برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

لیست كاملی از خطاهای مودم600- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده میشود.

601 - راه انداز Port بی اعتبار میباشد.

602 - Port هم اكنون باز میباشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.

603 - بافر شماره گیری بیش از حد كوچک است.

604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است.

605 - نمیتواند اطلاعات Port را تعیین كند.

606 - Port شناسایی نمیشود.

607 - ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.

608 - راه انداز مودم نصب نشده است.

609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است.

610 - بافر ندارد.

611 - اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس میباشد.

612 - مسیر درست را نمیتواند پیدا نماید.

613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.

614 - سرریزی بافر.

615 - Port پیدا نشده است.

616 - یک درخواست ناهمزمان در جریان میباشد.

617 - Port یا دستگاه هم اكنون قطع میباشد.

618 - Port باز نمیشود. (وقتی رخ میدهد كه یک برنامه از Port استفاده كند.)

619 - Port قطع میباشد (وقتی رخ میدهد كه یک برنامه از Port استفاده كند.)

620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.

621 - نمیتواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید.

622 - فایل دفتر تلفن را نمیتواند بارگذاری نماید.

623 - نمیتواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.

624 - نمیتوان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.

625 - اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده میشود.

626 - رشته را نمیتواند بارگذاری كند.

627 - كلید را نمیتواند بیابد.

628 - Port قطع شد.

629 -Port بوسیله دستگاه راه دور قطع میشود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی.)

630 - Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع میشود.

631 - Port توسط كاربر قطع شد.

632 - اندازه ساختار داده اشتباه میباشد.

633 - Port هم اكنون مورد استفاده میباشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است.)

634 - نمیتواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید.

635 - خطا مشخص نشده است.

636 - دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.

637 - رشته (string) نمیتواند تغییر یابد.

638 - زمان درخواست به پایان رسیده است.

639 - شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست.

640 - خطای NetBIOS رخ داده است.

641 - سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد.

642 - یكی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت میگردد، (دو كامپیوتر میخواهند با یک اسم وارد شوند.)

643 - Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد.

644 - شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد.

645 - Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.

646 - log on حساب در این موقع روز امكان وجود ندارد.

647 - حساب قطع میباشد.

648 - اعتبار password تمام شده است.

649 - حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد. ( up dial به نام و كلمه عبور اجازه داده نشده است.)

650 - سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمیدهد.

651 - مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش كرده است. (خطا از طرف مودم بوده است.)

652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت میگردد.

653 - Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمیباشد.

654 - یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماكرو نامشخص اشاره مینماید.

655 - دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمیشود.

656 - دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص میباشد.

657 - فایل .INF دستگاه نمیتواند باز شود.

658 - اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی میباشد.

659 - فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره مینماید.

660 - فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد.

661 - فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.

662 - تلاش برای قرار دادن یک ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

663 - فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره مینماید.

664 - نمیتواند به حافظه اختصاص دهد.

665 - Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.

666- مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمیكنند.

667 - فایل .INI رسانه را نمیتواند بخواند.

668 - اتصال از بین رفته است.

669 - پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار میباشد.

670 - نمیتواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

671 - نمیتواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

672 - نمیتواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

673- نمیتواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

674 - نمیتواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

675 - نمیتواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند.

676 - خط اشغال میباشد.

677 -شخص به جای مودم پاسخ میدهد.

678 - پاسخی وجود ندارد.

679 - نمیتواند عامل را پیدا نماید.

680 - خط تلفن وصل نیست.681 - یک خطای كلی توسط دستگاه گزارش میشود.

682 - Writing section name دچار مشكل میباشد.

683 - Writing device type با مشكل روبرو شده است.

684 -writing device name با مشكل روبرو میباشد.

685 - Writing maxconnectbps مشكل دارد.

686 - Writing maxcarrierBPS دچار مشكل میباشد.

687 - Writing usage با مشكل مواجه است.

688 - Writing default off دچار مشكل میباشد.

689 - Reading default off با مشكل مواجه است.

690 - فایل INI خالی ست.

691 - دسترسی صورت نمیپذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار میباشد.

692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است.

693 - Binary macro با مشكل مواجه میباشد.

694 - خطای DCB یافت نشد.

695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند.

696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو میباشد.

697 - Partial response looping با مشكل روبرو میباشد.

698 - پاسخ نام كلیدی در فایل.INF دستگاه، در فرمت مورد نظر نمیباشد.

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.

700 - فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی میباشد.

701 - دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر مییابد.

702 - پاسخ دستگاه دریافت میگردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد.

703 - در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است.

704 - callback شماره اشتباه.

705 ـ invalid auth state مشكل.

706 - Invalid auth state دچار مشكل میباشد.

707 - علامت خطایاب x25 .

708 - اعتبار حساب تمام شده است.

709 - تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو میباشد.

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده میگردد .

711 - Rasman initialization صورت نمیگیرد گزارش عملكرد را چک كنید.

712 - درگاه Biplex در حال اجرا میباشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجدداً شماره بگیرید.

713 - مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع میباشد.

714 - كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشند.

715 - به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ میدهد.

716 - پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده میباشد.

717 - آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد.

718 - مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد.

720 - پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند.

721 - همتای PPP پاسخ نمیدهد.

722 - بسته PPPبی اعتبار میباشد.

723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی میباشد.

724 - پروتكل IPXنمیتواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یک مسیر گردان IPX میباشد.

725 - IPX نمیتواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.

726 - پروتكل IPX نمیتواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود.

727 - نمیتوان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت.

728 - نمیتواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند.

729 - SLIP استفاده نمیشود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود.

730 - ثبت كامپیوتر كامل نمیباشد.

731 - پروتكل پیكر بندی نمیشود.

732 - توافق بین PPP صورت نگرفته است.

733 - پروتكل كنترل PPP برای پروتكل این شبكه، در سرور موجود نمیباشد.

734 - پروتكل كنترل لینک PPP خاتمه یافته است.

735 - آدرس مورد نیاز توسط سرور رد میشود.

736 - كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مینماید.

737 - نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد.

738 - سرور آدرس را مشخص نمیكند.

739 - سرور راه دور نمیتواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740 - دستگاه های TAPI كه برای remote access پیكر بندی میگردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.

741 - كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمینماید.

742 - سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمینماید.

743 - سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

744 - نمیتواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را بازبینی نمایید.

745 - یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است Dial – up networking را مجدداً نصب نمایید.

751 - شماره callback شامل یک كاراكتر بی اعتبار میباشد. كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته میشوند: 0 تا 9Space, T, P, W, (,), - , @.

752 - در زمان پردازش script یک خطای نحوی صورت میگیرد.

753 - اتصال نمیتواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است.

754 - سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمیباشد.

755 - سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمیباشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد.

756 - این اتصال هم اكنون در شماره گیری میباشد.

757 - خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمیشوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار میگیرد.

758 - اشتراک اتصال اینترنت هم اكنون روی این اتصال میسر میگردد.

760 - در زمان فراهم آوری امكانات مسیر یابی، این خطا رخ میدهد.

761 - در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد میگردد.

763 - اشتراک اتصال اینترنت فعال نمیباشد. دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی كه با این LANها مشترک شده است وجود دارد.

764 - دستگاه كارت خوان smartcard نصب نیست.

765 - اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیباشد. اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی میشود كه برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز میباشد.

766 - سیستم نمیتواند هیچ گواهی ای را بیابد.

767 - اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب میگردد كه بیش از یک آدرس IP را پیكر بندی كرده است. اتصال LAN را با یک آدرسIP مجزا، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد.

768 - به دلیل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمیپذیرد.

769 - مقصد مشخصی قابل دست یابی نمیباشد.

770 - دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمیپذیرد.

771 - اقدامات اتصال صورت نمیگیرد زیرا شبكه اشغال میباشد.

772 - سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد.

773 - امكان ایجاد اتصال مؤثر نمیباشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است.

774 - به دلیل از كار افتادگی موقت، اتصال صورت نمیگیرد.

775 - مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد.

776 - مكالمه تلفنی نمیتواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید.

777 - اتصال صورت نمیگیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل میباشند.

778 - تایید هویت سرور غیر ممكن میباشد.

779 - برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید.

780 - عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار میباشد.

781 - تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمیگیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمیگردد.

782 - ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتكل مسیر یابی نصب میگردد و باید قبل از اینكه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود.

783 - اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیباشد. اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب میگردد یا فراهم نمیشود و یا از شبكه قطع میباشد. لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید.

784 - در حالی كه این اتصال را در زمان log on استفاده میكنید شما نمیتوانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نام كاربر روی smartcard میباشد. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید.

785 - در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیكر بندی نشده است. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید.

786 - مبادرت به اتصال L2TP صورت نمیپذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد.

787 - اتصال L2TP غیر ممكن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید.

788 - تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه میباشد زیرا لایه امنیتی نمیتواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهم نماید.

789 - تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمیگردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است.

790 - تلاش برای اتصال L2TP صورت نمیگیرد زیرا تأیید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمیباشد.

791 - اتصال L2TP میسر نمیباشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمیشود.

792 - اتصال L2TP صورت نمیگیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.

793 - اتصال L2TP میسر نمیگردد زیرا این خطا رخ میدهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق میرسند.

794 - ویژگی RADIUS ا ین كاربر PPP نمیباشد.

795 - ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این كاربر، نادرست میباشد.

796 - ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی میشود و نه callback قالب بندی میشود.

797 - مودم پیدا نشد.

798 - گواهینامه ای شناسایی نمیشود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود.

799 - اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبكه وجود دارد. IC ها به میزبانی نیازمند میباشند كه برای استفاده از 192، 168 ، 0 ،1 پیكر بندی شده است. مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی نشده است.

800 - قادر به ایجاد اتصال VPN نمیباشد. سرویس دهنده VPN در دسترس نمیباشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند.

http://xx99.mihanblog.com/post/438

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات