برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

نكاتی درمورد رادها

·        جهت برآورد طول و قطر راد همچنین تعداد و فواصل آنها می توان از جدول استفاده كرد فاصله

راد ها از یكدیگر باید حداقل دو برابر طول راد باشد.

·        در نهایت همه رادها را با سیم مسی ٧ لا و سطح مقطع ٥٠ میلیمتر مربع به یكدیگر جوش دادن  از پیچاندن سیم به دور رادها باید پرهیز نمود.

·        رادها بایستی یكپارچه و بدون هر نوع  جوش و سالم بوده و در زمان نصب هیچگونه خراش زنگ­زدگی، خمیدگی و فرو رفتگی نداشته باشد.

·        بهتر است راد كوبی را بر محیط یك دایره یا یك بیضی كه سایت و اتاق تجهیزات را محیط كرده

 اجرا و سپس آنها را توسط كابل ذكر شده در فوق به صورت رینگی به هم متصل كرد.

   روابط مربوط به محاسبه مقاومت گسترده رادها، با توجه به تعداد میله­ها و شرایط مختلف، متفاوت می­باشد. در این بخش، حالت­های مختلف توضیح داده شده است.

1- الكترود تك میله ای یا تك لوله­ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد. شكل 2-6، این حالت را بیان می­كند.  

    (2-8)

                                                                                    

شكل2- 6 : الكترود تك میله ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد.

شكل 2-6 : الكترود تك میله­ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد.

2- الكترود تك میله ای یا تك لوله­ای كه انتهای آن در زیر زمین قرار دارد. شكل 2-7، نشان دهنده

این حالت است.  

           (2-9)     

                                     

شكل2- 7 : الكترود تك میله ای كه انتهای آن در زیر زمین قرار دارد.

3- الكترود دو میله ای یا دو لوله­ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد و فاصله بین آن دو بیشتر از طول الكترد باشد. شكل 2-8، نشان دهنده این حالت است.  

      (2-10)   

 

شكل2- 8 : الكترود دو میله ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد.

4- الكترود دو میله ای یا دو لوله­ای كه انتهای آن در سطح زمین قرار دارد و فاصله بین آن دو كمتر از طول الكترود باشد. شكل 2-9، نشان دهنده این حالت است.

 

    (2-11)    

 

شكل2- 9 : الكترود دو میله ای كه انتهای آن در زیر زمین قرار دارد.

   در صورتی كه با استفاده یك راد زمین به مقاومت مورد نظر بدست نیاید از چندین راد برای كاهش مقاومت استفاده می شود. رابطه بین مقاومت گسترده و تعداد رادهای بكار برده شده از طریق رابطه زیر بدست می­آید.

   (2-12)

 

 در رابطه فوق، F  ضریب تعداد رادها كه مقادیر مربوط به آن، در جدول 2-4 نشان داده شده است.

 

جدول 2- 4 : مقادیر مربوط به F.

F

N

1.16

1.29

1.36

1.68

1.8

1.92

2

2.16

2

3

4

8

12

16

20

24

 

2-3-2- الكترود صفحه­ای

   یكی از انواع مختلف الكترودها كه برای زمین كردن به كار برده می­شود، الكترود صفحه­ای است كه معمولا از جنس مس ساخته می­شوند. صفحات مسی كه به عنوان الكترود صفحه­ای بكار برده می­شوند، دارای مشخصاتی می­باشند كه عبارتند از :

·        صفحه از جنس مس و به صورت یكپارچه می­باشد كه در عمق زمین دفن می­گردد و جریان الكتریكی را به زمین منتقل می كند .

·        باید صفحه از جنس مس با درجه خلوص بالا باشد.

·        ابعاد صفحه حداقل  500 * 500* ٥  میلیمتر می باشد.

·        صفحه به صورت عمودی در داخل چاه قرار گیرد.

·        سیم مسی دارای ٧ لایه و سطح مقطع ٥٠ میلیمتر مربع با صفحه مسی  جوش اكسیژنه داده شود.

·        بهترین زمان اجرای سیستم زمین عمودی زمانی است كه آبهای زیر زمینی به پایین­ترین سطح رسیده است.

·        عمق چاه نباید كمتر از سه متر باشد. جهت برآورد عمق چاه و محل نصب صفحه می توان از جداول مربوطه استفاده كرد.

·        چاه باید به نم دائمی زمین برسد.

·        در نقاطی كه با اجرای یك چاه به اهم مطلوب نمی رسیم می توان چاه دیگری را

با فاصلة مناسب اجرا كرد و یا از روش افقی استفاده نمود.

   الكترود صفحه­ای معمولا به شكل دایره یا مربع ساخته و بكار برده می­شود. مقاومت گسترده مربوط به هر كدام از این حالات در این قسمت توضیح داده می­شود :

1-    الكترود صفحه  مربعی : این الكترود یك صفحه مربعی است كه مطابق شكل 2-10 به

 صورت عمودی در خاك نصب شده است.

   (2-13)

 

شكل2- 10 : الكترود صفحه مربعی.

 

2- الكترود صفحه دایره ای : این الكترود یك صفحه دایره ای است كه مطابق شكل 2-11 به صورت عمودی در خاك نصب شده است.

     (2-14)     

 

شكل2- 11 : الكترود صفحه دایره ای

 

2-3-3- الكترود نیم كره

   این نوع الكترود به دو صورت می­توانند نصب شوند. مقاومت گسترده مربوط به هر كدام از حالت­ها در این بخش آورده شده است.

 1- الكترود نیم كره كه مطابق شكل2-12، همسطح با زمین نصب شده است. مقاومت گسترده آن،‌ بوسیله رابطه زیر بدست می­آید :

    (2-15)

 

شكل2- 12 : الكترود نیم كره هم سطح با زمین.

 

2- الكترود نیم كره كه مطابق شكل2-13، پایین تر ازسطح زمین نصب می­شود. 

   (2-16)

 

 

شكل2- 13 : الكترود نیم كره دفن شده در زیر زمین.

 

2-3-4- الكترود تسمه ای

   این نوع الكترود نیز به دو صورت می­توانند نصب شوند.

 مقاومت گسترده مربوط به هر كدام از حالت­ها در این بخش آورده شده است.

1- الكترود تسمه­ای كه مطابق شكل2-14، همسطح با زمین نصب شده است. مقاومت گسترده آن،‌ بوسیله رابطه زیر بدست می­آید :

  (2-17)

 

شكل2- 14 : الكترود تسمه ای هم سطح با زمین

 

2- الكترود تسمه­ای كه مطابق شكل2-15، پایین تر ازسطح زمین نصب می­شود. 

      (2-18)

 

شكل2- 15 : الكترود تسمه ای دفن شده در زیر زمین.

 

2-3-5- الكترود سیمی

   این الكترود، معمولا به شكل حلقه مورد استفاده می­شود. این نوع الكترود نیز به دو صورت می­توانند نصب شوند. مقاومت گسترده مربوط به هر كدام از حالت­ها در این بخش آورده شده است.

1- الكترود سیمی كه مطابق شكل2-16، همسطح با زمین نصب شده است. مقاومت گسترده آن،‌ بوسیله رابطه زیر بدست می­آید :

    (2-19)

 

شكل2- 16 : الكترود سیمی هم سطح با زمین.

 

2- الكترود سیمی كه مطابق شكل2-17، پایین تر از سطح زمین نصب می­شود. 

    (2-20)

 

شكل2- 17 : الكترود سیمی دفن شده در زیر زمین.

2-4- استفاده از مواد الكترولیت در اجرای سیستم زمین

   در اجرای سیستم زمین لازم است مواد شیمیایی مناسبی در اطراف میل قرار گیرد تا علاوه بر اینكه سطح تماس میل را با زمین افزایش دهد، دارای مقاومت مخصوص پایین باشد. بنابراین برای انتخاب این مواد و اجرای آن باید موارد زیر را در نظر داشت :  

·        مواد استفاده شده دارای مقاومت مخصوص كمی باشند.

·        جنس آن به گونه­ای باشد كه سطح تماس زیادی با میل زمین داشته باشد.

·        بر روی میل زمین اثر شیمیایی نداشته باشد.

·        ماندگاری آن در طول زمان و در اثر حركت آب­های زیر زمینی زیاد باشد.

·        هنگام اجرا به اندازة كافی فشرده گردد و یا در صورت لزوم بر روی آن آب ریخته شود تا علاوه بر نشست، سطح تماس بیشتری با میل زمین داشته باشد.

·        انواعی از این مواد مورد استفاده قرار می­گیرد كه بسیار سخت می­شوند. مانند Conducrete  و بنتوننت باعث می گردد ماندگاری آن بسیار زیاد باشد، كه این مطلوب است.

   مواد كم كننده مقاومت ویژه زمین عبارتند از :

-         بنتونیت در حدود 3 اهم -متر

-         سولفات مس

-         سولفات سدیم

-         سولفات منیزیم

-         مخلوط نمك – ذغال – خاك رس

2-5- مشخصات اتصالات

   در مورد  اتصالات، نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند

·        نوع جوش در سیستم حفاظت صاعقه الزاما و در سایر سیستمها ترجیحا از نوع احتراقی باشد.

·        در مواردی اتصال دو سیم به وسیلة پرس یا سایر جوش ها پذیرفته است.

·        طول ناحیة جوشكاری اتصال دو سیم به یكدیگر و یا سیم به صفحة مسی بیشتر از ٦ سانتیمتر باشد.

·        كلیه اتصالات در سیستم زمین با زاویه بیش از ١٢٠ درجه باشد.

·        برای جلوگیری از خوردگی، روی محل جوشكاری را با قیر سفت بپوشانید.

·        به منظور جلوگیری از تخریب لایة گالوانیزه، باید از هر گونه جوشكاری بر روی دكل پرهیز نمود.

2-6- مسایل مربوط به ایمنی

·        جهت بالابردن ایمنی افراد باید موارد زیر رعایت گردد.

·        بدنه تجهیزات و استراكچر ساختمان باید به صورت موازی به شین متصل گردند..

·        در مراكزی كه از قبل دارای سیستم زمین می باشند ضرورت دارد سیستم زمین جدید

 به سیستم زمین قدیم وصل گردد.

·        كلیة عملیات اجرائی باید طبق طرح انجام پذیرفته و هرگونه تغییرات احتمالی باید با

نظر كارشناس

           طراحی حل و فصل گردد.

·        در پایان كار اجرای سیستم زمین، و از آن پس بصورت دوره ای، باید مقاومت سیستم بوسیلة Megger و توسط افراد كارآزموده اندازه گیری كرد و اگر تغییرات قابل ملاحظه ای در مقاومت الكتریكی مشاهده شد ، نسبت به توسعة سیستم اتصال زمین یا احداث میلهای زمین جدید ، با هدف احراز مقاومت مورد نظر كمتر از ٣ اهم  برای سیستم اقدام كرد.

·        برای هر سیستم زمین اجرا شده باید یك پروندة مخصوص تشكیل شود و اندازه گیری های دورهای، با ذكر تاریخ دقیق، در آن ثبت شود . این پرونده باید دراختیار فرد، افراد یا تشكیلات بهره بردار از سیستم قرار گرفته و برای بازرسی در دسترس باشد.

 

2-7- ظرفیت جریان دهی الكترد

   وقتی جریان از الكترود به زمین جاری می­شود، گرما تولید شده و این امر، باعث تولید تلفات در لایه های زمین می­شود.

      (2-21) 

 

: d      قطر راد

 : Lطول راد زیر خاك

: مقاومت ویژه

 T: زمان شار خطا بر حسب ثانیه

2-8- مشخصات فنی احداث چاه گراند و مراحل اجرایی آن

1-    حفر چاه در عمق لازم كه به رطوبت كافی برسد.

2-    ابتدا یك لایه نمك به ضخامت تقریبی 5cm ته چاه گسترده می شود.

3-    روی لایه نمك یك لایه پودر ذغال به ضخامت 1cm گسترده می شود.

4-    بر روی لایه ذغال یك لایه خاک رس نرم به ضخامت 5cm افزوده شده صفحه مسی قرار می گیرد.

5-    صفحه مسی در ابعاد مثلاً 50cm×50cm و ضخامت 4mm  توسط سیم مسی هفت لایه در قسمت فوقانی وسط صفحه با جوش کارپیت یا cad weld (انفجاری) به طول حداقل  10cmآماده می­شود.

اگر از این چاه گراند برای میله برق­گیر استفاده شود، دو رشته سیم هفت لایه جوشكاری می­شود كه یكی برای برقگیر و دیگری برای ساختمان در نظر گرفته می­شود. در صورت استفاده از یك چاه ارت برای هر دو مورد باید چاه ارت شرایط لازم از جمله مقدار اهم قابل قبول را دارا باشد. ولی بهتر است كه

مطابق شكل 2-18، برای هر كدام یك چاه گراند مجزا اجرا و در روی صفحه مسی پارالل و جوشكاری شود.

 

شكل2- 18  : طریقه موازی كردن ارت برق گیر و شین ارت

 

6-      صفحه مسی در وسط چاه بحالت قائم قرار می گیرد.

7-      روشهای متداول استفاده از مواد الكترولیت:

7-1- نسبت حجمی مخلوط نمك پودر ذغال و خاك رس به ترتیب  1، 5 و 45  به مقدار حداقل یك متر مكعب تهیه شده و همزمان با ریختن مخلوط درون چاه به مقدار لازم با آب اشباع می گردد و ضمن فشردگی مناسب تا 20cm روی صفحه را می­پوشانند. بهتر است لوله گالوانیزه یا فشار قوی به قطر 10cm وسط چاه با درپوش مناسب بصورت عمودی تعبیه شود و درون لوله با شن و ماسه پر شود كه در صورت لزوم و هر از چندگاه آب به سیسم ارت تزریق شود. بقیه عمق چاه با خاك­های مازاد پر می­شود.

7-2- مخلوط بنتونیت اكتیو با آب بحالت خمیری بمقدار حدود 150kg در هر چاه ارت استفاده می­شود. اكتیو بنتونیت یا بنتونیت غنی شده شامل انواع مختلف مواد جاذب رطوبت به صورت شیمیایی و یا فیزیكیاست. استفاده از این ماده در جاهایی كه رطوبت نسبی خاك پایین است و یا زمین­های

سنگلاخی كه بطور طبیعی مقاومت بالایی دارند استفاده می­شود.

 

7-3- مخلوط یكنواخت [3]LOM با نسبت 30% 60% , Lom خاك و 10% آب تهیه و بعنوان الكترولیت استفاده می شود.

4-7- استفاده از مخلوط كاندوكریت.

 

2-9- مشخصات فنی احداث شبكه شطرنجی و رینگ و ایجاد كانالهای راد كوبی

1-    كانال به عمق حداقل 60cm و طول مورد نیاز حفاری می شود.

2-    راد مسی مغز فولادی 5/1 متری در فواصل حداقل سه متری كوبیده می­شود. در  زمین­های سنگی و سخت كه امکان كوبیدن دستی وجود ندارد، با ایجاد سوراخی به عمق حداقل 120cm و قطر دو برابر سطح راد مسی توسط مته­های دوار سوراخ می­كنند. سیم مسی هفت لایه نیم دور، دور راد مسی تابانده و توسط جوش كارپیت یا CADWELD جوشكاری می­كنند یا سیم مسی هفت لایه را كنار راد مسی قرار داده و بطول 10cm جوشكاری می­شود.

3-    فضای خالی اطراف راد با مخلوط الكترولیت نرم بصورت مایع ویبره می شود.

4-    زیر و روی سیم­های مسی با مخلوط نرم بصورت خمیری به ضخامت 20cm پوشانده می­شود.

5-    توجه داشته باشید خم سیم­های مسی مصرفی از 90 درجه كمتر نباشد.

6-     در ایجاد شبكه های شطرنجی از سیم مسی یا تسمه مسی استفاده می شود و در چند نقطه جوشكاری انجام می­شود. عمق حفاری و كارگذاری و ایجاد شبكه شطرنجی حداقل 60cm می­باشد.

 

2-10- جوشكاری با كارپیت و جوشكاری Cadweld

   كلیه اتصالات كه در زیر خاك دفن می شود یا در فضای آزاد كه احتمال زنگ زدگی و خوردگی وجود دارد باید توسط جوش كارپیت یا توسط جوشكاری انفجاری[4] جوشكاری شود . جوشكاری انفجاری فرایندی است كه امكان اتصال دو هادی هم­جنس ( مس به مس، آلومینیوم به آلومینیوم ) و یا غیر همجنس ( مس به فولاد، مس به آلومینیوم و آلومینیوم به فولاد) را در اندازه و شكل­های مختلف فراهم می­نماید. پیوند حاصل از جوش انفجاری، ملكولی بوده و در مقابل خوردگی بسیار مقاوم است و اثرات

مخرب حاصل از جوش معمولی مانند تنش­های محبوس یا تغییر شكل فلز یا تغییر ساختار میكروسكوپی حاصل از ازدیاد درجه حرارت را در منطقه جوش ندارد. بر اساس این روش، پودر مخصوص به كمك

چاشنی انفجار در یك محفظه گرافیتی مناسب واكنش گرمازا تولید نموده، سپس ذوب و پیرامون

هادی­ها جاری می­شود و نهایتاً، دو هادی مورد نظر را به هم متصل می­كند. انواع هادی­ها با سیستم و امكانات جوشكاری انفجاری، قابل جوشكاری به یكدیگر هستند. مانند سیم مسی به سیم مسی، سیم مسی به میله ارت، سیم مسی به صفحه مسی یا فولادی و …

·        مزایای جوشكاری انفجاری

1-    ظرفیت هدایت الكتریكی مساوی با هادیهای متصل شده دارد.

2-    با گذشت زمان كیفیت آن كاهش نمی یابد.

3-    پیوند مولكولی دائمی مابین فلز جوش و هادی از خوردگی ممانعت می كند.

4-    در مقابل فشارهای ناگهانی مقاوم است.

5-    به ابزارهای مصرفی سبك نیازمند است.

6-     عملیات جوشكاری سریع است.

7-    مهارت چندانی نمی خواهد.

8-    به انرژی حرارتی خارجی یا نیروی برق و باطری احتیاج ندارد.

9-    كیفیت آن بابازدید ظاهری قابل تشخیص است.

10-هزینه عملیاتی كمی دارد.

 

2-11- دستگاه ارت تستر

  وسیله­ای است كه برای اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و مقاومت خاك بكار می رود.

 ارت تستر نوع DET5/2 از نوع دیجیتال بوده، دارای چهار رنج می باشد كه رنج ها بصورت دستی انتخاب می شود.

   ارت تستر های نوع DET5/4D , DET 5/4R از نوع دیجیتال بوده و دارای چهار رنج اندازه گیری از 10 میلی اهم  تا 20 کیلو اهم بطور اتوماتیك توسط دستگاه انتخاب می شود. دستگاه می­تواند كلیه خطاهایی را كه بدلایلی آزمایش را دچار اختلال می­نماید - از قبیل مقاومت مدار جریان بالا،

مقاومت مدار ولتاژ بالا، وجود نویز و ضعیف بودن باطری داخلی- بطور اتوماتیك چك نموده و روی صفحه نمایش به اطلاع اپراتور برساند . تغذیه آن 6 باطری 5/1 ولتی خشك می­باشد كه می­تواند 60 تست 15 ثانیه­ای انجام دهد. دستگاه دارای یك شارژر می­باشد كه می­تواند عمل شارژ را انجام دهد. شماتیك كلی این دستگاه، در شكل 2-19 نشان داده شده است.

 

شكل2- 19 : شماتیك كلی دستگاه ارت تستر

     (2-22)            

 

2-11-1- وسایل مورد نیاز و همراه دستگاه ارت تستر

1-    چهار میخ فولادی گالوانیزه ( روی  اندود  شده ) با سطح 12mm2 و طول 45cm.

2-      دو قرقره كابل یكی بطول 30 متر و دیگری بطول 50 متر.

3-     دو سیم هادی 3 متری كه یك سر آنها گیره  و سوسماری و سر دیگر آنها قلاب شكل است.

4-     دو آچار میخ كش.

 

2-11-2- نكات لازم هنگام تست ارت

1-    الكترود تست، میخ جریان و میخ ولتاژ باید هر سه در یك خط مستقیم باشند.

2-    میخ ولتاژ باید حتماً بین الكترود ارت و میخ جریان قرار گیرد.

3-    میخ ها در عمق 30 الی cm40  به زمین كوبیده می شود.

 

2-11-3- طرز عملکرد دستگاه ارت تستر

   طرز عملكرد دستگاه ارت تستر به این صورت می­باشد که مقاومت زمین بوسیله عبور جریان از خاك و اندازه گیری افت ولتاژ در سرتاسر یك سمت از خاك مورد نظر اندازه گیری می شود. جریان ac عبوری توسط دستگاه ارت تستر تولید می شود .

 

2-11-4- خطاهایی كه موجب اختلال در اندازه گیری می شود

1-    خطای مقاومت مدار جریان بالا (RC)

2-    خطای مقاومت مدار ولتاژ بالا (RP)

3-    خطای صدا Noise Bruit

4-    ضعیف بودن باطری داخلی

 

2-11-5- اخطارها و احتیاط ها هنگام تست زمین

1-    هنگام تست و كار با ارت تستر نباید با انتهای سیم­های رابط و میخ­های تست تماس داشت. چون بعضی از ارت تسترها هنگام كار پیش از 300V متناوب تولید می­كنند.

2-    هنگام كار در نزدیكی سیستم­های فشار قوی كه امكان بوجود آمدن ولتاژهای بالا در زمین و ساختمان وجود دارد، توصیه می­شود كه دستگاه را در محلی عایق قرار داده و از دستكش و كفش­های عایق استفاده شود.

3-    هنگام تست در صورت امكان بهتر است سیستم ارت از تجهیزات ایزوله شود .

نکته:  لازم است مقاومت سیستم ارت بطور پریودیك اندازه گیری شود تا از عملكرد صحیح آن در موقع اتصال كوتاه، برق گرفتگی، صاعقه و … اطمینان حاصل شود و بهترین زمان اندازه گیری سیستم زمین ماه­های خشك سال و معمولاً از اول خرداد تا پایان شهریور و حداكثر پایان مهرماه می باشد.

 

2-12- سیم زمین

   ارتباط بین میل و قطعاتی كه باید زمین شوند، باید حتی المقدور طوری انجام گیرد كه قابل

رویت باشد. در موقع انتخاب سطح مقطع سیم زمین، باید در نظر گرفت كه در موقع اتصال دوبل زمین اغلب جریانی معادل جریان اتصال كوتاه از آن عبور می كند و سیم زمین باید بتواند این جریان را از خود عبور دهد، بدون اینكه ایجاد فشار تماس كند. جدول 2-5 سطح مقطع سیم زمین را متناسب با شدت و مدت جریان نشان می دهد. در هر حال نباید كوچكتر از مقادیر زیر باشد.

سیم فولادی روی اندود50mm2

سیم آلومینیومی35mm2

سیم مسی 16mm2

در ضمن هر یك از سیم­های زمین كه از یك دستگاه منشعب می­شوند، باید مستقیما به شین وصل شود  و از سری كردن آنها باید اجتناب كرد. شین زمین، رابط بین سیم زمین و میل زمین است و تمام سیمهای زمین از آن منشعب می شود.

جدول 2- 5 : سطح مقطع سیم زمین متناسب با شدت و مدت جریان.

حداكثر جریان به مدت یك ثانیه

ماكسیمم جریان مداوم

سطح مقطع

مس[A]

آلومینیوم[A]

فولاد[A]

مس[A]

آلومینیوم[A]

فولاد[A]

mm2

2500

4000

5500

8000

11500

16000

32500

***

2500

3500

5000

7000

10000

20000

***

***

***

3000

4500

6000

12500

150

200

250

350

***

***

***

***

160

200

250

***

***

***

***

***

***

100

175

200

300

16

25

35

50

70

100

200

 

2-13- حداكثر مقاومت مجاز برای سیستمهای مختلف

·        سیستم حفاظت در برابر صاعقه : كمتر از 10 اهم

·        نقطه نول شبكه فشار ضعیف : كمتر از 5 اهم

·        تجهیزات حفاظت داخلی : كمتر از 3 اهم

·        دكلهای مخابراتی: كمتر از 3 اهم

·        بدنه تجهیزات فشار ضعیف : كمتر از  2 اهم

·        سایت های كامپیوتری: كمتر از  2 اهم

·        تجهیزات ابزار دقیق: كمتر از  1 اهم

·        بدنه تجهیزات فشار قوی : كمتر از  1 اهم

 [1] RCCB                                                                                

[2] ROD                                                                                                                         

[3] LOW ohm material

[4] Cadweld

http://www.iranbargh.blogfa.com/post-93.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات