برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

تمیز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان‌های خطا در حفاظت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل موجك و منطق فازی
علی مهر‌آیین- محمدرضا فیضی- ابوالفضل جلیلوند- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه تبریز- دانشكده مهندسی، گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان
واژه‌های كلیدی: ترانسفورماتور قدرت، حفاظت دیفرانسیل، جریان هجومی، تبدیل موجك، منطق فازی
یكی از مشكلات اساسی در حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت وجود مساله جریان هجومی است كه كار حفاظت از این عناصر سیستم قدرت را دشوار می‌سازد. در این مقاله الگوریتم حفاظتی مبتنی بر تبدیل موجك گسسته بر جریان‌های دیفرانسیل ترانسفورماتور موجود در یك سیستم قدرت كه با استفاده از نرم‌افزار ATP/EMTP شبیه‌سازی شده اعمال شده است. در این تحقیق سیگنال‌های جریان در موارد كلید‌زنی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری و بارداری، خطاهای خارجی و خطاهای داخلی جمع‌آوری شده و الگوریتم معرفی شده با استفاده از موجك‌های مادر مختلف، سطوح تجزیه متفاوت و مقادیر مختلف جابجایی پنجره اطلاعاتی بر این جریان‌ها اعمال شده است . الگوریتم معرفی شده خطاهای داخلی و جریان‌های هجومی ترانسفورماتور قدرت را در زمان مناسبی كه كمتر از یك سیكل در فركانس اصلی Hz50 است با دقت كافی تشخیص می‌دهد. برای تصمیم‌گیری و تعیین خطا در الگوریتم پیشنهادی از منطق فازی استفاده شده است.

تنظیم تطبیقی رله فركانسی با در نظر گرفتن اثر دینامیك سیستم و بار بر پاسخ فركانسی
حسین كاظمی كارگر- جابر میرزایی- عضو هیات علمی- دانشجوی كارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- دانشكده برق و كامپیوتر
واژه‌های كلیدی: مدل پاسخ فركانسی- دینامیك سیستم- رله فركانسی- تنظیم تطبیقی
این مقاله روشی جدید برای تنظیم رله‌های فركانسی با در نظر گرفتن دینامیك بار و سیستم قدرت ارایه می‌دهد. ابتدا پاسخ فركانسی یك سیستم قدرت مورد مطالعه قرار گرفته سپس یك مدل ساده با در نظر گرفتن حلقه كنترل بار- فركانس برای سیستم ارایه شده، به طوری كه دقت مدل كامل را در مطالعه، پاسخ فركانسی سیستم دارد. سپس اثر تغییرات پارامترهای موثر در پاسخ فركانسی سیستم از قبیل تغییر در اضافه بار، افت گاورنر، ثابت اینرسی، ثابت زمانی گرمایش مجدد، توان تولیدی توربین فشار بالا و ضریب میرایی بررسی شده است. در ادامه با توجه به تاثیر مضاعف پارامترهای اضافه بار و افت گاورنر در پاسخ فركانسی سیستم، پوش تغییرات توام پارامترها تقریب زده شده است. نهایتاً با توجه به این تغییرات در پاسخ فركانسی، یك تنظیم تطبیقی برای عملكرد رله فركانسی ارایه شده است.

تكنیك حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال كوتاه در خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از تبدیل موجك
پیمان جعفریان- دكتر مجید صنایع پسند- دانشكده برق كامپیوتر، دانشگاه تهران
واژه‌های كلیدی: امواج سیار- تبدیل موجك- خطوط انتقال EHV/UHV – تابع همبستگی
در این مقاله تكنیك حفاظت خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از امواج سیار منتشر شونده در خط پس از وقوع خطای اتصال كوتاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش بر این مبنا استوار است كه تغییر ناگهانی ولتاژ در مكانی از خط كه خطا به وقوع پیوسته است باعث به وجود آمدن امواجی گذرا می‌شود كه تقریباً با سرعت نور در خط منتشر می‌شوند. در صورتی كه بتوان اولین موج دریافت شده در ابتدای خط و موج حاصل از انعكاس آن پس از برخورد با محل خطا را به درستی آشكارسازی كرد، می‌توان به سرعت مكان وقوع خطا را تشخیص داد.
به منظور بررسی این روش با شبیه‌سازی یك سیستم نمونه توسط نرم‌افزار EMTP سیگنال‌های ولتاژ و جریان در محل نصب رله استخراج شده است. با پردازش سیگنال‌های اندازه‌گیری شده توسط تبدیل موجك، امواج سیار منتشر شونده در خط آشكارسازی می‌شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی كارایی این تكنیك را جهت تشخیص سریع خطاهای اتصال كوتاه در خطوط فشار قوی تایید می‌كند.


امپدانس اندازه‌گیری شده در خطوط انتقال دو مداره برای خطاهای مدار دوم
حسین شاطری- صادق جمالی- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران
واژه‌های كلیدی: رله دیستانس، خطوط دومداره، مقاومت خطا، امپدانس اندازه‌گیری شده، مشخصه قطع
تقاضای فزاینده برای انرژی الكتریكی و محدودیت‌های موجود جهت فراهم آوردن مسیر خطوط انتقال، موجب به كارگیری خطوط دومداره در سیستم‌های قدرت گشته است. خطوط تا حد امكان بارگذاری می‌شوند كه این امر موجب كاهش حاشیه ایمنی سیستم می‌شود. در این حالت یك سیستم حفاظتی دقیق جهت عملكرد مطلوب سیستم قدرت مورد نیاز است. رله‌های دیستانس به صورت گسترده‌ای در حفاظت سیستم‌های انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرند. حفاظت اصلی و پشتیبان خطوط انتقال توسط حفاظت دیستانس فراهم می‌شوند، كه بر پایه امپدانس اندازه‌گیری شده در نقطه رله‌گذاری عمل می‌كند. برای خطاهای بر روی مدار اول به ازای مقاومت خطای صفر، امپدانس اندازه‌گیری شده در نقطه رله‌گذاری مستقل از شرایط سیستم قدرت است. ولی در حضور امپدانس خطا، امپدانس اندازه‌گیری شده متناسب با شرایط ساختاری و بهره‌برداری سیستم قدرت و به ویژه مقاومت خطا از مقدار واقعی خود منحرف می‌شود. این مقاله به موضوع امپدانس اندازه‌گیری شده برای خطاهای مدار دوم یك خط انتقال دومداره می‌پردازد. مشخصه قطع برای خطاهای مدار دوم ارایه می‌شود. تغییر این مشخصه قطع به عنوان تابعی از تغییرات شرایط ساختاری و بهره‌برداری سیستم قدرت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روشی جدید برای حفاظت شبكه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراكنده و شبیه‌سازی آن با استفاده از اطلاعات یك شبكه توزیع واقعی
سیدعلی محمد جوادیان- محمودرضا حقی‌فام- مجید شهابی- مجید ابدی مزرونی- آزمایشگاه پژوهشی سیستم‌های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس – شركت مهندسین مشاور قدس‌نیرو
واژه‌های كلیدی: تولید پراكنده حفاظت، عملكرد جزیره‌ای، شبكه توزیع، بازبست
شبكه‌های توزیع سنتی ماهیتی دارند كه به واسطه یك منبع تغذیه از شبكه سراسری تغذیه می‌شوند. سیستم حفاظت این گونه شبكه‌ها بسیار ساده است و معمولاً‌به وسیله فیوز، بازبست و رله اضافه جریان پیاده‌سازی می‌شود. در سال‌های اخیر توجه زیادی به استفاده از واحدهای تولید پراكنده در سطح شبكه‌های توزیع شده است. حضور این گونه منابع تولیدی باعث می‌شود كه شبكه‌های توزیع ماهیت شعاعی خود را از دست بدهند و به واسطه آن هماهنگی تجهیزات حفاظتی از بین برود. بنابراین ارایه الگوریتمی جهت حفاظت شبكه‌های توزیع كه قدرت تشخیص محل خطا و جداسازی آن را داشته باشد امری ضروری است. در این مقاله الگوریتمی برای حفاظت شبكه‌های توزیع با وجود منابع تولید پراكنده، با تقسیم‌بندی شبكه توزیع به نواحی جداگانه‌ای كه در صورت نیاز قادر به بهره‌برداری به صورت جزیره‌ای باشند ارایه شده است. سپس الگوریتم ارایه شده بر روی یكی از شبكه‌های توزیع كشور با اطلاعات واقعی شبیه‌سازی شده است برای استخراج اطلاعات شبكه مدلسازی شده از نرم‌افزار MODEC و برای اجرای الگوریتم پیشنهادی از نرم‌افزار MATLAB استفاده شده است.


روشی نوین جهت تعیین مكان خطا در خط انتقال به كمك تبدیل موجك
نوید غفارزاده- گئورگ قره‌پتیان- قطب علمی قدرت- دانشكده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیركبیر
واژه‌های كلیدی: امواج سیار- پردازش سیگنال- تبدیل موجك- مكان‌یابی خطا

در این مقاله روشی نوین جهت تعیین مكان خطای رخ داده در خط انتقال بر اساس تحلیل موجك و با در نظر گرفتن انعكاس امواج سیار ارایه شده است. در این روش ابتدا از ولتاژی كه پس از وقوع خطا و با عملكرد كلید قدرت در دو سر كلید قدرت به وجود می‌آید، نمونه‌برداری می‌شود. سپس این سیگنال توسط تبدیل موجك گسسته db4 مورد پردازش قرار می‌گیرد و در انتها با استفاده از الگوریتم مربوط، مكان خطا تعیین می‌شود. شرایط خطا توسط نرم‌افزار EMTP شبیه‌سازی شده است. مقایسه نتایج به دست آمده نشان می‌دهد كه روش مذكور نسبت به روش‌های متداول خطای كمتری دارد و به خوبی می‌تواند به عنوان جایگزین روش‌های دیگر مطرح شود.

http://news.tavanir.org.ir/press/press_detail.php?id=10563

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات