برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

اکثر عیوب جزئی و اشکالات که باعث روشن نشدن و یا درست کار نکردن موتور می شود را می توان به درست کارنکردن سیستم جرقه نسبت داد. اصول کار مدار جرقه بصورت زیر است:
ولتاژ خیلی کم باتری(۱۲ولت)به کمک کویل و پلاتینهای دلکو در لحظه معینی به ولتاژ نسبتاً زیادی تبدیل شده و به وسیله چکش برق و درب دلکو به شمع سیلندری که در اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل می شود. بدین صورت که هنگامی که دهانه پلاتینهای دلکو بسته است هسته مرکزی کویل در اثر عبور جریان باتری از سیم پیچی اولیه کویل آهنربا شده و درست در لحظه ای که دهانه پلاتینهای دلکو بوسیله چهار ضلعی میل دلکو از یکدیگر جدا می شوند، به کمک خازن (فیوز دلکو)ولتاژ فوق العاده زیادی در سیم پیچی ثانویه کویل پدید می آید،این ولتاژ زیاد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از آنجا توسط چکش برق و بنا به ترتیب احتراق صحیح به شمع سیلندری از موتور که در حوالی انتهای مرحله تراکم قراردارد می رسد(هر یک از برجهای فرعی درب دلکو توسط سیم ولتاژ زیاد که به وایر موسوم است به یکی از شمع ها متصل هستند. ضمناً برج اصلی درب دلکو نیز توسط وایر به برج مرکزی کویل مرتبط است).
● کویل و ساختمان آن:
کویل ترانسفورماتور فشار قوی است که وظیفه دارد ولتاژ ضعیف باتری را بین ۵۰۰۰تا ۲۵۰۰۰ ولت افزایش دهد. علت اختلاف دو عدد فوق شرایط مختلف کار موتور می باشد که در حالت عادی احتیاج به ولتاژ بین ۵ تا ۱۰ کیلو ولت ولی در شرایطی که هوا سرد است یا مقاومت در دهانه پلاتینهای شمع زیاد است مانند رسوب گرفتگی، زیاد بودن سوخت کاربراتور، روغن سوزی داشتن موتور و غیره ولتاژ جرقه باید بیشتر باشد.
● کویل از قطعات:
۱) سیم پیچهای اولیه
۲) سیم پیچهای ثانویه
۳) هسته کویل
۴) غلاف یا جلد کویل
۵) مقاومت کویل تشکیل یافته است.
● دلکو:
دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتور وظیفه قطع و وصل جریان مدار اولیه کویل را به عهده دارد. وظیفه دلکو در مدار جرقه زنی به شرح زیر است:
۱) قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین
۲) تقسیم ولتاژ قوی خروجی کویل بین شمعهای موتور برحسب ترتیب احتراق هر موتور
۳) تنظیم پیش جرقه متناسب (آوانس) برحسب دور و نیاز موتور بطور خودکار
● پلاتین: در دلکوهای معمولی اتومبیلها برای قطع و وصل مدار اولیه کویل برای ایجاد جریان جریان متغیر از پلاتین استفاده می شود. چون برق باتری از نوع جریان مستقیم است و برای بالا بردن ولتاژ در مدار ثانویه کویل نیاز به جریان متغیر است. درب دلکو: ولتاژ قوی کویل را دریافت داشته و سپس توسط چکش برق بین شمعها تقسیم می نماید. ● خازن دلکو: جهت بالا بردن ولتاژ در ثانویه به کار می رود. چکش برق: وظیفه دارد برق ولتاژ قوی در دلکو را بطور منظم به وایرها جهت جرقه شمع برساند. جنس چکش برق هم مانند در دلکو عایق بوده و در مقابل حرارت نیز مقاوم است. تنظیم دهانه پلاتین:پس از هر تعویض یا سرویس باید دهانه پلاتین توسط فیلر اندازه گیری شود که این اندازه در اتومبیلهای مختلف متفاوت است. در مورد پیکان این مقدار ۰‎/۴ میلیمتر می باشد.
● نگهداری دلکو:

هر۸۰۰۰کیلومتر دردلکورابازکنیدوهنگامی که چکش برق راازروی میل دلکو برمی دارید،دوسه قطره روغن موتورداخل سوراخ میل دلکوبریزید.این کارباعث می شود وزنه های مربوط به آوانس وزنه ای دلکو روغن کاری شوندوگیرنکنند. درضمن این روغن شفت دلکورانیز روغن کاری می کند. همچنین مقداری گریس یاوالوالین به قسمت چهارضلعی میل دلکو که زایده فیبری پلاتین متحرک روی آن حرکت می کندبمالید.

یکی از دوستان میگفت که هنگام استارت زدن استارت تیک تیک میکرد منتها قدرت چرخاندن دنده فلایول رو نداشت دوستان چند عامل باعث میشود که استارت کار نکند یکی زغاله استارت دیگری شاؤز نداشتن باطری و دیگری وجود مانع در سره فلایول میباشد خودتان استارت را باز کرده و چک نمایید توجه داشته باشید هیچگاه استارت را روی خودرو تست نکنید کاملا بازش کنید و سیم مثبت و منفی باطری را از پشت ان جدا کنید


http://sezarpa.blogfa.com/post-85.aspxدستگاه جرقه زنی
دستگاه جرقه زنی دستگاه جرقه زنی تشکیل گردیده است از: الف .مداراولیه یا مدار فشار ضعیف (lvc) –low Voltace-circuit مسیر عبور جریان از مدار اولیه عبارتست از : 1).مثبت باطری. 2).آمپر متر. 3).ورودی سوئیچ(ورودی با علائم 30-1-sw-am-b: مشخص میگردد). 4).خروجی سوئیچ(ترمینال جرقه با علائم:15-2-ig مشخص میشود 5).ورودی کویل (ورودی کویل با علائم :sw-coil-15-+ مشخص می شود.) 6).خروجی کوئل (با علائم :dis.cb ،مشخص می شود.) 7).سیم ولتاژ ضعیف دلکو. 8).داخل دلکوبه پلاتین متحرک وخازن . 9).پلاتین ثابت وبدنه دلکو . 10.منفی باطری ب. مدار ثانویه یا مدار فشار قوی مسیر عبور جریان از مدار ثانویه عبارتست از 1. یک سر ثانویه کوئل . 2. برج وسط کویل . 3. وایر کویل دلکو . 4. فنر وذغال دلکو. 5. چکش برق . 6. فاصله هوائی بین سر چکش برق وترمینال دلکو. 7. وایرهای شمع. 8. الکترودمیانی شمع. 9. فاصله هوائی بین دوالکترودشمع. 10.الکترود بدنه شمع. 11.منفی باطری. 12.به انتهای دیگر مدار ثانویه که درجائی با مداراولیه مشترکا* اتصال بدنه شده است. کنترل افت ولت مجاز در دهانه پلاتین ها افت ولتاژمجاز در دهانه پلاتین ها 2/0 ولت است. روش اندازه گیری ولت متر دوولتی رابین خروجی کویل وبدنه قرار داده وپس از اطمینان از روی هم نسشتن پلاتین ها سوئیچ رابازنموده وبه ولت متر توجه نمائید عقربه باید روی2/0 ولت یا کمتر باشد. اگر از 2/0 تجاوزکرد باید نسبت به رفع عیب پلاتینها اقدام نمودزیرا باعث کاهش آمپر مصرفی مدار اولیه کویل وعدم اشباع کامل آن خواهد شد بدین جهت موارد زیررا را بررسی کنید: دهانه پلاتین ها رااز نظر سوختگی- کثیفی- کجی –خال زدگی- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین ها

http://barghcar.blogsky.com/اشنایی بیشتر با قطعات خودرو
کنترل ظاهری مدار ثانویه جرقه زنی 1). وایرهای فشار قوی رااز نظر محکم وتمیز بودن در ترمینالهای کویل- دلکو- سرشمعها کنترل نمائید. 2).چکش برق ودر پوش عایق کویل از نظرشکستگی بازدید کنید. 3).ترمینالهای دلکو راازنظرسوختگی ورسانائی داشتن ونیز فاصله ترمینالها راتاوسط زغال اندازه گیری نموده وبا فاصله محل داغ زغال روی چکش تا لبه آن مقایسه کنید......


اشنایی بیشتر با قطعات خودرو
کنترل ظاهری مدار ثانویه جرقه زنی 1). وایرهای فشار قوی رااز نظر محکم وتمیز بودن در ترمینالهای کویل- دلکو- سرشمعها کنترل نمائید. 2).چکش برق ودر پوش عایق کویل از نظرشکستگی بازدید کنید. 3).ترمینالهای دلکو راازنظرسوختگی ورسانائی داشتن ونیز فاصله ترمینالها راتاوسط زغال اندازه گیری نموده وبا فاصله محل داغ زغال روی چکش تا لبه آن مقایسه کنید اختلاف اندازه نباید از5/0 میلی متر بیشتر باشد. کنترل دقیق تر مدار ثانویه الف_بازدیدقطع نبودن وایرهای فشارقوی کلیه وایرهای فشار قوی را باباطری12ولتی ویک لامپ مورد آزمایش قرار دهید_ اگر قطع شدگی در وایرها باشد ولتاژ فشار قوی از محل قطع شدگی پرش می نماید ونتیجه غلطی رانشان می دهد. ب_ کنترل عایق بندی در دلکو : دردلکو را برداشته و وایر فشار قوی کویل را به ترمینال وسط دلکو متصل و با یک میله ذغال را توسط یک گیره کاغذی به وایری متصل کرده و انتهای دیگر وایر را به الکترود مثبت وصل نمائید – اگر در دلکو بخوبی عایق بندی باشد و ترمینال وسط و ذغال و فنر آن فاصله هوائی نداشته باشد باید جرقه در فاصله 12 میلیمتری بخوبی پرش نماید. ج_ کنترل عایق بندی چکش برق : جکش برق را روی میل دلکو گذارده و وایر فشار قوی کویل را در فاصله 1.5 میلیمتری فلز چکش برق بگیرید در حالی که دهانه پلاتین را قطع و وصل میکنید و کویل ولتاژقوی تولید میکند نباید از فلز چکش برق جرقهای زده شود – جرقه زدن دلیل عایق نبودن چکش برق با میل دلکو میباشد. د_ کنترل سرچکش برق با ترمینالهای داخلی در دلکو : فاصله لبه چکش برق از ترمینالهای داخلیدر دلکو نباید از 5/0 میلیمتر بیشتر باشد – اگر این فاصله در اثر پرش جرقه سوخته یا زیاد شده باشد در دورهای زیاد بخوبی جرقه زده نزده و موتور ریپ خواهد زد – بطور دقیق فاصله بین ترمینال تا وسط ذغال در زیر در دلکو را اندازه گیری نموده با فاصله محل مرکز داغ ذغال روی چکش تا لبه چکش را مقایسه کنید اختلاف نباید بیشتراز5/0 میلیمتر باشد. و_ کنترل در دلکو : مسیر برق فشار قوی کویل همواره باید از بدنه دور نگهداشته شود تا این ولتاژبدون نشتی تا سرشمع انتقال داده شود به این منظور نکات زیررا در دلکو مورد کنترل قراردهید : - داخل و خارج در دلکو نباید مرطوب باشد . - ذرات غبار یا کربن یا ذرات فلزی نباید از داخل به در دلکو چسبیده باشد. - سوختگی – شل یا کثیف بودن برجهای در کویل باید برطرف شود. - ترک یا شکستگی نداشته باشد. تشریح عمل خازن در مدار جرقه زنی : در موقع بازشدن دهانه پلاتین ها جریان در مدار اولیه قطع شده و حوزه مغناطیسی هسته کویل ریزش می کند در لحظه مستهلک شدن خطوط قوا " در سیم پیچهای ثانویه ولتاژ القائی و در سیم پیچیهای اولیه ولتاژ خودالقاء بوجود میاید . – مقدار ولتاژ القائی ثانویه بین 5000 تا 25000 ولت و مقدار ولتاژ خودالقای اولیه حدود 150 تا 300 ولت می باشد. دستگاه جرقه زنی دستگاه جرقه زنی تشکیل گردیده است از: الف .مداراولیه یا مدار فشار ضعیف (LVC) –LOW VOLTACE-CIRCUIT مسیر عبور جریان از مدار اولیه عبارتست از : 1).مثبت باطری. 2).آمپر متر. 3).ورودی سوئیچ(ورودی با علائم 30-1-SW-AM-B: مشخص میگردد). 4).خروجی سوئیچ(ترمینال جرقه با علائم:15-2-IG مشخص میشود 5).ورودی کویل (ورودی کویل با علائم :SW-COIL-15-+ مشخص می شود.) 6).خروجی کوئل (با علائم :DIS.CB ،مشخص می شود.) 7).سیم ولتاژ ضعیف دلکو. 8).داخل دلکوبه پلاتین متحرک وخازن . 9).پلاتین ثابت وبدنه دلکو . 10.منفی باطری ب. مدار ثانویه یا مدار فشار قوی (HVC)HIGH-VOLTAGE-CIRCUIT مسیر عبور جریان از مدار ثانویه عبارتست از 1. یک سر ثانویه کوئل . 2. برج وسط کویل . 3. وایر کویل دلکو . 4. فنر وذغال دلکو. 5. چکش برق . 6. فاصله هوائی بین سر چکش برق وترمینال دلکو. 7. وایرهای شمع. 8. الکترودمیانی شمع. 9. فاصله هوائی بین دوالکترودشمع. 10.الکترود بدنه شمع. 11.منفی باطری. 12.به انتهای دیگر مدار ثانویه که درجائی با مداراولیه مشترکا‌ اتصال بدنه شده است. کنترل افت ولت مجاز در دهانه پلاتین ها افت ولتاژمجاز در دهانه پلاتین ها 2/0 ولت است. روش اندازه گیری ولت متر دوولتی رابین خروجی کویل وبدنه قرار داده وپس از اطمینان از روی هم نسشتن پلاتین ها سوئیچ رابازنموده وبه ولت متر توجه نمائید عقربه باید روی2/0 ولت یا کمتر باشد. اگر از 2/0 تجاوزکرد باید نسبت به رفع عیب پلاتینها اقدام نمودزیرا باعث کاهش آمپر مصرفی مدار اولیه کویل وعدم اشباع کامل آن خواهد شد بدین جهت موارد زیررا را بررسی کنید: دهانه پلاتین ها رااز نظر سوختگی- کثیفی- کجی –خال زدگی- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین ها

http://barghcar.blogsky.com/1388/06/01/post-10/

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic