برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

اینترلاک چیست


اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است كه به دو نوع زیر ، تقسیم بندی می شود:  اینترلاك الکتریکی و اینترلاك مکانیکی.در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند . برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد.سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی، در نظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلیدها و سکسیونرها دست یافت.

اینترلاکهای الكتریكی، توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهندة حالت آنها می باشند ، انجام می گیرند . ادغام این کنتاکتها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر ، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می نماید.اینترلاک مکانیکی ، با قرار دادن ضامن (که می تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل می‌شود.روشهای اینترلاکمنطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی سکسیونرها و کلیدها به دو طریق انجام‌می گیرد. یک روش استفاده از رله ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می شود. سیستمهای متکی بر کامپیوتراز سیستمهای کامپیوتری،می‌توان هم به‌عنوان مونیتورینگ سیستم و هم به‌عنوان اینترلاک عملیاتی، استفاده نمود. دراین صورت، کامپیوتر اپراتور را آگاه می سازد که آیا بستن یک کلید یا سکسیونر صحیح است یا خیر و در صورتی‌که کامپیوتر بصورت عملیاتی بکار رود، از عمل کردن نامطلوب کلید یا سکسیونر جلوگیری می کند.در سیستمهای کامپیوتری از دو کامپیوتر بعنوان اصلی و آماده به خدمت،  بهره گرفته می شود تا از نقطه نظر قابلیت اعتماد کامل شده و میانگین زمان بین خطا(MTBF )،در این سیستم بیش از چند سال باشد. این سیستم همچنین اجازه می دهد که تعداد کلیدهای تحت نظارت بدون نیاز به تغییر نرم افزار،  افزایش یابد.دورنمای استفاده از کامپیوتر در اینترلاکهای پست، ایجاد ترکیبهای اینترلاک کامل و کنترل از راه دور است که نیاز به پانل میمیک کامل همراه با سوئیچ دیسکریپنسی را، بر طرف نماید.استفاده از رله ها در اینترلاکاینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکتهای کمکی و ترکیبات آنها در مدار عمل کننده کلید یا سکسیونر، انجام می گیرد. بنابراین یک کلید یا سکسیونر، زمانی عمل می کند که کنتاکتهای کمکی کلیدها یا سکسیونرهای دیگر در شرایطی باشند که اجازه شروع را بدهند. بدین ترتیب، حالت باز یا بسته بودن یک کلید، از چگونگی وضعیت کنتاکت کمکی آن مشخص می گردد.در پستهای فشار قوی، اینترلاکهای مختلفی بکارمی روند که تعدادی از آنها در اکثر پستها مشترک است. برای فراهم آوردن اینترلاک مناسب در پست بخصوص، تعدادی از این ترکیبهای پایه در هم ادغام شده و نیازمندی پست را برآورده می کند.   در طراحی ترکیبهای ترکیبهای مختلف اینترلاک ، فرضیات و موارد زیرمورد توجه قرار می گیرد:سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای خازنی به جز خطوط هوایی و بانکهای خازنی را دارند.سکسیونرها ظرفیت وصل یا قطع ندارند.سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای مغناطیس کنندگی ترانسفورماتورها را ندارند.سکسیونرها توانایی دشارژ کردن بانکهای خازنی را ندارند.سکسیونر زمین تغییر حالت نمی دهد مگر اینکه مداری که سکسیونر بر روی آن نصب شده است، از تمام منابع تغذیه ایزوله شده باشد.(برای زمین کردن از رله ولتاژ صفر سه فاز بهره گرفته می شود.)چنانچه سکسیونر زمین مربوط به سکسیونر خط بسته باشد،سکسیونر خط نباید عمل نماید.بازکردن کلید آزاد است.بستن کلید از اطاق کنترل پس از بسته شدن سکسیونرهای طرفین آن امکان‌پذیر است.کلید سمتLV ترانسفورماتور، پس از اطمینان از بسته شدن کلیدHV و چک سنکرونیزم بسته می شود.فرمان دستی باز شدن کلید از اتاق کنترل زمانی صادر می شود که سکسیونرهای دو طرف کلید بسته باشند.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).کلید فشار قوی از محوطه پست بسته نخواهد شد،مگر اینکه سکسیونر های مربوطه باز باشند.فرمان بسته شدن کلید قدرت از اتاق کنترل،درصورت بسته بودن سکسیونر دو طرف،مجاز می باشد.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).اینترلاکهای عملیاتی،بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته       می شود.اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل کلیدها و سکسیونرها و... تهیه شده و در مدار فرمان وصل کلیدها و قطع و وصل سکسیونرها، ادغام می شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود. اینترلاک تعمیر و نگهداری:کلیه کلیدها و سکسیونرها و سکسیونرهای زمین باید دارای اینترلاک صحیح باشند تا از عملکرد غیر مطلوب جلوگیری بعمل آید . اینترلاک کردن، عملیاتی متناسب با عملکرد و کلیدزنی در سیستم است و مجموعه ای از کلیدزنی های مناسب را انتخاب می نماید.   در اینترلاک کردن تعمیر و نگهداری، تعدادی کلیدزنی برای امنیت تجهیزات و پرسنل فراهم می شود.این نوع اینترلاک با ایمنی پرسنل و تجهیزات سر و کار دارد. چنانچه پرسنل تعمیر و نگهداری بخواهد بر روی نقطه ای در پست کار کند، شرایط زیر باید فراهم شود:این نقطه از تمام منابع تغذیه جدا گردد.چک شود که از منابع تغذیه ایزوله شده است.تجهیزات تحت بررسی پرسنل، زمین شود.چک شود که زمین کردن با موفقیت انجام شده است.اجازه کار کردن را صادر نماید.این سیستم اطمینان می دهد که تمام سکسیونرها و سوئیچهای زمین عمل کرده و سپس دسترسی پرسنل به تجهیزات را مجاز می داند.شرایط فوق، اصول اینترلاک برای تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات پست را تعیین می کند.برای تعمیر و نگهداری کلید باید اینترلاکهای زیر برقرار باشد: با انتخاب موقعیت تعمیر دركلید (Maintenance)توسط پرسنل، باید از ارسال فرمان وصل از راه دور جلوگیری گردد.سکسیونرهای دو طرف کلید باید باز شده و کلید زمین شود.سکسیونرهای دو طرف کلید باید با کنتاکت تعمیر و نگهداری کلید اینترلاک داشته و فرمان وصل نگیرند.برای تعمیر و نگهداری سکسیونر باید اینترلاکهای زیر در نظر گرفته شود:سکسیونر در زمان تعمیر باید باز شده و سکسیونر زمین آن وصل گردد و طرف دیگر سکسیونر نیز باید با روشهای مختلف، در محل  زمین گردد.فرمان بستن سکسیونر باید با سکسیونر زمین در حالت بسته،علاوه بر اینترلاک مکانیکی،   دارای اینترلاك الکتریکی هم باشد، تا از راه دور نیز عمل نکند.مثالبه نمونه اینترلاك‌‌های زیر توجه نمایید :· اینترلاک‌‌الکتریکی‌‌بین‌سکسیونرارت‌سرکابل‌ورودی ۲۰Kvاز ترانسفورماتور‌ و بریکرهای۲۰Kvو400Kv همان‌ترانس،به‌این‌ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل ۲۰KV داده نمی شود.ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی ۲۰KV زمین باشد بریکرهای ۲۰KVو KV 400فرمان وصل قبول نمی‌کنند. · در پستهایی كه سكسیونر بای پاس(Bay Pass) دارند،تازمانیكه كلید باس سكشن(كلیدی كه ارتباط بین دو قسمت باسبار را برقرار می‌كند)،‌وصل نباشد،سكسیونر  بای‌پاس،اجازۀ باز و بسته شدن ندارد. همچنین كلید باس سكشن نیز با سكسیونرهای‌طرفینش،اینترلاك دارد و بالعكس.·درپستهای kv 20/63 ؛ تا زمانی كه بریکرهای 63 کیلو ولت باسبار،قطع نباشند،اجازه‌بستن‌ویا‌‌‌‌بازکردن‌سکسیونرباس‌سکشن‌داده‌نمی‌شود.· اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار20کیلوولت،‌اجازه‌بسته‌شدن‌داده‌می‌شود

که‌کلیه‌بریکرهای‌همان‌باس(خروجی ‌ها،ورودی‌هاوباس‌کوپلر)قطع‌باشند.· اینترلاک‌کلیدهای400ولتAC: اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی(مصرف داخلی)، بدین ترتیب است که همیشه فقط یک بریکر می‌تواند در حالت وصل باشد.اینترلاك‌های‌ الكتریكی در پست Kv230/400 چهلستون اصفهان، به شرح زیر می‌باشد؛    الف)قسمت 230 كیلوولت:v   سكسیونرهای ارت هرخط، با سكسیونر سرخط همان خط، بدین صورت كه؛ سكسیونر ارت خط، در صورتی بسته و یا  باز می‌شود كه سكسیونر سرخط، باز باشد .v   سكسیونر سرخط با كلید خط و سكسیونر ارت خط، بدین صورت كه؛ سكسیونر سرخط در صورتی باز می‌شود كه كلید خط قطع باشد و همچنین در صورتی بسته می‌شود كه كلید خط قطع بوده و سكسیونر ارت خط نیز، باز باشد.v   كلیدخط با‌ سكسیونر سرخط و یكی از سكسیونرهای متصل به باس‌بار(سكسیونری كه كلیدو در نتیجه خط را، به یكی از باس‌بار‌ها متصل می‌كند)، بدین صورت كه؛ زمانی كلید از اتاق فرمان، وصل می‌شودكه سكسیونر های یاد شده ، بسته باشندو زمانی كلید از محوطه بسته می‌شود(شرایط نت[1][1]) كه سكسونرهای مذكور باز باشند.

 

نكته: شرایط عمومی‌همه‌ی ‌‌كلیدهای قدرت :نخست اینكه‌برای باز كردن كلید،اینترلاكی وجود ندارد. دوم اینكه، تمامی كلیدهای 400و230 كیلوولت برای بسته شدن نیاز به چك سنكرون دارند ودر صورتی كه این رله بای‌پاس نشده باشد، این موضوع را نیز می‌توان به عنوان یك نوع اینترلاك تلقی نمود.موضوع دیگر اینكه بستن كلید در محوطه فقط با شرط باز بودن سكسونرهای مربوطه امكان‌پذیر است(یكی از دلایل آن عدم امكان چك نمودن شرایط سنكرون بودن در محوطه می‌باشد) و موضوع آخر اینكه در بعضی از پستها، [مثل پستهای كژولكس]، امكان قطع نمودن كلید از اتاق فرمان، در شرایطی كه سكسیونرهای مرتبط با آن باز باشد، وجود دارد (مثال: در موقع تعمیرات، كلید را قطع و سكسیونرهایش را باز می‌كنیم، حال كلید را از محوطه و در شرایط باز بودن سكسیونرهایش،وصل كرده و آنرا در حالت ریموت قرار می‌دهیم) ولی در برخی دیگر از پستها، مثل پست چهلستون، این مساله تعریف نشده است.v   كلید ورودی به باس‌بار Kv 230، با یكی ازسكسیونرهای باس‌بار و سكسیونر ترانس، بدین صورت كه؛ این كلید در صورتی فرمان وصل خواهد گرفت كه سكسیونر ترانس و یكی از سكسیونرهای متصل به باس بار Kv230، بسته شده‌باشند. همچنین تا این كلید قطع نشود ،سكسیونر متصل به باس بار Kv230،  باز و یا بسته، نخواهد شد.v   كلید كوپلاژ بین باس‌بارهای Kv230 ، با سكسونرهای طرفینش،بدین صورت كه تا این سكسونرها بسته نشوند،كلید فرمان وصل نخواهد گرفت و همچنین تااین‌كلیدقطع‌نشود،این‌سكسیونرها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازویابسته،نخواهندشد. ب) قسمت 400 كیلوولت: در حال حاضرسیستم پست چهلستون در قسمت 400 كیلوولت،بصورت یك‌ونیم كلیدی ناقص می‌باشد، بطوری‌كه هر خط توسط یك كلید به باس‌بار 91 و بوسیلة كلید دیگری به باس‌بار92، متصل است.v   وضعیت‌اینترلاك سكسیونرهای ارت،همانند‌قسمت 230 كیلوولت پست می‌باشد.v   سكسیونر سرخط با هردو كلیدمربوط به آن(كه ارتباط خط را با باس‌بارها برقرار می‌كند)و همچنین با سكسیونر ارت خط اینترلاك دارد، بدین صورت كه تا این كلیدها قطع نشوند و همچنین سكسیونر ارت خط باز نباشد،سكسیونر سرخط باز یا بسته نخواهد شد.v    كلیه كلیدهای 400Kv برای وصل شدن، با حالت باز سكسیونرهای طرفین خود، اینترلاك دارند، همچنین تا كلیدها قطع نشود،سكسیونرهای طرفین آن‌ها،اجازه باز یا بسته شدن ندارند.(در شرایط فرمان از اتاق كنترل)v   اینتر لاكهای باز كردن سكسیونر ترانس، به منظور قطع ترانس، عبارتند از:

 

-    قطع كردن كلید ورودی به باس‌بار230Kv

-    قطع كردن كلید 20Kv ورودی به ترانس ز(G.T)

-    قطع كردن كلیدهای باس‌بار ترانس (كلیدهای ارتباط دهندة ترانس‌ به باس‌بار)v

اینترلاكهای بستن سكسیونر ترانس، به منظور وصل ترانس، عبارتند از:

-    بازبودن سكسیونر ارت ترانس

-   بازبودن سكسیونر ارت شینه های 20Kv ورودی  به كلید20Kv

-   قطع بودن كلید ورودی به باس‌بار230Kv   قطع بودن كلید 20Kv ورودی به ترانس زمین(G.T)قطع بودن كلیدهای باس‌بار ترانس (كلیدهای ارتباط دهندة ترانس‌ به باس‌بار)  

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic