برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

محاسبه توان خازن مورد نیاز به وسیله اندازه گیری:
اندازه گیری شدت جریان و ضریب توان
آمپر متر و دستگاه اندازه گیری توان اغلب در تابلو اصلی نصب شده اند همچنین می توان از دستگاههای اندازه گیری چنگکی استفاده نمود اندازه گیری های مورد نیاز در فیدر ورودی و یا فیدرهای خروجی پست اصلی انجام می پذیرد اندازه گیری هم زمان ولتاژ شبکه دقت محاسبه را بهتر می نماید. البته می توان ولتاژ نامی را 380 یا 400 ولت در نظر گرفت از ولتاژ (u) جریان ظاهری (I) و ضریب توان می توان اکتیو را محاسبه نمود.

در صورتی که   مورد نظر مشخص باشد می توان با فرمول زیر توان خازن را محاسبه کرد البته ساده تر است که فاکتور ƒ از جدول 2 استخراج شود و در توان موثر محاسبه شده ضرب شود

             
             
 
مثال:
اطلاعات برای
جریان ظاهری= 248 آمپر
ضریب توان= 0.86
ضریب توان مطلوب= 0.92
ولتاژ= 397 ولت

از جدول 2، f برابر 0.17 است پس مقدار خازن مورد نیاز:

 
تذکر: اندازه گیری که در بالا بر اساس آنها محاسبات انجام گرفته مقادیر لحظه ای را به دست می دهند میزان بار بسته روز و فصل تغییرات شدیدی دارد به همین جهت کسی باید اندازه گیری را انجام دهد که کارگاه یا کارخانه را می شناسد اندازه گیری های متعددی باید انجام پذیرد و به این نکته باید توجه کرد که مصرف کننده های نیازمند به جبران سازی (مصرف کننده های اصلی) در حال کار باشند همچنین داده های اندازه  گیری بایستی حتی الامکان سریعاً و هم زمان برای تمام دستگاهها خوانده شود، تا اینکه با یک نوسان بار شدید ناگهانی اشتباهی در نتایج رخ ندهد.
اندازه گیری به وسیله ثبات اکتیو و راکیتو:
نتایج قابل قبول به وسیله دستگاه فوق حاصل می شود این داده ها می توانند برای مدت زمان طولانی ثبت شوند بدین طریق داده های پیک به دست می آید.
توان خازن طبق روال زیر محاسبه می شود.

توان خازن مورد نیاز=
توان راکیتو اندازه گیری شده=
توان موثر اندازه گیری شده= P
تانژانت زاویه متناظر  مورد نظر (از جدول 2 می توان این مقدار را برداشت کرد)=  
مثلا برای 0.92=  ، مقدار 0.43 =  به دست می آید
اندازه گیری از طریق خواندن کنتور:
کنتور توان اکتیو و راکیتو در ابتدای کار خوانده می شود 8 ساعت بعد، هر دو کنتور مجدداً خوانده می شوند در صورتی که در این 8 ساعت توافقی در کار ایجاد شده باشد، این مدت توقف باید به 8 ساعت اضافه شود.
مقداراولیه کنتور راکتیو= PM1
مقدار نهایی کنتور  راکتیو = PM2                                      
مقدار اولیه کنتور راکیتو= AM1
مقدار نهایی کنتور راکتیو= AM2
با حاصل به دست آمده برایو  مورد نظر از جدول 2 می توان فاکتور f را به دست آورد K نسبت ترانس جریان کنتور است.
                                                                           
 
مثال: مقادیر زیر با خواندن کنتورها ثبت شده اند.
کنتور راکتیو (کیلو وات ساعت)                             AM1=115.3
کنتور راکتیو (کیلو وات ساعت)                             AM2=124.6
                                                                    RM1=311.2
                                                                    RM2=321.2
کنتور ها با ترانس جریان با نسبت 150 به 5 آمپر (150/5A) کار می کنند، بنابراین ضریب تبدیل جریان K=30 باید در نظر گرفته شود.
محاسبه
برای رسیدن به ضریب توان 0.92 ضریب f از جدول برابر 0.65به دست می آید.
مقدار خازن مورد نیاز:     
جدول 2: فاکتور
 
ضریب توان مطلوب
ضریب توان واقعی
1.00
0.98
0.95
0.92
0.90
0.85
0.80
            
3.18
2.98
2.85
2.75
2.70
2.36
2.43
0.30               3.18
2.96
2.76
2.63
2.53
2.48
2.34
2.21
0.32               2.96
2.77
2.56
2.44
2.34
1.28
2.15
2.02
0.34               2.77
2.59
2.39
2.26
2.17
2.10
1.97
1.84
0.36               2.59
2.43
2.23
2.11
2.01
1.95
1.81
1.68
0.38               2.43
2.29
2.09
1.96
1.87
1.81
1.67
1.54
0.40               2.29
2.16
1.96
1.83
1.73
1.68
1.54
1.41
0.42               2.16
2.04
1.84
1.71
1.61
1.56
1.42
1.29
0.44               2.04
1.93
1.73
1.60
1.50
1.45
1.31
1.18
0.46               1.93
1.83
1.62
1.50
1.40
1.34
1.21
1.08
0.48               1.83
1.73
1.53
1.40
1.31
1.25
1.11
0.98
0.50               1.73
1.64
1.44
1.31
1.22
1.16
1.02
0.89
0.52                1.64
1.56
1.36
1.23
1.13
1.07
0.94
0.81
0.54                1.56
1.48
1.28
1.15
1.05
1.00
0.86
0.73
0.56                1.48
1.40
1.20
1.08
0.98
0.92
0.78
0.65
0.58                1.40
1.33
1.13
1.00
0.91
0.85
0.71
0.58
0.60                1.33
1.30
1.10
0.97
0.87
0.81
0.68
0.55
0.61               1.30
1.27
1.06
0.94
0.84
0.78
0.65
0.52
0.62               1.27
1.23
1.03
0.90
0.81
0.75
0.61
0.48
0.63               1.23
1.20
1.00
0.87
0.77
0.72
0.58
0.45
0.64               1.20
1.11
0.90
0.78
0.68
0.36
0.49
0.36
0.67                1.11
1.08
0.88
0.75
0.65
0.59
0.46
0.33
0.68               1.08
1.05
0.85
0.72
0.62
0.56
0.43
0.30
0.69               1.50
1.02
0.82
0.69
0.59
0.54
0.40
0.27
0.70               1.02
0.99
0.79
0.66
0.57
0.51
0.37
0.24
0.71                0.99
0.96
0.76
0.64
0.54
0.48
0.34
0.21
0.72               0.96
0.94
0.73
0.61
0.51
0.45
0.32
0.19
0.73               0.94
0.91
0.71
0.58
0.48
0.42
0.29
0.16
0.74                0.91
0.88
0.68
0.55
0.46
0.40
0.26
0.13
0.75                0.88
0.86
0.65
0.53
0.43
0.37
0.24
0.11
0.76                0.86
0.83
0.63
0.50
0.40
0.34
0.21
0.08
0.77                0.83
0.80
0.60
0.47
0.38
0.32
0.18
0.05
0.78                0.80
0.78
0.57
0.45
0.35
0.29
0.16
0.03
0.79               0.78
0.75
0.55
0.42
0.32
0.7
0.13
-
0.80               0.75
0.72
0.52
0.40
0.30
0.24
0.10
-
0.81                0.72
0.70
0.49
0.37
0.27
0.21
0.08
-
0.82                0.70
0.67
0.47
0.34
0.25
0.19
0.05
-
0.83                0.67
0.65
0.44
0.32
0.22
0.16
0.03
-
0.84               0.65
0.62
0.42
0.29
0.19
0.14
-
-
0.85                0.62
0.59
0.39
0.26
0.17
0.11
-
-
0.86               0.59
0.57
0.36
0.24
0.14
0.08
-
-
0.87               0.57
0.54
0.34
0.21
0.11
0.06
-
-
0.88               0.54
0.51
0.31
0.18
0.09
0.03
-
-
0.89               0.51
0.48
0.28
0.16
0.06
-
-
-
0.90               0.48
0.46
0.25
0.13
0.03
-
-
-
0.91               0.46
0.43
0.22
0.10
-
-
-
-
0.92               0.43
0.40
0.19
0.07
-
-
-
-
0.93               0.40
0.36
0.16
0.03
-
-
-
-
0.94               0.36
0.33
0.13
-
-
-
-
-
0.95               0.33
0.29
0.09
-
-
-
-
-
0.96                0.29
محاسبه از طریق فیش برق:
این روش نسبتاً راحت است و با دقت خوبی می توان خازن را از صورت حساب ماهانه برق محاسبه کرد و در صورت نبودن تعطیلات کارخانه یا کارگاه در مدت محاسبه قبض می توان از صورت حساب سالانه و یا ماهانه استفاده نمود در صورت وقوع نوسانات فصلی مسلم است که باید از صورت حساب زمان پر کاری بر بار کارخانه استفاده شود در صورت محاسبه جداگانه تعرفه های روز و شب برای محاسبه نهایی از اطلاعات روز استفاده می شود می توان چنین در نظر گرفت که توان خازن برای پوشش جریان راکیتو شب کافی است در موارد خاصی که با برق شب که دارای قیمت مناسب تری است کار می شود نباید از اطلاعات شب صرف نظر کنیم.
تعرفه های قیمت انرژی:
در محاسبه قیمت انرژی حداکثر مصرف و انرژی راکتیو به صورت مجزا در نظر گرفته می شوند.
در بیشتر قراردادها حداکثر مصرف اکیتو برابر 50% مصرف راکتیو در نظر گرفته می شود مصرف راکیتو در صورتی مشمول هزینه می گردد که بیش از 50% مصرف اکیتو باشد که این مصرف متناظر با ضریب توان 0.9 است توصیه می شود که برای محاسبه عدد بالاتری مثل 0.92 در نظر گرفته شود تا توان رزرو خازنی داشته باشیم.
                                    
مثال برای محاسبه:
اطلاعات از صورت حساب برداشته شده
حداکثر مصرف                        99 کیلو وات
انرژی اکیتو مصرف شده            17820 کیلو وات
انرژی راکیتو مصرف شده          19840 کیلو وات ساعت
برای  برابر 1.11 از جدول 2، ضریب توان برابر 0.67 و ضریب f برابر 0.68 به دست می آید.
 
در این مورد خازنی با توان 75 کیلو وار باید انتخاب شود که جهت در نظر گرفتن امکان توسعه کارخانه می توان مقدار 100 کیلو وار را انتخاب کرد.
 
تعرفه های میزان تقاضای انرژی:
در این حالت مبنای مصرف، حداکثر توان مصرفی مشتری در طول یک ماه خاص است در صورتی که توان ظاهری رله توان اکتیو مبنا باشد، توصیه می شود که میزان خازن را به نحوی انتخاب کنید که  برابر 1 شود.
مثال :
حداکثر توان اکیتو               104 کیلو وات
ضریب توان فعلی (1)            0.62
ضریب توان مطلوب (2)           1.00
در نتیجه:                                         f=1.27
 
توان خازنی  مورد نیاز:      
در اینجا از یک کنترل کننده توان راکیتو 150 تا 175 کیلو وار متصل به یک بانک خازن استفاده می شود.
 
جبران سازی انفرادی لامپهای تخلیه ای:
جریان اینگونه لامپها باید به وسیله چوک محدود گردد از ترانسهای نشتی بیشتر اوقات برای لامپهای فشار کم سدیم استفاده می شود همراه انواع دیگر لامپهای تخلیه ای از سلف سری به عنوان راکتور سری (ترانس نشتی) استفاده می شود با استفاده از سلف به ضریب توان 0.5 و با استفاده از ترانس نشتی به ضریب توان 0.3 می رسیم.
بالاست الکترونیکی که برای لامپهای فلورسنت بکار می رود نیاز به جبرانسازی ندارد.
 
توجه:
باید مد نظر داشت که اگر جریان غیر خطی از شبکه کشیده شود مخصوصا در صورت افزایش تعداد لامپها، امکان رزونانس در اثر هارمونیک ها بوجود می آید (به بخش هارمونیک مراجعه نمایید.)
برای جبرانسازی بالاست می توان خازنهای تک فاز را بصورت موازی یا سری نصب کرد.
در کلیدهای یک پل با یک لامپ یا کلیدهای سری با دو لامپ خازن باید به موزات لامپ قرار داده شود ولتاژ نامی خازن 230 ولت و هم اندازه ولتاژ شبکه است.
خازنهای موازی شبکه با امپدانس شبکه رزونانس ایجاد می کنند.
در لامپ های مهتابی دو پل از نظر اقتصادی یک خازن برای دو لامپ کافی است در کی شاخه مدار سلفی است و در شاخه دوم سلف سری بوسیله خازن جبرانسازی شود بخاطر افزایش ولتاژ که ناشی از اتصال سری خازن و باید برای یک ولتاژ نامی بالاتر انتخاب شود.
 
 
جدول انتخاب برای لامپهای تخلیه ای:
در جدول متن، خازنهای مناسب برای انواع لامپها ارائه شده است.
 
توجه: چوکهای کم تلفات کم ظرفیت به صورت سری نصب می شوند همانطور که در جدول نشان داده شده است این اعداد بسته به تولید کننده های متفاوت متغیر است در این بین همیشه عدد تعیین کننده عدد خازنی است (عددی که روی چوک نوشته می شود)
 
متداول ترین سری برای چوکهایی با تلفات کم:
 
480 ولت/ 2.8
میکروفاراد          
480 ولت/ 2.7 میکروفاراد
18 وات
450 ولت/ 3.5 میکروفاراد
450 ولت/ 3.4 میکروفاراد
36 وات
450 ولت/ 5.4 میکروفاراد
450 ولت/ 5.3 میکروفاراد
58 وات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع لامپ
ظرفیت لامپ بر حسب وات
ظرفی خازن موازی بر حسب میکروفاراد
ظرفیت خازن سری بر حسب میکروفاراد
لامپ فلورسنت
4 الی 16
230 ولت/ 2.0
450 ولت / 209
18الی 20
230ولت/ 4.5
450 ولت/ 3.6
36الی 40
230ولت/ 4.5
450 ولت / 5.7
58 الی 65
23. ولت/ 7.0
-
لامپهای هالوژن بخار فلز
35
230 ولت/ 6.0
-
70
230ولت / 12.0
-
150
230 ولت/ 20.0
-
250
230ولت/ 32.0
-
400
230 ولت / 35.0
-
1000
230ولت / 85.0
-
2000
230 ولت/  60.0
-
3500
380 ولت/ 100.0
-
لامپ بخار جیوه فشار بالا
50
380ولت/ 7.0
-
80
230 ولت / 7.0
-
125
230 ولت/ 80.0
-
250
230 ولت / 10.0
-
400
230 ولت/ 18.0
-
700
230 ولت / 25.0
-
1000
230 ولت/ 40.0
-
لامپ سدیم کم فشار
18
380ولت/ 60.0
-
 
35
230 ولت/ 50.0
-
55
230 ولت/ 20.0
-
90
230 ولت/ 25.0
-
135
230 ولت/ 45.0
-
150
230 ولت/20.0
-
185
230 ولت/40.0
-
لامپ سدیم پر فشار
50
230ولت/8.0
-
70
230 ولت/ 0.12
-
100
230 ولت/ 12.0
-
150
230 ولت/20.0
-
250
230 ولت/32.0
-
400
230 ولت/ 50.0
-
1000
230 ولت/  100.0
-
جبرانسازی گروهی لامپهای تخلیه ای:
در صورتیکه لامپهای تخلیه ای زیاد هم زمان نصب باشند، می توان در یک تقسیم هزینه ای از خازن گروهی سه فاز با ولتاژ نامی 440 ولت استفاده نمود.
توان خازنی
= قدرت راکتیو بر حسب KVAR
N= تعداد لامپها
C= ظرفیت خازنی بر حسب  برای هر لامپ
مثال: 24 لامپ فلورسنت 58 وات داریم:        
 
جبران سازی تکی ترانسفورماتورها:
مقادیری که از سوی سازندگان برای مقادیر خازنهای جبران سازی ترانس، پیشنهاد می گردد یکسان نیست به همین دلیل قبل از نصب یک چنین سیستم جبران سازی، مشاوره با پیشنهاد دهندگان توصیه می شود ترانسهای مدرن دارای ورقه های هسته ای هستند که برای تغییر میدان مغناطیسی احتیاج به توان کمی دارند. در صورت بالا بودن توان خازن، هنگام بی بار بودن ترانس امکان بروز اضافه ولتاژ های بزرگ وجود دارد خازنهایی با فیوز قدرت داخلی برای اتصال مستقیم به ترمینال ترانس مناسب هستند فقط در هنگام اتصال خازن باید در نظر داشت که کابل اتصال خازن برای یک قدرت اتصال کوتاه مناسب باشد.
جدول 3: جدول پیشنهادی انتخاب برای جبران سازی ترانس
 
قدرت ظاهری ترانس KVA
قدرت راکیتو KVAr
100 الی 160
2.5
200 الی 250
5
315 الی 400
500 الی 630
7.5
12.5
800
15
1000
20
1250
25
1600
35
2000
40

 
 
 
 
 
 
 
توجه: نباید فیوزهای قدرت خازنهای دارای فیوز قدرت داخلی زیر بار بیرون کشیده شوند زیرا به دلیل مصرف بار خازنی خالص، باعث تشکیل قوس الکتریکی می شود.
در صورت نیاز به قطع خازن از ترانس برق دار لازمست تا از کلید اتوماتیک بجای کلید فیوز استفاده شود.
جبران سازی انفرادی موتورها:
توان خازنی بایستی حدوداً 90% توان ظاهری موتور را در هنگام بی باری تامین کند.
 
توان خازنی مورد نیاز: جریان بی باری موتور= I0

بدین وسیله در بار کامل ضریب توان 0.9 و در حالت بی باری ضریب توان بین 0.95 تا 0.98 خواهد بود برای موتورهای القایی با 1500 دور در دقیقه اعداد ارائه شده در جدول 4 به کار می رود برای موتورهای 1000 دور در دقیقه باید 5% و با سرعت 750 دور در دقیقه 15% به اعداد جدول 4 اضافه شوند.
 
 
 
 
 
 
 
جدول 4: قدرت جبران سازی برای جبران سازی انفرادی موتورها
 
 
 
1 الی 1.9
0.5
2 الی 2.9
1
3 الی 3.9
1.5
4 الی 4.9
2
5 الی 5.9
2.5
6الی 7.9
3
8 الی 10.9
4
11 الی 13.9
5
14الی 17.9
6
18 الی 21.9
7.5
22 الی 29.9
10
30 الی 39.9
حدود 40% قدرت موتور
40 به بالا
حدود 35% قدرت موتور
 
توجه: ماشین هایی که جبران سازی انفرادی شده اند و دارای خازنی هستند که به ترمینالهای موتور متصل است توان خازنشان به هیچ وجه نباید بزرگ انتخاب شود به ویژه در دستگاههایی که دارای گشتاور مانند بالایی هستند و پس از خاموش شدن هنوز دوران می کند.
خازنی که به صورت موازی با دستگاه قرار دارد می توان موتور را مانند ژنراتور تحریک کند و به این وسیله ولتاژهای بالای خطرناک پدید می آید که در این صورت به احتمال قوی خساراتی به خازن و موتور وارد می کند.
 
جبران سازی انفرادی موتورها:
در ساده ترین فرم خازن مستقیماً به ترمینالهای موتور متصل می شود در این صورت می توان از حفاظت خازن صرف نظر کرد فیوز موتور از خازن حفاظت می کند در صورتی که کلید حافظ موتور نصب شده باشد توصیه می شود که جریان آستانه قطع (TRIP) کمتری انتخاب شود.
جریان آستانه قطع (TRIP) تقلیل یافته
IN= جریان آستان قطع جدید مورد استفاده
IN= جریان نامی موتور (طبق پلاک مشخصات)
 1= طبق پلاک مشخصات
 2= ضریب توان با جبران سازی (حدود 0.95)
پس از قطع ولتاژ خازنها مستقیماً به وسیله سیم پیچ های کم مقاومت مستقیماً تخلیه می شود لذا مقاومت های تخلیه زیاد ضروری نیستند.
 
جبران سازی انفرادی آسانسور ها و بالابرها:
آسانسورها و بالابرها به تجهیزات ایمنی ویژه ای مجهز هستند. به عنوان مثال ترمز مغناطیسی که هنگام قطع برق به سرعت فعال می شود این خازن که مستقیماً به صورت موازی با موتور نصب شده، احتمال دارد به دلیل انرژی باقی مانده در آن باعث تاخیر در عملکرد ترمز مغناطیسی شده و ایست با تاخیر صورت پذیرد.
به همین دلیل خازنها می بایستی پیش از کلید نصب شوند برای خازن می بایستی حفاظت جداگانه و تجهیزات تخلیه سریع در نظر گرفت.
به وسیله اینترلاک باید از وصل مجدد خازن تا قبل از اتمام زمان تخلیه جلوگیری شود به دلیل خاموش و روشن کردن زیاد و استهلاکی که از این طریق به وجود می آید توصیه می شود که خازنها گروه بندی شده با کلید های الکترونیکی قطع و وصل گردند خازنها در هنگام عبور از صفر خاموش و روشن می شوند و بدین وسیله زمان عکس العمل در محدوده هزارم ثانیه قرار دارد.

 
 
 
 
 
 
کلیدها ستاره مثلث:
باید از کلیدهای ستاره مثلث دستی خاصی که برای جبران سازی منفرد موتورها طراحی شده اند استفاده شود در انتخاب کلیدها ستاره- مثلث دستی برای موتورهایی که به وسیله خازن جبران سازی می شوند باید دقت گردد که کلیدی به کار رود تا هنگام تبدیل از ستاره به مثلث جرقه در کنتاکتها ایجاد نشود در غیر این صورت، در هنگام عبور از حالت ستاره به مثلث خازن شارژ شده با ولتاژ ستاره تحت ولتاژ مثلث قرار گرفته و جریان ضربه ای بسیار شدیدی ایجاد شده که باعث تخریب خازن و کلید می شود.
 

 
 
 
 
 
 
ترکیب کنتاکتور ستاره مثلث:
در صورت استفاده از ترکیب کنتاکتوری باید دقت شود تا در تبدیل از ستاره به مثلث، قطع و وصل سریع صورت نپذیرد.
بنابراین کنتاکتهای اصلی در هنگام تبدیل پیوسته وصل باقی بمانند هنگام خاموش بودن موتور باید پل ستاره باز باقی بماند. خازن می تواند در قسمت خروجی حفاظ شبکه یا در روی ترمینالهایW  ،V،U موتور وصل شده باشد ولی به ترمینالهای Z،Y،X نباید وصل شده باشد چرا که امکان ایجاد جرقه به وسیله پل ستاره پدید می آید.
 

 
 
 
 
 
 
مهم:
توان خازن نصب شده نباید به هیچ وجه زیاد باشد به ویژه هنگامیکه دستگاه اینرسی بار بزرگ بوده و بعد از خاموش کردن، دستگاه آزاد می گردد خازن موازی می تواند دستگاه را به عنوان ژنراتور تحریکی کند و ولتاژ خطرناک بالایی به وجود آید از این طریق خساراتی به خازن و موتور وارد می شود به همین دلیل باید در هنگام قطع موتور از شبکه و در شرایط قطع از بسته شدن کنتاکتور ستاره جلوگیری کرد.
زمانی که دستگاه در حالت اتصال ستاره به عنوان ژنراتور تحریک شود باید انتظار ولتاژهای بالایی با دامنه به مراتب بزرگتر از آنچه در حالت مثلث پیش می آید را داشت.
 
تجهیزات تنظیم توان راکتیو:
سیستم تنظیم توان راکتیو از اجزا زیر تشکیل شده است:
تنظیم کننده توان راکیتو (رگولاتور)
پله های خازنی که از طریق کلیدهای الکترونیکی یا کنتاکتور به کار گرفته می شوند.
راکتورهای بلوک کننده هارمونیک (در صورت وجود)
سلف های بلوک کننده فرکانسهای رادیویی
فیوزهای گروهی
سیستم خنک کننده به همراه فیلتر هوا و ترموستات برای سلفهای با هسته ترموستات دار برای سیستم های مجهز به راکتور
 
این اجزا  یا روی یک صفحه مونتاژ یا در قسمت برق کارخانه در تابلو نصب می شود تجیهزات تنظیم توان راکتیو مناسب نصب در شبکه هایی با توان راکتیو متغیر با زمان هستند این خازنها به صورت پله های مختلفی دسته بندی شده اند و به وسیله رگولاتور اتوماتیک توان راکیتو از طریق کنتاکتور یا کلیدهای الکترونیکی به تناسب بار موجود به مدار وارد یا خارج می شود.
کنترل بر جبران سازی مرکزی به راحتی امکان پذیر است تجهیزات تنظیم توان مدرن دارای کنترل مداوم روی وضعیت کلیدها ضریب توان و جریان موثر و راکیتو و همچنین کنترل هارمونیک های موجود در شبکه هستند در اغلب اوقات توان راکیتو کمتری از آنچه محاسبه شده مورد نیاز است.
خازنهای قدرت:
خازنهای قدرت فراکوه lki و یا LKT عاری از PCB بوده و دارای عایقی با خاصیت خود ترمیمی هستند در صورتی که در اثر اضافه بار (مثلاً ولتاژ بالا) شکست الکتریکی رخ می دهد کوپل خود را ترمیم می کند. گذشته از این، خازنها امکانات ایمنی اضافی مانند فیوز داخلی قابل اطمینانی را دارا است فیوزی که در برابر اضافه فشار داخلی بعنوان عنصر حفاظتی عکس العمل نشان می دهد.
برای به کارگیری خازنهای قدرت در شبکه اصولاً سه عامل اهمیت دارند:
میزان تحمل اضافه بار
طول عمر بالا
ایمنی بالا در بار زیاد و خرابی
خازنهای قدرت دارای ساختاری با چگالی انرژی بالا هستند در یک حجم یک لیتری امروزه حدود 15KVAr توان راکیتو را می توان تولید کرد این پیشرفت با به کارگیری عایقهایی با تلفات پایین و ضریب دی الکتریک بالا حاصل شده است برای دست یابی به طول عمر بالا می بایستی تخلیه های جزیی محدود شوند این تخلیه های جزیی، تخلیه های کوچکی هستند که در داخل دی الکتریک به وجود می آیند برای محدود کردن این تخلیه های جزیی مطمئن ترین راه اشباع عایق با پر کننده های مایع است.
این مایع به وسیله خواص شیمیایی خود تخلیه های جزیی را محدود می کند روغن گیاهی پایدار شده که در خازنهای LKT فراکوه به کار می رود به صورت چشمگیری دارای این خواص است این روغن غیر سمی بوده و برای محیط زیست مسئله ساز  نیست نقطه اشتعال آن 2500C است این مایع عملاً از آتش سوزی جلوگیری می نماید در مقایسه با مایع های اشباع کننده دیگر که در خازنهای قدیمی به کار می رفت (اصولاً روغنهای معدنی با نقطه اشتعال 1300C) این روغن غیر قابل اشتعال است.
 
ظرفیت جریان:
در شبکه با هارمونیک، احتمال پدید آمدن رزونانس همراه با اضافه ولتاژ وجود دارد و قبل از آن جریان مجاز شبکه را باید مد نظر داشت مثلاً اگر حدود 7% هارمونیک مرتبه 11 وجود داشته باشد ولتاژ 7% افزایش می یابد ولی مقدار جریان موثر خازن 1.33 برابر جریان نامی خازن می گردد بنابراین اهمیت حداکثر اضافه جریان مجاز بیشتر از حداکثر اضافه جریان مجاز است.
http://korosh08.blogfa.com/post/6

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic