کوچکترین رادیو با گوشی کریستال
دیود و گوشی کریستال متصل به آن


برای کوچک شدن تصویر اینجا کلیک کنید


نحوه اتصال انتن و گو شی و دیود اشکار ساز به روش ۱روش ۲


ساده ترین رادیو را می توان به روش بالا ساخت رادیو AM است که فکر می کنم نیاز به تو ضیح چندانی نباشد و از خود شکل بتوان از موضوع سر در اورد اما برای ان که چند موج دیگر را هم بتوان در یافت کرد می توان مانند شکل زیر یک خازن متغیر(واریابل) به آن اضافه نمود

که می توان به جای آنتن سیم آن را در پریز تلفن زده و موج را دریافت کنید البته به یکی از سیم ها وصل شود

http://reglator.mihanblog.com/post/25