برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

حوادث غیر عادی:

قطع برق واحد

در صورتی كه این حادثه در هنگام بهره برداری از توربین رخ دهد، واحد از شبكه جدا شده و روغن كاری واحد به عهده پمپ روغن اضطراری (پمپ d.c) قرار می گیرد و با اجرا شدن برنامه توقف،  دور واحد كاهش یافته تا به دور صفر برسد .

در برخی شرایط بنابر ضرورت و نیاز واحد، اپراتور اتاق فرمان امكان خاموش كردن پمپ روغن اضطراری را پیدا نمی كند بطور مثال در شرایطی كه لازم است یاتاقان ها حتی الامكان با استفاده از روغن روان كاری خنك شوند. چنانچه در حین كاهش دور توربین، پمپ روغن اضطراری پس از مدت كوتاهی از كار بیفتد، یاتاقان های توربین به دلیل انتقال حرارت از بدنه اگزوز بیش از حد گرم شده و به عبارتی Over Heat می شوند. بدین لحاظ جهت جلوگیری از وارد آمدن خسارت های زیاد به واحد باید حداكثر تلاش صورت گیرد تا برق سه فاز واحد به سرعت وصل شده و پمپ های اصلی روغن كاری مجدداً وارد مدار گردند تا:

•    قبل از توقف وتور، ترنینگ گیر وارد عمل شود. چنانچه پمپ اضطراری همچنان در مدار است و چرخش روتور به منظور خنك كاری ضروری است و امكان قطع ترنینگ گیر وجود ندارد.
باید دقت كافی به عمل آید تا باتری ها (منبع تغذیه DC) كاملاً دشارژ نشوند.

•    برقراری برق AC، باید وضعیت عملكرد پمپ های روغن روان كاری و بالا برنده شفت
(Lifting Oil Pump & Lubriceting Oil Pump) و نیز ترنیتگ گیر مورد چك و بررسی قرار گیرد.

عمل نكردن به موقع ترنینگ گیر:

این مبحث به موردی اشاره می كند كه ترنینگ گیر پس از  توقف واحد در زمان لازم و طبق برنامه (<120 rpm, توربین ) وارد عمل نشود ولی به خاطر نقصی كه دارد به هر حال قبل از توقف روتور عمل می كند.

اگر خرابی، قبل از توقف روتور توربین برطرف گردد، ترنینگ گیر باید بلافاصله وارد عمل شود. در این حال باید ملزومات عملكرد ترنینگ گیر در نظر گرفته شده و اشكالات موجود رفع شود و پس از آن به دور روتور  مطابق با دور عملكرد عادی ترنینگ گیر رسانیده شود. اگر به هر دلیل علتی نقص موجود، در خود ترنیتگ گیر باشد روتور را باید با استفاده از SFC به سرعت شستشوی كمپرسور (Wahing Speed) رسانید.

قبل از اقدام به این كار بهره بردار باید، از وجود شرایط زیر اطمینان حاصل نماید.
•    روتور هنوز در حال حركت باشد.

•    بررسی شود كه هیچ نوع خرابی (مكانیكی) موجود نباشد ، در غیر این صورت گردش روتور با سرعت Washing ، می تواند باغث وخیم تر شدن  خرابی و بروز خسارت های بیشتر گردد.
•    سیستم روغن بالا برنده شفت وروغن روان كاری درحال كار باشند.

علاوه بر این، عملیات زیر باید انجام گیرد.
•    روشن كردن سیستم خنك كن ژنراتور
•    باز كردن دمپر ورودی كمپرسور
•    خارج كردن ترنینگ گیر

توربین می تواند بعد از حداقل یك ساعت عملكرد عادی ترنینگ گیر یا چرخیدن با سرعت شستشو راه اندازی شود.

توجه : در صورت بروز اشكالات مهمی همچون
تماس روتور با استاتور
(بالا رفتن ارتعاشات، صداهای غیر عادی درهنگام چرخش توربین، كم شدن زمان كاهش دور روتور) یا
صدمه خوردن یاتاقان
(افزایش دمای یاتاقان، ارتعاشات بالا)
در این شرایط نباید هیچ اقدامی صورت گیرد و باید اجازه داد تا دور محور به صفر برسد و سپس بررسی های لازم جهت تشخیص عیب و رفع نقص صورت پذیرد.


خرابی در ترنینگ گیر

اگر ترنینگ گیر در هنگام چرخش جهت خنك كردن توربین دچار اشكال شد (به دنبال shut  down توربین) اندازه گیری زمان كاهش دور توربین (تا رسیدن به دور صفر) و نیز زمان وقفه ترنینگ گیر حائز اهمیت بوده و پیرو آن باید تمهیدات لازم در این خصوص لحاظ گردد.
باید توجه نمود كه كم شدن زمان كاهش دور توربین به معنی كافی نبودن زمان خنك كاری توربین و روتور آن می باشد. لذا خنك شدن ناكافی بدنه توربین و روتور می تواند عامل افزایش كج شدگی شفت و اعوجاج آن گردد.

توجه :
در این شرایط تحت هیچ شرایطی، استارت مجدد واحد با SFC مجاز نمی باشد.

در نظر نگرفتن این مسئله می تواند باعث وارد آمدن خسارت های جدی به گلندهای محور و پره ها گردد.
اپراتور اتاق فرمان باید اقدامات زیر را انجام دهد:
•    اقدامات ذكر شده در مباحث ً قطع برق واحد ً و ً عمل نكردن به موقع ترنینگ گیر ً.
•    به محض برقراری برق واحد،SGC مربوطه پمپ های روغن روان كاری و روغن بالا برنده شفت باید راه اندازی گردد.
•    سعی شود روتور توسط بارینگ گیر دستی چرخانیده شود. در صورتی كه این كار امكان پذیر نباشد باید اجازه داد تا روتور برای 24 ساعت سرد شود (طبق قاعده، چرخانیدن محور پس از این مدت امكان پذیر خواهد بود)

•    اگر امكان چرخاندن دستی شفت توسط بارینگ گیر وجود داشته باشد، فوراً باید ترنینگ گیر اتوماتیك روشن شود.

•    در این شرایط ترنیگ گیر باید حداقل به مدت یك ساعت بدون وقفه در حال كار باشد تا اعوحاج (یا خمیدگی های احتمالی كه قبلاً ایجاد شده) برطرف گردیده و از افزایش ارتعاشات در زمان راه اندازی توربین جلوگیری شود.

•    بعد از این روند، توربین گاز می تواند مطابق معمول راه اندازی شود.


اختلاف در TET اندازه گیری شده

مقادیر اندازه گیری شده TET كه در هنگام كار واحد نمایش می یابد، اختلاف مشخصی را كه ناشی از جریان هوای خنك كن در توربین یا انحراف در محدوده های مجاز است نشان می دهد. در بررسی اختلافات ، ملاك سنجش نباید مقدار اختلاف مطلق باشد بلكه تغییر اختلاف در یك دوره زمانی مشخص باید ملاك عمل باشد.
لذا اپراتور اتاق فرمان همواره باید مقادیر دمایی را كه قرائت می كند  با اولین اندازه گیری مرجع مقایسه نماید.

بدیهی است كه اگر در شرایط بهره برداری (بارگیری) مشابه، انحراف زیادی در مقادیر اختلاف دما مشاهده گردد، دلیل بر وجود اشكالاتی بوده كه بایستی اقدام لازم جهت تصحیح و رفع آنها صورت پذیرد.
 مشاهده و بررسی شعله ها:
شعله های اصلی و همچنین آجرهای ردیف بالاتر را میتوان از طریق چشمی‌های نصب شده روی دریچهً (MANHOLE) اتاق احتراق مشاهده نمود. اپراتور توربین گاز باید با شكل، طول و ظاهر شعله ها مطابق آنچه در راه اندازی اولیه توربین و در شرایط بارهای مختلف وجود داشته آشنائی پیدا نموده و همواره در فواصل معین زمانی مشخصات شعله های اتاق احتراق را (دربارهای مشابه) با مشخصات اصلی شعله در دوره راه اندازی اولیهً واحد مقایسه نماید
برای راحتی كار، اپراتور میتواند تكه‌ای كاغذ سفید یا مقوا را در مركز نور منتشره از شعله های اصلی و در فاصله ثابتی از چشمی قرار دهد. تصویر حاصله روی كاغذ یا مقوا میتواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این روش بویژه برای مشاهده و رسم نمای ظاهری شعله در سوخت گازوئیل مفید واقع میشود. تغییرات حاصله در شكل شعله در مقایسه با شعله های مرجع قابل تشخیص میباشد. با مقایسه شكل شعله ها در شرایط بارهای مشابه میتوان به سرعت و با دقت، تغییرات بوجود آمده در شعله ها را شناسائی نمود. باید به خاطر داشت كه تصویر شعله منعكس شده روی كاغذ یا مقوا وارونه میباشد.
علاوه بر این روش، مشاهده مستقیم شعله از طریق چشمی در فواصل زمانی معین توصیه میشود این روش نه فقط برای شناسائی تغییرات طولی شعله ضروری است بلكه میتوان از این طریق به خرابی (یاشكستگی ) آجرهای ردیف بالای اتاق احتراق نیز پی برد. زمانیكه اپراتور توربین گاز مواجه با تغییراتی در وضعیت ظاهری شعله ها میگردد بازدید از مشعلهای اتاق احتراق در اولین فرصت ممكنه ضرورت می یابد. چنانچه اینگونه تغییرات همراه با افزایش مشخص در (اختلافات) دمای خروجی اگزوز باشد، علت آن را میتوان درخرابی مشعلها جستجو نمود. بدین لحاظ توقف اضطراری واحد و رفع تواقص آن باید در اولویت كار بهره برداری قرار گیرد.

http://www.spowpowerplant.blogfa.com/8910.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات