برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟

سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟ www.medicblog.ir


سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟

سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟ www.medicblog.ir

 

ریشه لغوی

اCT Scan سی تی اسكن (CT-SCAN) چیست؟ www.medicblog.irین شیوه تصویر برداری در حقیقت به مع