برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

تمام کامپیوترهای رومیزی و سرور حاوی درایوهای دیسک سخت هستند. هر مین فریم و سوپر کامپیوتر معمولا به هزاران ذیسک سخت متصل می گردند. دستگاههای پخش فیلم و همچنین دوربین های فیلم برداری وجود دارند که بجای نوار از دیسک سخت استفاده می کنند تمام این

تقریبا تمام کامپیوترهای رومیزی و سرور حاوی درایوهای دیسک سخت هستند. هر مین فریم و سوپر کامپیوتر معمولا به هزاران ذیسک سخت متصل می گردند. دستگاههای پخش فیلم و همچنین دوربین های فیلم برداری وجود دارند که بجای نوار از دیسک سخت استفاده می کنند تمام این دیسک های سخت یک کار را به خوبی انجام می دهند. ذخیره اطلاعات دیجیتال متغیر به شکلی نسبتا دائمی. آنها به کامپیوترها امکان یادآوری اطلاعات را زمانی که انرژی برق قطع می گردد می دهند.
در این مقاله اجزای دیسک سخت را جدا کرده تا با قطعات داخلی آن آشنا شده و نیز نحوه سازماندهی هزاران بایت از اطلاعات در فایلها را م