برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

خط شكسته و نقطه
نیروی برندگی خط شكسته به وسیله نقطه، مهار می‌شود و یا این كه نیروی عملكرد خط شكسته در نقطه متمركز می‌شود. (تصویر 3-75)
 
تصویر (3-75)
خط راست و نقطه
در این شكل مسیر خط با یك سكوت به اندازه فاصله خط و نقطه (كه تاكیدی بره مان مسیر است) مقصد حركت خط را نشن می‌دهد. (تصویر 3-76)
 
تصویر (3-769
در تمام موارد تركیب خط و نقطه، در صورتی كه ضخامت نقطه و خط یكسان باشد، تاكید به طور مضاعف در دو نقطه انجام می‌شود. یكی در پایان خط و دیگری بر روی نقطه.
در صورتی كه پهنای نقطه از ضخامت خط بیشتر باشد و به سطح نزدیك شود، نقطه اهمیت بصری بیشتری پیدا می‌كند.
بنابراین با شناختی كه از دو عنصر خط و نقطه پیدا كردیم می‌توانیم به تركیبات جدید و متنوع دیگری دست پیدا كنیم.
بدین صورت كه می‌توانیم نقاط یك اندازه را با انواع خطوط افقی یا عمودی و یا منحنی تركیب كنیم. (تصویر 3-77).[66]
 
تصویر (3-77)
خطوط و نقاط می‌توانند هماهنگ یا ناهماهنگ باشند همچنین می‌توانیم از نقاط یا خطوط سفید بر روی سطح سیاه استفاده كنیم. در شكلهای (3-78) و (3-79) هماهنگی نقطه‌ها و خطوط ریتمی متوالی را به وجود آورده است.
 
تصویر (3-78)             تصویر (3-79)
 
تصویر (3-80)
سطح همان نقطه بزرگ شده می‌باشد و از طرفی، از تكرار خطوط بیشمار به وجود آمده است. تصویر (3-81) و (3-82).[67]
 
تصویر (3-81) رابطه خط،‌نقطه، سطح و حجم تصویر (3-82)
به وسیله نقطه یا خط یا سطوح تیره روشن، بیان تصویری از طبیعت را می‌تونید در نمایش حجم مشاهده كنید. تصویر (3-83)[68]
 
خط در كادر
محل استقرار خط در صفحه یا در گستره اصلی و در زمینه ینز در وضعیت و در موقعیت آن،‌ همچنین در پویایی و ایستایی‌اش مؤثر است، برای مثال خط در پایین گستره، سنگین‌تر از بالا و میان گستره است (تصویر 3-84). به عبارت دیگر خط افقی آرام و كم جنبش در پایین گستره سنگین‌تر و ایستاتر شده، نیرو و توان جنبشی خود را بیشتر از دست می‌دهد، سردتر و سنگین‌تر می‌شود، همانند قطعه فلزی كه در ته مردابی فرو می‌رود. همین خط افقی با همین وضعیت در موقعیت میانی اثر یا در بالای آن (در میان یا در بالای گستره اصلی زمینه) از وزن خود می كاهد، به گرمی می‌گراید و سبك می‌شود. گویا بخشی از وجودش تبخیر شده و سبب تصاعدش می‌گردد. خط افقی در میان گستره خطی است نه سنگین نه سبك، وزنی متعادل دارد، ولی حالت سردی خود را كم و بیش حفظ می‌كند و هنوز هم آرامش بخش است.[69]
 
تصویر (3-84) خط در بالای گستره و پایین گستره سنگینتر می‌شود
خط در سه حالت عمودی، افقی و مایل، نسبت به فضا،‌وضعیتهای متفاوتی را ایجاد می‌كند. تصویر (3-85) كه مهمترین خصوصیت آن تقسیم فضا به دو قسمت مساوی و یا نامساوی است، از بكارگیری یك خط در كادر مربع بدست آمده است.
 
تصویر (3-85) حركت و جایگزین یك خط در جاهای مختلف صفحه
توجه داشته باشید كه فاصله دو خط از یكدیگر و نیز ضخامت و نازكی خطوط نیز مطرح شده است. شكلهای (3-86) تا (3-89).
 
تصویر (3-86) تركیب دو خط هم اندازه از نظر طول در صفحه
 
تصویر (3-87) تركیب چند خط كه از نظر اندازه با هم متفاوتند
 
تصویر (3-88) تركیب چند خط كه هم از نظر اندازه و هم از نظر ضخامت با هم متفاوتند
 
تصویر (3-89)
 
خط و بافت (جنسیت)
بطور كلی هر شیء و یا هر شكل، دارای ظاهر خاصی است كه به آن بافت می‌گویند. بافت بصری عموما به دو شكل تصویری و ترسیمی به وجود می‌آید:
الف)بافتهای تصویری
ب)بافتهای ترسیمی
الف:این بافتها معمولا به صورت شبیه سازی از اشكال و اشیاء طبیعت به صورت واقع نما ساخته و پرداخته می‌شوند و با رویت آنها احساسی را كه قبلا از طریق لمس چیزها تجربه كرده ایم مجددا در ما بیدار می‌كند.
ب:بافتهای ترسیمی با استفاده از تراكم و تكرار خطوط در تركیبهای متنوع به وجود می‌آیند.[70]
 
تصویر (3-90) انواع مختلفی از بافتهای ترسیمی كه به وسیله نقاط،‌خطوط به وجود آمده‌اند.
نمونه‌هایی از بافت در آثار هنری معاصر كه با استفاده از مواد به طور مستقیم به وجود آمده‌اند و تلفیقی از حس بصری و حس لامسه را ایجاد می‌كنند.
 
تصویر (3-91) زولتان كمنای علفهای آسمانی
 
تصویر (3-92) زولتان كمنای دانه‌های امیدواری
 
تصویر (3-93) والتر لوبلان سفید 1961 مو بافت برجسته‌ای كه به عنوان اثر هنری عرضه شده است.
 
تصویر (3-94) ماریا هلنا ویرا دو سیلوا معما 1974 م درو این اثر از بافت ترسیمی برای ایجاد تركیب استفاده شده است.
ایجاد بافت با ترسیم و تكرار انواع شكل، خطوط، نقاط و یا نقش مایه های خاص در حالتها و تركیبهای گوناگون. (شكل 3-95 و 3-96)
 
تصویر (3-95) ایجاد افت با ترسیم و تكرار خط و اضافه كردن نقاط ریز
 
تصویر (3-96) ایجاد بافت با تكرار یك نقش مایه یك بار با خط ضخیم و یك بار با خط باریك
خراشیدن و تراشیدن و كنده گری سطوحی كه مواد رنگین یا مركب بر روی آنها مالیده شده است نیز می‌تواند بافتهای گوناگونی را به وجود آورد. (تصویر 3-97 و 3-98)
تصویر (3-97)       تصویر (3-98)
 
تصویر (3-99) ماریا هلنا ویرا دوسیلوا،‌كارخانه برق. تغییر وضوح و بافت شكلها جهت ایجاد عمق فضایی[71]
بیشتر بافتها از مجموعه خطوطی پدید می‌آیند كه در رابطه خاصی قرار گرفته باشند. هاشورهای متقاطع، خطوط كوتاه افقی یا عمودی و خطوط شكسته ناهموار همگی می‌توانند برای ایجاد بافت با هم تركیب شوند.[72]
می توان بافت هر چیزی را با نقطه و خط نشان داد و در هر زمان می‌توان از آن استفاده كرد. (تصاویر 3-100 و 3-101)[73]
 
تصویر (3-100)
 
تصویر (3-101)
 
تصویر (3-102)                            تصویر (3-103)
 
تصویر (3-104)
 
تصویر (3-105)
خط به شكل اشكال گوناگون به پدیداری بافت می‌اجامد. تكرار منظم یا نامنظم خطوط در كنار یكدیگر نیروی سطح را شدت بخشیده، بدان جهش و حركت می‌بخشد. بافتهای خطی گاه توصیفی بوده و به نمایش خصوصیات فیزیكی و قابل لمس، در قالبی بصری، می‌پردازند، و گاه ویژگی‌هایی نظیر حركت، ریتم، فشردگی و جهت را در قالب خطوط مرتبط،‌ منتقل می‌نمایند. تصویر شماره (3-106)، اثری از براك را در دوره كوبیسم تركیبی نشان می‌دهد، كه در آن نقوش كاغذ دیواری و چوب به صورت بافتی خطی و توصیفی ظاهر گشته‌اند. نمود ویژگی‌های خطی در قالب بافت بصری، امكانات سطح را افزایش داده بر بار بیانی آن می‌افزاید. این نحوه متفاوت استفاده از بافت را در یكی از نقاشی‌های ونگوگ، در تصویر شماره (3-107) می‌بینید.[74]
 
تصویر (3-106) ژرژ براك، طبیعت بی‌جان
 
تصویر (3-107) ونسان ونگوگ طبیعت
بافت خطی در آثار ونگوگ به صورت منظم در ارتباط با رنگ و نمایش بیانی،‌به صورت قلم گذاری خطی به پوشش دادن سطوح می انجامد و بار عاطفی نهفته در سطح را افزایش داده، بدان تحرك و جهت می‌بخشد. بافت خطی گاه نیز در جهت القای تیره روشنی بكار می‌رود. و به صورت خطوط منظم هاشوری، یا خطوط پیچان یا تجمع خط، می‌پردازد، (تصویر شماره 3-108).[75]
 
تصویر (3-108) جور جیو موراندی. طبیعت بی‌جان، نیمه اول قرن بیستم
در نقاشی پس از آن كه خطوط اصلی به گونه‌ای اساسی و ساختاری به ایجاد تركیب بندی موفق گردند، به دو گونه یا در قالب كیفیات توصیفی به ایجاد روابط شكلی می‌پردازند و یا به گونه ای بیانی به طرح احساس نهفته در عناصر خطی اقدام می‌نمایند. خطوط می‌توانند، به صورتی ریز شده و پر تحرك نیز به منظور ایجاد توازن در كل اثر به ایفای نقش پرداخته و در قالب بافت،‌به متعادل نمودن روابط تجسمی بپردازند.
آنچه در رابطه با خط و بافت قابل تاكید است، سعی در كنترل این روابط، در چهارچوب اثری متعادل است. هماهنگی بافت خطی و خطوط اصلی كنترل كننده،‌ نقش اساسی در ایجاد اثری تجسمی بر عهده دارد و آن را متعادل می‌گرداند.
در تصویر شماره (3-109)، نمایشی خود به خود و فی البداهه از هماهنگی بافت غیر تصویفی، به صورت ضربان خطی آزاد و خطر دگرگون شده و غیر توصیفی را مشاهده می‌كنید. ژان دو بوفه، در این اثر ابتدا روابط خطی را به شكلی دلبخواه طرح نموده سپس بافت خطی را در هماهنگی با خطوط كناره نما بر آن افزوده است.[76]
 
تصویر (3-109) ژان دو بوفه. گاو، 1954.
نقش بافت (سطح اثر) در تاثیر بصری خط
بافت عبارت است از نمود و ظاهر یك سطح از نقطه نظر كیفیت قابل لمس آن. وقتی ما یك صفحه كاغذ گلاسه را با یك صفحه كاغذ سنباده مقایسه می‌كنیم، دو نوع بافت زبر و صیقلی را تشخیص می‌دهیم. در این مثال، دریافت ما از طریق حس باصره بوده، اما گویی كه دو نوع بافت مختلف را از راه حس لامسه تمیز داده‌ایم.
نقاشان و طراحان سطوح بافتدار را برای زنده نمودن و غنی‌تر كردن بخشهایی از تركیب بندی مورد استفاده قرار می‌دهند. بافت گاهی مستقیما از چسبانیدن سطوح گوناگون (از قبیل كاغذ روزنامه،‌كاغذ سنباده، تخته سه لایی و غیره) به دست می‌آید. گاهی به واسطه ضخامت و انبوهی ماده رنگین (مثلا وقتی كه با كاردك نقاشی می‌كنیم) ایجاد می‌شود، و گاهی نیز به وسیله تراكم و پراكندگی انواع نقطه و خط روی سطح حاصل می‌گردد.
بافت، از كلمه بافتن مشتق شده، و منظور از آن اشاره به تار و پودی است كه ساختار اجسام را پدید می‌آورد.
 
نقش بافت سطوح در تاثیر بصری خطها
بافتهای گوناگون درطراحی و در تاثیر بصری خطها و سایه روشنها نقش مهمی را ایفا می‌كند. اگر با زغال آشپزخانه روی دیوار كاه گلی و یا روی آجر خط بكشید، حفره‌ها و برجستگی‌های سطح این اجسام سبب می‌شود كه خطی بریده بریده با ضخامت های مختلف ایجاد ود و در مقابل، سطوح صیقلی نقش متفاوتی در تاثیر بصری خطوط ایفا می‌كند.[77]
 
تصویر (3-110)
خط و ریتم (حركت)
حركت و ریتم یكی از كیفیتهای وزن است. با مراجعه به شكلهای (3-111 و 3-112) مشاهده می‌كنید كه وزن می‌تواند در یك جهت و یا در چند مسیر، تصویر و یا ترسیم شود.
 
تصویر (3-111)            تصویر (3-112)
حركت یكی از عوامل بسیار مهم در شكل گیری تصویر است. ایجاد ریتم در خطوط به اشكال گوناگونی صورت می‌پذیرد. تغییر اندازه‌ها و طول خطوط، تغییر فاصله‌ها و نهایتا تغییر ضخامت خطوط می‌توانند عواملی باشند تا ریتم، بهتر ایجاد شود. تصویر (3-113).
 
تصویر (3-113)
در تصاویر مشاهده می‌كنید كه چگونه تغییر فاصله‌ها بین خطوط یك اندازه، ایجاد ریتم كرده است. از این خصوصیت در تركیب خط كوفی، شكل (3-114) به خوبی استفاده شده است. حركت می تواند به اشكال مختلفی نشان داده شود. با ایجاد یك رابطه منطقی بین فواصل خطوط یا ابعاد وضخامت ها می‌توانیم به یك ریتم منظم دست یابیم. حال اگر این رابطه‌ها را بر هم بزنیم ضمن ایجاد یك حركت، شاهد به وجود آمدن یك ریتم نامنظم و به هم ریخته و پر تحرك خواهیم بود.
با هرگونه تغییر در مجموعه خطوط ضمن ایجاد حركت های آرام، تند و سریع، می توانیم به ریتمهای گوناگون دست یابیم.
آهنگ تصویری عناصر از جمله خط از راه چشم به بیننده منتقل می‌شود و روی او ار می‌گذارد.[78]
تصویر (3-114)
در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از تغییر وحركت عناصر بصری در فضای تجسمی، به عبارت دیگر تكرار منظم و متوالی یك عنصر تصویری ضرب آهنگ بصری را به وجود می‌آورد. انتقال احساس حركت نیز توسط ریتم بصری صورت می‌گیرد.
ونگوگ از ضربات قلم مو و رنگ به صورت خطوط منقطع و چرخان برای نمایش ریتم جاودانه طبیعت كمك بگیرد.[79]
 
تصویر (3-115) ونسان ونگوگ، شب پر ستاره 1889م- رنگ روغنی روی بوم (1/92×7/73 سانتیمتر)
نقاشان فوتوریست عموما با تكرار حركت شكلها و خطوط سعی در نمایش حركت و تغییر دائمی شكلها داشتند. از ضرب آهنگ خطوط منحنی و شكسته در این تابلو برای نمایش حركت استفاده شده است.[80]
 
تصویر (3-116) جینو سورینی، نمایش پویایی نوعی رقص، رنگ روغنی روی بوم (2/56×6/161 سانتیمتر)
نمایش ریتم حركت در طبیعت با استفاده از خطوط افقی و عمودی،‌پایه بسیاری از آثار موندریان را تشكیل می‌دهد.
 
تصویر (3-117) پیت موندریان تركیب شماره 5، رنگ روغنی روی بوم (3/85×8/54 سانتیمتر9
الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی
در شكل (3-118) كه مربع مستطیلی است كه خطوط ریتمیك به صورت عمودی در آن قرار گرفته‌اند، در شكل (3-118) خطوط ریتمیك دیگری به صورت افقی خطوط قبلی را قطع كرده‌اند. با این كه هر دو ریتم با هم متضاد هستند ولی از تركیب آنها ریتمی هماهنگ به وجود آمده است.[81]
 
تصویر (3-118)          تصویر (3-119)
شكل (3-120) نیز نمونه ایست از تركیب چند نوع ریتم مختلف،‌همان طور كه می‌بینید هر یك از بخشها یا نوارهای افقی، دارای ریتمی مخصوص به خود هستند به همین ترتیبت تاثیر خطوط و ریتم حركت و نظم و بی‌نظمی آن بر روی بیننده طرح اثر می‌گذارد.
 
تصویر (3-120)
ب)ریتم در خطوط منحنی :
تصویر (3-121)
 
تصویر (3-122) ریتم خطوط منحنی یك سیاه مشق خوشنویسی
ج)ریتم در انواع خط:
چند نمونه از ریتم و حركت در خطوط.[82]
تصویر (3-123)
 
تصویر (3-124)
 
تصویر (3-125) هارولد آلتمن، انسان و شاخ و برگ
 
تصویر (3-126) نورمن مك دونالد

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات