برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


فهرست منابع و مآخذ
1-اطلاعات جامع هنر(2) ترجمه و تالیف عربعلی شروه انتشارات فرزین 1374.
2-تركیب بندی در عكاسی هارالد مانند ترجمه پیروز سیار انتشارات سروش 1368.
3-كاربرد خط و روشهای طراحی بادو. ویجكستیمر ترجمه مریم مدنی انتارات مارلیك 1376.
4-مبانی نظر هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377.
5-كارگاه هنر (1) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381.
6-كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381.
7-خط در نقاشی هادی تقی زاه انتشارات كلهر 1371.
8-دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1371.
9-نقطه خط - گستره واسیلی كاندیسنكی گرداننده حبیب الله آیت الهی.
10-طراحی (1) (اجرای آزمایشی) فریبا شاپوریال شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381.
11-طراحی (2) (اجرای آزمایشی) فریبا شاپوریال شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381.
12-طراحی (2) محسن وزیری مقدم شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1379.
13-شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375.
14-اصول و مبانی طراحی فرانسیس.د.چینگ ترجمه فرهاد گشایش محمدحسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375.
15-مبانی هنرهای تجسمی (1) تهیه و تنظیم ابوتراب احمدپناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377.
16-مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهایدرسی ایران 1381.
17-كلیدهای طرای برت داتسون مترجم عربعلی شروه انتشارات فرهنگ سرا (یساولی) 1377.
18-مجموعه دروس تخصصی هنر به كوشش محمدحسن اثباتی و حسین اثباتی انتشارات مارلیك 1374.
19-طراحی بیان خویشتن پرفسور گرهارد گوگ ویتزر انتشارات برگ 1376.
20-مبانی هنرهای تجسمی (2) تهیه و تنظیم افسانه صلح طلب شركت چاپ و نشر 1374.
 


[1] مبانی هنرهای تجسمی دكتر حبیب آیت الهی انتشارات سمت 1377.
[2] مبانی هنرهای تجسمی،‌دكتر حبیب آیت الهلی انتشارات سمت 0 1377.
[3] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381.
[4] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر - 1371
[5] مبانی هنرهای تجسمی حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 65.
[6] نقطه،‌خط، گستره واسیلی كاندینسكی گرداننده حبیب آیت الهی صفحه 66.
[7] خط در نقاشی هادی تقی زاده صفحه 16.
[8] مبانی هنرهی تجسمی، دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 70 و71.
[9] خط در نقاشی،‌هادی تقی زاده صفحه 16 و 17.
[10] مبانی هنرهای تجسمی، دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 74.
[11] كارگاه هنر (1) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 15.
[12] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 18.
[13] مبانی هنرهای تجسمی ،‌دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 79 تا 82.
[14] خط در نقاشی، هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 15.
[15] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب احمد پناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران سال 1377 صفحه 20 و 25.
[16] مبنای هنرهای تحسمی (قسمت اول ) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران سال 1381 صفحه 26.
[17] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران سال 1381 صفحه 34.
[18] كارگاه هنر (1) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران سال 1381 صفحه 43.
[19] مبانی هنرهای تجسمی، دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 81.
[20] مبانی هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 81.
[21] مبانی هنرهای دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت ، سال 1377 صفحه 83 85 86 87.
[22] نقطه، خط ، گستره واسیلی كاندینسكی، گرداننده حبیب الله آیت الهی صفحه 16.
[23] مبانی هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت سال 1377 صفحه 79، 80.
[24] كارگاه هنر (1) سید مهدی حسینی شركت چاپ ونشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 46.
[25] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 37 و 35.
[26] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 37 و 35.
[27] مبانی هنرهای تجسمی،‌دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت ، سال 1377 صفحه 88 و 89.
[28] مجموعه دروس تخصصی هنر به كوشش محمدحسن اثباتی و حسین اثباتی انتشارات مارلیك 1374 صفحه 16 و 17.
[29] مبانی هنرهای تجسمی، دكتر حبیب الله آیت الهی، انتشارات سمت سال 1377 صفحه 89 و 91.
[30] مبانی هنرهای تجسمی ، دكتر حبیب الله آیت الهی، انتشارات سمت، سال 1377 صفحه 89.
[31] كاربرد خط و روشهای طراحی بادو. و. جكستیمر ترجمه مریم مدنی انتشارات مارلیك سال 1376 صفه 27 و 28.
[32] اصول و مبنای طراحی فرانسیس.د.چینگ ترجمه فرهاد گشایش محمد حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375 صفحه 76.
[33] اصول و مبانی طراحی فرانسیس.د، چینگ ترجمه فرهاد گشایش محمد حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375 صفحه 76، 146، 194.
[34] مبانی هنرهای تجسمی ،‌دكتر حبیب الله آیت الهی ، انتشارات سمت، سال 1377، صفحه 62 و 70.
[35] طراحی (2) محسن وزیری مقدم شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران سال 1379 صفحه 11 و 12.
[36] مبانی هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 0- سال 1377 صفحه 49 و 50.
[37] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 25 و 26.
[38] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 26 و 27.
[39] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 26 و 27.
[40] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 27 و 28 و 29.
[41] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 20.
[42] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 49 و 50.
[43] خط در نقاشی هادی تقیزاده انتشارات كلهر 1371، صفحه 50.
[44] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 51.
[45] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 51.
[46] شیوه طراحی محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375 صفحه 175.
[47] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 16.
[48] مبانی هنرهای تجسمی،‌دكتر حبیب الله آیت الهی، انتشارات سمت، 1377، صفحه 66.
[49] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 17.
[50] مبانی هنرهای تجسمی،‌دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارت سمت 1377 صفحه 66 و 71 و 72 و 74 و 75.
[51] مبانی هنرهای تجسمی، دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 66 و 71 و 72 و 74 و 75.
[52] منبع شماره 9 صفحه 134 و 135. مبانی نظری هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 134 135.
[53] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 14.
[54] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 35.
[55] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 37.
[56] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 38.
[57] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 39 و 40 و 42.
[58] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 42.
[59] مبانی نظری هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 129-130.
[60] اصول و مبانی طراحی فرانسیس.د.چینگ ترجمه فرهاد گشایش و محمد حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375 صفحه 20.
[61] اصول و مبانی طراحی فرانسیس.د.چینگ ترجمه فرهاد گشایش و حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375 صفحه 50 و 57 و 59.
[62] اصول و مبانی طراحی فرانسیس.د.چینگ ترجمه فرهاد گشایش و محمد حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1375 صفحه 60.
[63] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب امد پناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377 صفحه 81 82.
[64] مبانی هنرهای تجسمی (2) تنظیم افسانه صلح طلب شركت چاپ و نشر ایران 1374. صفحه 12.
[65] مبانی هنرهای تجسمی (2) تنظیم افسانه صلح طلب شركت چاپ و نشر ایارن 1374 صفحه 14 و 15 و 25 و 30.
[66] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب احمدپناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377. صفحه 55 و 56.
[67] مبانی هنرهای تجسمی (2) تنظیم افسانه صلح طلب شركت چاپ و نشر ایران 1374 صفحه 20 و 22.
[68] مبانی هنرهای تجسمی (2) تنظیم افسانه صلح طلب شركت چاپ و نشر ایران 1373. صفحه 23.
[69] مبانی نظری هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377. صفحه 69.
[70] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377 صفحه 55 57 59.
[71] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 107.
[72] شیوه طراحی بامداد جان. سی. بروبل، مترجم محمدرضا كشاورزی انتشارات بهار 1368 صفحه 29.
[73] كاربرد خط و روشهای طراحی با دو.و.جكستیمر ترجمه مریم مدنی انتشارات مارلیك 1376 صفحه 38 و 39.
[74] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 44 و 43.
[75] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 44 و 46.
[76] خط در نقاشی - هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 45 46.
[77] طراحی (2) محسن وزیری مقدم شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1371 صفحه 131 و 138.
[78] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب احمد پناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377 صفحه 40 و 41.
[79] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 90.
[80] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 90.
[81] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب احمدپناه-شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377 صفحه 42.
[82] مبانی هنرهای تجسمی (1) ابوتراب احمد پناه شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1377 صفحه 46 و 47.
[83] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 92.
[84] مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول) عبدالمجید حسینی راد شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1381 صفحه 95.
[85] پیروز سیار. انتشارات سروش 1368. تركیب بندی در عكاسی هارالد مانند ترجمه پیروزسیار، انتشارات سروش 1368، صفحه 48 و 49.
[86] طراحی (2) محسن وزیری مقدم شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران 1379 صفحه 40)
[87] شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375.
[88] تركیب بندی در عكاسی هارالد مانند ترجمه پیروز سیار انتشارات سروش 1368. صفحه 56.
[89] تركیب بندی در عكاسی هارالد مانند ترجمه پیروز سیار انتشارات سروش 1368 صفحه 58.
[90] مبانی نظری هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 289 و 291.
[91] مبانی هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 313.
[92] طراحی (2) محسن وزیری مقدم شركت چاپ و نشر ایران 1379 صفحه 44.
[93] مجموعه دروس تخصصی هنر به كوشش محمد حسن اثباتی انتشارات مارلیك 1374 صفحه 11.
[94] كارگاه هنری (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 3.
[95] مبانی هنرهای تجسمی (1) تنظیم ابوتراب احمدپناه شركت چاپ و نشر ایران 1377 صفحه 26.
[96] مبانی نظری هنرهای تجسمی دكتر حبیب الله آیت الهی انتشارات سمت 1377 صفحه 50 تا 54.
[97] طراحی بیان خویشتن پرفسورگرهاردگوگ ویتزر انتشارات برگ 1376 صفحه 49.
[98] شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375 صفحه 299.
[99] شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375 صفحه 300.
[100] اطلاعات جامع هنر (2) ترجمه و تالیر عربعلی شروه انتشارات فرزین 1374 صفحه 149 و 150.
[101] طراحی بیان خویشتن پروفسور گرهارد گوگ ویتزر انتشارات برگ 1376 صفحه 125
[102] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 76-77.
[103] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 78.
[104] شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375 صفحه 412 و 413.
[105] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر ایران 1381 1381 صفحه 117 و 118.
[106] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 119 و 121.
[107] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 119 و 120.
[108] كارگاه هنر (2) سید مهدی حسینی شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 122.
[109] كلیدهای طراحی برت داتسون مترجم عربعلی شروه انتشارات فرهنگ سرا (یساولی) 1377 صفحه 50 و 51.
[110] كلیدهای طراحی برت داتسون مترجم عربعلی شروه انتشارات فرهنگ سرا (یسادلی) 1377 صفحه 50.
[111] دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 338.
[112] خط در نقاشی هادی تقی زاده انشارات كلهر 1371 صفحه 104 تا 106.
[113] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 106.
[114] طراحی (1) (اجرای آزمایشی) فریبا شاپوریان شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 64.
[115] طراحی (1) (اجرای آزمایش) فریبا شاپوریان شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 202 و 224.
[116] طراحی (1) (اجرای آزمایشی) فریبا شاپوریان شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 225 و 228.
[117] دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 423.
[118] خط در نقاش هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 106 و 107.
[119] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 107.
[120] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 108.
[121] طراحی (1) (اجرای آزمایشی) فریبا شاپوریان شركت چاپ و نشر ایران 1381 صفحه 187 و 202.
[122] دایره المعارف هنر روبین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 541.
[123] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 139 و 140.
[124] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 140 تا 142.
[125] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 141 و 145.
[126] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 142 و 143.
[127] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 422.
[128] دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 93 تا 95.
[129] طراحی (2) (اجرای آزمایشی) محمود سمندریان ، (فصل 1 و 2) محمد علی بنی اسدی، (فصل 3) انتشارات مدرسه برهان 1381 صفحه 258.
[130] خط در نقاشی هادی تقی زاده انتشارات كلهر 1371 صفحه 181.
[131] دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 40 و 41.
[132] طراحی (2) (اجرای آزمایشی) محمود سمندریان ، فصل (1و2) محمدعلی بنی اسدی، فصل (3) انتشارات مدرسه برهان 1381 صفحه 260.
[133] دایره المعارف هنر رویین پاكباز انتشارات فرهنگ معاصر 1379 صفحه 420.
[134] شیوه طراحی (جلد اول) محسن وزیری مقدم انتشارات سروش 1375 صفحه 420.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic