برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

پارازیت چیست؟  امروزه کلمه هایی چون پارازیت ، پارازیت ماهواره مانند فیلتر و فیلترینگ بسیار رایج هستند.

برای جلوگیری و مقابله با پارازیت باید اول موج الکترو مغناطیس را بشناسید.
طیف الکترومغناطیسی 

به ادامه مطلب بروید: 

امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان (فرکانس) به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نورمرئی، فرابنفش، پرتو ایکسو پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.ز فرکانس ۳۰ اگزا هرتز تا ۳۰۰ اگزا هرتز را اشعه گاما مینامند.
از فرکانس ۳ اگزا هرتز تا ۳۰ اگزا هرتز را اشعه ایکس سخت (HX) مینامند.
از فرکانس ۳۰ پتا هرتز تا ۳ اگزا هرتز را اشعه ایکس نرم (SX) مینامند.
از فرکانس ۳ پتا هرتز تا ۳۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش دور (EUV) مینامند.
از فرکانس ۷۵۰ ترا هرتز تا ۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش نزدیک (NUV) مینامند.
از فرکانس ۴۰۰ ترا هرتز تا ۷۵۰ ترا هرتز را نور مرئی مینامند.
از فرکانس ۲۱۴ ترا هرتز تا ۴۰۰ ترا هرتز را فروسرخ نزدیک (NIR) مینامند.
از فرکانس ۱۰۰ ترا هرتز تا ۲۱۴ ترا هرتز را موج کوتاه فروسرخ (SIR) مینامند.
از فرکانس ۳۷٫۵ ترا هرتز تا ۱۰۰ ترا هرتز را موج متوسط فروسرخ (MIR) مینامند.
از فرکانس ۲۰ ترا هرتز تا ۳۷٫۵ ترا هرتز را موج بلند فروسرخ (HIR) مینامند.
از فرکانس ۳۰۰ گیگا هرتز تا ۲۰ ترا هرتز را فروسرخ بسیار دور (FIR) مینامند.
از فرکانس ۳۰ گیگا هرتز تا ۳۰۰ گیگا هرتز را بسامد مافوق بالا (EHF) مینامند.(ریزموج)
از فرکانس ۳ گیگا هرتز تا ۳۰ گیگا هرتز را بسامد بسیار بالا (SHF) مینامند.(ریزموج)
از فرکانس ۳۰۰ مگا هرتز تا ۳ گیگا هرتز را بسامد فرابالا (UHF) مینامند.(ریزموج)
از فرکانس ۳۰ مگا هرتز تا ۳۰۰ مگا هرتز را بسامد خیلی بالا (VHF) مینامند.
از فرکانس ۳ مگا هرتز تا ۳۰ مگا هرتز را بسامد بالا (HF) مینامند.
از فرکانس ۳۰۰ کیلو هرتز تا ۳ مگا هرتز را بسامد متوسط (MF) مینامند.
از فرکانس ۳۰ کیلو هرتز تا ۳۰۰ کیلو هرتز را بسامد پایین (LF) مینامند.
از فرکانس ۳ کیلو هرتز تا ۳۰ کیلو هرتز را بسامد خیلی پایین (VLF) مینامند.
از فرکانس ۳۰۰ هرتز تا ۳ کیلو هرتز را بسامد در حد صوت (VF) مینامند.
از فرکانس ۳۰ هرتز تا ۳۰۰ هرتز را بسامد بسیار پایین (ELF) مینامند
مفهوم پارازیت
پارازیت چیست؟ و چگونه با آن مقابله کنیم؟

اگر بخواهیم آن را علمی تعریف کنیم، باید گفت هر پدیده فیزیکی را که به صورت همزمان تابعی از مکان و زمان باشد، موج می گوییم. فرمول ریاضی تابع موج به وضوح ارتباط این پدیده را با زمان و مکان نشان می دهد. موج یعنی انرژی گسترده شده با فرکانس و طول موج، یا به عبارتی به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضا- زمان منتشر شود و اغلب حامل انرژی است، موج گفته می شود. اگر این آشفتگی در میدان های الکترومغناطیسی باشد، آن را موج الکترومغناطیسی می نامند. در امواج الکترومغناطیسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان می کنند و با سرعت نور انتشار پیدا می کنند. جالب است بدانید که امواج با هم برخورد نمی کنند بلکه تداخل می کنند. امواج الکترومغناطیسی که طیف وسیعی از موج ها را دربرمی گیرد، برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارد، یعنی می تواند هم در محیط مادی و هم خلأ منتشر شود ولی امواج مکانیکی که امواجی ساده تر هستند مانند صوت، امواج زلزله و امواج آب برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند.

به طور کلی امواج به دو دسته امواج طولی و عرضی تقسیم می شوند. در موج طولی امتداد انتشار و نوسان بر هم منطبق است در حالی که در موج عرضی جهت امتداد نوسان بر امتداد انتشار عمود است. امواج الکترومغناطیسی جزء امواج عرضی هستند.

امواج صوتی جزء امواج طولی هستند. امواج صوتی می توانند در جامدات، مایعات و گازها منتشر شوند. امواج صوتی در محدوده یی قرار گرفته اند که می توانند گوش و مغز انسان را برای شنیدن تحریک کنند. این محدوده بین 20 تا 20 هزار هرتر (Hz) قرار دارد. امواج الکترومغناطیسی پهنه وسیعی از فرکانس ها را دربرمی گیرد مانند امواج مرئی، رادیویی، X و گاما، بنفش، فرابنفش، قرمز، مادون قرمز و… که در این تقسیم بندی جا می گیرند.

اما نویز یعنی سیگنال ناخواسته که به سه دسته اصلی تقسیم می شوند؛ نویز زمینه، نویز نوسانی و نویز مزاحم که بیشترین بحث ما درباره مورد سوم است که همانند یک سیگنال این امواج منتشر می شوند و سیگنال های دریافتی را پوشش می دهند به نحوی که باعث به هم ریختن سیگنال اصلی می شوند. البته اگر بخواهیم دقیق تر نویزها را بررسی کنیم، موارد ذیل را باید در نظر گرفت؛

Backgroud and system noise ( تاثیرات داخلی سیستم یا نویز زمینه )
- Earth thermal noise ( تاثیرات حرارتی یا گرمایی زمین بر ماهواره )
- Free space lose ( از دست دادن سیگنال توسط فضا و جو )
- Rainfade( تاثیرات بارانی بر روی ماهواره )
- Terrestrail Interference ( امواج رادیویی یا میکرو ویو مزاحم ) *
- ( Solar outage ( sun transit , solar interference ( تاثیرات خورشیدی بر روی ماهواره ) 
بحث اصلی این مقاله امواج رادیویی یا میکروویو مزاحم (Terrestrial Interference) است. این امواج زمینی رادیویی یا میکروویو همانند سیگنال از برج رادیویی فرستاده می شوند و روی سیگنال های اصلی ماهواره سوار می شوند و باعث می شوند تصاویر به صورت شطرنجی دیده شوند. معمولاً این برج ها در مکان های بلند شهر نصب می شوند. این امواج برای اولین بار در سال 1965 در امریکا برای فرستادن امواج رادیویی به کار گرفته شد. آنها می خواستند یک دهم هزینه اصلی فرستادن یک باند رادیویی را بپردازند ولی با پیشرفت تکنولوژی از سال 1980 این سیستم منسوخ شد. این امواج در همان برج رادیویی توسط دستگاهی مخصوص تولید و منتشر می شود. امواج پارازیتی علاوه بر کانال های تلویزیونی، تلفن همراه، اینترنت، سیستم های الکترونیکی کلیه دستگاه های ایمنی، مراکز تحقیقاتی، علمی، سنجش دما و هوا و… اختلال ایجاد می کند.
جهت دریافت فرکانس های میکروویو در محدوده سه مگاهرتز تا 300 گیگاهرتز باید آنتنی به طور صحیح مقابل ماهواره قرار گیرد تا امواج به طور موازی با آن برخورد کند و در کانون جمع شود. دستگاه های پارازیت انداز با توجه به فرکانس های ارسال شده روی فرستنده های مختلف، روی آنها اختلال ایجاد می کنند. مشخصاً توان این پارازیت اندازها باید بیشتر از امواج ارسال شده باشد. نکته مهم این است که به خاطر اثر زمین، برد امواج میکروویو دو کیلومتر است و برای آنکه یک نقطه را پوشش دهند، نیاز به تعداد زیادی دکل در مکان های مختلف دارند. لازم به ذکر است که دستگاه های تولیدکننده امواج میکروویو، بسیار گران هستند. امواج میکروویو با فرکانسی بالاتر از 300 مگاهرتز بیشترین اثر را روی بدن دارد. طبق مطالعات انجام شده از بین رفتن تعادل دمای بدن، به طوری که بیش از پنج درجه سلیسوس باشد خطر مرگ را برای انسان دارد. هنگامی که امواج میکروویو با بدن برخورد می کند، مقداری از آن جذب بدن می شود و مقداری هم عبور می کند. عضلات بدن انسان قدرت جذب بیشتر این امواج را دارد. این امواج پس از جذب در بدن تولید گرما می کند. این گرما جریان های القایی در بدن به وجود می آورد که این جریان های یونی القا شده، باعث بالا رفتن دمای بدن می شود و اثر سوء خود را بر بدن می گذارد. به طور کلی ضررهایی که این امواج هنگام ارسال ایجاد می کنند، عبارتند از؛ تداخل در سیستم هدایت هواپیما، تداخل در سیستم گیرندگی و فرستندگی کلیه دستگاه های ماهواره یی، تاثیرات سوء روی مغز و اعصاب و… به طور کلی امواج پارازیتی بدون ضرر وجود ندارد و مادام که پخش می شوند روی هر رسانایی، از جمله بدن انسان، آب و موجودات می نشینند و عکس العمل نشان می دهند. امواج در مسافت معینی نمی مانند و در برخورد با کوه ها، آب ها، ساختمان ها، شیروانی ها، آینه ها و… می توانند چند بار تکرار و تا مسافت های طولانی بازپخش شوند.

با توجه به توضیحات فوق، امواج نقشی انکارناپذیر در پهنه تکنولوژی بازی می کنند و در تبادل اطلاعات نقشی اساسی ایفا می کنند.این امواج بیشترین استفاده را در علوم نظامی و فضایی دارد به طوری که هر روز اخباری از آن در پهنه صنعت و فناوری شنیده می شود ولی جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی آن باید قوانین مدون و استانداردی با ضمانت های اجرایی تدوین شود تا استفاده از این پدیده فیزیکی مشکلی برای این کره خاکی به وجود نیاورد.

اینم عکسی از دستگاه ارسال کننده پارازیت
نویزی که منتشر می‌گردد همان Terrestrial Interference می باشد . فرستنده های پخش پارازیت این امواج زمینی رادیویی یا میکرو ویو نامیده می شوند که همانند سیگنال از برج رادیویی فرستاده می شوند و روی سیگنالهای اصلی ماهواره سوار می شوند و باعث می شوند که تصاویر ماهواره بصورت شطرنجی دیده شوند . معمولا microwave tower ها یا این برجها در محلهای بلند شهر نصب می شوند . این امواج برای اولین بار در سال 1965 در آمریکا برای فرستادن امواج رادیویی بکارگرفته شد آنها می خواستند یک دهم هزینه اصلی فرستادن یک باند رادیویی را بپردارنداز این سیستم استفاده می کردند و با پیشرفت تکنولوژی تقریبا ” از سال 1980 این سیستم منسوخ گردید.این امواج در همان برج رادیویی توسط دستگاهی مخصوص تولید شده و منتشر می گردد.
امواج پارازیتی علاوه بر کانالهای تلویزیونی، تلفنهای همراه، انترانت و نتزورکها، درسیستم الکترونیکی کلیه دستگاههای ایمنی، از جمله سیستمهای پزشکی بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی، علمی، سنجش، دما و هوا و… اختلال ایجاد میکند ضررهایی که این امواج هنگام ارسال ایجاد می کنند :
1- تداخل در سیستم هدایت هواپیما
2- تداخل در سیستم گیرندگی و فرستندگی کلیه دستگاههای ماهواره ای
3- تاثیرات بسیار منفی روی مغز و اعصاب انسانها
4- تاثیر منفی روی جنین کودک
5- عقیم شدن مردان و هزاران عوارض دیگر ….

امواج رادیویی را می توان متفاوت بار دار کرد، سیگنالهای الکترونیکی قابلیت حمل هر نوع باری که بتوانند از طریق امواج رادیویی در هوا به حرکت در آیند و برای هدفهای متفاوتی بکار گرفته شوند، را دارند. امواج پارازیتی بدون ضرر وجود ندارد و در اساس نیز برای به هم زدن تعادل بکار گرفته میشود و مادام که پخش میشوند، بر روی هر رسانایی، از جمله بدن انسان، آب و موجودات می‌نشینند و عکس العمل نشان میدهند. امواج تنها در مسافت معیینی نمی مانند و در برخورد با کوهها، آبها ، ساختمانها، شیروانیها، آینه ها، وسایل نقلیه و … میتوانند چند بار تکرار و تا مسافتهای طولانی باز پخش شوند.

تاریخچه پارازیت
ایجاد اختلال یا پارازیت انداختن روی امواج ماهواره ای پدیده تازه ای نیست. نخستین اختلال در کانال های ماهواره ای در آوریل سال 1986 ثبت شد.
در آن سال بییندگان کانال “هوم آفیس باکس” (Home Office Box) با دیدن عبارت “کاپیتان نیمه شب” به جای برنامه های این شبکه شگفت زده شدند. این اختلال در برنامه ها با هدف انتقاد از افزایش قیمت اشتراک این کانال تلویزیونی صورت گرفت. یک سال بعد کانال “پلی بوی” نیز با همین مشکل رو به رو شد.
در ماه دسامبر 1995، برنامه های مد- تی وی (Med-TV) ایستگاه تلویزیونی کرد زبانی که برای ترکیه برنامه پخش می کرد، قطع شد که بعدا معلوم شد به دلیل انداختن پارازیت بوده است، ولی شناسایی منشا این پارازیت ممکن نبود. روزنامه صباح ترکیه ادعا کرد که مقامات این کشور مسئول این اختلال هستند.
همچنین در چین، گروه غیرقانونی فالون گونگ موفق شد که در امواج تلویزیون دولتی چین به نام “سی سی تی وی” اختلال ایجاد کند. پیش از آن اقدامات فالون گونگ به نفوذ به سیستم های کابلی محلی و پخش برنامه های خودشان به جای برنامه های دولتی محدود بود.
ولی در سپتامبر سال 2002، ماهواره ای که امواج تلویزیون دولتی چین را مخابره می کرد، در واقع “ربوده شد” و برای پخش تبلیغات فالون گونگ در سرتاسر کشور چین مورد استفاده قرار گرفت. مقامات چین گفتند که اطمینان دارند این امواج مزاحم از تایپی پایتخت تایوان صادر می شود. پس از آن، 15 نفر به اتهام نفوذ به سیستم های تلویزیونی، به حبس هایی تا 20 سال محکوم شدند.
تازه ترین نمونه اختلال در شبکه های تلویزیونی در زمان جنگ عراق رخ داد. در شب آغاز جنگ تلویزیون دولتی عراق به طور موقت دچار اختلال شد، به طوری که برنامه های معمول خبری و سرودهای مهین پرستانه، با خطوط افقی رنگی که از یک منبع ناشناخته می آمد، جایگزین شده بود. پس از آن این شبکه بارها شاهد تلاش هایی برای ایجاد اختلال به روش های نظامی و متعارف تر بود.
چین اخیرا به منظور جلوگیری از تکرار مزاحمت های قبلی در پخش برنامه های تلویزیونی، ماهواره ای به نام “اپ استار” ساخت فرانسه خریداری کرده که به یک “فن آوری ویژه” برای جلوگیری از “ربوده شدن” امواج مجهز است. سازندگان ماهواره اکنون چنین امکانی را برای مشتریان خود فراهم کرده اند.
چنین نوآوری هایی می تواند تضمین کند که امواج ماهواره ای توسط فرد یا گروه مخالف مورد استفاده قرار نگیرد، هر چند این تجهیزات امکان پارازیت انداختن روی امواج کانال های تلویزیونی “مخالف” را از بین نمی برد و در آینده بینندگان باز هم ممکن است به جای برنامه های ماهواره ای شاهد صفحه های سفید بر تلویزیون خود باشند
پارازیت چیست

نویز چیست ؟

نویز یعنی سیگنال ناخواسته كه به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند :

1- Background Noise ( نویز زمینه )

2- Modulated Noise ( نویز نوسانی )

3- Interference Noise ( نویز مزاحم )

بیشتر بحث درباره گزینه سوم می باشد كه همانند یك سیگنال این امواج منتشر می شوند و سیگنالهای دریافتی ما را پوشش می دهند به نحوی كه باعث بهم ریختن سیگنال اصلی می شوندشكل زیر تاثیرپذیری سیگنال سالم توسط نویز را نمایش می دهد .در زیر دسته بندی دقیق تری از نویز را داریم :

- Backgroud and system noise ( تاثیرات داخلی سیستم یا نویز زمینه )

- Earth thermal noise ( تاثیرات حرارتی یا گرمایی زمین بر ماهواره )

- Free space lose ( از دست دادن سیگنال توسط فضا و جو )

- Rainfade ( تاثیرات بارانی بر روی ماهواره )

- Terrestrail Interference ( امواج رادیویی یا میكرو ویو مزاحم ) *

- ( Solar outage ( sun transit , solar interference ( تاثیرات خورشیدی بر روی ماهواره )


http://pixeldish.blogfa.com/cat-30.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic