بانك خازن در مقایسه با ظرفیت و بار پستها، این اختلال قابل قبول بوده و در شرایطی كه هیچ راه‌حل دیگری موجود نباشد، ناگزیر از توسل به آن هستیم.

 

- نتیجه گیری

 رشد روزافزون وسایل الكترونیك قدرت و ابزار مولد هارمونیك موجب آلودگی ولتاژ و جریان سیستم به هارمونیك‌های ناخواسته می‌شود و این امر عواقب سوئی برای برخی از اجزاء سیستم در پی دارد. از جمله در محلهایی كه جهت حصول اهداف مختلف اقدام به نصب خازن شده، احتمال بروز پدیده تقویت هارمونیكی خازنها و سایر تجهیزات پیرامونی را تهدید می‌كند. در زمان طراحی با آگاهی از میزان فركانس‌های تشدید موازی و تخمین یا اندازه‌گیری دامنه هارمونیك‌های موجود در سیستم می‌توان از احتمال وقوع پدیده مذكور اطلاع حاصل نموده و در صورت لزوم از فیلتر خازنی بجای بانك خازن استفاده بعمل آورد. همچنین در این مرحله می‌توان استپ خازنها را طوری انتخاب كرد كه در هیچ شرایطی حالت تشدید فعال نشود. در خصوص خازنهای نصب شده موجود، آگاهی از فركانس‌های تشدید موازی در شرایط مختلف بهره‌برداری، امكان اتخاذ تصمیمات درست در شرایط مختلف را برای پرسنل بهره‌بردار فراهم می‌آورد، به گونه‌ای كه از فعال شدن حالت تشدید و اثرات سوء ناشی از آن به میزان قابل توجهی می‌تواند اجتناب شود. تغییر سطوح اتصال كوتاه شبكه مقدار فركانس‌های تشدید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است كه در این مواقع باید نسبت به محاسبه مجدد فركانس‌ها اقدام نموده و در استراتژی‌های بهره‌برداری مبتنی بر آنها تجدید نظر نمود. علم به شرایط و خصوصیات خازن ها و عوامل موثر بر آنها از جمله هارمونیك ها نه تنها موجب افزایش امنیت و سلامتی و طول عمر آنها خواهد شد بلكه سبب كاهش هزینه های پیش بینی شده و نشده در بكار گیری انرژی الكتریكی می شود

 
http://mahdibageridanesh.blogfa.com/post-36.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات